Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub.   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Budskaber til de unge, Page 1

Budskaber til de unge

Indledning.

Jeg nærer den største interesse for ungdommen og længes efter at se den anstrenge sig for at udvikle kristelige karaktertræk, idet de unge ved omhyggeligt studium og alvorlig bøn prøver på at skaffe sig den uddannelse, der er nødvendig for at kunne udføre et antageligt arbejde i Guds værk. Jeg længes efter at se dem hjælpe hinanden med at nå op på det højere trin i deres kristelige erfaring.

Kristus kom for at lære den menneskelige familie frelsens vej at kende, og han gjorde denne vej så enkel og tydelig, at et lille barn kan vandre på den. Han byder sine disciple at jage efter at kende Herren, og idet de dagligt følger hans ledelse erfarer de, at “som morgenrøden er hans opgang vis.”

I har betragtet en solopgang og set, hvorledes daggryet gradvist breder sig over jord og himmel. Lidt efter lidt tiltager dagslyset, indtil solen viser sig, og nu bliver lyset stadig stærkere og klarere, indtil middagens fulde stråleglans er nået. Dette er en smuk illustration af, hvad Gud ønsker at gøre for sine børn med hensyn til at fuldkommengøre deres kristelige erfaring. Idet vi, i villig lydighed mod alle hans krav fra dag til dag vandrer i det lys, han sender os, vil vor erfaring vokse og uddybes, indtil vi når op til Kristi fyldes mål af vækst.

Ungdommen bør altid have for øje den måde, hvorpå Kristus gik frem. Ved hvert skridt vandt han sejr. Kristus kom ikke til jorden som en konge for at herske over nationerne. Han kom som en ydmyg mand for at blive fristet og for at sejre over fristelserne, ja, for at jage efter at kende Herren, ligesom vi skal gøre det. Ved studiet af hans liv skal vi lære hvor meget Gud vil gøre for sine børn gennem ham. Vi skal også lære, at hvor store vore prøvelser end måtte være, kan de ikke overgå det Kristus udholdt, for at vi kunne lære vejen, sandheden og livet at kende. Ved at leve et liv i overensstemmelse med hans eksempel, skal vi vise, at vi værdsætter det offer, han bragte for vor skyld.

Ungdommen er blevet købt med en uendelig stor pris, med Guds søns blod. Tænk på Faderens forsagelse, idet han tillod sin Søn at bringe dette offer. Tænk på, hvad Kristus gav afkald på da han forlod himmelens sale og den kongelige trone for at give sit liv som et dagligt offer for menneskene. Han led under forsmædelse og skændsel. Han bar al den forhånelse og spot, som ugudelige mennesker kunne overøse ham med. Og da hans jordiske tjeneste var forbi, led han korsdøden. Tænk på hans lidelser på korset naglerne der blev drevet ind i hans hænder og fødder, deres hån og spot som han var kommet for at frelse, samt dette, at faderen skjulte sit ansigt for ham. Dog var det ved alt dette, at Kristus gjorde det muligt for alle, som ønsker det, at komme i besiddelse af det liv, som kan sidestilles med Guds liv.

En trofast ven.

Da Kristus opfor til Faderen, efterlod han ikke sine tilhængere uden hjælp. Helligånden, som hans repræsentant, og de himmelske engle, som tjenende ånder, blev udsendt for at hjælpe dem, som på ulige vilkår kæmper troens gode strid. Husk altid, at Jesus er din hjælper. Ingen forstår så godt som han, din karakters ejendommeligheder. Han våger over dig, og om du er villig til at lade dig lede af ham, vil han omgive dig med gode indflydelser, som vil sætte dig i stand til at opfylde alle de ønsker han har med dig.

I dette liv bereder vi os for det fremtidige liv. Der vil snart blive afholdt en stor mønstring, ved hvilken enhver sjæl, som prøver på at tilegne sig en fuldkommen kristelig karakter, må kunne bestå i den prøve, som Guds ransagende spørgsmål er: har I efterladt et eksempel, som andre roligt kan følge? Har I våget over sjæle som dem, der skal aflægge regnskab? De himmelske hærskare er interesserede i ungdommen og længes inderligt efter at I skal bestå prøven, så at de bifaldende ord kan blive sagt til jer: Vel gjort, du gode og tro tjener; ..... gå ind til din herres glæde.

Lad ungdommen huske, at de er her for at udvikle en karakter for evigheden, og at Gud venter, at de gør deres bedste. Lad dem, der er ældre i erfaring, tage sig af de yngre; og når de ser, at de fristes,

da kalde dem til side og bede med dem og for dem. Herren ønsker, at vi skal anerkende Kristi store offer for os ved at vise interesse for deres frelse, som han kom for at redde. Om ungdommen vil søge deres hjælp hos Kristus, vil han gøre deres bestræbelser frugtbringende. — E. G. White, The Youth's Instructor, Nov. 1911.

1. Afsnit: Guds hensigt med ungdommen.

For at Guds sag, må vinde fremgang i alle sine afdelinger, appellerer Gud til ungdommens kraft, iver og mod. Han har valgt ungdommen til at hjælpe til med at fremme hans sag. For at kunne lægge planer med klart sind og gennemføre dem med modig hånd kræves der en sund og uskadt energi. Unge mænd og kvinder indbydes til at give Gud deres ungdoms styrke, for at de ved brugen af deres kræfter, gennem skærpet tankegang og kraftig handlemåde, må bringe ham ære og deres medmennesker frelse. Gospel Workers, side 67.

2. — Et kald til ungdommen.

Gud ønsker, at ungdommen skal være alvorsfulde mænd og kvinder, som er rede til at arbejde i hans ædle værk og udrustede til at bære ansvar. Gud kalder på stærke og modige unge mennesker med ubesmittede hjerter, på unge mennesker, som har bestemt sig til at stride mandigt i den foran dem liggende kamp så at de kan ære Gud og være til velsignelse for menneskeheden. Om ungdommen blot ville gøre Bibelen til deres studium, beherske deres heftige begæringer og lytte til deres Skabers og Forløsers stemme, så ville de ikke blot have fred med Gud, men de ville finde, at de var blevet forædlede og ophøjede. Det vil få evigheds betydning for jer, mine unge venner, at give agt på Guds ords undervisning, for den er af uvurderlig betydning for jer.

Jeg beder jer om at være vise og overveje, hvad der vil blive resultatet af at leve et vildt liv uden Guds ånds påvirkning. “Far ikke vild; Gud lader sig ikke spotte; thi hvad et menneske sår, det skal han også høste. For den, som sår i sit kød, skal høste fordærvelse af kødet.” For jeres sjæls frelses skyld, for Kristi skyld, som gav sig selv for at redde os fra undergang, stands på jeres livs tærskel og overvej omhyggeligt jeres ansvar, jeres anledninger og jeres muligheder.

«Back «Prev. Pub.   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»