Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 300

HOOFDSTUK 27: HET HEILIGDOM

MIJ werd de bittere teleurstelling van God volk getoond, toen zij Jezus niet op de verwachte tijd zagen. Zij begrepen niet, waarom hun Heiland niet kwam; want zij konden geen bewijs er voor zien,dat de profetiese tijd niet geēindigd was. De engel sprak: “Is Gods in gebreke gebleven? Pleeft God Zijn beloften niet vervuld? Neen; Hij heeft al wat Hij beloofde vervuld. Jezus isopgestaan en heeft de deur van de heilige plaats in het hemelse heiligdom gesloten en een deur naar het heilige der heili-gen geopend, en is daar binnen gegaan om het heiligdom te reinigen. Allen, die geduldig wachten, zullen de verborgenheid verstaan. De mens heeft gedwaald; maar er is geen fout begaan aan Gods kant. Al wat God beloofd heeft, is volbracht; maar de mens heeft zich vergist door te geloven dat de aarde het heiligdom was, dat aan het einde van de profetiese tijdperken gereinigd worden zou. Het is de verwachting van de mens, niet de belofte van God, die niet vervuld is geworden.”

Jezus zond Zijn engelen om de aandacht van Zijn teleurgestelde kinderen te vestigen op het heilige der heiligen, waarheen Hij gegaan was om het heiligdom te reinigen en een speciale verzoening te doen voor Israel. Jezus sprak tot de engelen dat alien, die Hem vinden zouden, het werk zouden verstaan, dat Hij moest verrichten. Ik zag dat, terwijl Jezus in het heilige der heiligen was, Zijn huwelik met het Nieuwe Jeruzalem gesloten zou worden, en nadat Zijn werk in het heilige der heiligen volbracht

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»