Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 334

uit de gedoemde kerken verzameld, gelijk Lot haastig uit Sodom gedreven werd, voordat de stad werd verwoest. Gods volk werd gesterkt door de uitermate grote heerlikheid, die overvloedig op hen rustte, en hen voorbereidde om het uur van verzoeking te kunnen verduren. Ik hoorde overal de.stem als van een grote schare, zeggnde: “Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die, de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.”

*****

HOOFDSTUK 35: DE BOODSCHAP VAN DE DERDE ENGEL GEEINDIGD

Ik werd gewezen op de tijd, wanneer de boodschap van de derde engel eindigde. De kracht Gods rustte op Zijn volk; zij hadden hun werk volbracht, en waren bereid voor het zware uur, dat voor hen lag. Zij hadden de spade regen, of de verkoeling van het aangezicht des Heren ontvangen, en het levende getuigenis werd wederom gehoord. De laatste grote waarschuwing was overal verkondigd, en de bewoners der aarde, die de boodschap niet wilden aannemen, waren er door opgezet en vertoornd.

Ik zag engelen haastig door de hemel heen en weer snellen. Een engel met een schrijvers-inktkoker aan zijn lenden keerde van de aarde terug, en meldde Jezus dat zijn werk volbracht was, en dat de heiligen geteld en verzegeld waren. Toen zag ik Jezus, die dienst verricht had voor de ark, waarin de tien geboded zijn, het wierookvat wegwerpen. Hij hief Zijn handen omhoog, en sprak met luider stem, “Het is volbracht.” En het ganse engeleheir legde hun kronen af, toen Jezus de plechtige verklaring uitsprak: “Die onrechtdoet, dat

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»