Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 343

een punt des tijds, in een ogenblik, samen opgenomen met degenen, die verrezen waren, en tezamen ontmoetten zij hun Heer in de lucht. O, welk een heerlike ontmoeting! Vrienden, die de dood gescheiden had, werden wederom verenigd, om nimmermeer gescheiden te worden. Aan de beide zijden van de wolkewagen waren vleugels, en levende wielen eronder. En toen de wagen opvoer, riepen de wielen, “Heilig!” en de vleugels riepen, terwijl zij zich bewogen, “Heilig!” en het gevolg van heilige engelen rondom de wolk riep: “Heilig, heilig, heilig, Here God Almachtig!” En de heiligen in de wolk riepen: “Glorie! Halleluja!” En de wagen steeg opwaarts naar de heilige stad. Voordat zij de stad binnengingen, werden de heiligen zodanig geplaatst, dat zij een volkomen vierkant vormden, met Jezus in het midden. Hij was meer dan een hoofd groter dan al de heiligen en de engelen. Zijn majesteitsvolle gestalte en zijn lieflik aangezicht konden door al degenen, die in het vierkant waren, gezien worden.

*****

HOOFDSTUK 38: HET LOON VAN DE HEILIGEN

Toen zag ik een zeer groot aantal engelen prachtige kronen uit de stad brengen,— een kroon voor iedere heilige, met zijn naam erop geschreven. Toen Jezus om de kronen riep, boden engelen ze Hem aan, en met Zijn eigen rechterhand plaatste de lieflike Jezus de kronen op de hoofden van de heiligen. Op dezelfde wijze brachten de engelen de harpen, en Jezus gaf die insgelijks aan de heiligen. De bevelvoerende engelen gaven eerst de noot aan, en toen verhief iedere stem zich in een dankbaar en blij loflied, en iedere hand liet de vingers vaardig over de snaren van de harp glijden, en deed welluidende muziek horen in voile en volmaakte tonen.

Toen zag ik Jezus het gezelschap der verlosten naar de

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»