Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page 347

HOOFDSTUK 40: DE TWEEDE OPSTANDING

Toen verlieten Jezus en het ganse gevolg van heilige engelen, en al de verloste heiligen de stad. De engelen omringden hun Aanvoerder, en begeleidden Hem op Zijn weg, en het gevolg van verloste heiligen volgde. Toen riep Jezus in vreselike, ontzettende majesteit de goddeloze doden op om tevoorschijn te treden; en zij kwamen op met dezelfde zwakke, ziekelike lichamen, waarmede zij in het graf gegaan waren. Welk een schouwspel, wat een toneel! Bij de eerste opstanding komen alien te-voorschijn in onsterflike bloei; maar bij de tweede zijn de merktekenen van de vloek zichtbaar op allen. De koningen en de edelen der aarde, de gemenen en lagen, de geleerden en ongeleerden, komen alien tezamen tevoorschijn. Allen aanschouwen de Zoon des mensen; en diezelfde mensen, die Hem verachtten en bespotten, die de doornekroon op Zijn heilig voorhoofd plaatsten, en Hem sloegen met de rietstok, aanschouwen Hem in al Zijn koninklike majesteit. Zij, die op Hem spuwden, toen Hij verhoord werd, keren zich nu weg van Zijn doordringende blik, en van de heerlikheid van Zijn aangezicht. Zij, die de nagelen door Zijn handen en voeten gedreven hebben, aanschouwen tans de merktekenen van Zijn kruisiging. Zij, die Zijn zijde met de speer doorstoken hebben, zien de tekenen van hun wreedheid in Zijn lichaam. En zij weten, dat Hij dezelfde is, die zij gekruisigd en in Zijn doodstrijd bespot hebben. En dan stijgt er een lange, aanhoudende klaagtoon van zielsangst op, wanneer zij vluchten om zich te verbergen van het aangezicht van de Koning der koningen en Heer der heren. EG 347.1

Allen trachten zich te verbergen in de rotsen, om zich te beschutten voor de vreselike heerlikheid van Hem, Die zij eens verachtten. En overweldigd en gemarteld door Zijn majesteit en uitermate grote heerlikheid, heff'en zij eenparig alien tezamen hun stemmen op, en roepen EG 347.2

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Forward»