Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub.   Pg» Ch» Forward»

Ereste Geschriften, Page iii

VOORBERICHT

Deze verzameling van de Eerste Geschriften van Mevr. E. G. White is samengesteld uit twee kleine werkjes: “Bevindingen en Gezichten,” dat in het jaar 1851 het licht zag, en “Geestelike Gaven,” uitgegeven in het jaar 1858. EG iii.1

De kleine oplagen, die er van gedrukt werden, waren na een paar jaren uitverkocht; maar daar veel van de onderwerpen in latere werkjes uitvoeriger behandeld waren, werden deze Eerste Geschriften niet weder uitge-geven tot op het jaar 1882. De twee boeken werden toen in ēēn deel samengebonden. EG iii.2

De welwillendheid, waarmede dit boekje ontvangen is geworden, en de verkoop van meer dan tien duizend eksemplaren ervan, hebben de uitgevers doen besluiten ora er een hollandse uitgave van te laten drukken. EG iii.3

Aan deze eerste uitgave zijn twee zeer belangwekkende dromen toegevoegd, die in het oorspronkelike engelse werkje genoemd, maar niet opgenomen waren. Er zijn onder aan de bladzijden aantekeningen gegeven, die datums en verklaringen bevatten. EG iii.4

Verder is er aan de grondtekst niets veranderd, behalve dat er nu en dan een nieuw woord gebruikt, of ēen verandering in een zin gemaakt is, om de gedachte beter uit te drukken. Er is niets veranderd aan de gedachten of uitgedrukte gevoelens van het oorspronkelike werk, en de wijzigingen in de woorden zijn onder toezicht van de schrijfster zelf, en met haar voile goedkeuring gemaakt. EG iii.5

«Back «Prev. Pub.   Pg» Ch» Forward»