Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Mesterens efterfølgere, Page 30

KAPITEL 5—ÅNDENS GAVE

Dengang Jesus gav sine disciple løftet om Helligåndens gave, var han nær ved afslutningen af sin jordiske gerning. Han stod i korsets skygge, fuldt vidende om den byrde af skyld, som skulle hvile på ham, som den, der bar al synd. Før han gav sig selv som offer, gav han sine disciple underretning om, hvilken betydningsfuld og fuld-kommen gave, han ville skænke dem, der fulgte ham, den gave, som skulle bringe nådens uendelige hjælpekilder indenfor deres rækkevidde. “Jeg vil bede Faderen,” sagde han, “og han skal give jer en anden talsmand til at blive hos jer til evig tid, sandhedens Ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den ikke ser den og ikke kender den, thi den bliver hos jer og skal være i jer.” Joh. 14, 16. 17. Frelseren viste fremad til den tid, hvor Helligånden skulle komme til at udrette et mægtigt arbejde som hans stedfortræder. Det onde, som havde ophobet sig gennem århundreder, skulle modvirkes ved Helligåndens guddommelige kraft.

Hvad blev så resultatet af Helligåndens udgydelse på pinsedag? Det glade budskab om den opstandne Frelser blev bragt til de yderste grænser for den beboede verden. Når disciplene forkyndte budskabet om den forsonende nåde, bøjede hjerterne sig for styrken i dette budskab. Menigheden oplevede, at omvendte flokkedes i den fra alle kanter. Frafaldne lod sig atter omvende. Syndere forenede sig med troende i at søge efter den kostbare perle. Nogle af dem, der havde været evangeliets bitreste modstandere, blev dets forkæmpere. Denne profeti opfyldtes: “Den skrøbeligste iblandt dem skal på den dag blive som David, men Davids hus .. . som Herrens engel.” Zak. 12, 8. Enhver kristen så i sin broder en åbenbaring af guddommelig kærlighed og godhed. Én interesse var den fremherskende! Ét mål for kappestriden opslugte alle andre! Det var de troendes ærgerrighed efter at åbenbare en lighed med Kristi væsen og at arbejde for hans riges udbredelse!

“Med stor kraft aflagde apostlene vidnesbyrdet om Herren Jesu opstandelse, og alle havde de stor yndest hos folket.” Under deres arbejde blev udvalgte mænd føjet til menigheden, som efter at have taget imod sandhedens ord viede deres liv til at give andre

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»