Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»

Od slávy k úpadku, Page 108

milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.” Jonáš 4,2.

Opět propadl depresi. Přestal se zajímat o druhé a v zoufalství prohlásil: “,Nyní, Hospodine, vezmi si prosím můj život. Lépe abych umřel, než abych žil.’ Hospodin se však otázal: ‘Je dobře, že tak planeš?’ Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost.” Jonáš 4,3-6.

Pak dal Bůh Jonášovi názorné poučení. “Příštího dne za svítání nastrojil … Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: ‘Lépe abych umřel, než abych žil.’” Jonáš 4,7.8.

Bůh opět k proroku promluvil: “‘Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?’ Odpověděl: ‘Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.’ Hospodin řekl: ‘Tobě je líto skočce… A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?’” Jonáš 4,9-11.

Jonáš splnil svěřený úkol, a přestože se jeho slova nenaplnila, nebylo pochyb o tom, že toto varovné poselství pocházelo od Boha a že splnilo svůj účel. Pohané poznali Boží milost. Hospodin “zachránil je z tísně: vyvedl je z temnot šeré smrti… seslal slovo své a uzdravil je, zachránil je z jámy” Žalm 107,13.14.20.

Kristus se během své pozemské služby zmínil o Jonášově kázání a porovnal obyvatele Ninive s Božím lidem své doby. “Mužové z Ninive,” řekl Kristus, “povstanou na soudu s tímto pokolením a usvědčí je, neboť oni se obrátili po Jonášově kázání — a hle, zde je více než Jonáš.” Matouš 12,41. Ježíš sestoupil na naši zem, kde se každý snaží získat co nejvíce pro sebe, a položil lidem provokativní otázku: “Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?” Marek 8,37.

Jonášova a naše doba

Dnes je poznání Boha pro obyvatele velkých měst stejně důležité, jako bylo pro obyvatele Ninive. Kristovi poslové mají lidem představovat ušlechtilejší svět. Podle slov Písma totiž přetrvá jen takové město, jehož stavitelem je Bůh. Pán skrze své služebníky vyzývá lidi k tomu, aby usilovali o věčné dědictví.

Téměř všechna velká města jsou zahalena temným mrakem viny, protože se v nich velmi rychle rozmáhá zlo. Každý den jsou jejich obyvatelé svědky výtržností, korupce, podvodů, násilí, přestupování zákona, nezájmu o trpící a krutého zabíjení. Každý den v nich vzrůstá počet duševně nemocných, zavražděných a těch, kdo spáchali sebevraždu. Chlubíme se tím, jak je doba, v níž žijeme, pokroková a osvícená; Bůh však vidí, že naše země je plná zločinnosti

«Back «Prev. Pub. «Ch «Pg   Pg» Ch» Next Pub.» Forward»