Ellen G. White Writings

<< Back Forward >>

ПАТОТ КОН ХРИСТА, Table of Contents

СОДРЖИНА 2
Поглавје 1—Со напуштање на стариот начин на живот 3
Поглавје 2—Со примање новиот начин на живот 26
Поглавје 1—Со непрекинато сузбивање на своето јас 42
Поглавје 2—Познавање Бога преку се потесна врска со него 59