Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králové

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  53. kapitola — Stavitelé zdí

  Nehemiáš dojel do Jeruzaléma bezpečně. Královské listy správcům oblastí, jimiž vedla jeho cesta, zajistily mu všude uctivé přijetí a rychlou pomoc. Žádný nepřítel se neodvážil obtěžovat hodnostáře, kterého střežila moc perského krále a s nímž správci oblastí jednali se zvláštní úctou. Jeho příjezd do Jeruzaléma za vojenského doprovodu, který svědčil o tom, že přichází s nějakým důležitým posláním, však vzbudil žárlivost pohanských kmenů, žijících poblíž města, které již tak častokrát projevily své nepřátelství vůči Židům, ustavičně jim škodíce a urážejíce je. Nejhorlivější v této zhoubné činnosti byli náčelníci těchto kmenů, Sanballat Choronský, Tobiáš Ammonitský a Gesem Arabský. Od počátku sledovali tito vůdcové bdělým okem každé hnutí Nehemiášovo a snažili se všemi způsoby, jež byly v jejich silách, zmařit jeho plány a překazit jeho dílo.PK 417.1

  Nehemiáš dál jednal s touž obezřelostí a s touž opatrností, s jakou si počínal od počátku. Věděl, že má proti sobě rozhořčené a odhodlané nepřátele, a proto před nimi tajil účel svého poslání, dokud mu prozkoumání situace neumožní vypracovat plány. Doufal, že získá lid ke spolupráci a že zahájí práce, dříve než se jeho nepřátelé postaví na odpor.PK 417.2

  Vybral si několik mužů, o nichž věděl, že jsou hodni jeho důvěry, řekl jim o tom, co ho přivedlo do Jeruzaléma, o tom, čeho chce dosáhnout, a předložil jim plány, které chtěl uskutečnit. Ihned projevili zájem o jeho dílo a přislíbili svou pomoc.PK 417.3

  Třetí noc po svém příchodu vstal Nehemiáš o půlnoci a s několika spolehlivými druhy vyšel, aby obhlédl, jak je Jeruzalém zpustošený. Projížděl na oslu z jedné části města do druhé a prohlížel zbořené zdi a brány města svých otců. Bolestné vzpomínky vyvstaly v mysli židovského vlastence, když patřil na rozvalené hradby svého milovaného Jeruzaléma. Jak velký to rozdíl mezi minulou velikostí Izraele, jak se mu jevila ve vzpomínkách, a těmito důkazy jeho pokoření!PK 417.4

  V tajnosti a ve vší tichosti dokončil Nehemiáš svou okružní cestu podél zdí. “knížata nic nevěděli, kam jsem jezdil, a co jsem činil; nebo jsem Židům, ani kněžím, ani přednějším, ani knížatům, ani jiným úředníkům až do té chvíle neoznámil.” Nehemjáš 2,16. Zbytek noci pak strávil na modlitbách, neboť věděl, že jitro se vyžádá opravdového úsilí k tomu, aby zburcoval a sjednotil své malodušné, nejednotné krajany.PK 418.1

  Nehemiáš měl s sebou královský příkaz, který požadoval na obyvatelích, aby s ním spolupracovali při stavbě zdi, avšak na moc svého příkazu se nespoléhal. Snažil se spíše získat důvěru a náklonnost lidu, protože věděl, že pro velké dílo, které ho čeká, je zapotřebí jednoty srdcí a rukou. Když nazítří svolal lid, předložil takové důkazy, které měly probudit jejich dřímající síly a sjednotit jejich otřesené řády.PK 418.2

  Nehemiášovi posluchači nevěděli, že předchozí noci si zdi prohlédl, a Nehemiáš jim o tom neřekl. Ale to, že vykonal tuto prohlídku, značně přispělo k jeho úspěchu, neboť mohl mluvit o stavu města s takovou zasvěceností a přesností, že tím své posluchače ohromil. Dojem, který v něm zanechal pohled na zničený a pokořený Jeruzalém, propůjčil jeho slovům opravdovost a sílu.PK 418.3

  Nehemiáš promluvil k lidu o tom, proč mají hanbu mezi pohany; je to proto, že jejich náboženství je zneuctíváno, jejich Bůh vydán rouhání. Řekl jim, že slyšel o jejich soužení v daleké zemi, že prosil za ně nebesa a že se při modlitbě rozhodl vyžádat si od krále dovolení, aby jim směl přijít na pomoc. Modlil se k Bohu, aby mu král nejen poskytl toto povolení, ale aby mu dal také pravomoc a poskytl mu pomoc, potřebnou k tomuto dílu; a jeho modlitba byla vyslyšena tak, že se tím ukázalo, že plán pochází od Hospodina.PK 418.4

  Když to všechno dovyprávěl a dokázal, že má podporu moci Boha Izraele a perského krále, zeptal se Nehemiáš přímo lidu, zda chtějí využít této příležitosti, vzchopit se a vystavět zeď. Tato výzva mířila přímo do jejich srdcí. Když pomysleli na to, jakou přízeň jim nebesa projevila, zastyděli se za svou bázeň, nabyli nové odvahy a jednohlasně řekli: “Přičiňmež se a stavějme. I posilnili rukou svých k dobrému.” Nehemjáš 2,18.PK 418.5

  Nehemiáš vložil celou svou duši do díla, které započal. Jeho naděje, činorodost, nadšení a odhodlání byly nakažlivé, nadchly ostatní touž odvahou a cílevědomostí. Každý se sám stal Nehemiášem a pomáhal posilovat srdce i ruce svého bližního.PK 419.1

  Když se nepřátelé Izraele dozvěděli, co chtějí Židé uskutečnit, začali se jim posmívat a urážet je: “Což to děláte? Co se králi protivíte?” Nehemiáš jim však odpověděl: “Bůh nebeský, tenť nám dá prospěch, a my služebníci jeho přičiníce se, stavěti budeme, vy pak nemáte žádného dílu, ani práva, ani památky v Jeruzalémě.” Nehemjáš 2,19.20.PK 419.2

  Mezi prvními, na něž zapůsobila Nehemiášova horlivost a opravdovost, byli kněží. Pro své vlivné postavení mohli tito mužové učinit mnoho pro to, aby dílo postupovalo vpřed, nebo aby se zastavilo, a jejich ochotná spolupráce při samém počátku díla nemálo přispěla k jeho zdaru. Většina kněží a knížat Izraele se ráda ujala svých povinností a tito věrní jsou zaznamenáni na čestném místě v knize Boží. Vyskytli se však nemnozí, jako šlechtici Tekoitští, kteří “nepodklonili šíje své k dílu Pána svého.” Nehemjáš 3,5. Památka těchto neochotných služebníků je provázena hanbou a slouží za výstrahu všem příštím pokolením.PK 419.3

  V každém náboženském hnutí jsou lidé, kteří sice nemohou popřít, že jde o věc Boží, přesto však se drží stranou a odmítají vynaložit jakékoli úsilí, by pomohli. Bylo by pro ně dobře, kdyby si připomněli knihy vedené v nebi, ony knihy, v nichž není omylů ani opomenutí a podle nichž budou souzeni. V nich je zaznamenaná každá nevyužitá příležitost, v níž mohli vykonat službu pro Boha; je v nich však také zapsán na věčnou paměť každý skutek víry a lásky.PK 419.4

  Proti strhujícímu vlivu, který měla Nehemiášova přítomnost, neměl příklad šlechticů Tekoitských téměř žádnou váhu. Všechen lid byl prodchnut vlastenectvím a horlivostí. Schopní a vlivní mužové zorganizovali lid různých vrstev občanů do skupin; vůdce každé skupiny byl odpovědný za postavení určitého úseku zdi. O některých je psáno, že stavěli zeď “jeden každý naproti domu svému” Nehemjáš 3,28..PK 419.5

  Ani tehdy Nehemiáš neochaboval ve svém úsilí, když nyní dílo skutečně začalo. S neúnavnou bdělostí dozíral na stavbu, dával příkazy dělníkům, všímal si závad a činil nutná opatření. Jeho vliv byl stále pociťován na stavbě celé zdi dlouhé tři míle. V pravý čas povzbuzoval bázlivé, pobízel pomalé a chválil pilné. A stále sledoval, co dělají jejich nepřátelé, kteří se čas od času shromáždili nedaleko zdi, radili se, jakoby osnovali nějaké záškodnictví, a pak se přiblížili k dělníkům a pokoušeli se odvrátit jejich pozornost od díla.PK 420.1

  Při vší své mnohostranné činnosti nezapomínal Nehemiáš na zdroj své síly. Jeho srdce se stále povznášelo k Bohu, který dohlíží na všechno. “Bůh nebeský,” volal, “tenť nám dá prospěch,” (Nehemjáš 2,20) a tato slova se šířila jako kruhy na vodě a pronikala do srdcí všech dělníků, kteří pracovali na stavbě zdi.PK 420.2

  Obnova obranných zdí Jeruzaléma však neprobíhala bez překážek. Satan vynakládal své úsilí, aby vyvolal protivenství a aby dělníky zkrušil. Sanballat, Tobiáš a Gesem, jeho hlavní činitelé v tomto úsilí, začali překazovat dílo znovuvýstavby. Snažili se zavést mezi dělníky rozkol. Zesměšňovali úsilí stavitelů, prohlašovali, že se pustili do nemožné věci, a předpovídali jim nezdar.PK 420.3

  “Co ti bídní Židé berou před sebe? Tak-liž mají býti zanecháni? … kamení z hromad rumu křísiti budou, kteréž spáleno jest?” Tobiáš ještě opovážlivěji dodal: “Nechať stavějí, však liška přiběhna, prorazí zed jejich kamennou.” Nehemjáš 4,2.3.PK 420.4

  Brzy nato byli stavitelé vytaveni ještě většímu protivenství. Byli nuceni mít se stále na pozoru před úklady svých odpůrců, kteří, předstírajíce přátelství, snažili se různými způsoby vyvolat zmatek a bezradnost a zasít nedůvěru. Usilovali o to, aby připravili Židy o odvahu; vymýšleli nástrahy, jak vtáhnout do své hry Nehemiáše; a našli se věrolomní Židé, ochotní pomáhat v těchto zrádných plánech. Byla rozšířena zpráva, že Nehemiáš kuje pikle proti perskému mocnáři, zamýšleje povýšit sebe na krále Izraele, a že všichni, kdož mu pomáhají, jsou zrádci.PK 420.5

  Nehemiáš však dále vzhlížel k Bohu o vedení a pomoc a “měl lid srdce k tomu dílu.” Nehemjáš 4,6. Stavba pokračovala, až mezery ve zdi byly dostaveny a celá zeď byla vybudována do poloviny zamýšlené výšky.PK 420.6

  Když nepřátelé Izraele poznali, že jejich úsilí je marné, popadl je vztek. Až dosud se neodvážili sáhnout k násilným prostředkům, neboť věděli, že Nehemiáš a jeho druzi jednají z pověření krále, a obávali se, že přímým zásahem proti němu by mohli vyvolat mocnářovu nelibost proti sobě. Ve svém hněvu se však sami nyní dopustili zločinu, z něhož obvinili Nehemiáše. Shromáždivše se, aby se poradili, “spuntovali se všickni společně, aby táhli k boji proti Jeruzalému.” Nehemjáš 4,8.PK 421.1

  V téže době, kdy se Samaritáni spikli proti Nehemiášovi a jeho dílu, projevili někteří z předních mužů mezi Židy nespokojenost a snažili se ho odradit tím, že zveličovali těžkosti, které stavbu provázely. “Zemdlelať jest síla nosičů, a rumu ještě mnoho jest, neodolaliť bychom jim, stavějíce zeď.” Nehemjáš 4,10.PK 421.2

  Ještě jedna věc působila, že klesali na mysli. “kteříž s nimi bydlili,” (Nehemjáš 4,12) a kteří se neúčastnili na stavbě zdi, šířili tvrzení a zprávy nepřátel, aby tím oslabovali odvahu a vyvolávali nespokojenost.PK 421.3

  Zdálo se však, že výsměšky a posměch, protiveství a hrozby Nehemiáše jen povzbuzují k ještě většímu odhodlání a vyvolávají v něm ještě větší obezřelost. Uvědomoval si nebezpečí, které by museli podstoupit v boji s nepřáteli, avšak jeho odvaha byla nezkrotná. “Modlili jsme se Bohu svému,” praví, “a postavili jsme stráž proti nim ve dne i v noci.” “Tehdy postavil jsem na dolních místech za zdí, i na místech příkrých, a osadil jsem lidem po čeledích s meči, s kopími a lučišti jejich. A když jsem to spatřil, vstana, řekl jsem k přednějším a knížatům i k jinému lidu: Nebojte se jich, ale na Pána velikého a hrozného pamatujte, a bojujte za bratří své, za syny své a dcery své, za manžely své a domy své.”PK 421.4

  “I stalo se, když uslyšeli nepřátelé naši, že jest nám to oznámeno, tožť Bůh rozptýlil radu jejich, a my navrátili jsme se všickni ke zdem, každý k dílu svému. Ale však od toho dne polovice služebníků mých dělali, a polovice jich držela kopí, pavézy a lučiště, a pancíře...Ti také, kteříž dělali na zdi, i nosiči břemen, i nakladači, každý jednou rukou dělal, a v druhé držel braň. Z těch pak, kteříž stavěli, měl jeden každý meč svůj připásaný na bedrách svých, a tak stavěli, a trubač stál podlé mne.” Nehemjáš 4,9.13-18.PK 421.5

  Vedle Nehemiáše stál trubač a na různých úsecích zdi byli postaveni kněží s trubkami. Lidé pokračovali ve stavbě zdi; když se však objevilo na kteřém místě nebezpečí, bylo jim dáno znamení, aby se bez odkladu shromáždili. “A tak my dělali jsme dílo, a polovice jich držela kopí od svitání až do soumraku.” Nehemjáš 4,21.PK 422.1

  Ti, kdož bydlili v městech a vsích mimo Jeruzalém, byli požádáni, aby se ubytovali uvnitř hradeb, jednak aby hlídali stavbu, jednak aby byli hned ráno připraveni k práci. Tím se odstranila zbytečná ztráta času a nepříteli se zabránilo, aby mohl napadat dělníky na cestě do práce a z práce. Nehemiáš a jeho druzi se nelekali nesnází a těžkostí. Ani ve dne, ani v noci, ba ani během krátké doby určené k spánku, neodkládali šat, ani svou zbroj.PK 422.2

  Protivenství, jemuž stavitelé za dnů Nehemiášových čelili ze strany otevřených nepřátel i ze strany těch, kteří se vydávali za přátele, je příkladem toho, co zažijí ti, kdož pracují pro Boha. Křesťané jsou zkoušeni netoliko zlobou, pohrdáním a krutostí nepřátel, ale i lhostejností, nesouhlasem, vlažností a zradou domnělých přátel a pomocníků. Jsou zahrnováni posměchem a hanobením. A týž nepřítel, který začíná pohrdáním, sáhne v příznivý okamžik ke krutějším a násilnějších krokům.PK 422.3

  Satan využívá každého neposvěceného živlu k uskutečnění svého záměru. Mezi těmi, kdož vyznávají, že podporují věc Boží, jsou takoví, kteří se spojují s nepřáteli Božími a vydávají tak věc Boží útokům nejhorších nepřátel Božích. I někteří z těch, kdož si sice přejí, aby dílo Boží prospívalo, oslabují ruce služebníků Božích, když naslouchají pomluvám, chvástání a výhružkám protivníků Božích, věří jim a rozšiřují je. Satan dosahuje podivuhodných úspěchů svými nástroji a všichni, kdož se vystaví jejich vlivu, podlehnou klamné moci, která hubí moudrost moudrých a obezřetnost opatrných. Avšak stejně jako Nehemiáš, nemusí se lid Boží bát svých nepřátel, ani jimi nemusí pohrdat. Lid Boží má vložit svou důvěru v Boha a jít pevně vpřed, konaje dílo Boží s nezištností a poroučeje Boží prozřetelnosti věc, za níž stojí.PK 422.4

  V největším nebezpečí učinil Nehemiáš Boha svou záštitou, svou jistou ochranou. A ten, jenž podpořil svého služebníka tehdy, je podporou svého lidu ve všech dobách. V každé těžké chvíli může lid Boží s důvěrou prohlásit: “Je-li Bůh pro nás, kdo proti nám?” Římanům 8,31. Ať satan a jeho nástroje vymýšlejí sebeprohnanější úklady, Bůh je umí odhalit a zmařit všechny jejich rady. Víra odpovídá dnes stejně jako odpovídala víra Nehemiášova: “Bůh náš bude bojovati za nás” (Nehemjáš 4,20), neboť Bůh je při svém díle a nikdo nemůže zabránit jeho konečnému úspěchu.PK 423.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents