Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents

Proroci a králové

 - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  55. kapitola — Úklady pohanů

  Sanballat a jeho spojenci se neodvážili zaútočit na Židy vojensky; s rostoucí zlobou však dále vyvíjeli v skrytu úsilí, aby Židy odradili, zmátli a škodili jim. Zeď kolem Jeruzaléma se rychle blížila svému dokončení. Až bude dokončena její stavba a zasazeny do ní brány, nebudou nepřátelé Izraele moci doufat, že si vynutí vstup do města. Proto tím více dychtili po tom, aby se bez dalšího prodlení zastavily práce na stavbě. Nakonec vymysleli plán a doufali, že se jim pomocí něho podaří vylákat Nehemiáše z města a pak, až se ho zmocní, ho zabít nebo uvěznit.PK 429.1

  Předstírajíce, že si přejí dosáhnout smíru obou protivných stran, chtěli se sejít s Nehemiášem, a proto ho povzali na schůzku do jedné vesnice na rovinách Ono. Avšak Nehemiáš, kterého osvítil Duch svatý o jejich pravém úmyslu, odmítl. “Poslal jsem k nim posly,” píše, “řka: Dílo veliké dělám, protož nemohu odjíti. Což se má meškati dílo, když bych je opustě, k vám sjíti měl?” Nehemjáš 6,3. Nepřátelé však byli vytrvalí. Čtyřikrát mu poslali poselství s podobným obsahem a pokaždé dostali stejnou odpověď.PK 429.2

  Když poznali, že se tento plán nepodaří, uchýlili se k smělejšímu úskoku. Sanballat vyslal k Nehemiášovi posla s otevřeným listem, v němž se pravilo: “Slyší se mezi národy, jakž Gasmu praví, že ty a Židé myslíte se zprotiviti, a že ty proto stavíš zed, abys králem jejich byl,…Také žes i proroky postavil, aby hlásali o tobě v Jeruzalémě, řkouce: Král v Judstvu. Nyní tedy uslyší král ty věci. Protož přiď, a poradíme se spolu.” Nehemjáš 6,6.7.PK 429.3

  Kdyby se takové zprávy byly skutečně šířily, byla by to bývala příčina k obavám, neboť by se byly vbrzku donesly ke králi, kterého by i nepatrné podezření mohlo pohnout k nejpřísnějším opatřením. Avšak Nehemiáš byl přesvědčen, že list obsahuje samé lži a že ho napsali proto, aby v něm vyvolali obavy a vlákali ho do pasti. Tento závěr potvrzovala skutečnost, že list byl poslán otevřený, zřejmě aby si lidé mohli přečíst jeho obsah, který v nich měl vyvolat neklid a strach.PK 429.4

  Nehemiáš na list obratem odpověděl: “Neníť toho nic, což ty pravíš, ale sám sobě to vymýšlíš.” Nehemjáš 6,8. Nehemiášovi nebyly neznámy satanovy lsti. Uvědomoval si, že tyto úklady činí nepřítel proto, aby oslabil ruce stavitelů, a tak zmařil jejich úsilí.PK 430.1

  Znovu a znovu byl satan porážen; proto nyní s větší zlobou a prohnaností nastrojil služebníku Božímu ještě jednu lstivější a nebezpečnější léčku. Sanballat a jeho druzi najali muže, kteří se měli vydávat za přátele Nehemiášovy a měli mu odevzdat nedobrou radu jako slovo Hospodinovo. Vůdcem těch, kteří měli vykonat tuto nepravost, byl Semaiáš, muž, kterého si Nehemiáš dříve velmi vážil. Tento muž se uzavřel v jednom pokoji u svatyně, jakoby se obával, že jeho život je ohrožen. Chrám byl v té době chráněn zdmi a branami, kdežto brány města nebyly dosud zasazeny. Semaiáš předstíral, že se obává o Nehemiášovu bezpečnost, a radil mu, aby hledal útočiště v chrámě. “Sejděme do domu Božího, do vnitřku chrámu,” navrhl, “a zavřeme dveře chrámové; nebo přijdou, chtíc tě zamordovati. A to v noci přijdou, aby tě zamordovali.” Nehemjáš 6,10.PK 430.2

  Kdyby byl Nehemiáš uposlechl této zrádné rady, byl by obětoval svou víru v Boha a v očích lidu by se byl projevil jako opovrženíhodný zbabělec. Bylo by naprosto neslučitelné s významem díla, kterého se podujal, a s vírou, kterou projevoval v moc Boží, kdyby se byl ukrýval, jakoby byl měl strach. Mezi lidem by se bylo šířilo zneklidnění, každý by byl hledal svou bezpečnost a město by bylo zůstalo nechráněno a bylo by padlo za kořist nepřátel. Tento jediný nemoudrý čin, kdyby se ho byl Nehemiáš dopustil, by byl vpravdě zmařil všechno, čeho bylo dosaženo.PK 430.3

  Nehemiáš všk hned prohlédl pravou povahu a záměry svého rádce. “Poznal jsem, a aj, Bůh neposlal ho,” praví, “ale proroctví to mluvil proti mně, že ho Tobiáš a Sanballat byli ze mzdy najali. Proto pak ze mzdy byl najat, abych já ustrašen jsa, učinil to a zhřešil, aby mi to bylo u nich k zlé pověsti, čímž by mi utrhali.” Nehemjáš 6,12.13.PK 430.4

  Tuto hanebnou radu, kterou dal Semaiáš, podporovalo několik mužů požívajících veliké vážnosti, kteří předstírali, že jsou Nehemiášovými přáteli, ve skutečnosti však byli tajnými spojenci jeho nepřátel. Jejich nástrahy však vyzněly na prázdno. Nehemiášova nebojácná odpověď zněla: “Takový-liž by muž, jako jsem já, utíkati měl? Aneb kdo jest tak, jako jsem já, ješto by vejda do chrámu, živ byl? Nevejduť.” Nehemjáš 6,11.PK 431.1

  Přes úklady nepřátel, zjevné i tajné, dílo výstavby spělo stále vpřed a za necelé dva měsíce od Nehemiášova příchodu do Jeruzaléma bylo město obehnáno hradbami a stavitelé se mohli procházet po zdi a shlížet odtud na své nepřátele, poražené a překvapené. “To když uslyšeli všickni nepřátelé naši, a viděli všickni národové, kteříž byli vůkol nás,” píše Nehemiáš, “ulekli se velmi; nebo poznali, že od Boha našeho působeno bylo dílo to.” Nehemjáš 6,16.PK 431.2

  Avšak ani tento důkaz o ochraně Hospodinově nepostačil k tomu, aby mezi Izraelskými nevznikla nespokojenost, vzpoura a zrada. “Také v těch dnech i listy často posílali přednější Judští k Tobiášovi, tolikéž od Tobiáše docházely k nim. Nebo mnozí v Judstvu měli s ním přísahu, proto že byl zetěm Sechaniáše.” Nehemjáš 6,17.18. V tom se projevovaly neblahé následky toho, že se Izraelští ženili s modloslužebníky. Jedna judská rodina se spojila s nepřáteli Božími a tento vztah se ukázal jako léčka. I mnozí jiní činili totéž. Tito pak, podobně jako lůza, která kdysi přišla s Izraelem z Egypta, byli zdrojem stálých nesnází. Nekonali službu Boží s celým srdcem a když dílo Boží vyžadovalo obětí, byli ochotni zrušit svou slavnou přísahu, jíž se zavázali k spolupráci a pokoře.PK 431.3

  Někteří z těch, kteří nejvíce kuli pikle proti Židům, nyní předstírali, že s nimi chtějí být v přátelských vztazích. Knížata judská, která byla sňatky spřízněna s modláři, a která si zrádně dopisovala s Tobiášem a přísahala mu, že mu budou sloužit, ho líčila jako schopného a prozíravého muže, jehož spojenectví by Židům přineslo velkou výhodu. Součaně mu prozrazovala plány a záměry Nehemiášovy. Tím bylo dílo lidu Božího vystavováno útokům nepřátel a dávána jim možnost, aby překrucovali Nehemiášova slova a jeho skutky a aby překáželi jeho dílu.PK 431.4

  Když chudí a utlačovaní volali k Nehemiášovi, aby napravil křivdy na nich páchané, povstal směle na jejich obranu a dosáhl toho, že pachatelé zla upustili od páchání křivd. Mocí, kterou použil ve prospěch svých utištěných krajanů, však nyní ve svůj vlastní prospěch nepoužil. Jeho úsilí se u některých setkalo s nevděkem a se zradou, přesto Nehemiáš nepoužil své moci, aby zrádce potrestal. Klidně a nezištně pokračoval ve své službě pro lid, neochabuje ve svém úsilí a ve svém zájmu.PK 432.1

  Satanovy útoky jsou vždy namířeny proti těm, kdož usilují o to, aby věc Boží a dílo Boží postupovaly vpřed. Ačkoli často neuspěje, podniká stále nové útoky s čerstvou silou, používaje prostředků dosud nevyzkoušených. Nejvíce je třeba obávat se jeho tajného působení skrze ty, kdož se vydávají za přátele díla Božího. Zjevný odpor je možná zuřivý a krutý, ale je daleko menším nebezpečím pro věc Boží než tajné nepřátelství těch, kdož předstírají, že slouží Bohu, ale v srdci jsou služebníky satanovými. Takoví mohou vydat všechno do rukou nepřátel, kteří využijí jejich znalostí k tomu, aby překazili dílo Boží a ublížili služebníkům Božím.PK 432.2

  Každá lest, kterou jen kníže temnosti dovede vymyslit, bude použita k tomu, aby svedla služebníky Boží do spolku s nástroji satanovými. Budou na ně doléhat opětovné žádosti, aby upustili od konání svých povinností; měli by však vždy pevně odpovědět, jako odpověděl Nehemiáš: “Dílo veliké dělám, protož nemohu odejíti.” Nehemjáš 6,3. Dělníci Boží by měli klidně pokračovat ve své práci a nechat, aby jejich úsilí samo vyvracelo lži, které vymýšlí zloba, aby jim uškodila. Podobně jako stavitelé zdí v Jeruzalémě se nesmějí dát odvrátit od své práce hrozbami, ani posměchem, ani nepravdivými zprávami. Ani na okamžik nesmějí polevit ve své bdělosti a ostražitosti, neboť nepřátelé je ustavičně sledují. Stále se musí modlit k Bohu a stavět “stráž proti nim ve dne i v noci.” Nehemjáš 4,9.PK 432.3

  Jak se přibližuje doba konce, doráží satan se stále větší silou svými pokušeními na dělníky Boží. Používá lidských nástrojů, aby se vysmíval těm, kdož “stavějí zeď”, a tupil je. Kdyby však stavitelé pustili stavbu, aby odráželi útoky svých nepřátel, zdrželo by to jen dílo. Mají usilovat o zmaření úmyslů svých protivníků, nesmějí však připustit, aby je něco odvolalo od jejich díla. Pravda je silnější než blud a spravedlnost zvítězí nad nepravostí.PK 432.4

  Nesmějí také dovolit, aby jejich nepřátelé získali jejich přátelství a náklonnost a pak je odlákali od jejich povinnosti. Ten, kdo nějakým lehkovážným činem vystaví věc Boží pohaně, nebo oslabí ruce svých spolupracovníků, poznamená svou povahu skvrnou, kterou nelze snadno smýt, a staví tím vážnou překážku na cestu své budoucí použitelnosti.PK 433.1

  “Ti, kteří opouštějí zákon, chválí bezbožného.” Přísloví 28,4. Když nám ti, kteří se spojují se světem a přitom mluví o své velké čistotě, radí, abychom se spojovali s těmi, kdož vždy byli odpůrci věci pravdy, měli bychom se takových bát a stříci se jich tak rozhodně, jako se jich střehl Nehemiáš. Takovou radu dává jen nepřítel všeho dobrého. Je to řeč licoměrníků a mělo by se proti ní vystupovat i dnes právě tak rozhodně jako tehdy. Každému vlivu, který chce zviklat víru lidu Božího ve vedení Boží, je třeba pevně odolávat.PK 433.2

  Nehemiášova pevná oddanost dílu Božímu a jeho stejně pevná důvěra v Boha byla příčinou, proč se jeho nepřátelům nezdařilo dostat ho do své moci. Lhostejná duše se stane snadnou kořistí pokušení, ale v životě, který má ušlechtilý cíl a jediný záměr, se zlo nemůže ujmout. Víra toho, kdo stále postupuje vpřed, neslábne, neboť nad sebou, pod sebou i kolem sebe poznává Věčnou lásku, která působí na všechny věci, aby splnily dobrý úmysl Boží. Praví služebníci Boží pracují s neselhávajícím odhodláním, protože jsou neustále závislí na trůnu milosti.PK 433.3

  Bůh poskytuje božskou pomoc pro všechny naléhavé potřeby, na něž nestačí naše lidské síly. Dává Ducha svatého, aby nám pomohl v každé nesnázi, posílil naši naději a jistotu, osvítil naši mysl a očistil naše srdce. Vytváří nám příležitosti a možnosti k práci. Jestliže lid Boží dbá pokynů prozřetelnosti Boží a je ochoten spolupracovat s Bohem, dožije se velkých výsledků.PK 433.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents