Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Mod En Bedre Fremtid - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kapitel 37—Det sikre værn

  “Så skal den, der ingen morgenrøde ser, svare: ‘Til belæringen og til budskabet.’”1Es 8,20.Guds børn er blevet henvist til Den hellige Skrift som deres eneste værn mod falske læreres indflydelse og mørkets ånders bedrageriske magt. Satan bruger alle tænkelige midler for at forhindre mennesker i at lære Bibelen at kende, fordi dens tydelige udtalelser afslører hans bedrag. Hver gang der sker en genoplivning af Guds værk, vågner det ondes fyrste til større aktivitet. Nu opbyder han de største kraftanstrengelser til den endelige kamp mod Kristus og hans disciple. Vi vil snart få hans sidste store bedrag at se. Antikrist vil udføre sine fantastiske gerninger for vore øjne. Bedraget skal ligne det sande så meget, at vi kun kan se forskel på dem ved hjælp af Den hellige Skrift. Ud fra dens vidnesbyrd skal hvert eneste udsagn og mirakel efterprøves.MBF 479.1

  De mennesker, der bestræber sig på at adlyde alle Guds bud, vil møde modstand og spot. Kun ved Guds hjælp kan de holde stand. For at kunne udholde den prøvelse, der venter dem, skal de kunne forstå Guds vilje, som den er åbenbaret i hans ord. De kan kun ære ham, hvis de har den rigtige opfattelse af hans karakter, hans styre og hans hensigter og handler i overensstemmelse hermed. Ingen andre end de, der har styrket deres sind med Bibelens sandheder, vil kunne klare den sidste store kamp. Hver enkelt vil blive stillet over for det store spørgsmål: Skal jeg adlyde Gud eller mennesker? Afgørelsens time kommer snart. Har vi fødderne solidt plantet på den klippe, der hedder Guds uforanderlige ord? Er vi klar til at stå fast i forsvaret af Guds bud og troen på Jesus?MBF 479.2

  Før sin korsfæstelse forklarede Frelseren sine disciple, at han skulle dø og genopstå fra graven, og der var engle til stede for at indprente hans ord i deres sind og hjerte. Men disciplene forventede en jordisk befrielse fra det romerske åg, og de kunne ikke udholde tanken om, at den, som alle deres håb samledes om, skulle lide en vanærende død. De ord, det var vigtigt for dem at huske, blev fuldstændigt glemt, og da prøvelsens time kom, var de helt uforberedte. Jesu død tilintetgjorde deres forhåbninger så fuldstændigt, at man skulle tro, de ikke var blevet advaret. I profetierne åbnes fremtiden lige så tydeligt for os, som den blev det for disciplene ved Jesu ord. Begivenhederne i forbindelse med prøvetidens ophør og arbejdet med forberedelsen af trængselstiden er tydeligt beskrevet. Men de fleste forstår ikke mere af disse betydningsfulde sandheder, end hvis de aldrig var blevet åbenbaret. Satan er på vagt for at udslette alle indtryk, som kunne bibringe dem viden om at blive frelst, og trængselstiden vil finde dem uforberedte.MBF 480.1

  Når Gud sender mennesker advarsler, der er af så stor betydning, at de fremstilles som forkyndt af hellige engle, der flyver midt under himlen, forlanger han, at enhver, som har fået evnen til at tænke, retter sig efter budskabet. Den frygtelige dom, der er afsagt over dem, der tilbeder dyret og dets billede,2Åb 14,9-11.burde få alle til at sætte sig ind i profetierne for at forstå, hvad dyrets mærke er, og hvordan de skal undgå at få det. Men de fleste undlader at lytte til sandheden og foretrækker opdigtede fabler. Idet apostlen Paulus ser frem til de sidste dage, siger han: “Der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære.”32 Tim 4,3.Den tid er nu inde. De fleste ønsker ikke at kende Bibelens sandhed, fordi den er i strid med det syndige, verdsligt sindede hjertes ønsker; og Satan giver dem det bedrag, de elsker.MBF 480.2

  Men Gud vil have et folk på jorden, der holder fast ved Bibelen og Bibelen alene som rettesnor for alle læresætninger og basis for alle reformer. Lærde mænds meninger, videnskabens konklusioner, trosbekendelser eller bestemmelser fra gejstlige råd, så mange og så forskellige og uenige de er, som de kirker de repræsenterer, flertallets stemme — ikke én af disse, eller dem alle, skal anses som bevis for eller imod nogen del af den religiøse tro. Før vi anerkender nogen læresætning, må vi forlange et klart “så siger Herren” til støtte for den.MBF 480.3

  Satan søger hele tiden at henlede opmærksomheden mod mennesker i stedet for mod Gud. Han får folk til at betragte biskopper, præster og teologiske professorer som deres vejledere i stedet for selv at studere Bibelen og på den måde at lære deres pligt at kende. Ved at kontrollere disse lederes sind kan han påvirke masserne, som han ønsker.MBF 481.1

  Da Kristus kom for at tale livets ord, hørte det jævne folk ham gerne, og mange troede på ham, selv blandt præster og rådsherrer. Men ypperstepræsten og folkets ledende mænd var fast besluttede på at fordømme og afvise hans lære. Skønt alle deres forsøg på at finde noget at anklage ham for slog fejl, og skønt de ikke kunne undgå at føle den guddommelige visdom og kraft, der ledsagede hans ord, holdt de fast ved deres fordomme. De afviste de klareste beviser på, at han var Messias, for ikke at blive tvunget til at blive hans disciple. Disse Jesu modstandere var mænd, som folket fra barnsben havde lært at vise ærbødighed, og for hvis autoritet de var vant til at bøje sig ubetinget. “Hvordan kan det være,” spurgte de, “at vore rådsherrer og skriftkloge ikke tror på Jesus? Ville disse fromme mennesker ikke tro på ham, hvis han virkelig var Kristus?” Det var sådanne lederes indflydelse, der fik det jødiske folk til at forkaste sin frelser.MBF 481.2

  Den ånd, der besjælede disse præster og rådsherrer, findes stadig hos mange, som højlydt foregiver at være fromme. De nægter at studere Skriftens vidnesbyrd angående de særlige sandheder, der gælder vor tid. De gør opmærksom på, hvor mange, hvor rige og populære de er, og ser med foragt på sandhedens forkæmpere, der er få, fattige og upopulære og har en tro, der adskiller dem fra verden. Jesus forudså, at den uretmæssige tilranen af myndighed, som de skriftkloge og farisæerne tillod sig, ikke ville ophøre med spredningen af jøderne. I et profetisk syn så han bestræbelserne for at menneskelig autoritet skulle beherske samvittigheden — præcis hvad der har været så forfærdelig en forbandelse for kirken til alle tider. Hans frygtelige fordømmelse af de skriftkloge og farisæerne, og hans advarsler til folket om ikke at følge disse blinde ledere, blev nedskrevet som en formaning til senere slægter.MBF 481.3

  Romerkirken hævder, at kun gejstligheden har ret til at fortolke Bibelen. Med den begrundelse, at kun de gejstlige er kompetente til at udlægge Guds ord, forholdes det almindelige mennesker. Skønt reformationen gav Skriften til alle, forhindrer det selvsamme princip, som Rom fastholdt, masserne i de protestantiske kirker i selv at studere Bibelen. De bliver oplært til at tage imod Guds ords lære, således som den fortolkes af kirken, og tusinder tør ikke tro på noget, som strider mod den lære, deres trossamfund har vedtaget, uanset hvor tydeligt Skriften taler imod denne.MBF 481.4

  Skønt Bibelen er fuld af advarsler mod falske lærere, er mange parat til at betro deres sjæle i gejstlighedens varetægt. Der findes i dag tusinder af bekendende kristne, der ikke kan give anden forklaring på, hvorfor de tror på visse læresætninger, end at sådan har de lært af deres religiøse ledere. De kender knap nok Jesu lære, men præsternes ord stoler de trygt på. Er præster da ufejlbarlige? Hvordan kan vi betro vore sjæle i deres varetægt, hvis vi ikke ud fra Guds ord ved, at det, de siger, er sandt? Manglende moralsk mod til at forlade den banede vej i verden får mange til at følge i lærde mænds fodspor. Og fordi de er så uvillige til at undersøge tingene selv, sidder de uhjælpeligt fast i vildfarelsens lænker. De ser, at sandheden for vor tid er tydeligt åbenbaret i Bibelen, og de føler, at Helligåndens kraft ledsager dens forkyndelse — og alligevel lader de gejstlighedens modstand holde dem borte fra lyset. Skønt både deres forstand og deres samvittighed er overbevist, tør disse bedragne sjæle ikke tænke anderledes end deres præster, og deres personlige bedømmelse, deres evige vel overlades til en andens vantro, stolthed og fordom.MBF 482.1

  På utallige måder arbejder Satan via menneskelig påvirkning på at fastholde sine fanger. Han får tusinder i sin magt ved at binde dem med kærlighedens silkesnor til dem, der er fjender af Kristi kors. Uanset om det drejer sig om kærlighed til børn, forældre, ægtefælle eller venner, bliver resulatet det samme. Sandhedens modstandere bruger deres magt til at beherske andres samvittighed, og de, som er i deres magt, har ikke mod og selvstændighed nok til at følge deres overbevisning.MBF 482.2

  Sandheden og Guds ære er uadskillelige. Når vi har adgang til Bibelen, er det umuligt for os at ære Gud med forkerte meninger. Mange påstår, at det er ligegyldigt, hvad et menneske tror, når det blot lever retskaffent. Men livet formes af troen. Hvis lys og sandhed er inden for vor rækkevidde, og vi forsømmer at benytte anledningen til at se lyset og høre sandheden, forkaster vi i virkeligheden begge dele. Vi vælger mørket frem for lyset.MBF 482.3

  “En vej kan forekomme en mand rigtig og dog ende med døden.”4Ordsp 16,25.Uvidenhed er ikke nogen undskyldning for vildfarelse eller synd, når enhver mulighed for at lære Guds vilje at kende er til stede. En mand er på rejse og kommer til et sted, hvor flere veje mødes, og et vejskilt fortæller, hvor hver enkelt vej fører hen. Hvis han ser bort fra skiltet og blot vælger den vej, han tror er den rigtige, vil han sandsynligvis vælge forkert, selv om han er aldrig så oprigtig.MBF 483.1

  Gud har givet os sit ord, for at vi kan gøre os bekendt med dets lære og selv sætte os ind i, hvad han kræver af os. Da den lovkyndige kom til Jesus og spurgte: “Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv?” henviste Frelseren ham til Skriften og sagde: “Hvad står der i loven? Hvad læser du dér?”5Luk 10,25 26.MBF 483.2

  Uvidenhed vil hverken undskylde unge eller gamle eller befri dem for straffen for at overtræde Guds lov, for de har en tydelig fremlæggelse af denne lov, dens principper og dens krav. Det er ikke nok at have gode hensigter; det er ikke nok, at et menneske gør, hvad det selv finder rigtigt, eller hvad præsten siger er rigtigt. Det drejer sig om hans sjæls frelse, og han bør selv studere Skriften. Ligegyldigt hvor sikker han måtte være på, at præsten ved, hvad der er sandhed, er dette ikke hans fundament. Han har et kort, der viser vejen til himlen, og han bør ikke gætte sig til noget.MBF 483.3

  Det er ethvert fornuftvæsens første og største pligt at lære sandheden at kende ud fra Skriften, at leve efter lyset og opmuntre andre til at gøre det samme. Vi burde daglig studere Bibelen, overveje dens tanker og sammenligne skriftsted med skriftsted. Med Guds hjælp kan vi danne os vor egen opfattelse, for vi skal selv stå til ansvar over for ham.MBF 483.4

  De mest åbenbare sandheder i Bibelen er blevet forviklet i tvivl og mørke af lærde mænd, som under foregivende af at være i besiddelse af stor visdom belærer om, at Skriften har en mystisk, hemmelig, spirituel betydning, der ikke fremgår direkte af ordene. Disse mænd er falske lærere. Det var til den slags mennesker, Jesus sagde: “Er I ikke kommet på vildspor, netop fordi I hverken kender Skrifterne eller Guds magt?”6Mark 12,24.Bibelens sprog skal udlægges i den åbenbare mening, med mindre der er anvendt et symbol eller et billede. Kristus har givet dette løfte: “Den, der vil gøre hans vilje, skal erkende, om min lære er fra Gud.”7Joh 7,17.Hvis mennesker blot ville tage Bibelen for det, der står i den, og hvis der ikke var falske forkyndere til at føre dem på afveje og forvirre deres sind, ville meget udrettes, som ville gøre englene glade, og som ville bringe tusinder og atter tusinder, der nu vandrer om i mørke, tilbage til Kristi fold.MBF 483.5

  Vi bør bruge alle vore åndsevner, når vi studerer Bibelen, og anstrenge os for — så vidt det er menneskeligt muligt — at forstå Guds dybder. Men vi må ikke glemme, at et barns lærevillighed og evne til at indordne sig er et sandt eksempel til efterfølgelse for den, der studerer. Problemer med forståelse af Skriften kan aldrig håndteres med de samme metoder, som anvendes, når der kæmpes med filosofiske problemstillinger. Vi skal ikke studere Bibelen med den selvtillid, som mange studerer videnskabelige områder med, men ydmygt og lærevillligt, med tillidsfuld bøn og et oprigtigt ønske om at opnå kundskab fra Gud og lære hans vilje at kende. I modsat fald vil onde engle sløre vor forstand og forhærde vore hjerter, så sandheden ikke gør indtryk på os.MBF 484.1

  Mange afsnit i Bibelen, som lærde mennesker enten kalder mystiske eller forbigår som ubetydelige, er fulde af trøst og vejledning for den, der er blevet undervist i Kristi skole. En af grundene til, at mange teologer ikke har en klarere opfattelse af Guds ord, er, at de lukker øjnene for sandheder, som de ikke ønsker at efterleve. At forstå Bibelen afhænger ikke så meget af intelligensen hos den, der læser, som af en oprigtig længsel efter retfærdighed.MBF 484.2

  Bibelen burde aldrig studeres uden bøn. Kun Helligånden kan få os til at føle den store betydning af de sandheder, der er lette at forstå, og forhindre os i at forvanske dem, der er svære at fatte. Himmelske engle har til opgave at klargøre vort sind til at opfatte Guds ord på en sådan måde, at vi bliver betaget af dets skønhed, tager imod dets advarsler og bliver opildnet og styrket af dets løfter. Vi må gøre salmistens bøn til vor: “Luk mine øjne op, så jeg kan iagttage underne i din lov.”8Sl 119,18.Fristelser synes ofte uimodståelige, fordi den som fristes, har forsømt at bede og læse i Bibelen og derfor ikke kan huske Guds løfter og er i stand til at møde Satan med Skriftens våben. Men englene er hos dem, der er villige til at lade sig belære, og i nødens stund vil de sørge for, at mennesket husker netop den sandhed, det har brug for. “Når fjenden kommer som en rivende flod, skal Herren løfte et banner imod ham.”9Es 59,19, engelsk oversættelse.MBF 484.3

  Jesus lovede sine disciple: “Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.”10Joh 14,26.Men Kristi lære skal på forhånd være lagret i hukommelsen, for at Guds ånd kan bringe den frem igen, når der er fare på færde. “Jeg gemmer dit ord i mit hjerte, for ikke at synde imod dig.”11Sl 119,11.MBF 484.4

  Enhver, der værdsætter sine evige interesser, bør være på vagt over for tvivlens indfaldsveje. Selve troens grundlag vil blive angrebet. Det er umuligt at undgå den moderne vantros spot og spidsfindigheder og dens underfundige og fordærvelige lære. Satan tilpasser sine fristelser til alle klasser. Han angriber de uoplyste med en vittighed eller en spotsk bemærkning og de oplyste med videnskabelige indvendinger og filosofiske ræsonnementer — alt er beregnet på at vække mistillid til og foragt for Den hellige Skrift. Selv unge mennesker med ringe erfaring formaster sig til at drage kristendommens fundamentale principper i tvivl. Og denne ungdommelige vantro, hvor overfladisk den end er, har dog sin betydning. Mange forledes til at gøre nar af deres forældres tro og foragte nådens ånd.12Hebr 10,29.Mange, hvis liv tegnede til at blive til ære for Gud og velsignelse for mennesker, er blevet ødelagt af vantroens fordærvede atmosfære. Alle, der stoler på den menneskelige fornufts pralende resultater og indbilder sig, at de kan forklare guddommelige mysterier og nå frem til sandheden uden hjælp af Guds visdom, bliver indfanget af Satan.MBF 485.1

  Vi lever i den alvorligste periode af denne verdens historie. Jordens utallige indbyggeres skæbne skal snart afgøres. Vor egen fremtidige velfærd og andre sjæles frelse er afhængige af, hvilken vej vi følger. Vi behøver vejledning af sandhedens ånd. Enhver tilhænger af Kristus burde spørge oprigtigt: “Herre, hvad vil du, at jeg skal gøre?” Vi må ydmyge os for Herren med bøn og faste og grunde over hans ord og navnlig over det, der skal ske på dommens dag. Vi bør netop nu prøve at opnå en grundig og levende erfaring med alt, hvad der vedrører Gud. Vi har ikke et øjeblik at spilde. Begivenheder af den største betydning sker omkring os. Vi befinder os på Satans forheksede grund. Sov ikke, Guds vægtere! Fjenden ligger på lur i nærheden. I det øjeblik, I bliver trætte eller døsige, er han parat til at kaste sig over jer.MBF 485.2

  Mange er bedraget med hensyn til deres sande tilstand i relation til Gud. De glæder sig over de onde gerninger, de ikke begår, men glemmer at tænke på de gode og ædle gerninger, som Gud kræver af dem, men som de har forsømt at gøre. Det er ikke nok at være plantet i Guds have. De må opfylde hans forventninger ved at bære frugt. Han holder dem ansvarlige for, at de har undladt at gøre alt det gode, som de kunne have gjort, da de fik styrke ved hans nåde. I himlens bøger står de indført som dem, der har gjort jorden unyttig. Alligevel er deres sag ikke helt håbløs. En langmodig og kærlig Guds hjerte appellerer stadig til dem, der har ringeagtet hans barmhjertighed og misbrugt hans nåde. Der står jo: “Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Se derfor til, hvordan I lever. … Brug det gunstige øjeblik, for dagene er onde.”13Ef 5,14-16.MBF 485.3

  Når prøvelsens time kommer, vil det blive åbenbaret, hvem der har gjort Guds ord til rettesnor for deres liv. Om sommeren ser man ingen særlig forskel på stedsegrønne træer og de andre, men når vinterstormene kommer, er de stedsegrønne uforandrede, men de andre mister deres løv. På samme måde kan en falsk kristendomsbekender nu næppe skelnes fra en sand kristen, men snart vil forskellen vise sig. Når der kommer modgang, når intolerance og forfølgelse sætter ind, vil de halvhjertede og hyklerne tabe modet og opgive deres tro. Men den sande kristne står fast som en klippe. Hans tro vil være stærkere og hans håb lysere end i medgangens tid.MBF 486.1

  Salmisten siger: “Jeg har dine formaninger i tankerne.” “Af dine forordninger får jeg forstand, derfor hader jeg alle falskheds veje.”14Sl 119,99.104.MBF 486.2

  “Lykkeligt det menneske, der har opnået visdom.” “Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken; det sender sine rødder mod vandløbet, det frygter ikke, når sommerheden kommer, dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt.”15Ordsp 3,13; Jer 17,8.MBF 486.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents