Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ang Kasaysayan ng MGA PATRIARKA at MGA PROPETA - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanata 66—Ang Pagkamatay ni Saul

  Ang kabanatang ito ay batay sa 1 Samuel 28; 31.

  Ang digmaan ay muling ipinag-utos sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo. “At nagpisan ang mga Filisteo, at naparoon at humantong sa Sunam,” sa hilagang bahagi ng hangganan ng kapatagan ng Jezreel; samantalang si Saul at ang kanyang puwersa ay nagkampo kaunting milya lamang ang layo, sa paanan ng bundok ng Gilboa, sa hangganan sa timog ng kapatagan. Sa kapatagang ito si Gedeon, kasama ang kanyang tatlong daang mga lalaki, pinangalat ang mga hukbo ng Median. Subalit ang espiritung kumilos sa tagapagligtas ng Israel ay ibang-iba sa ngayon ay kumikilos sa puso ng hari. Si Gedeon ay humayo na malakas sa pananampalataya sa makapangya- rihang Dios ni Jacob; subalit si Saul ay nakadarama na ang kanyang sarili ay nag-iisa at walang pananggalang, sapagkat siya ay itinakwil ng Dios. Samantalang kanyang tinitingnan sa malayo ang hukbo ng mga Filisteo, “siya'y natakot, at ang kanyang puso ay nanginig na mainam.”MPMP 802.1

  Nalaman ni Saul na si David at ang kanyang puwersa ay kasama ng mga Filisteo, at inaasahan niya na sasamantalahin ng anak ni Isai ang pagkakataong ito upang paghigantihan ang mga kasalanan na kanyang pinagdusahan. Ang hari ay lubhang nag-aalala. Sarili niyang hindi makatuwirang damdamin, na kumilos sa kanya upang patayin ang pinili ng Dios, ang dahilan upang ang bayan ay malagay sa isang malalang panganib. Samantalang siya'y naging abala sa pag-usig kay David kanyang kinaligtaan ang pagsasanggalang sa sarili niyang ka- harian. Ang mga Filisteo, na nagsamantala sa kalagayan nito na hindi nababantayan, ay pumasok hanggang sa pinakapuso ng lupain. Kaya't sa gano'ng paraan samantalang si Saul ay inuudyukan ni Satanas na gamitin ang buong lakas sa paghahanap kay David, upang kanyang mapatay siya, ang masamang espiritu ding iyon ang kumilos sa mga Filisteo upang samantalahin ang kanilang pagkakataon upang si Saul ay mapatay at mapabagsak ang bayan ng Dios. Kay limit na ang ganitong paraan ay ginagamit pa rin ng pinakamahigpit na kaa- way! Kumikilos siya sa ilang hindi natatalagang mga puso upang magkaroon ng inggit at hidwaan sa iglesya, at kung magkagayon, sinasamantala ang kalagayang walang pagkakaisa sa bayan ng Dios, kinikilos niya ang kanyang mga ahensya upang isakatuparan ang pagpapahamak sa kanila.MPMP 802.2

  Si Saul ay haharap sa pakikipaglaban sa kinaumagahan. Ang mga anino ng nalalapit na sakuna ay nabubuong madilim sa palibot niya; nais niyang magkaroon ng tulong at pagpatnubay. Subalit walang saysay na siya ay humingi ng payo mula sa Dios. “Hindi siya sinagot ng Panginoon, maging sa panaginip man, ni sa Urim man, ni sa pamamagitan ng mga propeta.” Hindi ng Panginoon kailan man tinatalikuran ang isang kaluluwa na lumalapit sa kanya na taimtim at may pagpapakumbaba. Bakit pinaalis niya si Saul na hindi sinasagot? Dahil sa sarili niyang kagagawan ang hari ay nawalan na ng karapatan sa lahat ng paraan ng pakikipag-ugnay sa Dios. Itinakwil na niya ang payo ni Samuel na propeta; kanyang pinalayas si David, ang pinili ng Dios; kanya nang pinatay ang mga saserdote ng Panginoon. Makakaasa pa bang siya'y masasagot ng Dios kung kanya nang pinuksa ang mga paraan ng pakikipag-ugnayan na itinalaga ng Langit? Pina- layon na niya sa pamamagitan ng kasalanan ang Espiritu ng biyaya, maaari pa kaya siyang matugon sa pamamagitan ng mga panaginip at mga pagpapahayag mula sa Panginoon? Si Saul ay hindi tumawag sa Dios na may pagpapakumbaba at pagsisisi. Hindi kapatawaran ng kasalanan at pakikipagkasundo sa Dios, ang hinihiling niya, kundi kaligtasan mula sa kanyang mga kaaway. Sa pamamagitan ng sarili niyang katigasan ng ulo at paghihimagsik ay kanyang inihiwalay ang kanyang sarili mula sa Dios. Walang ibang paraan ng panunumbalik kundi sa pamamagitan ng pagkalungkot sa kasalanan at taimtim na pagsisisi; subalit ang mapagmataas na hari, sa kanyang pagdadalam- hati at kawalan ng pag-asa, ay nagpasyang humingi ng tulong mula sa ibang mapagkukunan.MPMP 803.1

  “Nang magkagayo'y sinabi ni Saul sa kanyang mga lingkod, Ihanap ninyo ako ng isang babae na nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, upang ako'y pumaroon sa kanya, at mag-usisa sa kanya.” Si Saul ay mayroong sapat na kaalaman tungkol sa likas ng gawain ng nakilapag-ugnay sa masamang espiritu. Iyon ay malinaw na ipinag- babawal ng Panginoon, at ang parusang kamatayan ay ipinapataw sa lahat ng nagsasagawa ng mga hindi banal na sining. Noong na- bubuhay pa si Samuel, ipinag-utos ni Saul na ang lahat ng mga manggagaway at yaong mga may masamang espiritu ay kinakaila- ngang patayin; subalit ngayon, sa simbuyo ng kawalan ng pag-asa, siya ay dumulog sa orakulong kanyang hinatulan na kasuklam-suklam.MPMP 803.2

  Sinabi sa hari na isang babae na may masamang espiritu ang na- mumuhay na nakatago sa Endor. Ang babaeng ito ay pumasok sa isang pakikipagtipan kay Satanas upang isuko ang kanyang buhay sa ilalim ng kanyang pangangasiwa, upang isakatuparan ang kanyang. mga layunin; at kapalit noon, ang prinsipe ng kasamaan ay gumagawa ng mga kamangha-manghang mga bagay para sa kanya at nagpa- pahayag ng mga lihim na bagay sa kanya.MPMP 804.1

  Nagpanggap na ibang tao, si Saul ay humayo kasama ang dalawa niyang lingkod, upang hanapin ang kinaroroonan ng mangkukulam.MPMP 804.2

  Oh, kahabag-habag na tanawin! ang hari ng Israel ay naakay na bihag ni Satanas na bukal sa kanyang loob! Kay dilim ng landas para daanan ng mga paa ng tao ang pinipili noong nagmamatigas sa sarili niyang kagustuhan, na linalabanan ang impluwensya ng Espiritu ng Dios! Anong pagkaalipin ang kasing lubha ng pagkaalipin noong napailalim sa pinakamatinding mang-alipin na walang iba kundi— ang sarili! Ang pagtitiwala sa Dios at ang pagiging masunurin sa Kanyang kalooban ang mga kondisyon upang si Saul ay maaaring maging hari ng Israel. Kung siya lamang ay tumupad sa mga kondisyong ito sa buong panahon ng kanyang paghahari, sana ang kanyang kaharian ay naging matatag; ang Dios sana ang kanyang naging patnubay, ang makapangyarihan sa lahat ang kanyang panang- galang. Matagal na tiniis ng Dios si Saul; at bagaman ang kanyang panghihimagsik at katigasan ng ulo ay lubhang nakapagpatahimik sa tinig ng Dios sa kaluluwa, mayroon pa ring pagkakataon upang mag- sisi. Subalit nang sa panahon ng kanyang panganib siya ay tumalikod mula sa Dios upang kumuha ng liwanag mula sa isang kampon ni Satanas, kanya nang pinutol ang huling panali na nagbibigkis sa kanya at sa kanyang Manlalalang; inilagay niya ng lubos ang kanyang sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo na sa loob ng mara- ming taon ay ginamit sa kanya at naghatid sa kanya sa bingit ng kamatayan.MPMP 804.3

  Nakukublihan ng kadiliman si Saul at ang kanyang mga lingkod ay nagtungo sa ibayo ng kapatagan, at ligtas na dinaanan ang hukbo ng mga Filisteo, kanilang tinawid ang mga kabundukan, tungo sa malungkot na tirahan ng mangkukulam ng Endor. Dito ang babae na may masamang espiritu na nagtatago upang lihim na maipagpatu- loy ang kanyang mapusong na pang-eenkanto. Bagaman siya ay nag- kukunwaring ibang tao, ang mataas na tindig at makaharing anyo ni Saul ay nagpapahayag na siya ay hindi pangkaraniwang kawal. Ang babae ay naghinala na ang kanyang panauhin ay si Saul, at ang kanyang mayamang mga kaloob ang nagpatibay sa kanyang paghihinala. Sa kanyang kahilingan, “Hulaan mo ako isinasamo ko sa iyo, sa pamamagitan ng sinasanggunian mong espiritu, at iahon mo sa akin sinumang banggitin ko sa iyo,” ang babae ay sumagot, “Narito, iyong nalalaman ang ginawa ni Saul, kung paanong kanyang inihiwalay yaong mga nakikipagsanggunian sa masamang espiritu, at ang mga manghuhula, sa lupain: bakit nga ipinaglalagay mo ng silo ang aking buhay, upang ipapatay ako?” Nang magkagayon, “Sumumpa si Saul sa kanya sa pamamagitan ng Panginoon, na sinasabi, Buhay ang Panginoon, walang parusang mangyayari sa iyo dahil sa bagay na ito.” At nang kanyang sabihin, “Sinong iaahon ko sa iyo?” siya ay tumugon, “si Samuel.”MPMP 804.4

  Matapos isagawa ang kanyang pang-eengkanto, ay kanyang sinabi, “Aking nakikita'y isang diyos na lumilitaw sa lupa.... Isang matan- dang lalaki ay lumilitaw: at siya'y nabibilot ng isang balabal. At naki- lala ni Saul, na si Samuel, at siya'y yumukod sa lupa, at nagbigay galang.”MPMP 807.1

  Hindi ang banal na propeta ng Dios ang lumitaw sa kapangyari- han ng pang-eengkanto ng isang mangkukulam. Si Samuel ay wala sa pugad ng masasamang espiritu. Ang hindi pangkaraniwang pagpa- pakitang iyon ay pawang likha lamang ng kapangyarihan ni Satanas. Kayang-kaya niyang magbalat-kayong si Samuel tulad sa pagbabalat- kayo niyang anghel ng liwanag, nang kanyang tuksuhin si Kristo sa ilang.MPMP 807.2

  Ang unang mga pananalita ng babae sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang pang-eengkanto ay ukol sa hari, “Bakit mo ako dinaya? sapagkat ikaw si Saul.” Sa gano'ng paraan ang unang ginawa ng masamang espiritu na nagkunwaring propeta ay upang lihim na ma- kipag-ugnay sa masamang babae, upang babalaan siya sa panlilinlang na ginawa sa kanya. Ang pananalita para kay Saul mula sa nagpa- panggap na propeta ay, “Bakit mo binagabag ako sa aking panahon? At sumagot si Saul, Ako'y totoong naliligalig; sapagkat ang mga Filisteo ay nangdidigma laban sa akin, at ang Dios ay humiwalay sa akin, at hindi na ako sinasagot, kahit sa pamamagitan ng mga prope- ta, ni ng panaginip man: kaya tinawag kita, upang maipakilala mo sa akin kung ano ang aking gagawin.”MPMP 807.3

  Nang si Samuel ay buhay pa, itinakwil ni Saul ang kanyang payo at tinanggihan ang kanyang mga pagsansala. Subalit ngayon sa panahon ng kanyang pagkabalisa at sakuna, kanyang nadama na ang pagpatnubay ng propeta ang tangi niyang pag-asa, at upang makaug- nay ang kinatawan ng Langit siya ay walang saysay na dumulog sa sugo ng impiyerno! Ganap na inilagay ni Saul ang kanyang sarili sa kapangyarihan ni Satanas; at ngayon siya na ang tanging kasiyahan ay ang lumikha ng pagpapahirap at kapahamakan, ay sinamantala ang kanyang pagkakataon, upang papangyarihin ang ikapapahamak ng malungkot na hari. Bilang tugon sa nag-aagaw-buhay na kahili- ngan ni Saul ay dumating ang kakilakilabot na pahayag, na inaang- king mula sa mga labi ni Samuel:MPMP 808.1

  “Bakit nga nagtatanong ka sa akin, dangang ang Panginoon ay humiwalay sa iyo, at naging iyong kaaway? At ginawa ng Panginoon ang gaya ng sinalita niya sa pamamagitan ko: at inihiwalay ng Panginoon ang kaharian sa iyong kamay, at ibinigay sa iyong kapwa, sa makatuwid bagay kay David. Sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, at hindi mo ginawa ang Kanyang mabagsik na galit sa Amalec, kaya't ginawa ng Panginoon ang bagay na ito sa iyo sa araw na ito. Bukod dito'y ibibigay ng Panginoon ang Israel naman na kalakip mo sa kamay ng mga Filisteo: at bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay masasama sa akin: ibibigay naman ng Panginoon ang hukbo ng Israel sa kamay ng mga Filisteo.”MPMP 808.2

  Sa buong panahon ng kanyang panghihimagsik si Saul ay labis na pinapurihan at nilinlang ni Satanas. Gawain ng manunukso ang maliitin ang kasalanan, upang ang landas ng pagsalangsang ay gawing madali at kaakit-akit, upang gawing bulag ang pag-iisip sa mga baba- la at pagbabanta ng Panginoon. Si Satanas, sa pamamagitan ng kanyang nakagagayumang kapangyarihan, ang umakay kay Saul upang pangatuwiranan ang kanyang sarili sa pagbabaliwala sa mga pagsansala't babala ni Samuel. Subalit ngayon, sa panahon ng kanyang malaking pangangailangan, siya ay humarap sa kanya, inihahayag ang katindihan ng kanyang kasalanan at ang kawalan ng pag-asang mapatawad, upang kanya siyang maitulak tungo sa kawalan ng pag- asa. Wala nang higit pang mapipili upang masira ang kanyang lakas ng loob at malito ang kanyang pagpapasya, o upang ibunsod siya sa kawalan ng pag-asa at pagpuksa sa sarili.MPMP 808.3

  Si Saul ay nanlulupay dahil sa kapaguran at sa pag-aayuno; siya ay lubhang natatakot at sinaktan ng konsensya. Samantalang ang kaki- lakilabot na hula ay sumapit sa kanyang pandinig, siya ay humapay na parang encina sa harap ng bagyo, at siya ay nabuwal na walang malay sa lupa.MPMP 809.1

  Ang mangkukulam ay nabahala. Ang hari ng Israel ay nakahiga sa harap niya na parang isang patay. Kung siya'y mamatay sa kanyang kinaroroonan, ano ang magiging bunga noon sa kanyang sarili? Pinakiusapan niya siyang bumangon at kumain, iginigiit na sapagkat inilagay niya ang kanyang sarili sa panganib sa pagtupad sa kanyang kahilingan, kinakailangang sumang-ayon siya sa kanyang kahilingan upang mailigtas ang kanyang sarili. Kasama na ang kanyang mga lingkod sa kanilang pakiusap, si Saul sa wakas ay sumang-ayon din, at ang babae ay naghain sa harap niya ng pinatabang guya at tinapay na walang lebadura na madaliang inihanda. Anong isang tanawin— sa liblib na yungib ng mangkukulam na babae, na ilang sandali pa lamang ang nakalilipas ay umalingawngaw ang mga pananalita ng kapahamakan—sa harapan ng sugo ni Satanas—siya na pinahiran ng Dios bilang hari ng Israel ay umupo upang kumain, bilang paghahanda sa nakakamatay na pakikipagbaka sa araw na iyon.MPMP 809.2

  Bago sumikat ang araw siya ay bumalik kasama ang kanyang mga lingkod sa kampo ng Israel upang maghanda para sa pakikipagbaka. Sa pamamagitan ng pagsangguni sa espiritu ng kadiliman ay sinira ni Saul ang kanyang sarili. Nabibigatan ng malaking takot sa kawalan ng pag-asa, hindi na niya magagawang mapasigla pa ang lakas ng loob ng kanyang hukbo. Hiwalay sa pinagmumulan ng lakas, hindi niya magagawang akayin ang pag-iisip ng Israel upang tumingin sa Dios bilang kanilang katulong. Sa ganong paraan ang inihula ng demonyo ay nagsasagawa ng sarili noong katuparan.MPMP 809.3

  Sa kapatagan ng Shunem at sa mga gilid ng Bundok ng Gilboa ang mga hukbo ng Israel at ang mga hukbo ng mga Filisteo ay nagsagupaan sa malapitang paglalabanan. Bagaman ang kakilakilabot na tanawin sa yungib ng Endor ay nagpaalis na sa lahat ng pag-asa mula sa kanyang puso, si Saul ay nakipagbaka na may buong kata- pangan para sa kanyang trono at sa kanyang kaharian. Subalit iyon ay nawalan ng saysay. “Ang mga lalaki sa Israel ay tumakas sa harap ng mga Filisteo, at nangabuwal na patay sa Bundok ng Gilboa.” Tatlong matatapang na mga anak ng hari ang namatay sa piling niya. Ang mga mamamana ay nagsisugod kay Saul. Nakita niya ang kanyang mga kawal na nabubuwal sa palibot niya at ang kanyang mga prinsipeng mga anak na napatay sa pamamagitan ng tabak. Ang kanyang sarili ay sugatan, hindi niya magawang lumaban ni tumakas. Ang pagtakas ay imposible na, at sa kapasyahang huwag makuhang buhay ng mga Filisteo, ay ipinag-utos niya sa kanyang tagapagdala ng sandata, “Bunutin mo ang iyong tabak at palagpasan mo ako niyaon.” Nang ang lalaki ay tumangging itaas ang kanyang kamay laban sa pinahiran ng Panginoon, kinitil ni Saul ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng pagkabuwal sa sarili niyang tabak.MPMP 809.4

  Sa gano'ng paraan namatay ang unang hari ng Israel, taglay ang kasalanan ng pagpatay sa sarili sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang buhay ay naging isang kabiguan, at siya ay bumaba sa kahihiyan at kawalan ng pag-asa, sapagkat itinaas niya ang sarili niyang tiwaling kalooban laban sa kalooban ng Dios.MPMP 810.1

  Ang balita tungkol sa pagkatalo ay lumaganap sa malayo at maraming dako, naghahatid ng kakilabutan sa buong Israel. Ang bayan ay nagsilikas mula sa mga lungsod, at ang mga Filisteo ay kinuha ang mga pag-aari na walang gumagambala. Ang paghahari ni Saul, na hiwalay sa Dios, ay tunay na naging sanhi ng pagkapahamak ng kanyang bayan.MPMP 810.2

  Nang sumunod na araw sa pagsasagupaan, ang mga Filisteo, sa pagsasaliksik sa lugar ng labanan upang nakawan ang mga napatay, ay nasumpungan ang bangkay ni Saul at ng tatlo niyang mga anak. Upang gawing ganap ang kanilang pagtatagumpay, kanilang pinutol ang ulo ni Saul at hinubad sa kanya ang kanyang kasuutang pandigma; nang magkagayon ang ulo at ang kasuutang pandigma, na puno ng dugo, ay ipinadala sa lupain ng mga Filisteo bilang tropeo ng pagtatagumpay, “upang ibalita sa mga bahay ng kanilang mga diyus- diyusan at sa bayan.” Ang mga kasuutang pandigma ay inilagay sa “bahay ni Astaroth,” samantalang ang ulo ay isinabit sa templo ni Dagon. Sa gano'ng paraan ang kaluwalhatian ng pagtatagumpay ay ipinalagay na kapangyarihan ng mga huwad na diyos na ito, at ang pangalan ni Jehova ay nalapastangan.MPMP 810.3

  Ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak ay kinaladkad tungo sa Beth-san, isang lungsod na hindi malayo sa Gilboa, at malapit sa ilog ng Jordan. Dito sila ay ibinitin sa mga tanikala, upang kainin ng mga ibong maninila. Subalit ang mga matapang na lalaki ng Jabes- galaad, na inaalala ang pagliligtas ni Saul sa kanilang lungsod sa kanyang una at masasayang mga taon, ngayon ay nagpahayag ng kanilang pasalamat sa pamamagitan ng pagliligtas sa mga bangkay ng hari at ng mga prinsipe, at pagbibigay sa kanila ng marangal na libing. Tinawid ang Jordan samantalang gabi, kanilang kinuha ang bangkay ni Saul at ang mga bangkay ng kanyang mga anak sa kuta ng Beth-san; at sila'y naparoon sa Jabes, at kanilang pinagsunod doon. At kinuha ang kanilang mga buto at ibinaon sa ilalim ng isang puno ng tamarisko sa Jabes, at nag-ayuno sila ng pitong araw. Sa gano ng paraan ang mabuting ginawa apatnapung taon na ang naka- lipas, ay nagbigay kay Saul at sa kanyang mga anak ng paglilibing ng nagmamahal at nahahabag na mga kamay sa madilim na mga oras na iyon ng pagkatalo at kahihiyan.MPMP 810.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents