Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hoofdstuk 5—EENE OVERDREVEN LEVENSWIJZE.

  De uitzichten van het volk van God in den laatsten tijd zijn in het algemeen zeer verschillend van die der wereldlingen. Zij, die eene waarheid voorstaan, die niet algemeen begrepen wordt, moeten voor alles er naar trachten, in hunnen wandel daarmede overeentekomen. Zij moesten niet beproeven van anderen zooveel mogelijk te verschillen, maar hun pogen moest zijn, die, welke zij onder hun invloed wenschen te brengen, zooveel mogelijk nabij te komen, om hen te kunnen helpen, opdat zij in den toestand komen, die gewenscht wordt. Wie zoo handelt, bevordert de waarheid.CG 74.1

  Zij, die voor eene gezonde levenswijze opkomen, moesten in de bereiding hunner eigene spijzen de voor-treffelijkheid daarvan steeds toonen. Zij moesten door hun voorbeeld deze grondregelen zoo voor oogen brengen, dat gezonde kost elk mensch beter maakt.CG 74.2

  Er zijn velen, die elke verbetering, al is zij nog zoo juist, verwerpen, omdat zij hunne genotzucht beperkt. Zij oordeelen naar den smaak en niet naar de gezondheidswetten. Van deze zullen allen, die de verkeerde paden van verouderde gewoonten verlaten en eene hervorming aanraden, tegenstand ondervinden en als overdrijvers veroordeeld worden, al gaan zij ook nog zoo verstandig vóór.CG 74.3

  Maar niemand moet zich door tegenstand of smaad van dit werk laten afbrengen, of de zaak voor gering aanzien. Hij, die door den geest vervuld is, die Daniël had, zal niet kleingeestig of verwaand zijn, maar hij zal vast en zeker voor zijn recht opkomen. In zijn omgang met zijn broeders of anderen zal hij van zijn grondbeginsel niet afwijken en terzelfdertijd zal hij, evenals zijn Heiland, een edel geduld aan den dag leggen. Wanneer zij, die eene gezonde levenswijze voorstaan, daarin overdrijven, kan men het volk niet berispen, wanneer het daartegen opkomt. Zeer dikwijls gebeurt het, dat ons godsdienstig streven op zulke wijze eenen slechten naam krijgt en in vele gevallen kunnen zij, die, de tegenwerking zien, later nooit overtuigd worden van het goede in de hervorming. Zulke menschen richten in weinige maanden meer schade aan, dan zij in een geheel leven goed kunnen maken. Zij zijn bezig aan een werk waarin de satan welbehagen heeft.CG 75.1

  Twee klassen zijn mij getoond: Ten eerste zij, die niet naar het Licht dat de Heere hen gegeven heeft, wandelen, en ten tweede zij, die in hunne beperktheid van begrippen die aan anderen met geweld willen opdringen. Van hun standpunt, geven zij nooit toe, en overdrijven bijna alles.CG 75.2

  De eerste klasse nam de gezondheidsleer aan, omdat iemand anders ze aangenomen had. Zij hadden voor zich zelf geen helder begrip van hunne overtuigingen. Bij velen, die de waarheid aangenomen hebben, was de beweegreden, dat iemand anders het deed en zelf konden zij geen rekenschap van hun geloof afleggen; daarom zijn zij wankelmoedig. In plaats dat zij hunne beweegredenen in het Licht der eeuwigheid beschouwen, zich eene praktische -kennis der beginselen verzamelen en voor zich zelf op eenen vasten bodem bouwen, wandelen zij in de voetstappen van een ander en verliezen zeker den weg.CG 75.3

  De tweede klasse maakt zich verkeerde begrippen van de gezondheidsleer. Hunne spijzen zijn te mager, en zij worden toebereid, zonder dat men daarbij nadenkt, of ze tot voedsel dienstig zijn’. Het is van groot gewicht, dat de spijzen zóó bereid worden, dat ze een onbedorven smaak voldoen.CG 76.1

  Wanneer wij echter nu in beginsel al zulke dingen verwerpen, die de maag prikkelen en voor de gezondheid nadeelig zijn, moeten wij nooit denken, dat het hetzelfde is, wat wij eten. Ik beveel geen magere kost aan. Velen, die gezond voedsel noodig hebben, en uit innerlijke overtuiging ook gebruiken, wat zij voor gezond houden worden bedrogen, als zij gelooven, dat eene magere kost zonder moeite bereid, voldoende is tot onderhoud van het lichaam. Sommigen gebruiken melk met veel suiker in hunne grutten en denken daarvan gezond te kunnen worden. Maar wanneer melk en suiker vereenigt worden, veroorzaakt dit allicht eene verzuring in de maag en is dientengevolge schadelijk. Het veelvuldig gebruik van suiker in iederen vorm veroorzaakt niet zelden ziekte. Velen denken, dat zij slechts eene bepaalde hoeveelheid voedsel mogen nemen en bekrimpen zich op allerlei wijze. Maar wijl zij te weinig genieten, en dan nog niet van de voedzaamste spijzen, verkrijgen zij niet genoeg versterking. CG 76.2

  Er behoort gezond menschenverstand toe om eene juiste levenswijze te volgen. Niet alle menschen kunnen hetzelfde eten. Wat voor den eenen gezond is en hem smaakt, kan voor den anderen schadelijk zijn. Sommigen kunnen geen melk verdragen, terwijl anderen er zich bijna uitsluitend mede voeden. Voor velen zijn boonen en erwten gezond, terwijl anderen ze niet kunnen verdragen. Sommige magen zijn zoo zwak, dat zij de grovere meelsoorten niet kunnen verwerken. Daarom is het onmogelijk, een algemeen voorschrift te geven, om ieders voedsel te bepalen.CG 77.1

  Bekrompen inzichten en overdrijving in onbeduidende zaken zijn voor de gezondheidshervorming zeer nadeelig geweest. Men kan in de bereiding van spijzen zoo trachten te sparen, dat de kost inplaats van voedend, uiterst schraal is. Wat is het gevolg? Bloedarmoede. Ik heb vele gevallen van ziekten gezien, die moeielijk te genezen waren, waarvan te schrale kost de schuld was. Deze lijders waren daartoe niet door armoede gedwongen, maar deden dit, wegens verkeerd begrip der gezondheidsleer. Dag aan dag en bij iederen maaltijd werden dezelfde spijzen, op dezelfde wijze bereidt en gegeten, tot dat maagzwakte en algemeene krachteloosheid de gevolgen waren. Velen, die de gezondheidsregelen volgen willen, klagen dat hun deze levenswijze niet bevalt. Maar nadat ik bij hen aan tafel heb gezeten, merk ik, dat de gezondheidsleer daaraan geen schuld heeft, maar wel de slecht bereide spijzen. Gij mannen en vrouwen, die God met verstand begaafd heeft, leert koken! Ik verspreek mij niet als ik de mannen daartoe ook aanspoor; want zij moeten evenals de vrouwen de eenvoudige, gezonde bereiding der spijzen verstaan. Hun bedrijf maakt vaak, dat zij geene gezonde voeding krijgen kunnen. Zij moeten misschien dagen en weken in gezinnen verblijven, die in dit opzicht geheel onbedreven zijn. Dan kunnen zij als zij daarmede bekend zijn, iets goeds doen.CG 77.2

  Ga uwe levenswijze na; onderzoekt nauwkeurig de werking daarvan. Maar brengt de gezondheidsleer niet in minachting, terwijl gij onwetend eenen weg inslaat, die daarmede in strijd is. Veronachtzaamt uw lichaam niet, opdat het in staat zij God den juisten dienst te bewijzen. Volgens mijn weten, zijn eenigen onzer arbeiders door die nalatigheid gestorven. Het lichaam met voedzame en smakelijke spijzen te voeden, is eene der eerste plichten der huishoudsters. Laat liever de kleeding en meubelen niet zoo kostbaar zijn, dan dat gij de noodzakelijke spijzen zoudt be-perken.CG 78.1

  Vele lieden verheugen zich in eene betere gezondheid, wanneer zij slechts twee maaltijden per dag genieten, in plaats van drie. Andere daarentegen hebben ‘s avonds een maaltijd noodig, maar deze moet licht zijn. Niemand moet denken, dat hij het richtsnoer voor allen is, alsof ieder doen moest zooals hij.CG 78.2

  Bedriegt de maag nooit, ten opzichte van wat de gezondheid verlangt en misbruikt haar niet, terwijl gij haar met eenen last overlaadt, die zij niet kan verdragen. Beoefent zelfbeheersching; beteugelt den eetlust en laat die door het verstand beheerscht worden. Denkt niet, dat het noodzakelijk is, uw tafel met ongezonde spijzen te overladen, wanneer er bezoek komt. De gezondheid uwer familie en de invloed uwer kin deren moet evenzeer in aanmerking genomen worden als de gewoonten en de smaak uwer gasten.CG 78.3

  Eenige gezondheidshervormers zijn steeds bang, dat hun eten, hoe eenvoudig en gezond het ook zijn moge, hen toch schaadt. Hun zeg ik: Gelooft niet, dat uw voedsel u schaden zal, maar wanneer gij naar uw beste weten gegeten en den Heere om Zijnen zegen gebeden hebt, geloof dan, dat Hij u verhoort en wees gerust.CG 79.1

  De gezondheidsleer is hoogst belangrijk, en wij mogen ze niet door kleingeestige inzichten, noch door eene verkeerde toepassing in minachting brengen. Wij moeten onze overtuiging getrouw blijven. Daniël werd gezegend, omdat hij volhardde, het goede te doen, en zoo zullen ook wij gezegend worden, wanneer wij van ganscher harte beproeven, God te verheerlijken. CG 79.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents