Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hoofdstuk 14—HUISELIJKE GEZONDHEIDSREGELEN.

  De overtreding der natuurwetten in onze persoonlijke gewoonten is eene der grootste bronnen waaruit ziekte ontstaat. Orde en reinheid zijn wetten des hemels. Toen de Heere Zijne wet op den berg Sinaï bekend maakte, gaf Hij Mozes strenge verordeningen met betrekking tot de gezondheidsregelen: „En de Heere zeide tot Mozes: Ga tot het volk, en heilig ze heden en morgen, dat ze hunne kleederen wasschen.” Dit werd hen bevolen, opdat ze rein voor den Heere zouden verschijnen. Hij is een God van orde en Hij verlangt orde en reinheid ook van Zijn volk.CG 143.1

  De kinderen van Israël mochten in geen geval iets onreins aan hunne kleederen of aan hun lichaam hebben. Wie iets onreins aan zijn lichaam dulde, moest tot aan den avond uit het leger verbannen worden en eer hij terugkeerde, moest hij zijne kleederen en zich zelf reinigen. Ook werd hem bevolen, alle afval ver buiten het leger te brengen. Dit was zoowel eene tot gezondheid dienende maatregel, als een godsdienstige verordening. De Heere verlangt heden niet minder van Zijn volk als toen. Het verzuimen der reinheid veroorzaakt ziekte, want deze komt niet van zelf. Hevige epidemische koortsen en pest zijn in steden en dorpen, die als zeer gezond aangeschreven stonden, uitgebroken en hebben dood of ziekelijkheid veroorzaakt. In vele gevallen kwamen de ziektestoffen, die de lucht met hun gif bezwangerden, van de woningen dergenen, die als offer dezer ziekte vielen. Deze vergiftigde lucht werd door het gezin en de buren ingeademd. Het is verbazend, hoe weinig men weet, welke schadelijke werkingen voor de gezondheid uit slordigheid en onverschilligheid voortkomen.CG 143.2

  Toen de Schotsche predikers den Lord Palmerston, den eersten minister van Engeland, vraagden, om een dag tot vasten en bidden aan te wijzen, om de Cholera te verdrijven antwoordde hij: „Reinigt en ontsmet uwe woningen en straten, bevordert reinheid en gezondheid onder de armen en zorgt er voor, dat ze rijkelijk met goed voedsel en kleeding voorzien worden, treft goede gezondheidsmaatregelen; dan zult gij geen reden tot vasten en bidden hebben. De Heere zal uwe gebeden niet verhooren, zoo lang gij dit middel, dat Hij tot voorkoming des kwaads gegeven heeft, onaangeroerd laat.”CG 144.1

  God heeft nooit de menschen het vele lijden opgelegd, dat zij nu hebben te dragen. Onze eigene dwaasheid beroofde ons van kostelijke dingen en heerlijke zegeningen, die, wanneer zij goed gebruikt worden, van onschatbare waarde voor het behoud van onze gezondheid zijn. Zullen uwe huizen uitlokkend en aangenaam zijn, laat de schoone lucht en de heerlijke zonneschijn binnen, stroomen. Verwijdert uwe zware gordijnen, opent vensters en luiken en geniet de heldere zonneschijn, zelfs wanneer zij hier of daar de kleur van bonte stoffen, die den grond bedekken of de kamer versieren, verbleekt. CG 144.2

  Vele huizen worden rijk gemeubeld, meer om den hoogmoed als om de gemakkelijkheid of de gezondheid van het gezin te dienen. De beste kamers worden donker en gesloten gehouden, anders zou het heldere licht de kostbare meubelen schaden, de kleur der tapijten verbleeken of de schilderijen hunnen glans ontnemen. Wanneer bezoekers in deze kostbare vertrekken gelaten worden, kunnen zij in de hier heerschende vochtige lucht gemakkelijk verkouden worden. Om dezelfde reden worden ook de logeerkamers gesloten gehouden. De slaapkamers moeten ruim en zoo ingericht zijn, dat de frissche lucht dag en nacht rijkelijk kan binnenstroomen. Wie in een slecht geluchtte kamer geslapen heeft, gevoelt zich bij het wakker worden koortsachtig en moede. De oorzaak hiervan is, dat de leven schenkende lucht ontbrak en het geheele lichaam moet daaronder lijden. Wie in een bed slaapt, dat niet goed gelucht en gedroogd wordt, zet zijn gezondheid en zelfs zijn leven op het spel. Gedurende den dag moeten alle kamers van het huis minstens voor eenige uren rijkelijk frissche lucht en zonneschijn hebben. Wanneer gij u de tegenwoordigheid van God bewust zijt, dan zal een bescheiden woning, welke door frissche lucht en heerlijke zonneschijn verlicht en door onbaatzuchtige gastvrij-heid vervroolijkt wordt, uw gezin en den vermoeiden wandelaar een hemel op aarde zijn.CG 145.1

  Bij het opstaan ‘s morgens ware het voor de meeste personen voordeelig, het geheele lichaam met een spons of doek af te wasschen. Hierdoor wordt alle onreinheid van de huid verwijderd, zij wordt lenig gehouden en de circulatie van het bloed bevorderd. Wie eene goede gezondheid geniet, zoude het dikwijls baden niet nalaten. Dit maakt den gezonden en zelfs de zieken een volkomen en vrijer ademhalen mogelijk; daardoor wordt het gemoed en het lichaam werkzamer, de spieren worden buigzamer en het verstand wordt helderder. Het bad stilt de zenuwen, en inplaats dat het gevaar, zich verkouden te maken, vermeerdert, sterkt het veelmeer tegen de verkoudheid, daar het den bloedsomloop bevordert. Het bloed wordt naar de opperhuid gedrongen en stroomt gemakkelijker en regelmatiger door de aderen.CG 145.2

  Een tuin met eenige mooie bloemen en struiken op eenigen afstand van het huis, oefent eenen vroolijken invloed op het huis uit. Maar schaduwrijke boomen en struiken, die het huis dicht omsluiten, verhinderen de vrije beweging der lucht en laten de zonnestralen niet binnendringen. Dientengevolge is de lucht in het bijzonder gedurende het natte jaargetijde in huis zeer vochtig. Wie in zulke vochtige kamers slaapt, krijgt rheumatiek, longontsteking en zenuwzwakte. De groote hoop bladeren gaat rotten, wanneer zij niet spoedig weggeliaald worden en vergiftigen de lucht. Woonhuizen moeten zooveel mogelijk op hoogliggende plaatsen gebouwd worden. Wanneer een huis gebouwd wordt, waar zich het water omheen kan verzamelen en daar staan blijft, tot het langzaam verdampt, stijgen gedurig schadelijke dampen van den vochtigen grond op, en deze zijn dikwijls de aanleiding tot keelpijn, koorts of longontstekingen.CG 146.1

  Velen verwachten, dat God ze voor ziekten bewaren zal, wijl ze Hem daarom bidden; wie echter niet op de natuurwetten let, diens gebed zal God niet verhooren, want hun geloof is niet door de werken volkomen geworden. Wanneer wij ons best doen, om onze gezondheid te behouden, dan kunnen wij God om Zijn zegen op onze inspanningen bidden en het beste verwachten. Alsdan zal Hij ook tot verheerlijking van Zijnen heiligen naam onze gebeden verhooren. Maar allen moeten het verstaan, dat zij ook daaraan moeten medewerken. God zal nooit door wonderen de gezondheid van diegenen behouden, die door onverschilligheid en onachtzaamheid tegen de ge-zondheidsregelen den zekeren weg tot ziekten inslaan.CG 146.2

  Velen spannen zich te veel in, zonder zich tijd tot ontspanning te gunnen. Ontspanning is zeer noodzakelijk voor allen, die lichamelijk ingespannen werken en nog veel meer voor hen, die hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten. Noch ons zieleheil, noch de verheerlijking van God verlangt, dat wij ons verstand steeds inspannen, zelfs niet met godsdienstige zaken. Er zijn genoegens, als kaartspelen, dansen, schouwburg bezoeken enz., die wij volstrekt niet kunnen billijken, daar Gods woord ze verdoemt, wijl ze de deur voor groote buitensporigheden openen. Terwijl zij de menschen opwinden, kweeken zij in menig gemoed een hartstocht tot spelen en tot uitspatting. Al zulke genoegens moesten door Christenen verworpen worden en iets geheel onschuldigs daarvoor in de plaats gesteld worden. Er zijn soorten van ontspanning, die zeer voordeelig zijn voor gemoed en lichaam. Een helder, gezond verstand zal genoeg bezigheid vinden, die onschuldig en te gelijkertijd leerzaam is. Ont-spanning in de frissche lucht en beschouwing der heerlijke natuur Gods zullen van groot nut zijn. CG 147.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents