Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 4—Бурузын алынары

  Бойыныҥ каршулу керектерин jажырып турган кижи jедимге jетпес, олорды ачыгынча айдып, этпей барганы дезе, акталар» (Укаа кууч. 28:13). Xj 28.1

  Кудайдыҥ быйаны! Оны алатаны кандый чÿм jок, jеҥил дейдигер! Кинчектерис ташталзын деп, бойысты jободорын Кайракан некебей jат. Öрö Турганнаҥ jараду алып, jаман керектерис ташталзын деп, бис ыраак ла jоболтолу jолjорыкка барбазабыс та, эмезе эдиканысты кыйнабазабыс та кем jок. Кинчектерин алынып, олорды этпей турган кижи акталар.Xj 28.2

  Апостол айдат: «Jазыларга, бойбойыгар алдында кинчектеригерди алынып, бойбойыгар учун мÿргÿгер» (Иак. 5:16). Кудайдыҥ алдында кинчектеригерди чыгара айдыгар, нениҥ учун дезе, олорды jаҥыс ла Кудай таштаар, jаман кылынганаарды дезе, бойбойыгар алдында айдыгар. Нöкöригерди эмезе айылдажыгарды тарындырган болзогор, буругарды алыныгар, оныҥ молjузы дезе — буругарды кÿÿнзеп таштаары. Оноҥ слер jаманаарды таштазын деп, Кудайды сураар учурлу, нениҥ учун дезе, слер тарындырган карындаш — Кудайдыҥ уулы, оныҥ öзöкбуурын сыстадып, Jайаачызына ла Jайымдаачызына удура кинчек эткенигер. Ончозы керегинде сок jаҥыс чындык Ортокчыга, бистиҥ улу Абызыска айдыгар. «Ол бистиҥ чине jогысты аайлап», бисти не ле кирдеҥ ле jектеҥ арутаар (Евр. 4:15).Xj 28.3

  Кудайдыҥ алдында jобожыдынбаган, бурузын алынбаган улус Кудай олорды Бойына jуудып алатан тöс некелтени бÿдÿрбегени ол. Jÿректерис jобожыбаган болзо, алсагышка тÿжÿп, кинчектеристи чыгара айдынбаган, jарамастарысты jаман кöрбöгöн болзобыс, кинчектерис ташталзын деп, чынынча jÿткÿгелегис. Оны этпей, бис Кудайдаҥ амыр албас эдис. Бистиҥ башкыдагы кинчектерис jаҥыс ла бир шылтактаҥ улам ташталбай артат: бис jÿрегисти jобожыдарга, Кудайдыҥ Сöзинде айдылган некелтелерди бÿдÿрерге кÿÿнзебейдис. Бу jанынаҥ биске jарт ла чокым jакылталар берилген. Бойыгардыҥ кинчегерди албатыjон алдында эмезе Кудайдыҥ алдында jаҥыскан да алынган болзогор, мыны акту jÿректеҥ эдер керек. Мында албан, анайда ок бойыныҥ акту эмезин сананбай, баш айас айтканы jарабас. Кижи бойыныҥ кинчеги канча кире jескинчилÿзин оҥдобой турган болзо, оны ачыгынча айдынзын деп албадабас керек. Jаҥыс ла jÿректик тереҥ тÿбинеҥ чыгара айдынганын быйанду ла килеҥкей Кудай jарадар. Сарынчы айдат: «Кайракан jÿреги кунукканга jуук, тынjулазы jобожыганды аргадаар» (Cap. 33:19).Xj 29.1

  Бойыныҥ кинчегин чындаптаҥ алынганы jаантайын чокымыла аҥыланат. Кезик кинчектер jаҥыс ла Кудайдыҥ алдында ачылар аргалу; кезиги олордоҥ улам кыйыншыра кöргöн улустыҥ алдында айдылар учурлу; кезиги обществого удура ууландырылган болуп айабас, оныҥ учун ончо улустыҥ алдында айдылар учурлу. Jе кандый ла чыгара айдыныш чокым болор учурлу. Слер шак ла кандый кинчектердеҥ улам бурулу болгоныгарды айдар учурлу.Xj 29.2

  Самуил jÿрген öйдö израильдер Кудайдаҥ jана тÿжÿп, бойлорыныҥ кинчектери учун шыралагандар. Олор Кудайдыҥ алдында бÿдÿмjизин jылыйтып, Оныҥ ойгорлыгы ла кÿчи бисти башкарып турганын оҥдобой баргандар. Олор Кудай Бойыныҥ кереги учун тартыжып, оны корыйтанына бÿтпей тургандар. Орчылакныҥ улу Башчызынаҥ туура баштанып, айылдаш jаткан калыктардый ок элороонду болорго кÿÿнзегендер. Олор энчÿге jединердек озо бойлорыныҥ бурузын jарт ла чокым айткандар: «Бис бойыска каан сурап, кинчектериске база кинчек коштыс» (1 Каан.12:19). Олорго уйады амыр бербей турган кинчекти алынар керек болгон. Олордыҥ алкышбыйан jок болгоны тынjулаларын базып, олорды Кудайдаҥ ыраткан.Xj 29.3

  Кижи бойыныҥ кинчегин акту jÿрегинеҥ алынып тÿзединбезе, оны Кудай jаратпас. Jÿрÿмде кезем кубулталар болор, Кудайды тарындырып турган ончо неме ырадылар учурлу. Кинчегин чындаптаҥ алынганыныҥ турултазы андый. Нени эдетенис биске jарт айдылган: «Jаҥдап jунунып, арутаныгар; Мениҥ кöстöрим jаман керектерди кöрбöзин; jаманды этпегер; jакшыны эдерге ÿренигер; чынды бедирегер; базынчыкта jÿргенди аргадагар; öскÿсjабысты корыгар; тул калганнын адаанын алыгар» (Чыг. 1:16,17). «Jасакты бускан бу кижи алганын кайра табыштырза, уурдаганы учун тöлöзö, бир де jаманды этпей, jÿрÿмниҥ jасагын бÿдÿрзе, эзен jÿрÿп, öлбöс» (Иез. 33:15). Павел апостол чындаптаҥ кинчегин алынарыныҥ турултазы керегинде мынайда бичийт: «Кöрзöгöр, Кудайга болуп ачурканганыгар слерге нени этти: канайып кичееҥкей болуп калдыгар, канайып бойыгарды актаарга jÿткидигер, канайып санааркадыгар, канайып айап jÿрдигер, канайып jÿрегерге jуук алындыгар, канайып бурулу кижини кезедерге кÿÿнзедигер. Мыныҥ ончозыла бойыгарды ару деп кöргÿстигер» (2 Кор. 7:11).Xj 30.1

  Кинчек кижиниҥ jакшыга сезимин jоголтып койот, оныҥ учун кинчектÿ бойыныҥ кылыкjаҥындагы jедикпестутакты аjарбайт, эткен jаманыныҥ коркыштузын аайлабайт. Ол Агару Тынныҥ бÿдÿндирип турган ийдекÿчине бакпаза, бойыныҥ кинчегин учына jетире алынбас. Ол ачылбас, акту jÿрегинеҥ айдынбас. Оныҥ кинчегин илезине чыгарып турза, ол бурузын алынып, айалгаларга тайанып, кажы ла сайын бойын актаарга ченежер.Xj 30.2

  Адам ла Ева тудулу jиилекти jийле, коркып ла уйалып тургандар. Озо баштап олор jÿк ле канайда бойыныҥ кинчегин актаары ла öлÿмнеҥ кыйыжары керегинде санангандар. Кайракан олордыҥ эткен кинчеги керегинде сураарда, эдилгени учун Кудайды ла Еваны кезектей бурулап, Адам мынайда каруу jандырган: «Меге Сен берген ÿй кижи бу jиилектерди алып берерде, мен jидим». Уй кижи дезе jыланды бурулап, айткан: «Мен jыланныҥ мекезине кирип, jидим» (Баш. 3:12,13). Сен не керек jыланды jайагаҥ? Сен не керек оны Едем садка божоткоҥ? Бу сурактар оныҥ берген каруузында тургузылгандый болуп, олордыҥ эткен кинчеги учун Кудайды каруулу эдип турган. Актанатаны Адамнаҥ — тöгÿнниҥ адазынаҥ табылып, оныҥ ончо уулдарына ла кыстарына тÿшкен. Анайда Кудайдыҥ Тыны айттырбайт, мыны Кудай jаратпайт. Чындаптаҥ кинчегин алынган кижи бойыныҥ кинчеги учун бойы каруузына туруп, бир де тöгÿндебей, экиjÿстенбей, бойын бурулу деер. Теҥери öрö кöрöргö тидинбеген каланчы чылап, ол мынайда мÿргÿÿр: «Ээ, Кудай! Mere, кинчектÿ кижиге, буурсак бол!» Бойын бурулу деп бодогон улус акталар, нениҥ учун дезе, Иисустыҥ каны ла Оныҥ сураганы анайда эдер.Xj 30.3

  Кудайдыҥ Сöзинде чынынча кинчегин алынарыныҥ ла jобожыырыныҥ темдектери бар. Библияда кинчегин алынарга эмезе актаарга ченешпей, ачыгынча айдынган улус керегинде бичилген. Павел апостол бойыныҥ кинчегин jажырбайт. Ол бойыныҥ бурузын астадарга ченешпей, кинчегин jаман бойынча кöргÿзет. Ол айдат: «Улу абыстардаҥ jаҥ алып, кöп агаруларды тÿрмелегем, олорды öлтÿргилеп турарда, jараткам. Ончо синагогалар сайын олорды кöп катап кезедип, албадап, Иисусты jамандадып jÿргем. Кансырап калjуурганыма олорды керек дезе öскö дö калаларда истегем» (Иш. 26:10,11). Апостол эрекистелбей, угузат: «Христос Иисус телекейге кинчектÿ улусты аргадаарга келген, олордыҥ баштапкызы мен эдим» (1 Тим.1:15).Xj 31.1

  Jобожыган, кунукка алдырган, чындаптаҥ кинчегин алынып баккан jÿрек Кудайдыҥ сÿÿжин ле Голгофада эдилген тайылганы кезектей де болзо оҥдоп алар. Сÿÿген адазыныҥ алдында уулы бойыныҥ jаман керектерин ачканы чылап, чындаптаҥ кинчегин алынып турган кижи бойыныҥ jасакты бузуп эткен керектерин ончозын Кудайдыҥ алдында ачар. Библия айдат: «Кинчектеристи айдынып турган болзобыс, Ол, чындык ла акту Бойы, кинчектеристи таштап, бисти не ле тöгÿннеҥ арутаар» (1 Ин. 1:9).Xj 31.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents