Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 5—Учурлалганы

  Кудай мынайда сöзин берген: «Мени бедирезегер, Мени акту jÿрегердеҥ бедирезегер, таап аларыгар» (Иер. 29:13).Xj 32.1

  Бис Кудайга бÿткÿлинче беринер учурлу. Ол тушта бис кубулып, Оныла тÿҥей болгоныс орныгар. Бис бÿткен бÿдÿмисле Кудайдаҥ ырадылганыс. Бистиҥ айалгабыс керегинде Агару Тын мынайда айдат: «каршулу керектеригердеҥ ле кинчектеригердеҥ улам öлÿп калганыгар», «баштарыгар шыркабаалулу», «jÿрек öчкöн», «jок... сукадык jер jок». Эрлик бисти бойыныҥ шÿÿнинде тудуп, «бойыныҥ кÿÿнтабына бактырган» (Еф. 2:1; Чыг. 1:5,6; 2 Тим. 2:26). Кудай бисти jазар ла jайымдаар кÿÿндÿ. Jе бого болуп бистеҥ бÿткен бÿдÿмисти тазылынаҥ ала кубултатаны ла jаҥыртатаны некелип турган учун, бис бÿткÿлинче Кудайга багар учурлу.Xj 32.2

  Бойыныҥ «мен» дегениле тартыжары — улуска качанбирде öткÿрерге келишкен тартыжулардыҥ эҥ jааны. Бойыныҥ «мен» дегенин кирелендирип, бÿткÿлинче Кудайдыҥ табына багарга, ийдекÿч салар керек. Кижи Кудайга бойын беринбезе, ол агару ла jаҥы jÿрÿм албас.Xj 32.3

  Эрликтиҥ айтканыла, Кудайдыҥ башкартузы бодоп ло сананбай багарына тöзöлгöн. Кудай Бойыныҥ jайагандарын сананзын, кемзинзин деп сурайт. Ол улуска айдат: «Келигер, шÿÿп кöрöрис» (Чыг.1:18). Ол бистиҥ кÿÿнтабысты албанла бактырбай, jÿк ле бойыныҥ кÿÿниле сананып бажырарын jарадат. Албанла сöсуккур эткени кижиниҥ санаазын элбедер ле jакшы кылыкjаҥга ончо jандай öскÿрер аргазын jоголтор эди. Ол кижини кул эдер эди. Мынызы Jайаачыныҥ кÿÿнтабына келишпей jат. Кижи — Оныҥ jайалганы — эҥ бийик öзÿмге jединзин деп, Ол кÿÿнзейт. Кудай биске кежик ле Бойыныҥ jакшылыгын берерге кÿÿнзейт. Ол бистиҥ бойыста Бойыныҥ амадузын бÿдÿрерге, Ого беринзин деп кычырат. Бис талдаш эдер учурлу: Кудайдыҥ балдарыныҥ jайымын аларга, бис кинчектиҥ кулданыжынаҥ jайымдаларга кÿÿнзеп jадыс па?Xj 32.4

  Бис бойысты Кудайга берип, Оныла бисти бöлÿп турганынаҥ ончозынаҥ jазым jок мойноор учурлу. Бат оныҥ учун Аргадаачы мынайда айдат: «Бойыгарда не барынаҥ мойнобозогор, Мениҥ ÿренчиктерим болор учурыгар jок» (Лк. 14:33). Байлык кöп улусты jилбиркедип, бойына тартат. Акчага ачаптыйтаны, байыырга ÿстÿгетени — олорды эрликке кынjылап койгон алтын илjирме. Кезик улус макка ла кÿндÿÿге jÿткийт. Санааркабай, каруузына турбай jÿретени — öскö улустыҥ чалузы. Jе бу кулдык кынjылар оодо согулар учурлу. Бис jарымдай Кайракандыйы, jарымдай телекейдийи болор jаҥыс jок. Бис бÿткÿлинче Оныйы эмес болзобыс, Кудайдыҥ балдары эмезис.Xj 33.1

  Кудайдыҥ jасагын бÿдÿреринде, кылыкjаҥын jарандырарында ла аргаданарында алкы бойыныҥ кичеемелине де иженип турган болзо, кезик улус Кудайга бажырып турубыс — дейдилер. Бу улус Христостыҥ сÿÿжин бастыра jÿрегиле сескелек. Олор мöҥкÿ jÿрÿмдÿ болорго амадап, бойлорыныҥ христиан молjуларын Кудайдыҥ некелтелери деп бодоп, кыйалта jок бÿдÿрерге jÿткийдилер. Андый мÿргÿÿл jаҥ нени де бербейт. Христос бистиҥ jÿрегисте jÿргенде, тынjулабыс Оныҥ сÿÿжиле, Оныла тил алышканыныҥ ырызыла толуп, Ол jогынаҥ болуп албайт. Христос керегинде сананып, бис бойыстыҥ «мен» дегенисти ундыйдыс, нени де эткенисте, Христосты сÿÿп эдедис. Кудайдыҥ кижини бойына jаба тартып турган сÿÿжин сескен ончо улус, бойыныҥ jанынаҥ ас тайылга эдип, Кудайдыҥ некелтелерин канайда бÿдÿретени керегинде сананбай jадылар. Олор ончозын сÿÿнип артырарга ла талдап алган амадуга jединерге бастыра бойлорын учурлаарга белен болуп, бойыныҥ Jайаачызыныҥ кÿÿнтабыла бÿткÿлинче эптÿjöптÿ jÿрерге jÿткип jадылар. Христианинниҥ jÿрегинде бу тереҥ сÿÿш jок болзо, оныҥ мÿргÿзи — jÿк ле сöстöр, тöгÿн ле jоболтолу кошjÿк.Xj 33.2

  Айса болзо, Христоско ончозын берип, слер тоҥ öткÿре jаан баа тöлöп jадыс деп бодоп jадыгар? Айдарда, бойыгарга мындый сурак беригер: «Христос меге болуп нени берген?» Бисти аргадаарга болуп Кудайдыҥ Уулы ончозын берген — алкы бойыныҥ jакшы jадынын, токыналын, jÿрÿмин. Ол биске Бойыныҥ бастыра jÿрегин, Бойыныҥ бастыра сÿÿжин берген. Бис, улус, андый сÿÿшке турбазыс па, Ого jÿректеристи jабарыс па? Кажы ла элесте бис Оныҥ алкыштарыла тузаланадыс, шак бу шылтактаҥ улам кандый jоболдоҥ, кыйыншырадаҥ айрылганысты jетире оҥдобойдыс. Бистиҥ кинчектериске öлтÿрткен Кудай дööн кöрÿп, Оныҥ сÿÿжин ле тайылгазын керектебей артарыс па? Кайракан Бойын канайда jобожытканын кöрÿп, jÿрÿм дööн jолыбыс ууркÿч тартыжу ла бойысты бойыс базынатаныс ажыра баратанына комудаар jаҥыс бар ба?Xj 34.1

  Кöп улуркактар сурайт: «Буруны алынып, jобожып алып кайдатан? Кудай мени Бойына jуудып турганына ол jокко бÿдÿмjилÿ болбозым ба?» Христоско кöрÿгер. Ол кинчек этпеген; бого ÿзеери, Ол Теҥериниҥ Кааны болгон, jе кижиликти jайымдаарга болуп кинчек учун Тайылга боло берген. Ол «кöп улустыҥ кинчектерин Бойыла кожо апарып, каршучылдар учун сурап, Бойын öлÿмге берип, jаман эткендердиҥ тоозына коштырган» (Чыг. 53:12).Xj 34.2

  Христоско ончозын берип, бис недеҥ мойнойдыс? Иисус бисти Бойыныҥ Каныла арутап, Бойыныҥ неле де тÿҥдеп болбос сÿÿжиле аргадазын деп, кинчектиҥ быjарынаҥ мойнойдыс. Jе ончозын артыратаны сÿрекей кÿч деп, кезик улус бодойт. Анайда айдып сананары биске уйатту болор учурлу.Xj 34.3

  Биске туза берип турган немедеҥ мойнозын деп, Кудай некебей jат. Ол jаантайын Бойыныҥ балдарынык jилбÿзин корыйт. Христосты талдап алгалак улус мындый немени оҥдоп алары jаан учурлу: олорго Кудай бойлорынык бедиреп турганынаҥ чикjок артыкты берер кÿÿндÿ. Кижи Кудайдыҥ табына кöрö сананбай эдип турганда, бойына айдары jок jаан каршу jетирет. Кудай jаратпай турган jолло барып, чынынча кежиктÿ болор арга jок. Биске шак нези артык бол- гонын jаҥыс ла Ол билип, ончозын бистиҥ тузабыска эдет. Кинчектиҥ jолы — ол кыйыншыраныҥ ла öлÿмниҥ jолы.Xj 34.4

  Кудай Бойыныҥ балдарыныҥ шыралап jÿргенин кöрÿп, jакшызынат деп сананып тургандар азып jадылар. Бастыра теҥерини кижиниҥ кежиктÿ болоры jилбиркедет. Бистиҥ Теҥеридеги Адабыс Бойыныҥ балдарыныҥ кежигин айрыбайт. Кудай бисти jÿк ле бойыла кожо кыйыншыра ла чöкöмjик экелип турганынаҥ, кежикке ле мöҥкÿ jÿрÿмге jолды jабарынаҥ мойноорына кычырат. Телекейди аргадаачы улусты кандый болгонынча: ончо jедикпестутактарыла, jÿдегиле, толо кемдÿ эмезиле Бойына jуудып алат. Кудай олорды jаҥыс та кинчектердеҥ арутап, Бойыныҥ Каныла jайымдап турган эмес, jе Оныҥ «кошjÿгин» апарарга jöп ончо улустыҥ ижемjизин бÿдÿрет. Jÿрÿм берер калаш аларга Ого келип турган ончо улуска Ол энчÿ ле токунал берер кÿÿндÿ. Иисус бисти jÿк ле кежик берер молjуларды бÿдÿрерине кычырат. Оныҥ кÿÿнтабына удурлажып турган улус качан да кежик албас. Jÿрегинде Христос jÿрÿп турган кижи jÿрÿминде толо сÿÿнчилÿ болор.Xj 35.1

  Кöп улус сурайт: «Кудайга бойымныҥ jÿрÿмимди канайып башкартатам?» Слер мыны эдерге кÿÿнзейдигер, jе кÿчигер jетпейт, эреҥистелип jадыгар, кинчек эдип шайып калганыгар. Слердиҥ берген сöстöригер, эткен шÿÿлтелеригер чирик туралар чылап бузылат. Слер бойыгардыҥ санаагарды, кÿÿнигерди ле неге тартылганыгарды башкарып болбойдыгар. Бÿтпейтен сöс бериштер ле молjулар акту кÿÿнигердеҥ эдип турганыгар ба деп, эреҥис санаалар экелет. Кудай слерди jуудып албас деп бодойдыгар, jе чöкöбöгöр. Кÿÿнтаптыҥ чын кÿчи не дегенин оҥдоп алар керек. Кижиниҥ бÿткен бÿдÿминде — ол jöпшÿÿлте эдеринде ачылып турган башкараачы ийдекÿч. Ончозы кÿÿнтаптыҥ чын эдип турганынаҥ камаанду. Кудай кижиге талдаш эдер арга берген. Бу аргала тузаланар керек. Слер Ого бойыгардыҥ кÿÿнтабыгарды берер аргалу болзогор, Ол «Бойыныҥ jакшылыкту кÿÿнтабыла слерге кÿÿнземел эдер». Ол тушта слер бÿткÿлинче Христостыҥ Тынынык башкартузында болорыгар, слердиҥ санаагар Оныла эптÿjöлтÿ болор.Xj 35.2

  Агарулыкка ла jакшыга jÿткийтени мактулу. Jе jаҥыс ла неге де кÿÿнзезебис, мынызы кандый да туза экелбес. Кöп улус христиандар болорго кÿÿнзеп, бойлорын анайда бодогон до болзо, оноҥ неме болбос. Олор бойлорыныҥ кÿÿнтабын Кудайга бактырбаган, бу талдашты бÿгÿн де эдерге тидинбей jадылар.Xj 35.3

  Слер jÿрÿмигерди чын коолго ууландырсагар, ол бÿткÿлинче кубулар. Христоско багынып, слер Орчылаҥда эҥ кÿчтÿ болгонноҥ jöмöлтö лö болуш аларыгар. Бойыгарды Кудайга туркаары бактырып, слер учыкыйузы jок ийдекÿч алып, jаҥы jÿрÿм, Кудайга бÿдетениле толо jÿрÿм jÿреригер.Xj 36.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents