Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 6—Кудайга бÿдетени ле jараду

  Агару Тын уйадыгарды ойгозып турганда, слер кинчектиҥ каршузын, оныҥ jайрадаачы ийдекÿчин кöрÿп, бойыгарды бурулу деп билип баштайдыгар. Кинчек кандый ачукорон экелип турганын кöрÿп, ого jескинип кöрöдигер, ол слерди Кудайдаҥ айрып, кулданганын оҥдойдыгар. Кинчекле канча ла кире кöп тартышканыгарда, бойыгардыҥ болужы jогыгарды, кылыкjаҥыгардыҥ ÿрелгенин, ару эмезигерди там иле кöрöдигер. Jÿрегерде кинчек ле бойын сÿÿйтени бек тазылданганын оҥдойдыгар.Кинчегер ташталарын, аруны, jайымды кÿÿнзейдигер. Слер Кудайла jöпкö канайда келип, Ого тÿҥейлежеригер?Xj 37.1

  Ич телекей слерге керектÿ неме бу: Кудай кинчегерди таштайтаны ла jÿрегерде сÿÿш jÿретени. Акчала да, ÿредÿле де, кандый да билимле де бу телекейди ээлеп болбозыгар. Оны бойыгардыҥ ийдекÿчигерле ээлеп аларга ченежетени темей. Кудай оны слерге тептегин, «акча ла тöлöш jогынаҥ» берет (Чыг. 55:1). Оны слерге качан ок берип койгон. Jаҥыс ла колыгарды сунуп, алыгар. Кайракан айдат: «Кинчектеригер кубакайкызыл болзо, — кар чылап агартарым; кÿреҥкызыл болзо, — толку чылап кажайтарым» (Чыг.1:18), «слерге jаҥы jÿрек, jаҥы тын берерим» (Иез. 36:26).Xj 37.2

  Слер кинчектеригерди чыгара айдынып, этпей барганыгар. Бойыгарды Кудайга берер деп, шÿÿп алганыгар. Эмди Ого барып, Оны кинчектеригердеҥ арутап, jаҥы jÿрек берзин деп сурагар. Сурагар бÿдер, нениҥ учун дезе, Ол сöзин берген. Jерде jÿрÿп, Христос бого ÿреткен: бис Кудайдыҥ берер болгон сыйын аларыска бÿдер учурлу, ол бистийи болор. Улус Иисустыҥ кÿчине тереҥ бÿдерде, Ол ооруjоболдордоҥ jаскан. Кöскö илинбести — кинчекти таштаар аргалузына ончозы бÿтсин деп, Аргадаачы олорго кöргÿзе болушкан. Бу керегинде ол курулып калган кижини jазар тушта jарт айткан: «Jердеги кинчектерди таштайтан jаҥ Кижи Уулында барын билип jÿрÿгер деп турум... тур, тöжöгиҥди алып, айлыҥа jан» (Мф. 9:6). Иоанн евангелист, Христостыҥ кайкалдары керегинде айдып, бу шÿÿлтени чокымдайт: «Иисус — ол Христос, Кудайдыҥ Уулы болгонына слерди бÿтсин деп, Ого бÿделе, Оныҥ адында слерди jÿрÿмдÿ болзын деп, мыныҥ бичилгени бу» (Ин. 20:31).Xj 37.3

  Иисус оору улусты канайда jасканы керегинде Библияда тептегин куучындар бар. Бис олорды кычырып, Ого бÿткенисте, бистиҥ де кинчектерис ташталарын билип аладыс. Вифездада курулып калган кижини jасканы керегинде куучынга бурулактар. Шыралап jÿрген кööркий бойына болужар аргазы чек jок болгон, ол одус сегис jыл баспаган. Jе Иисус ого jакарган: «Тур, тöжöгиҥди алып, бас». Оору кижи мынайда айткадый болгон: «Кайракан, Сен мени jассаҥ, мен Сениҥ jакаруҥды бÿдÿрерим». Jе ол Христостыҥ сöстöрине бÿдÿп, jазылганына бÿдÿп, ол ло тарый öрö турарга ченешкен; базарга белен болгонын айдып, база берген. Ол Христостыҥ айтканыла эдерде, Кудай ого кÿч берген. Оору кижи jазылган.Xj 38.1

  Слер кинчектеригердеҥ улам андый ок айалгада болуп калганыгар. Слер башкыдагы кинчектеригердеҥ айрылып та, jÿрегерди кубултып та, агару болуп та албазыгар. Jе Кудай мыны ончозын слерге Христос ажыра эдерге сöзин берет. Оныҥ берген сöзине бÿдÿгер. Кинчектеригерди чыгара айдынып, бойыгарды Кудайга беригер. Ого бажырып jÿрер деп, шÿÿп алыгар. Слер мыны этсегер ле, Кудай Бойынык сöзин jазым jок бÿдÿрер. Слер курулып калган кижи чилеп ок jазыларыгар. Оору кижи jазылганына бÿде берерде, Христос ого базып jÿрер арга берген. Бÿдÿп турган кижиник эдип албазы jок.Xj 38.2

  Jазылганаарды сеспегенчер сакыбагар, jе мынайда айдыгар: «Бойымды кадык деп сезип турганым учун эмес, Кудай сöзин берген учун бого бÿдÿп jадым».Xj 38.3

  Иисус айдат: «Мÿргÿп тура, нени де суразагар, сураганымды алдым деп бÿдÿгер, слерге болор» (Мк. 11:24). Ол мынайда сöзин берип, сок jаҥыс некелте эткен: бис Кудайга jарайтанын сураар учурлу. Je Кудай бисти кинчектеҥ арутаар, Бойындыйы эдер, биске агару jÿрÿмле jÿретен кÿч берер кÿÿндÿ. Оныҥ учун бис бу алкыштар керегинде сураар, олорды аларыска бÿдер, качан ок алганыс учун Кудайга алкышбыйанысты айдар учурлу. Иисуска келип, кинчектеҥ аруталып, уйалбай, бойын кыйнабай Кудайдыҥ Jасагыныҥ алдында туратаны — недеҥ де артык! «Анайдарда, Христос Иисусла кожо этканга эмес, Тынга башкартып jÿрген улусты jаргы бурулап болбос» (Рим. 8:1).Xj 39.1

  Онык учун слер бойыгардыйы эмезигер, слерди jаан баала jайымга садып алгандар. «Слерге адалардаҥ берилген сандырашту jÿрÿмнеҥ мöҥкÿ эмес мöкÿнле эмезе алтынла садылып алылбаганарды, карын, jек jок ло ару кураан ошкош Христостыҥ баалу каныла садылып алылганыгарды билип jадыгар» (1 Петр.1:18,19). Слерге jаҥыс ла Кудайга бÿдер керек, ол тушта Агару Тын слерди jаҥы jÿрÿмдÿ эдер. Слер эмди Оныҥ билезиниҥ кижизи. Ол слерди Бойыныҥ Уулын чылап сÿÿйт.Xj 39.2

  Эмди, слер бойыгарды Иисуска берип койгоныгарда, jана болбогор, Оноҥ ырабагар, jе кÿнÿҥ сайын мынайда айдыгар: «Мен — Христостыйы, мен бойымды Ого бергем». Ол слерге Агару Тын берзин, слерди Бойыныҥ jакшылыгыла корулазын деп сурагар. Слер, Кудайга беринип, Ого бÿдÿмjигерди салып, Оныҥ балдары боло берген бойыгар, анайда ла jÿрÿгер! Павел апостол айдат: «Оныҥ учун Христос Иисус Кайраканды канайып алганыгар, анайып Оныҥ Бойында jÿрÿгер» (Кол. 2:6).Xj 39.3

  Кудайдаҥ алкыш аларым деп иженердеҥ озо бир канча ченелтелер öдÿп, тÿзелгенигер керегинде Кайраканды бÿдÿндирер керек деп, кезик улус бодойт. Jе олордо эмди де Кудайдаҥ алкыш алар jаҥ бар. Улуста олорды тыҥыдаачы Христостыҥ jакшылыгы ла Тыны jок болзо, олор jаманга удурлажып болбос. Бис бойыс кандый эдис, анайда ла: ончо кинчектерисле, ооруjоболысла Ого келзин деп, Иисус кÿÿнзейт. Бисти Ого ижензин деп, Ол кÿÿнзейт. Бис Ого бойыстыҥ чине jогысла, jектÿбисле, аайлабазысла келип, кинчегисти алынып, Оныҥ будыныҥ алдына jыгылар аргабыс бар. Ол Бойыныҥ улу быйаныла бисти Бойыныҥ сÿÿжиник кучагыла кучактап, бистиҥ шыркаларысты таҥып, бисти не ле быjардаҥ арутаар.Xj 39.4

  Шак мында кöп улус шорлонот. Олор алкы бойлорыныҥ кинчектерин Иисус таштап турганына бÿтпейт. Олор Кудайдыҥ сöслö айтканына бÿтпейт. Канайдар база, ачу. Кудай тургускан некелтелерди бÿдÿрип турган ончо улус олордыҥ кинчектери ташталып турганын алкы бойлорыныҥ ченемелиле билип алар артык айалгада jÿрÿп jадылар ине. Кудай олордыҥ ончо кинчектерин таштап jат! Оныҥ берген сöзи слерге учурлалбаган деген санааны бойыгардаҥ кеде эдигер. Оныҥ сöзи кинчегин алынып турган кажы ла кижиге берилген. Бÿдÿп турган кажы ла кижиге Бойыныҥ jакшылыгын ла кÿчин jетирсин деп, Христос ангелдерди ийет. Кижи кандый да кинчектÿ болзо, ол ончо кинчектÿлер учун öлгöн Иисус ажыра кÿч, ару ла акту болорын алар аргалу. Христос кинчекке уймалган ла быjартыган кийимди кажы да кижидеҥ уштып, ого акту болорынык кийимин кийдирерге белен. Ол кинчектÿ кижиге öлÿмниҥ ордына jÿрÿм берерим деп айдат.Xj 40.1

  Бис, öлöр салымду улус, бойбойыска канайда эдип турганыс чылап, Кудай бисле анайда этпейт. Ол биске буурсак, бисти сÿÿп ле килеп, мынайда айдат: «Кудайга бÿтпес кижи бойыныҥ jолын, jасакты бузаачы — бойыныҥ умзаныштарын артырып, Кайраканга баштанзын, Ол актап койор, Кудайыска баштанзын, Ол кöп быйанын jетирер», «тумандый jазыктарыҥды, булуттый кинчектериҥди jоголторым» (Чыг. 55:7; 44:22).Xj 40.2

  Библияда мындый сöстöр бар: «Öлÿп jатканы öлбöзин деп, Кудай Кайракан айдат; jе Mere баштаныгар, ол тушта jÿреригер!» (Иез. 18:32). Эрлик Кудайдыҥ бисти алкап ижендиргенин jаантайын jажырарга jÿткийт. Ол кижидеҥ ижемjизиниҥ кандый ла чедиргенин, jарыктыҥ кандый ла чогын айрыыр кÿÿндÿ. Jе бис ого мыны болдыртпас учурлу. Ченеечини укпай, мынайда айдыгар: «Иисус меге jÿрÿм берерге öлгöн. Ол мени сÿÿп, мени öлбöзин деп jат. Менде килеҥкей Теҥеридеги Ада бар; мен Оныҥ сÿÿжин алып, öйикеминек öдÿп, Оныҥ меге берген алкыштарын jылыйткан да болзом, öрö туруп, Адама барып, айдарым: “Теҥериге удура ла слер- диҥ алдыгарда кинчек эттим. Уулыгар деп аданар учурым jок, мени jалчылараарга кожуп алыгар». Бу ок укаа куучында адазы jошкын уулын канайда уткыганы керегинде айдылат: «Оны адазы ыраагынаҥ кöрÿп ийеле, ичи ачыган, удура jÿгÿрип келеле, мойнынаҥ кучактап, окшой берген» (Лк.15:18—20).Xj 40.3

  Jе керек дезе jÿректи кÿйбÿредер бу да укаа куучын Теҥеридеги Адабыстыҥ биске, кинчектÿ улуска, килеҥкейин бÿткÿлинче jетирип болбос. Кайракан Бойыныҥ jарчызы ажыра мынайда айдат: «Мен сени мöккÿ сÿÿшле сÿÿдим, оныҥ учун сеге jакшылыкту кÿÿнтабымды бередим» (Иер. 31:3). Кинчектÿ уулы öскö ороондо jÿрÿп, адазыныҥ айлынаҥ ыраакта акчаjööжöзин кородып турарда, Адазы оны санап кунугат. Кудайга бурылар деп, кинчектÿниҥ jÿрегинде табылып турган кажы ла кÿÿн — аза берген кижини Текеридеги сÿÿген Адазына тартып турган Агару Тынныҥ эрке кычырузына берген каруу.Xj 41.1

  Библия мынайда ижендирип турганда, эреҥистелерге jараар ба? Jанарга, кинчек этпеске, кинчегин алынып, Оныҥ будына jыгыларга jÿткиген кööркий кинчектÿ дööн Кайракан кату кöрöр деп сананарга jараар ба? Андый санааларды кедери эдигер! Теҥеридеги Адабыс керегинде анайда сананганныҥ каршузы jаан. Ол кинчекти jаман кöрöт, jе кинчектÿни сÿÿйт. Кÿÿнзеген ончо улус аргадалып, мактыҥ Каандыгында мöккÿ коотту болзын деп, Ол Христостыҥ адынаҥ улуска Бойын берген. Бойыныҥ бисти сÿÿгени керегинде Исаия jарчы ажыра айтканынаҥ артык айдарга jараар ба? Бат Оныҥ сöстöри: «Бойыныҥ карындаган уулына килебеске, ÿй кижи эмчек балазын ундыыр ба? Jе ол ундыган да болзо, Мен сени ундыбазым» (Чыг. 49:15).Xj 41.2

  Эреҥистелип турган ла jÿректери jобош ончо улус, ойгоныгар! Иисус тирÿ, Ол слер учун сураар. Слерге Бойыныҥ сÿÿген Уулын бергени учун Кудайга алкышбыйан jетиригер, Оныҥ öлÿми слерге калас болбозын деп мÿргÿгер. Бÿгÿн Агару Тын кажыгарды ла Бойына кычырат. Иисуска келигер! Мыны акту jÿрегердеҥ эдип, Оныҥ алкыжына иженер аргагар бар.Xj 41.3

  Кудайдыҥ берген сöзин кычырып, ондо Оныҥ айдып болбос сÿÿжи ле быйаны кöргÿзилгенин ундыбагар. Учыкыйузы jок сÿÿштÿ jÿрек кинчектÿни эрке сÿÿйт: «Оныҥ Бойында ла Оныҥ каны ажыра биске jайым берилген, кинчектерис ташталган» (Еф.1:7). Кудай — слердиҥ Болушчыгар деп, слер jаҥыс ла бÿдÿгер. Ол кижини jакшы кылыкjаҥга таскадар кÿÿндÿ. Слер кинчегерди чыгара айдынып ла алынып, Ого jууктазагар, Ол быйан берип ле кинчегерди таштап, слерге jууктаар.Xj 41.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents