Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 9—Бистиҥ jÿрÿмис ле керектерис

  Кудай бастыра Орчылаҥга jÿрÿм, jарык ла сÿÿнчи берет. Оныҥ алкыштары Оныҥ ончо jайалганына кÿнниҥ jаркыны, тирÿ суучактар чылап урулат. Кудай улустыҥ jÿректеринде jÿргенде, олор до эбире jÿргендерди сÿÿп, jакшыны эдер аргалу боло берет.Xj 57.1

  Бистиҥ Аргадаачыбыс кинчек эдип jабыс тÿшкен улусты кöдÿрип аргадайтанынаҥ сÿÿнчи табатан. Бого болуп Ол jаман кöрдирип, уйатка тÿжÿп, Бойыныҥ jÿрÿмин берерге кысканбай, кере тартырган. Ангелдер öскö улус кежиктÿ болзын деп, база jаантайын иштеп jадылар. Мынаҥ олор сÿÿнчи табат. Бойын сÿÿчи улус ырыс jок, шыралап jÿргендерге, кинчектÿлерге болужатанын базындырганы деп бодойдылар. Jе шак ла бу — агару ангелдердиҥ эдип турган кереги. Христостыҥ карамкысканыш jок сÿÿжи теҥерини толтырып, теҥериде jÿргендерге кежик берет. Бу тынды Христостыҥ jолыла барып jаткандар алынар, ол эдип jÿрген керектеринде jазым jок кöрÿнер.Xj 57.2

  Бистиҥ jÿректеристе Христостык сÿÿжи jÿрÿп турган болзо, оныҥ jараш jыдын улустаҥ jажырар арга jок. Оныҥ агару камаанын бисле тил алыжатан ончо улус сезер. Бистиҥ бойыбыста jÿрген Христостыҥ Тыны куба чöлдö арыганjобогон кижини сергидип, суузын кандырып турган тирÿ суудый болор.Xj 57.3

  Иисусты сÿÿгени, канайып Ол кижиликке алкыштар берерге ле ичкöгÿс jÿрÿмин байгызарга иштегени чилеп, иштеерге кÿÿнзедер; оныҥ jетирген камааныла бис Кайраканныҥ ончо jайалгандарына сескир, быйанзак ла килеҥкей боло берерис.Xj 58.1

  Аргадаачыныҥ jердеги jÿрÿми jекил болбогон, Бойына учурлалбаган. Ол кинчекке бастырып öлÿп jаткан улусты аргадаарга, турумкай, чылаазыны jок ло кичеенип иштеген. Туулганынаҥ ала кере тартырганына jетире Ол ууркÿчтердеҥ, jоболтолу jолjорыктардаҥ ла иштеҥ кыйбай, бойынаҥ бойы мойнойтон jолло барган. Иисус Бойы керегинде мынайда айткан: «Кижи Уулы улусты Ого jалчыланзын деп эмес, улуска jалчыланайын деп, кöп улус учун толынты эдип Бойыныҥ jÿрÿмин берейин деп келген» (Мф. 20:28). Мында Оныҥ jÿрÿминиҥ тöс амадузы болгон. Артканы ончозы Ого ээчеҥизи, тöс керекти jöмööчизи болгон. Онык курсагы ла суузыны Кудайдыҥ кÿÿнтабын бÿдÿрери болгон. Чылаазыны jок иштеп, Иисус Бойы, Бойыныҥ jилбÿлери керегинде ундыйтан.Xj 58.2

  Анайып, Христостыҥ jакшылыгын алып турган кажы ла кижи, бойы jÿрген телекейди jарандырарга болуп бастыра аргаларды тузаланып, кандый ла тайылганы эдерге белен болор. Мынызы кижи чындаптаҥ Кудайга баштанганыныҥ чындык керези болуп jат. Кижи Христоско келгенде ле, ол ло тарый оныҥ jÿрегинде кандый баалу нöкöрлÿ болуп калганы керегинде ончозына айдар кÿÿн табылат. Аргадаачы ла арутаачы чындык тынjулада туйук болуп артпас учурлу. Бис Христостый акту болзобыс, бойыбыста jÿрген Оныҥ Тыныныҥ ырызыла толгон болзобыс, унчыкпай отурар учурыс jок. Кайракан кандый jакшы болгонын билген, кöргöн болзобыс, бисте öскö улуска айдар неме болор. Аргадаачыны тапкан Филипп чилеп, бис ончозын Оныла тил алыжарына кычырарыс. Бис олорго Христостыҥ улусты Бойына тартып турганын кöргÿзерге, келер öйдöги телекейдиҥ кöскö илинбес чындыктарын ачарга кичеенерис. Бисте Иисустыҥ баскан jолыла базар, улуска мынайда айдар кÿÿн табылар: «Телекейдиҥ кинчегин кедери алып jаткан Кудайдыҥ Курааны бу» (Ин.1:29).Xj 58.3

  Бистиҥ öскö улусты кежиктÿ эдер деген jÿткÿмелис бойыска да алкыш берер. Кайракан аргадайтан керекте бистиҥ туружарысты сакыйт. Бойлорыныҥ jууктарына алкыш берзин деп, Ол улуска Кудайлык ийдекÿч кошкон. Бу — улуска Кудай берген эҥ бийик кÿндÿÿ, эҥ улу сÿÿнчи. Сÿÿштиҥ бу керегинде турушкан ончо улус бойыныҥ Jайаачызына jуук болор.Xj 58.4

  Улуска Бойыныҥ Евангелиезин, сÿÿштиҥ ле ижемjиниҥ сÿÿнчилÿ jарын jетирзин деп, Кайракан теҥериниҥ ангелдерине jакарар да эди. Бойыныҥ амадуларын бÿдÿрерге, Ол öскö дö аргаларды тузаланар эди. Jе Ол бисти учыкыйузы jок сÿÿп, Бойыныҥ болушчылары эдип талдап алган. Бис Христосло, ангелдерле кожо иштеп, олордыҥ алкыштарын ла сÿÿнчизин ÿлежер, бу агару керекте ичкöгÿс байлык jанынаҥ öзöр аргабыс бар.Xj 59.1

  Бисти аргадаарга болуп Христостыҥ öткöн улу кыйыншыраларын оҥдогоныста, оныла эптÿjöптÿ jÿрÿп баштайдыс. Оскö улустыҥ тузазына болуп бойыска килебей jÿргенис бисти там буурсак эдет, телекейди Jайымдаачыла там бектеде колбойт. «Ол бай болгон, jе слерге болуп jоксыраган, Бойынык jоктузыла слерди байызын деп» (2 Кор. 8:9). Бис ого болуп jайалган керекти эткенисте, jаҥыс ла ол тушта jÿрÿмис биске чынынча алкыш болор.Xj 59.2

  Бис Христос кÿÿнзегени чилеп иштеп, Христоско тынjулаларды экелип турзабыс, jÿк ле ол тушта ичкöгÿс jÿрÿмниҥ мынаҥ jаан ченемелин, Кудайды мынаҥ терекжиде билип аларын керексиирис. Бис акту болорго албаданарыс, Кудайга мÿргÿп, Оныла тил алыжар арга бедиреерис. Онызы бистиҥ бÿдÿп турганысты тыҥыдар, тынjула бойынык суузын кандырарга, аргадап турганга jÿткиир. Jÿрÿмисте ууркÿчтер ле ченелтелер туштап, Библияны туркаары шиҥжÿлеерге, улайын мÿргÿÿрге кÿÿнзедер. Бис jакшылыкта ла Христосты билип аларында öзÿп, ичкöгÿс jÿрÿмде байлык ченемел аларыс.Xj 59.3

  Öскö улуска болуп jÿретен кÿÿн кижиниҥ кылыкjаҥын бек ле турумкай эдип, ого амыр ла кежик экелет. Оныҥ jÿткÿмели бийик болуп, jÿрегинде jалкууратанына ла бойын сÿÿйтенине jер артпайт. Jакшылыктыҥ христиан сыйларыла тузаланып турган улус, ичкöгÿс байлык jанынаҥ öзÿп, Кудайдыҥ керегине jÿреринде кÿчтÿ боло берер. Олор jарт кöрÿмшÿÿлтелÿ болуп калар, Кудайга бек бÿдер, мÿргÿде кÿч алар. Кудайдыҥ Тыны, улустыҥ тынjулазына камаанын jетирип, олордыҥ бойында агару кÿÿн jайаар. Анайда öскö улустыҥ тузазына болуп иштеп jÿргендер ончозы чынынча аргадалар.Xj 59.4

  Христостыҥ биске jакыган керегин бойысты карамдабай эткенисте, керексип тургандарга болужып, олордыҥ ырызын jöмöп, бистеҥ камаанду ончо немени эдип турганыста, jаҥыс ла ол тушта jакшылыкта öзöдис. Узÿги jок иштегенис бисти кÿчтÿ эдет — бу jÿрÿмниҥ баштапкы некелтези. Христоско нени де этпей, бойыныҥ ичкöгÿс jÿрÿмин чеберлеп аларга турганы, иштебей jадып ажанар кÿÿндÿге тÿҥей. Бойыныҥ эдиканыныҥ ÿйесööктöрин кыймыктадар кÿÿни jок кижи, удабай олорло тузаланар аргазын чек jылыйтып койор. Анайып христианин де, Кудайдыҥ ого берген ийдекÿчтерин тузаланбай турган болзо, Христосты билип аларында öспöс, бар болгон ийдекÿчтерин де jылыйтар.Xj 60.1

  Кудай Христостыҥ Серкпези ажыра улусты аргадаарын темдектеп алган. Серкпениҥ алдында Евангелиени бастыра телекейге jарлаар сурак туруп jат. Бу молjу ончо христиандарга салылган. Кажы ла кижи бойынын аргакÿчи jеткенче Аргадаачыныҥ jакарузын бÿдÿрер учурлу. Христостыҥ биске ачылган сÿÿжи Оны билер ончо улуска бисти тöлÿлÿ эдет. Кудай jаҥыс та бистиҥ бойыска эмес, jе анайда ок öскö дö улуска таркатсын деп, биске jаркын берген.Xj 60.2

  Христостыҥ jолыла барып jаткандар бойлорыныҥ молjуларын jарт оҥдогон болзо, бÿгÿн jÿк ле кандый бир jарчы jарлап турган jерлерде муҥдар тоолу улус Евангелиени кара jаҥдуларга jарлыктаар эди. Бу иште алкы бойы туружып болбос ончо улус оны бойынын акчаjööжöзиле, килемjизиле, мÿргÿзиле jöмööр. Христиан да ороондордо тынjулаларды аргадаар иш кöрÿмjилÿ болор.Xj 60.3

  Бис бойыбыстыҥ билебисте, эмезе айылдаштарыс ортодо Кудайдыҥ керегин эдерге кычырылган болзобыс, ыраак ороондорго атанбазабыс та кем jок. Бис сÿÿп, чындыкты jербойында — биледе, серкпеде, тил алыжып, кожо иштеп турган улузыс ортодо таркадар аргабыс бар.Xj 60.4

  Бистиҥ Аргадаачыбыс Бойыныҥ jердеги jÿрÿминиҥ кöп jарымын Назареттеги агаш узыныҥ тапчы узангыжында öткÿрип, анда кичеенип иштеген. Иисус — Кудайдыҥ Уулы деп сеспей турган jеришчилерле, ишмекчилерле тил алыжарда, ангелдер Оныла кожо болгондор. Бойыныҥ тегин ижин де эдип jÿрерде, ооруjоболду улусты да jазарда эмезе Галилей талайдыҥ экпиндÿ толкуларыла базып та jÿрерде, Иисус Бойыныҥ керегин бÿдÿреринде чындык болгон. Анайып бис те, тептегин де молjуларды бÿдÿрип, эк jабыс та jамыда иштеп, Иисусла кожо jÿрÿп, иштеер аргабыс бар.Xj 60.5

  Павел апостол бичиген: «Карындаштар, кажы ла кижи кандый болордо кычырылган, Кудайдыҥ алдында андый болуп артсын» (1 Кор. 7:24). Бойыныҥ иштеер jеринде молjуларын акчек бÿдÿрип, ишчихристианин бойыныҥ Кайраканын мактаар аргалу. Ол — Христостыҥ jолыла чындык бараачы болзо, оныҥ мÿргÿзи улуска Христостыҥ тынын ачып, оныҥ ончо эткенинде кöрÿнер. Галилей jериниҥ тöкдöри ортодо jÿрÿп, эҥ чÿм jок ишти де сÿрекей кичеенип эдип jÿрген Иисустыҥ сÿркебери иштеҥкей ле чындык ишчидеҥ кöрÿнер аргалу. Христианин деп адалган кажы ла кижи, öскö улус оныҥ jакшы керектерин кöрÿп, бойыныҥ Jайаачызын ла Jайымдаачызын мактазын деп иштеер учурлу.Xj 61.1

  Кезик улус ары jанынаҥ берилген бойыныҥ jайалталарыла Христостыҥ керегин бÿдÿреринеҥ мойноп jадылар. Олор бу амадуны бÿдÿрерге берилген jайалталар öскö улуста бистийинеҥ jаан дейдилер. Олордыҥ шÿÿлтезиле болзо, Кудайга jаҥыс ла аҥылу jайалталу улус бажырып jÿрер учурлу. Кудай андый jайалтаны талдап алган улуска берген, öскöлöри дезе иште турушпас, ол учун кайралдар албас деп, керек дезе кезик улус сананат. Jе талант акчалар керегинде укаа куучында анайда айдылбаган. Айылдыҥ ээзи бойыныҥ jалчыларын кычырып алала, кажызына ла оныҥ керегин кöргÿскен.Xj 61.2

  Бис эҥ учур jок молjуларысты «Кайраканга чылап» (Кол. 3:23) сÿÿп бÿдÿрер учурлу. Jÿректеристе Кудайдык сÿÿжи jÿрÿп турган болзо, ол кÿнÿҥ сайынгы jÿрÿмистек, тептегин керектеристеҥ кöрÿнер. Бис бойысты эбире Христостыҥ jараш jыдын jайылтып, öскö улуска алкышту камаан jетирерис.Xj 61.3

  Кудайга болуп иштеерге jарамыкту айалгалар ла аргалар эмезе акылу jайалталар сакыбас керек. Улус слер керегинде нени айдар деп сананбагар. Кÿнÿҥ сайынгы jÿрÿмигер бÿдÿп турганыгардыҥ арузын ла акту jÿректеҥ болгонын керелеген болзо, улуска туза экелерге кÿÿнзегенеерди олор билип турган болзо, слердик кичеенгенигер калас болбос.Xj 61.4

  Иисустыҥ эҥ jобожыган ла тегин ÿренчиктери öскö улуска алкыш берер. Кöп сабазында олор аҥылу нени де эдип тургандарын керек дезе оҥдобой до jадылар, jе олордыҥ билбей jадып эткен jакшызынык камааны оноҥ кöп алкыштар берер аргалу. Иисустыҥ jолыла барып jаткандар кайрал алар кÿн келерине jетире бойлорыныҥ камааныныҥ турулталарын билбезе де, бу алкыштар мынаҥ кöптöп, оноҥ тыҥ таркаар. Андый улуска jедим керегинде шакпырабай, Кудай jакарган керекти акчек эдип, токынаалу ичкери барар керек. Ол тушта олордыҥ jÿрÿми калас болбос. Олор Христоско там тÿҥейлежер. Бу jÿрÿмде Кудайла кожо иштеп jÿрген улус болуп, олор мынаҥ бийик ишке ле келер öйдöги jÿрÿмниҥ jарык сÿÿнчизине белетенет.Xj 62.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents