Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 10—Кудайды билип алары

  Кудай Бойын биске ачып, бисти Бойыла тил алышты—рарга турган jолдор jÿзÿнjÿÿр. Арбÿткен санаашÿÿлтебиске ле сезимиске ÿзÿги jок камаанын jетирет. Кудайдыҥ сÿÿжи ле магы, Оныҥ керектери ачык jÿректÿ кижиниҥ санаазына томулат. Ол арбÿткенниҥ кереес jÿрÿмин аjарулу кöрÿп, оны Кудай Бойыныҥ jайалганы ажыра неге ÿредерге кÿÿнзеп турганын угуп, оҥдойт. Jажарып jÿрген jалаҥдар, кеенjараш агаштар, бÿрÿчектер ле чечектер бисти Кудайды билип аларга кычырат; jÿзÿп бараткан булуттар ла теҥериниҥ магы Ол керегинде айдат, jаҥмырдыҥ табыраган тамчылары, шоркыраган суучак бистиҥ санаабысты олорды Jайаганга ууландырат.Xj 63.1

  Бистиҥ Аргадаачыбыс Бойыныҥ баалучуулу чындыктарын арбÿткенниҥ кубулталарыла, jуруктарыла кöргÿзип jартаган. Агаштар, куштар, jалаҥныҥ чечектери, тöҥдöр, кöлдöр, теҥериниҥ телкеми, анайда ок jадынjÿрÿмде болуп турган кÿнÿҥ сайынгы керектер колболыжып, чындыктыҥ сöстöриле, кижиниҥ иштеги jÿрÿминиҥ керектериле jуук колбулу болуп jадылар.Xj 63.2

  Бойы керегинде балдары санаазында алып jÿрзин, олордыҥ jердеги айлыjуртын jарандырган арбÿткенниҥ энчÿ, токынаалу, тымык jаражыла jакшызынзын деп, Кудай кÿÿнзейт. Кудай бу телекейдеги ончо кеендикти сÿÿйт, jе кылыкjаҥныҥ jаражы Оны тыш jараштаҥ артык jилбиркедет. Бисти чечектерде бойына тартып турган аруны ла чÿм jокты бийик кемине jетирзин деп, Ол кÿÿнзейт.Xj 63.3

  Кудайдыҥ Орчылаҥдагы jайагандарын аjыктап кöрзöбис, бисти эбире турганды ончозын сескир тыҥдалазаас, сöсуккур болорыныҥ ла бÿдÿмjи эдериниҥ ÿредÿзин аларыс. Кöскö илинбес, темдектелген jолло ÿзÿги jок jылыжып турган сÿрекей jаан jылдыстардаҥ ала ооктоҥоок атомдорго jетире — ончозы арбÿткенде Jайаачыныҥ кÿÿнтабына багат. Кудай ончозы керегинде сананып, Бойыныҥ jайагандарын ончозын кичеейт. Учыбажы jок Орчылаҥныҥ тоозы jок телкемдерин башкарып турган Кудай ол ло öйдö jайым учып, кожоҥдоп jÿрген оогош кучыйак керегинде сананат. Бистиҥ Теҥеридеги Адабыс бистик ончобысты эркеде кичееп алып jÿрет: ишке баратканысты кöрöт, мÿргÿп турганысты угат. Уйуктаарга jатканыста, ойгонгоныста кöрöт. Бай кижи бойыныҥ öргööзинде jыргаганда, jокту кижи дезе бойыныҥ балдарын барjогыла азыраганда, Ол мыны билер. Кудай кöстöҥ тöгÿлген кажы ла jашты билер, Ол бир де кÿлÿмjини аjарбай калбас.Xj 64.1

  Мыны ончозын тереҥжиде оҥдогон болзобыс, бодоп санааркабас ла шакпырабас эдис. Биске бÿгÿн андый кöп ачукорон экелип турган кöп чöкöмöлдöр бистиҥ jÿрÿмисте jок болор эди. Нениҥ учун дезе ончозын — jаанын эмезе кичÿзин — бис Кудайдыҥ табына салдырар эдис. Мыны Ол Бойына алынып, бир де кÿчсинбес.Xj 64.2

  Jердиҥ jаражын кöрÿп, сÿÿнип, келер öйдö болор телекей керегинде сананыгар. Анда кунук та, кинчек те, öлÿм де болбос, арбÿткенде каргышка калган неме болбос. Аргадалган улустыҥ тöрöлин бойыгарда сананып кöрÿп, ол кижиниҥ санаазы jетпестий кеен болорын ундыбай jÿрÿгер. Кудайдыҥ арбÿткендеги jÿзÿнjÿÿр сыйлары Оныҥ магыныҥ öчöмик сомы болуп jадылар. Агару Бичикте айдылган: «Оны сÿÿп турган улуска Кудай нени белетеп койгонын кöс кöрбöгöн, кулак укпаган, ол кижиниҥ санаазына кирбеген» (1 Кор. 2:9).Xj 64.3

  Ӱлгерчилер ле билимчилер арбÿткен керегинде кöпти айдар, jе jаҥыс ла христианин Кудайдыҥ улуска сÿÿжин бастыра jÿзÿниле кöрÿп, кырлар, öзöктöр, суулар ла талайлар — ончозы кижиге туза jетирзин деп jайалганын оҥдоп jат. Мыны ончозын Теҥеридеги Ада jайаганын оҥдоп турган кижи, jаҥыс ла ол, арбÿткенниҥ jаражын кöрÿп, чынынча jакшызынар, оны бийик кеминде баалаар аргалу.Xj 64.4

  Кудай биске jÿрÿмиске киришкени, jÿрегиске Бойыныҥ Тыныныҥ камаанын jетиргени ажыра баштанат. Jÿрÿмисте jаантайын туштап турганынаҥ, бисти эбире кÿнÿк сайын болуп турган кубулталардаҥ баалу ÿредÿ алар арга бар. Jаҥыс ла бис олорды оҥдоорго ачык болор учурлу. Кудайдыҥ кайкамчылу килемjизи керегинде шÿÿп, сарынчы айдат: «Jер Кайраканныҥ быйаныла толо» (Cap. 32:5). «Ойгор кижи мыны аjарып, Кайраканныҥ быйанын оҥдоор» (Cap. 106:43).Xj 65.1

  Кудай анайда ок биске Бойыныҥ Сöзи ажыра баштанат. Библияда Оныҥ кылыкjакыныҥ аҥылузы, аргадаштыҥ улу кереги ле улусла колбулар jарт ла толо кöргÿзилет. Ол биске абалар, jарчылар ла jебрен чакта jÿрген öскö дö улус керегинде айдат. Олор биске тÿҥей улус болгондор (Иак. 5:17). Бис чилеп, олор алсагышка тÿшкендер, карыксышла тартышкандар; бис чилеп ок, ченелтеге алдырып, тÿҥей ле санаазын jарыдып, Кудайдыҥ jакшылыгыныҥ кÿчиле jеҥгендер. Олор керегинде кычырып, акту болорго jÿткип, тынсанаабыс сергийт. Олор öткöн кайкамчылу ченелтелер керегинде билгенисте, олор кандый jаркынла, кандый сÿÿшле, кандый алкышла тузаланганын, олорго берилген jакшылык ажыра кандый керектер эткендерин кöргöнисте, олорго кöдÿриҥи берген ол ло Тын бистиҥ де jÿректеристе агару сÿÿнчиниҥ чедиргенин чагар, кылыкjаҥысла олорго тÿҥей болор, олор чылап Кудайлу jÿретен кÿÿн кожор.Xj 65.2

  Иисус jебрен кереестиҥ Чийимдери керегинде айткан, онызы Jаҥы Керееске база келижип jат: «Олор Мен керегинде керелеп jадылар» (Ин. 5:39), чокымдап айтса, мöҥкÿ jÿрÿмге бистиҥ бастыра ижемjилерис салылган Аргадаачы керегинде. Эйе, бÿткÿл Библия Христос керегинде айдат. Телекейди jайаганы керегинде баштапкы куучыннаҥ ала — «ончозы Оноҥ бÿдÿп, jÿрÿп jат, Ол jогынаҥ не де бÿтпеген» — калганчы сöс беришке jетире — «бат, удабас келерим!», бис Оныҥ эткени керегинде кычырып, Онык ÿнин угадыс (Ин.1:3; Ач. 22:12). Аргадаачыны jакшы билип аларга турган болзобыс, биске Агару Чийимди шиҥжÿлеер керек.Xj 65.3

  Кудайдыҥ сöстöри кöксигерге шиҥгей. Бу — суузыбыс кандыраачы тирÿ суу. Бу — теҥеридеҥ тÿшкен тирÿ калаш. Иисус айдат: «Кижи Уулынын эдиканын jибезегер, Оныҥ канын ичпезегер, бойыгарда jÿрÿм jок болор». Оноҥ Ол айтканын jартаган: «Слерге айдып турган сöстöрим тын да, jÿрÿм де» (Ин. 6:53, 63). Jердиҥ итÿжÿмиле курсактанып, эдиканысты тыҥыдадыс. Телекейде болуп турганды ичкöгÿс jÿрÿмнеҥ де кöрöдис. Бистиҥ не керегинде сананып турганыс ичкöгÿс jÿрÿмиске jöмöлтö лö кÿч берет.Xj 65.4

  Jайымдаш — ол ангелдер билип аларга кÿÿнзеген jажыт. Оны мöҥкÿликке jайымдалгандар шиҥжÿлеп, jакарлаар. Мынызы эмди ле лаптап ла быжу шиҥжÿлеерге турбай jат па? Иисустыҥ улуjаан буурсажы ла сÿÿжи, биске болуп эдилген тайылга керегинде бис лаптап, jÿректерис ширтилдеп сананар учурлу. Бис тöс аjаруны кару Jайымдаачыбыс ла Сураачыбыстыҥ кылыкjаҥына эдер, терек сананып, Оныҥ агару керегин — «Бойыныҥ улузын кинчектеринеҥ аргадаар» агару керегин шÿÿп, билип алар учурлу. Текериниҥ чындыктары керегинде сананарга öй учурлазабыс, Кудайга бÿдетенис ле сÿÿжис тыҥыыр; бистиҥ мÿргÿбисти Кудай jарадар, нениҥ учун дезе, ол jÿрÿмдик ле öктöм, бÿдетениле, сÿÿшле толо болор. Иисуска бÿдÿмjибис тыҥыыр, Ол ажыра Адага келип турган ончо улусты аргадаачы ийдекÿчин кÿнÿҥ сайын кöрöрис.Xj 66.1

  Аргадаачыныҥ толо кеми керегинде сананганыста, jаҥырып, ончозында Ого тÿҥей болор кÿÿнис тыҥыйт. Кемле оморкоп, сÿÿнип турганысты ээчиде барар кÿÿн кöксибисте ойгонот. Христос керегинде канча ла кире кöп сананганыста, анча ла кире кöп Ол керегинде телекейге айдарга jÿткийдис.Xj 66.2

  Библия jаҥыс та билимчилерге эмес, карын, тегин улуска учурлалган. Аргадашка керектÿ улу чындыктар айас текеридий jапjарт. Алкы бойыныҥ кöрÿмшÿÿлтезин Кудайдыҥ иле ачык кÿÿнтабынаҥ бийик этпезе, кем де jастырбас, jолдоҥ астыкпас.Xj 66.3

  Агару Чийимдер неге ÿредип тургандарын билерге, öскö улустык керелегенине иженердиҥ ордына Кудайдыҥ сöстöрин бойыс шиҥжÿлеер учурлу. Бис учун öскö улусты санандырар болзобыс, ичкöгÿс ийдекÿчтерис уйадап мокорор. Кудайдыҥ Сöзиниҥ чындыгыныҥ тереҥин билип алар аргабысты jылыйтарыс. Бир текстти öскöзиле тÿҥдештирип, Библияда айдылганыныҥ бойбойлорыла колбуларын кыракы шиҥжÿлезебис, санаабыс кеҥиир, биске Библиянык кайкамчылу jаражы ла байлыгы ачылар.Xj 66.4

  Агару Чийимди шиҥжÿлегенинеҥ артык санааны не де кеҥитпей jат. Тереҥ, бийик чындыктар салылган Библия чылап, öскöбашка кандый да бичикте санаашÿÿлтени элбедер, санандырар кÿч jок. Кудайдыҥ Сöзи jазап шиҥжÿлелип турган болзо, улустыҥ санаазы кеҥ, кылыкjаҥы jакшы ла амадулары бийик болор эди. Бу ончозы бистиҥ öйдö jетпей jат.Xj 67.1

  Чийимдерди кайкалай кычырганыстыҥ тузазы ас. Библияны бажынаҥ ала учына jетире кычырып, тÿҥей ле оныҥ ончо jаражын, тереҥ учурын оҥдобостоҥ айабазыгар. Чокым амаду jокко, бойына jÿрÿмдик учурлу ÿредÿ албай, кöп бажалыктарды калай кычырардыҥ ордына, учуры, Кудайдыҥ аргадаачы амадузы jарталганча, Чийимник бир jерин шикжÿлегени артык. Слердиҥ Библиягар jаантайын слерле кожо болзын! Арга ла бар болзо, оны кычырып, кычырылганды санаада алып jÿрерге кичеенигер. Керек дезе оромдо базып барадып, слер кандый да ÿзÿкти кычырар, учуры керегинде сананар, анайып, оны санаада тудар аргагар бар.Xj 67.2

  Библияны тöп шиҥжÿлеш jокко, мÿргÿбей, ÿренбей jадып, бис чын ойгорлыкка jединип болбозыс. Агару Чийимниҥ кезик бöлÿктери jапjарт учун, олорды оҥдобос арга jок. Jе öскö jерлерде учуры андый да чокым эмес, айдарда, баштапкы кычырыштаҥ ончозын оҥдоп болбозыгар. Оныҥ учун бир jерди öскöзиле тÿҥдештирер керек. Кыракы шиҥжÿлеген ле мÿргÿп, шÿÿп сананган кижи кайралдалар. Jердиҥ алдындагы баалучуулу металлды казып тапкан кижи чилеп, Кудайдыҥ Сöзин арыпчылаарын билбей шиҥжÿлегени, Библияны калай кычыраачы билип албас улуjаан баалу чындыктарды табар. Jÿрекке томулган кöдÿриҥилÿ сöстöр мöккÿ jÿрÿм Береечидеҥ агып чыккан агындарга тÿҥей болор.Xj 67.3

  Библияны мÿргÿш jокко качан да шиҥжÿлеп баштабас керек. Оныҥ бÿктерин ачардак озо бис Агару Тыннаҥ болуш сураар учурлу, суразабыс, ол берер. Нафанаил Иисуска келерде, Аргадаачы мынайда айткан: «Чын Израильдиҥ кижизи бу, ондо меке jок». Нафанаил сураган: «Сен мени кайдаҥ билериҥ?» Иисус каруу jандырган: «Сени Филипп кычыргалакта, смоква агаштыҥ тöзинде турганыкды кöргöм» (Ин. 1:47,48). Чындык ол не дегенин билип аларга, Иисуска jаҥыскан мÿргÿп, кöстöрис ачылзын деп сураганыста, Ол бисти бÿгÿн де кöрÿп jат. Jÿреги jобожып, Кудайдыҥ башкартузын бедиреп турган улуска Jарыктыҥ телекейинеҥ элчилер ийилер.Xj 67.4

  Агару Тын Аргадаачыны улу эдип, макка чыгарат. Оныҥ кереги — биске Христосты, Оныҥ акту болгоныныҥ арузын, Оныҥ кижиликке экелген аргадажыныҥ улуjаан учурын ачары. Иисус айдат: «Менийинеҥ алып, слерге jетирер» (Ин. 16:14). Jаҥыс ла Кудайдыҥ Тыны Кудайлык чындыкка ÿредер аргалу. Кудайга кижиликтиҥ угы сÿрекей баалу, нениҥ учун дезе, Ол Бойыныҥ сок jаҥыс Уулын бис учун öлÿмге берген, бисти токтоду jок ÿредип, баштап апарзын деп, Бойыныҥ Агару Тынын ийген.Xj 68.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents