Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 13—Кайраканнаҥ алган сÿунчи

  Кудайдыҥ балдары Христостыҥ чыгартулу улузы болорго кычырылган. Олордыҥ jÿрÿми Оныҥ jакшызын ла килемjизин керелейт. Иисус Аданыҥ чындык кылыкjаҥын ачкан. Анайып бис те Оныҥ эрке сÿÿжи ле килемjизи керегинде нени де билбес улуска Христосты ачар учурлу. «Канайып Сен Мени телекейге ийген эдиҥ, — деп, Иисус айткан, — анайып Мен де олорды телекейге ийдим». «Мен олордыҥ бойында, Сен Мениҥ Бойымда... Мени ийгени Сен болгоныҥды телекей билзин» (Ин. 17:18,23). Павел апостол до Иисустыҥ ÿренчиктерине мынайда бичиген: «Слер — Христостыҥ самаразы деп, бойыгарла кöргÿзип jадыгар», «оны кажы ла кижи билер, кычырар аргалу» (2 Кор. 3:3,2). Иисус Бойыныҥ балдарыныҥ кажызыныҥ ла адынаҥ бу телекейге самара ийет. Слер — Христостыҥ jолыла бараачы болзогор, Ол слердиҥ адыгардаҥ билегерге ле ончо айылдаштарыгарга самара ийет. Слердиҥ бойыгарда jÿрген Иисус Оныла танышкалак кажы ла кижиниҥ санааларын ла сезимдерин билип аларга кÿÿнзейт. Олор, айса болзо, Библияны кычырбай jадылар эмезе оныҥ бÿктеринеҥ олорго баштанган ÿнди укпайдылар. Олор Кудайдыҥ сÿÿжин ле эткен керектерин кöрбöй jадылар. Jе слер — Христостыҥ чындык чыгартулу кижизи болзогор, олор, айса болзо, слер ажыра Оныҥ буурсажын кезектей оҥдоп, Оны сÿÿр ле Ого jалчыланып jÿрер кÿÿндери ойгонор.Xj 86.1

  Христиандар теҥери öрö jолдо jаркын болорго кöстöлгöн. Олор Христостоҥ алган jарыкла телекейди jарыдар учурлу. Олордыҥ jÿрÿми ле кылыкjаҥы Христос ло Оныҥ эдип jÿргени керегинде улуска чын окдомол берер учурлу.Xj 87.1

  Христостыҥ jолыла чындаптаҥ барып jаткан улус Ого бажырып jÿрерин jилбÿлÿ эдер. Мынызы чынынча андый эмей. Öзöгинде кунук, эрик алып jÿрген, кимиректенип, комыдап турган христиандар Кудай ла христиан jÿрÿм керегинде öскö улуска jастыра оҥдомол берет. Кудай Бойыныҥ балдарын кежиктÿ эдерге кÿÿнзебей jат деп, олор бÿдÿндирип jадылар. Мынызыла Теҥеридеги Адабыс керегинде тöгÿн керелейдилер.Xj 87.2

  Кудайдыҥ балдарын бÿдÿнбеске ле чöкöмjикке тÿжÿрерге келишкенде, эрлик кудурып, сÿÿнет. Бис Кудайга бÿдÿнбей, бисти аргадаарга белен болгонына ла кÿчине эреҥистелип турганысты кöргöндö, ол маказырайт. Кудайдыҥ озолондыра билип, кöрÿп айтканы биске каршу jетирет деп сананганыста, ол сÿÿнип jыргайт. Кайраканды буурсак эмес ле карам-кайрал jок деп кöргÿзерге, эрлик ончо аргакÿчин салат. Ол чындыкты jастыра jартап, Кудай керегинде улуска тöгÿн оҥдомолдор берет. Бис дезе, Кудайдыҥ чындыгы керегинде шÿÿпсананардыҥ ордына, эрликтиҥ тöгÿн оҥдомолдорын кöксибисте улам сайын алып jÿрÿп, Кудайга бÿдÿнбей, Ого кимиректенип, Оны уйатка тÿжÿредис. Эрлик мÿргÿÿл jÿрÿмди jаантайын неле де карачкыландырарга jÿткийт. Бу jÿрÿм jоболтолу ла ууркÿч болуп билдирзин деп, ол кÿÿнзейт. Христианин мÿргÿÿл jаҥы керегинде андый оҥдомолды бойынык jÿрÿмиле кöргÿзип турган болзо, ол öштÿге болужат.Xj 87.3

  Кöп улус бойыныҥ jастыралары, jедикпестери, чöкöмöлдöри керегинде тоҥ öткÿре улам сайын сананат. Олордыҥ jÿректери кунукла, санааркашла толо. Мен Европада болорымда, бир христианин сыйын ончо немедеҥ чöкöп, меге самара бичип, оны токынадып, санаакÿÿнин jарытсын деп сураган. Оныҥ самаразын алган ол ло тÿнде садта болгом деп тÿш кöргöм. Meгe садтыҥ ээзи деп билдирген кижи мени оныҥ орык jолдорыла ээчидип алып jÿрген. Мен чечектер ÿзÿп, оныҥ jараш jыдын jыткарып, jакшызынып тургам. Коштой базып бараткан бу сыйын дезе, ого барарга чаптык эдип турган кыйгак öзÿмдерге аjару эткен. Ол комыдап, кимиректенип, jол баштаачыны ээчий jолло эмес, кыйгак öзÿмдердиҥ ортозыла баскан. «Бу кеен с адты кыйгак öзÿмдер ÿреп койгоны кандый ачу» — деп, ол кородогон. Айдарда, jол баштаачы ого айткан: «Бу кыйгак öзÿмдерди кайдарга туругар, слер олорго jаҥыс ла кыйдырып аларыгар. Оныҥ ордына чечектер ÿзÿгер».Xj 87.4

  Кудайдыҥ Тыныныҥ камааны jедип, jÿректеригер сÿÿнип согулып турарда, слердиҥ jÿрÿмигерде jарык ла сÿÿнчилÿ элестер болбогон беди? Кайра кöрÿп, азыйгызын эске алынып, кандый да jакшыны таап болбойдыгар ба? Кудайдыҥ берер болгоны, jараш jытту чечектер чилеп, jолыгарды jакалай öспöй jат па? Олордыҥ jаражы ла jыды jÿректеригерди сÿÿнчиле толтырсын деп кÿÿнзебей jадыгар ба?Xj 88.1

  Кадалгактар ла тегенектер слерди jÿк ле кыйып, оору эдер. Jе олорды ÿзÿп, öскö улуска берип турган болзогор, jаҥыс та бойыгар Кудайдыҥ быйанын jектеп турган эмезигер, jе олорго до jÿрÿмниҥ орык jолыла барарга буудак эдип jадыгар.Xj 88.2

  Öткöн öйдö болгон jаман керектерди, кинчектерди, чöкöмöлдöрди санаада алып, олор керегинде улам сайын айдып, кородоорго jарабас. Анайдар болзобыс, удабай алсагышка тÿжÿп, туйуксынып каларыс. Кунугып турган кижи караҥуйга алдырып, оныҥ тынjулазына Кудайдыҥ jаркыны кирерин буудактап, öскö улустыҥ jолын кöлöткöлöйт.Xj 88.3

  Биске сыйлаган jаркынду элестер учун Кудайга алкышбыйан айдыгар. Оныҥ сÿÿжиниҥ чынын керелегенин ончозын бирге колбоп, олорды jаантайын санаабыста алып jÿректер. Кижини эрликтиҥ олjозынаҥ аргадаарга, Бойыныҥ Адазыныҥ ширеезин артырып, Бойыныҥ кудайлыгын jажырып, кижи кеберин алынган Кудайдыҥ Уулы керегинде сананактар; Оныҥ биске болуп jеткен jекÿзи, — улус бÿдÿп, Кудайдыҥ магыныҥ Каандыгын кöрзин деп, теҥерилерди ачкан jеҥÿзи керегинде сананактар. Кинчектеҥ улам öлÿмниҥ таамызына тÿшкен ле аргадалган, Мöҥкÿлик Кудайла ойтодоҥ эпкеjöпкö келген jабыска тÿшкен кижиликти, анайда ок Jайымдаачыга бÿткени ажыра Кудайлык ченелте öткöн ончо улус Христоско актадып, Оныҥ ширеезине кöдÿрилгендерин эске алактар — бат, Кудай бисти сананзын деп, кычырып турган чындыктар.Xj 88.4

  Кудай бисти сÿÿп турганына эреҥистелип, Оныҥ берген сöзине бÿтпей, бис Оны уйатка тÿжÿрип, Агару Тынды ачуркандырадыс. Энези балдарыныҥ jилбÿлерин корып, олордыҥ кежигине болуп jÿргенде, олор дезе мынызын оҥдобой, энези олорго jакшыны кÿÿнзебей jат деп, jаантайын комыдап турган болзо, эне кижиге мыны сананып jÿрери кандыйын бодозогор? Олор энезиниҥ сÿÿжине бÿтпей, алаҥзып турган болзо, мынызы оныҥ jÿрегин шыркалаар эди. Балдары андый болзо, кандый ла кижи бойын канайда тудунар эди? Сÿÿжине бÿтпей турзабыс, Теҥеридеги Адабыс бис керегинде не деп сананар? Ол бисти сÿÿп, мöҥкÿ jÿрÿмдÿ болзын деп, Бойыныҥ сок jаҥыс Уулын öлÿмге берген ине. Апостол бичийт: «Ол Бойыныҥ Уулын чеберлебей, ончобыс учун öлÿмге берип, Оныла кожо биске ончозын сыйлап бербес беди?» (Рим. 8:32). Jе тÿҥей ле сÿрекей кöп улус, сöслö эмес те болзо, керек эдип, айдат: «Кайракан мыны меге учурлабаган. Айса болзо, Ол мени эмес, öскö улусты сÿÿп jат».Xj 89.1

  Бу ончозы тынjулабыска jаҥыс ла каршу jетирет, нениҥ учун дезе, эреҥистелип айткан кажы ла сöстöҥ улам эрлик бисти ченеп, бÿдетенисти астадат, ангелдерди ачуркандырат, айдарда, олорго бистеҥ эрик jокто ырап барарга келижет. Эрлик слерди ченеп турганда, эреҥистелип эмезе кунугып, бир де сöс айтпагар. Оныҥ шымыртын тыҥдаар болзогор, санаагар бÿтпейтениле, кородойтоныла толор. Бу керегинде öскö улуска айдып, слер jаҥыс та бойыгарга каршу jетирер эмезигер, jе слерди эбире jÿргендердиҥ санаазына ÿрен ÿрендейдигер. Ол öзÿп, олордыҥ jÿрÿмине ачу тÿжÿм экелет. Слердиҥ сöстöригердиҥ камааны олорго каршулу ла jеткерлÿ болордоҥ айабас. Слер, айса болзо, ченелтени öдÿп, эрликтиҥ шÿÿнинеҥ айрыларыгар, jе арткан улус, слердиҥ jетирген камааныгардаҥ улам эреҥистелип, слер ÿрендеген эреҥистелиштеҥ айрылып болбостоҥ айабас. Оныҥ учун jÿк ле ичкöгÿс ийдекÿч ле jÿрÿм берип турганы керегинде айдары jаан учурлу!Xj 89.2

  Бойыгардыҥ Теҥеридеги Уредÿчигер керегинде телекейге керелеп турганыгарды ангелдер лаптап тыҥдап jадылар. Ада алдында бис учун «сураарга jаантайын тирÿ» Кудай керегин- де туркаары айдып jÿрели. Нöкöригерди уткып турганыгарда, jÿректеригер ле эриндеригер Кудайды мактазын. Мынаҥ улам ол Иисуска тартылар.Xj 89.3

  Ончо улус öдÿп чыгатаны уур ченелтелерге, кунукчылга, удурлажарга кÿч jилбиркедиштерге туштайт. Ачукороныгарды öлöр салымду улуска ачпагар, jе мÿргÿп, ол керегинде Кудайга айдыгар. Эреҥистелиштиҥ эмезе кунугыштыҥ бир де сöзин качан да айтпас деп, бойыгардыҥ алдыгарга ээжи тургузыгар. Слердиҥ ижемjи берип jарадып айткан сöстöригер öскö улустыҥ jÿрÿмин jарыдып, ийдекÿчин тыкыдып, кöпти эдер аргалу.Xj 90.1

  Чине jок кöп улус ченелтеге бастырган jÿрет. Олор бойлорыныҥ «мен» дегениле, jаманныҥ ийдекÿчтериле тартыжуда jекдирткенин айдарга белен. Андый улустык ууркÿч тартыжуда бойлорына бÿдÿнгенин айрыбагар. Олорды ижемjи берип jарадып турган сöстöрлö jöмöгöр. Ол тушта Христостыҥ jаркыны слердиҥ jÿрÿмигерде чалыыр. «Кемибис те бойына болуп jÿрбейт» (Рим.14:7). Бис бойыс керек дезе сеспей де турган камааныс öскö улустыҥ кÿÿнсанаазын кöдÿрер, тыҥыдар эмезе, карын, олорды кунуктырар, Христостоҥ ло чындыктаҥ ырадар.Xj 90.2

  Кöп улус Христостыҥ кылыкjакы ла jÿрÿми керегинде jастыра оҥдоп jадылар. Олордыҥ санаазыла, Христостыҥ jÿрегинде jылу ла jÿрÿмдик сÿÿнчи jок болгон, Ол казыр, кату ла кунукчылду болгон. Оныҥ учун кезик улустыҥ христиан jÿрÿми караҥуй болот.Xj 90.3

  Иисус ыйлап jÿрген, качанбирде кÿлÿмзиренген бе, jок по деп, улам сайын айдыжат. Чындап та, бистиҥ Аргадаачыбыс «ооруjоболды билген ачукоронныҥ Эри» болгон. Ол улустыҥ ончо ачукоронына Бойыныҥ jÿрегин ачатан. Jе Оныҥ jÿрÿми Бойын jектегениле, ачукоронло, санааркашла толо до болгон болзо, Оныҥ тыны базылбаган. Оныҥ чырайында ачукорон эмезе комудал jок болгон, jе jаантайын öзöгинде токунал болгонын керелейтен. Иисустыҥ jÿреги jÿрÿм береечи болгон, Ол кайдööн дö келгенде, Бойыла кожо качан да болзо амыр ла энчÿ, сÿÿнчи ле кежик экелетен.Xj 90.4

  Аргадаачы jаантайын тöп лö керсÿ болгон, jе чырайы качан да бÿркÿк jÿрбейтен. Оныҥ jолыла барып jаткандар амадузына бир ууламjылу jÿткиир, алкы бойлорыныҥ каруулу болгондорын тереҥ оҥдогылаар. Jеҥил санаа jоголып, кööрöм, jыргал, jаман кокырлар болбос. Иисус Христостыҥ мÿргÿÿл jаҥы тымык агып jаткан суудый амыр экелет. Ол сÿÿнчиниҥ jарыгын öчÿрбей, сÿÿнчилÿ кÿÿнсанааны базырбай, кежиктÿ, кÿлÿмjилÿ чырайды кöлöткöлöбöйт. Христос Ого jалчыланзын деп эмес, öскö улуска jалчыланайын деп келген; слердиҥ jÿрегерде чындык сÿÿш jÿрген болзо, бис Оноҥ тем аларыс.Xj 90.5

  Öскö улустыҥ jаманы керегинде улайын сананып jÿрер болзобыс, олорды Христос бисти чилеп сÿÿп болбозыс. Jе санаабыста тöс аjаруны Христостыҥ биске кайкамчылу сÿÿжине ле килемjизине эдер болзобыс, jуук улузысты сÿÿрис. Аjарбай калбас jастыралардаҥ ла jедикпестердеҥ камаан jокко бис бойбойысты сÿÿр ле тоор учурлу. Бойында jобош ло тöп болорын öскÿрер, öскö улустык jастыраларына чыдамкай болорын бойында таскадар керек. Мынызы слердиҥ бойыгарда jакыс ла бойын сÿÿйтен кÿÿнди jоголтып, слерди килеҥкей ле кÿÿнзек эдер.Xj 91.1

  Сарынчы бичийт: «Кайраканга иженип, jакшыны эт; jерде jÿрÿп, чындыкты чеберле» (Cap. 36:3). «Кайраканга ижен!» Кажы ла jаҥы кÿн бойыныҥ jоболтолорын, санааркаштарын ла ууркÿчтерин экелет. Кожо туштажып, кöп сабазында бойбойысла ууркÿчтерис ле ченелтелерис керегинде куучындажадыс. Бисти кандый кöп кереги jок немелер тÿймедет! Бистиҥ jÿрÿмисте кандый кöп коркыштар ла шакпырттар табылат! Олор бисти базырып, буурсак Аргадаачыны бош ундып койодыс. Бисти курчаган улус дезе, сурактарысты угарга, кÿч öйдö болуш ийерге белен, биске килеп, сÿÿп турган Аргадаачы бисте jок деп сананардаҥ айабас.Xj 91.2

  Кезик улус jаантайын коркып, сандырап калган jÿрÿп jадылар. Бу ла öйдö олор Кудайдыҥ сÿÿжиник чынын керелегенин кажы ла кÿн кöрÿп, Оныҥ озолондыра ичкери кöргöниниҥ байлык сыйыла тузаланып jадылар, jе Онык алкыштарын аjарбайдылар. Олор санаазында тöс аjаруны jаантайын jÿзÿнjÿÿр jаман керектерге эмезе кандыйбир чын, jе болорболбос ууркÿчтерге эдедилер. Олордыҥ шÿÿлтезиле, бу керектер келер öйдö чочыдулу болор. Айдарда, олор сокорып, Кайраканга алкышбыйан jетиргедий кöп немелерди кöрбöй барат. Учурап турган ууркÿчтер олорды Кудайга — сок jаҥыс Болушчыга jууктатпайт, карын, тÿймедип, корододып, Кудайдаҥ ырадат.Xj 91.3

  Бистиҥ анайда бÿтпес учурыс бар ба? Нениҥ учун бис андый алкышбыйан jок, андый бÿтпес? Иисус — бистиҥ эҥ артык Нöкöрис ине, бастыра Теҥерини бистиҥ аргачакту jадынjÿрÿмис jилбиркедет! Кÿнÿҥ сайынгы jÿрÿмниҥ сандыражына ла тÿймеенине санаабысты кÿйбÿредерге ле jÿрегисти öкпööртöргö бербейликтер! Оноҥ башка, бисте jаантайын кыjыраҥтыыр ла чачамдыгар шылтактар болор. Бис jаҥыс ла тÿймедип ле jободып, ченелтелерди öдÿп чыгарга болушпай турган айалгада болуп jÿрбес учурлу.Xj 92.1

  Айса болзо, jадынjÿрÿмдеги керектерде шорлонып, jылыйтулар эдип турганыгар, келер öйигер дезе бÿрÿккий ле ижемjи jок деп билдирип турган? Сÿригер тÿшпезин! Бойыгардыҥ ижемjигерди Кудайга салып, токынаалу ла сергек болуп артыгар! Бойыгардыҥ керектеригерди аайлубашту башкарарга, jылыйтулардаҥ ла jеткертÿбектердеҥ кыйыжарга, Кудайдаҥ ойгорлык сурагар! Jакшы турулталарга jедерге, слердеҥ камаандуны ончозын эдигер. Иисус биске болужар болгон, jе бис те, бойыстыҥ jаныстаҥ, аргакÿч салар учурлу. Кÿчтÿдеҥ кÿчтÿ Болушчыгарга бÿдÿп, аргакÿчигер jеткенин ончозын эткен болзогор, — келер öйгö jалтанбай кöрÿгер!Xj 92.2

  Балдары керекjаракка бастырып jÿрери — ол Кудайдыҥ кÿÿнтабы эмес. Jе Кайраканыс бисти тöгÿндебей jат. Ол биске мынайда айтпайт: «Коркыба. Сениҥ jолыҥда jеткер jок». Нениҥ учун дезе jеткерлер де, ченелтелер де барын Ол билер, Ол бу керегинде биске чикезинче айдат. Кудай Бойыныҥ калыгын кинчектиҥ ле jаманныҥ телекейинек албайт, jе биске jеткер табарбас коруланар jерди кöргÿзет. Иисус Бойыныҥ ÿренчиктери учун мынайда мÿргÿген: «Олорды телекейдеҥ ал деп, мÿргÿп jаткан эмес эдим, олорды jаманнаҥ корула деп турум» (Ин.17:15). «Телекейде кыстадып jÿреригер, jе сÿрнÿкпегер: Мен телекейди jеҥдим» (Ин. 16:33) — деп, Ол ÿренчиктерине айткан.Xj 92.3

  Кырдагы jарлыкташта Иисус Бойыныҥ ÿренчиктерине Кудайга бÿдери керектÿзи керегинде ÿредÿ берген. Бу jакылталар Кудайдыҥ балдарыныҥ кÿÿнсанаазын ончо öйлöргö кöдÿрерине учурлалган. Олор бÿгÿн де бисти ÿредип, токы- надып jат. «Теҥериниҥ куштарына кöрÿгер, — деп, Иисус Бойыныҥ jолыла барып jаткандарга айткан, — олор аш чачпайдылар, кеспейдилер, алмарына jууп урбайдылар, jе олорды Теҥеридеги Адагар азырайт». Оноҥ ары Аргадаачы сурайт: «Слер олордоҥ чикjок артык эмес бедигер?» (Мф. 6:26). Улу Кудай улусты ла тындуларды кичеейт, Бойыныҥ колын ичкери сунуп, Бойыныҥ jайагандарыныҥ керексигенин jеткилдейт. Теҥериниҥ куштары Оныҥ аjарузы jок артпаган. Ол куштардыҥ чокужына курсакты салып бербейт, jе олорго jÿрерге керектÿ ончо немелерди белетеп койгон. Сееп койгон ÿрендерин олор терер, бойлорыныҥ кичинек уйаларын тудатан немелерди белетеп, азатпайларын азыраар учурлу. Олор бойлорыныҥ ижин сÿÿнчилÿ jаҥарла туузылтат, нениҥ учун дезе, «олорды Текеридеги Адагар азырайт». «Слер дезе олордоҥ чикjок артык эмес бедигер?» Слер сананып, шÿÿп, Кудайга бажырар аргалу бойыгар, куштардаҥ чикjок баалу эмес бедигер? Бисти Бойыныҥ кебериле тÿҥей эдип jайаган Jайаачыбыс ла Корычыбыс, Ого иженип турган болзобыс, керексип турганысты ончозын ийбес беди?Xj 92.4

  Христос Бойыныҥ ÿренчиктериниҥ аjарузын jалаҥда öзÿп турган тÿмен чечектерге эткен. Мындый jарашты олорго Теҥеридеги Ада кижини сÿÿп турганынык темдеги эдип берген. Ол айткан: «Jалаҥдагы чомур чечектердиҥ öзÿп турганын кöрÿгер». Тирÿ чечектер Соломонкаан кийген кийимдердеҥ чикjок сÿрлÿ болгон. Кижиниҥ колы эткен кöс кылбыгар кандый да кееркедим Кудай jайаган чечектердиҥ бÿткен бÿдÿмиле jаркындалган jаражыла тÿҥейлежип болбос. Иисус сурайт: «Бÿгÿн бар болуп, эртен отко ташталатан jалаҥныҥ öлöҥин Кудай анайып кийиндирип турганда, слерди оноҥ артык кийиндирбес беди, бÿдетени ас улус?» (Мф. 6:28,30). Кудай, Теҥеридеги Jурукчы, бир кÿнге чалдыгып калар чечектерди jарандырып турган будуктардыҥ эркезин, jÿзÿнjÿÿрлÿзин не дейдигер! Алкы Бойыныҥ сÿркебериле jайалган улусты Ол кандый тык кичеейт эмеш! Ac бÿдÿп турган jÿректÿ кижи тÿймегенде, эреҥистелгенде, оны Христос каарып айдат.Xj 93.1

  Кайракан Бойыныҥ уулдарын ла кыстарын кежиктÿ ле сöсуккур болгонын кöрöргö кÿÿнзейт. Иисус айдат: «Слерге амыр берип, барып jадым. Бойымныҥ амырымды слерге бе- рип jадым, телекей берип jатканындый эмес, Мен берип турум. Jÿректеригер тÿймебезин, чочыбазын». «Сÿÿнчим слерде болзын, сÿÿнчигер толо болзын деп, бу мыны слерге айттым» (Ин.14:27; 15:11).Xj 93.2

  Молjулу керегин бÿдÿреринеҥ мойноп, астам аларга jÿткип алган кежик узак ла бек болбос. Ол ылтам öдö берет, оны бедиреечи кижи дезе jакыскан кунугып артат. Кудайга бажырып jÿргени сÿÿнчи ле макатыш экелет. Христианин jарты jок айалгада jÿрбей jат. Ол кереги jок ачукоронго ло чöкöмjикке алдырбайт. Керек дезе бу jÿрÿмдеги jакшы немелерле макатыбазабыс та, келер öйдöги jÿрÿмди сакып сÿÿнерис.Xj 94.1

  Мында, jерде, христианин Христосло бирлик болгонына сÿÿнип, Оныҥ сÿÿжиник jаркынына jакшызынып, Оныҥ бар болуп jÿргенинеҥ туркаары коот алар. Jÿрÿмистиҥ кажы ла алтамында бис Иисуска jуук болорыс, Оныҥ сÿÿжин билип аларында jаан ченемел аларыс, мактулу ла амырэнчÿ АдаТöрöлгö jууктаарыс. Оныҥ учун ижемjибисти jылыйтпай, башкыда качан да болбогон чылап, бек бÿдÿмjиле тололы. «Бого jетире биске Кайракан болушкан», учына jетире болужар (1 Каан. 7:12). Кайра, öткöн кереес öйлöргö кöрöли. Ол тушта бис Кудайдыҥ болужын илеjарт кöргöнис, Ол бисти öштÿниҥ колынаҥ аргадаган. Биске эдилген ончо килемjилерди санаада алып jÿректер: Ол кургаткан кöстик jаштарын, Ол токтоткон оорусысты, Ол кереjара таркаткан тÿймеендерди ле чочыдуларды, Ол jеткилдеген керексиништерди, Ол биске берген алкыштарды. Анайып, кыйыншырабыстык арткан jолын öдöргö, ийдекÿч аларыс.Xj 94.2

  Келер öйдö болотон тартыжудагы ууркÿчтер керегинде бистиҥ сананбас учурыс jок. Jе öткöн öйгö кайра, келер öйгö ичкери кöрÿп, бистиҥ мынайда айдар аргабыс бар: «Бого jетире биске Кайракан болушкан!.. Кÿндериҥ чилеп, байлыгыҥ кожулар» (Jас. так. 33:25). Кайракан бистиҥ кÿчис jетпейтен ченелтелер ийбес. Оныҥ учун кажыбыс ла бойыстык jеристе иштеп, ченелте кандый да болзо, оны öдÿп чыгар кÿч биске берилер деп бÿдектер.Xj 94.3

  Удабас Кудайдыҥ балдарына теҥериниҥ каалгалары ачылып, эҥ кеен кÿÿни чилеп, олор Каанныҥ алкыштарын угар: «Келигер, Адамныҥ алкагандары, телекей jайалганнаҥ ала слерге белетелген Каандыкты энчиленигер» (Мф. 25:34).Xj 94.4

  Ол тушта jайымдалган улусты олорго Иисус белетеп койгон jерге сÿÿнип jуудып алгылаар. Олордыҥ jаҥы таныштары кинчектÿ jерде кожо jÿргендердеҥ башкаланар. Анда jек, jаман, мекетöгÿн, чалуга бажырыш болбос. Эрликти jеҥип, Кудайдыҥ jакшылыгыныҥ кÿчиле кылыкjаҥныҥ толо кемине jеткендерле аргадалган улус тил алыжар. Эмди олорго кыйыншыра экелип турган кажы ла кинчектÿ jилбиркеш, кажы ла jек Христостыҥ каныла jоголтылар. Олор кÿннеҥ jарык Оныҥ мактулу jаркынын алар. Олордо тыш jарашты карачкылап турган Христостыҥ кылыкjаҥыныҥ кеенjаражы jаркындалар. Кинчек jок амыйтандар чылап ок, олор Кудайдыҥ улу ширеезиниҥ алдында туруп, ангелдердиҥ улуjаан учурын ла артык болгонын ÿлежер.Xj 95.1

  «Кижи бойыныҥ тынjулазы учун кандый толынты берер?» деп айдылганыла, ол оны сакыган мактулу энчиге кöрöр. Ол jокту болордоҥ айабас, jе ого телекей качан да берип болбос ич байлыкту ла аргакирелÿ болор. Кинчектеҥ jайымдалган ла аруталган, бойыныҥ бастыра ийдекÿчин Кудайдыҥ керегине jÿрерине учурлаган тынjула текери алдында айдары jок баалу. Текериде jÿргендер ончозы Кудайла, агару ангелдерле кожо агару jаҥарларда салылган сÿÿнчиле кажы ла jайымдалган тынjулага сÿÿнип jадылар.Xj 95.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents