Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  поглавље 2—Кинчектÿ кижи Аргадаачыны керексийт

  Кудай кижини ак санаалу, тöп лö керсÿ эдип jайаган. Ол толо кемдÿ амыйтан болгон, Кудайла эптÿjöптÿ jÿрген. Санаазы ару болгон, амадулары — агару. Jе сöсуккур эмезинеҥ улам кöкси карачкыланган, jаҥыс ла бойын сÿÿгени jÿрегиндеги сÿÿшти öчÿрген. Кинчектеҥ улам кижиник чинези чыгып, ол таҥынаҥ бойы jаманга удурлажып болбой барган. Бого Кудай киришпеген болзо, ол эрликтик олjозында ÿргÿлjиге артып калар эди. Кудай кижини jайап, темдектеп алганды бузарга, эрлик телекейди jеткертÿбекле, ачукоронло толтырарга умзанган. Онызы эрликке бу ончо jаманды кöргÿзер, кижини jайаган Кудайды бурулаар арга берер эди.Xj 12.1

  Кижи кинчек этпей, «Бойында ойгорлыктыҥ ла билимниҥ ончо эрjинези jажырылган» Jайаачыла сÿÿнип тил алышкан (Кол. 2:3). Jе кинчекке тÿшкениниҥ кийнинде ол агару jÿрÿмде бойына сÿÿнчи таппай, Кудайдаҥ jажына берерге сананган. Jаҥыртылбаган улус эмди де андый айалгада jÿрÿп jат. Олордо Кудайла эпjöп jок, олор Оныла тил алыжарында сÿÿнчи таппай jадылар. Кинчектÿ кижи Кудайдыҥ алдында кежиктÿ болбос эди; ол агару амыйтандарла тил алыжарынаҥ кыйыжар эди. Теҥериге чыгар jöп берилген болзо, мынызы ого сÿÿнчи экелбес эди. Анда, кысканыш jок сÿÿш бийлеген, Jайаачыныҥ учыкыйузы jок сÿÿжине кажы ла jÿрек каруу берип ÿнденген jерде, онык тынjулазында сезимди ойгоспос эди. Теҥериде кинчек этпей jÿргендердиҥ jилбÿлери, амадулары ла санаалары ого чек öскö болор эди. Ол теҥериниҥ jаҥжыккан кÿÿзине келишпес кÿÿ кожор эди. Теҥеридеги jÿрÿм ого кыйыншыралу болор эди; ол теҥериде jÿргендерге jарык ла сÿÿнчи берип Турганнаҥ jаҥыс ла jажынарга кÿÿнзеер эди. Кудай кинчектÿлерди теҥериге Бойыныҥ кÿÿнтабыла божотпой турган эмес, олор кылыкjаҥы ÿрелгени учун анда jÿрÿп болбос эди. Олорго Кудайдыҥ магы «öртöп турган от» болор эди. Олорды аргадаарга болуп Öлгöннöҥ jажына берерге, олор öлÿп каларын артыксынар эди.Xj 12.2

  Бис кинчектиҥ таамызына тÿжÿп, онортынаҥ таҥынаҥ бойлорыс чыгып болбозыс. Бистиҥ öзöгисте jаман jÿрÿп jат, айдарда, бойысты кубултарга аргакÿчис jетпес. «Кем ару эместеҥ ару болуп туулаар? Кем де эмес». «Улустыҥ кинчектÿ санаалары — Кудайга удура öштöжÿ, нениҥ учун дезе олор Кудайдыҥ jасагына бакпай jадылар, багып та болбос» (Иов 14:4; Рим. 8:7). Кижи культуразын, ÿредÿзин бийиктеткенинде, кÿÿнтабын тазыктырганында jаман неме jок, jе мында олордоҥ не де болбос. Олордыҥ болужыла кижи тыштыла jакшы кылыкjаҥга jединер, jе jÿрегин кубултып болбос эмезе ого jÿрÿм береечи немелерди арутап болбос. Кинчектÿ кижи агару боло берзин деп, оныҥ öзöгинде иштеечи ийдекÿч, öрöртинеҥ jакы jÿрÿм керек. Бу ийдекÿч — Христос. Jаҥыс ла Христостыҥ jакшылыгы тынjуланыҥ öлÿ jайалталарын jÿрÿмге ойгозор, оны Кудайга, агарулыкка тартып алар.Xj 13.1

  Аргадаачы мынайда айткан: «Кем öрöртинек туулбаза», чокымдап айтса, кижи оны jаҥы jÿрÿмге экелеечи jаҥы jÿрек, jаҥы кÿÿнземелдер, jаҥы амадулар албаза, ол «Кудайдыҥ Каандыгын кöрбöс» (Ин. 3:3). Кижиге ары jанынаҥ берилген jакшыны jÿк ле öскÿрер керек деп сананып тургандар тыҥ jастырып, азып jат. «Сезимиле jÿрген кижи Кудайдыҥ Тыны ого айтканды jуутпайт. Мыны ол тенексиш деп бодоп, аайлап болбойт, нениҥ учун дезе тынныҥ болужыла мÿргÿÿр керек». «Слерге öрöртинеҥ туулар керек деп, сеге айтканыма кайкаба» (1 Кор. 2:14; Ин. 3:7). Христос керегинде мынайда бичилген: «Оныҥ Бойында jÿрÿм болгон, ол jÿрÿм улуска jарык болгон»; «öскö кем де аргадап болбос, нениҥ учун дезе улу- ска берилген, бис аргаданар öскö атjол теҥери алдында jок» (Ин.1:4; Иш. 4:12).Xj 13.2

  Кижи Кудайдыҥ буурсаганын, Оныҥ jалакайын ла адалык килемjизин оҥдоп, Онык jасагыныҥ ойгорын ла чындыгын кöрÿп, ол сÿÿштиҥ мöҥкÿ ээжизине тöзöлгöнин билип турганда, онызы jакшы, jе jаҥыс мынызы jеткил эмес. Мыны ончозын Павел апостол билип, «Jасак jакшы деп, jöпсинип jадым» — деген. «Jасак агару, jакылта агару, чын ла jакшы». Jе бу ла öйдö ол ачурканып, öзöкбууры сыстап, чöкöп, кошкон: «Мен, этканду кижи, кинчекке садылгам» (Рим. 7:16,12,14). Ол ару, акту болорго jÿткиген, jе бого бойы jедип болбой, кородоп айткан: «Бараксанды сени! Öлÿмге экелеечи бу этканнаҥ мени кем jайымдаар?» (Рим. 7:24). Бу онтукалак кинчекке алдырган jÿректердеҥ чыгып, кайда ла, кандый ла öйлöрдö угулатан. Олордыҥ ончозына jÿк ле бир каруу берилген: «Телекейдиҥ кинчегин кедери алып jаткан Кудайдыҥ Курааны бу» (Ин.1:29).Xj 14.1

  Кудайдыҥ Тыны, буруныҥ кошjÿгинеҥ айрыларга jÿткиген улуска бу чындыкты чокым jартаарга, кöп тоолу сÿркеберлер ле кöргÿзÿлер тузаланат. Иаков Исавты тöгÿндейле, кинчек эдип, адазыныҥ айлынаҥ качып барарда, ол бурузын алынып, алсанаага тÿшкен. Эткен кинчеги Иаковты Кудайдаҥ ырааткан, Ого таштаткан деген санаа оны, jаҥыскан ла кирербарар jери jок jÿрген, бойына баалу болгонды ончозын jылыйткан кижини, анчада ла тыҥ кыйнаган. Ол, сÿри тÿжÿп, кунугып калган бойы, как jерге амыраарга jада берген. Оны эбире jаҥыс ла ээн тöҥдöр, ÿстинде — jаркынду jылдыстар сеелген теҥери болгон. Jе бат, ол тÿш jеринде саҥ башка jаркынды, элбек тепкиштиҥ öчöмик сомын кöргöн. Ого бу тепкиш оныҥ jаткан jеринеҥ кöдÿрилип, öрö теҥери дööн уулангандый билдирген. Тепкишле ангелдер чыгып, тÿжÿп тургандар, эҥ ÿстиндеги jаркыннаҥ дезе Кудайдыҥ ÿни угулып, токыналдыҥ ла ижемjиниҥ сöстöрин айткан. Анайып Иаков оныҥ керексигенин jеткилдейтенди, тынjулазыныҥ суузын кандыратанды — Аргадаачыны билип алган. Иаков сÿÿнип, алкышбыйанду болуп, ол, кинчектÿ кижи, Кудайла колбуларды орныктырар аргалу болгон jолды кöрÿп ийген. Тÿш jеринде ол кöргöн jажытту тепкиш Иисус Христостыҥ — Кудай ла кижи ортодогы сок jаҥыс Ортокчыныҥ сÿртемдеги болгон.Xj 14.2

  Бу ок сÿртемдек керегинде Христос Нафанаилле эрмектежип тура, мынайда айткан: «Теҥериниҥ ачылганын, Кудайдыҥ ангелдери Кижи Уулына кöдÿрилип, тÿжÿп jатканын кöрöригер» (Ин.1:51). Кижи кинчек эдип, Кудайды öскöлöп баштаган; теҥери ле jер ортодогы колбу ÿзÿлген. Бÿде берген таамы тил алыжар арганы jоголткон. Jе Христостыҥ шылтузында jер ойтодоҥ теҥериле бириккен. Бойыныҥ эткен керектериле Христос кинчектиҥ таамызын кечире кÿр салган, эмди ангелдер улусла тил алыжып, олорго болужар аргалу. Jабыс тÿшкен, бойына болужып болбос чине jок кижини Христос учыкыйузы jок ийдекÿч Береечиле бириктирет.Xj 15.1

  Jабыс тÿшкен кижиликке ижемjи берип, болужып турган сок jаҥыс Кудайды улус jектеген болзо, ичкери öзÿм керегинде ончо амадулар, кижиликтик ичкöгÿс байлыгын jарандырарга эдилген ончо ченежÿлер темей. «Не ле jакшы сый, не ле толо кемдÿ jайалта öрöртинеҥ, jарыктыҥ Адазынаҥ келет» (Иак. 1:17). Ол jокко кылыкjаҥды чындаптаҥ jакшы эдер арга jок. Кудайга дезе jаҥыс ла Христос ажыра келерис. Ол айдат: «Мен — Jол, Чындык ла Jÿрÿм. Мен ажыра келбейинче, Адага кем де келип болбос» (Ин. 14:6).Xj 15.2

  Кудай Бойыныҥ jердеги балдарыла öлÿмнеҥ кÿчтÿ сÿÿшле колболгон. Бойыныҥ Уулын öлÿмге берип, Ол биске бир сый эдип, теҥериниҥ ончо байлыктарын табыштырган. Jÿрÿм, öлÿм ле Аргадаачыныҥ бис учун сураганы, ангелдердиҥ эдип jÿргени, Тынныҥ кычырулары, ончозын башкарган ла ончозы ажыра эдип турган Аданыҥ килемjизи, теҥериде jÿргендердиҥ астабай турган jилбÿзи — бу ончозы кижиликти аргадаарга учурлалган.Xj 15.3

  Биске болуп эдилген кайкамчылу Тайылга керегинде jаантайын сананып jÿректер. Азыптозып jÿргендерди аргадаарга, олорды Аданыҥ айлына бурыырга Теҥериниҥ чылаазыны jок салып турган ийдекÿчин баалап кöрöргö ченежектер. Бого болуп эҥ тыҥ кÿÿнземелдер ле эпаргалар тузаланылат. Акту керектер учун улудаҥулу кайралдар, теҥеридеги сÿÿнчилер, ангелдерле, бисти сÿÿген Адабысла, Оныҥ Уулыла тил алышканыс, тÿгенбес мöҥкÿликтиҥ туркунына бистиҥ ончо аргаларысты тыҥытканы ла öскÿргени — бу ончозы Jайаачыбысты ла Аргадаачыбысты бастыра jÿрегистеҥ сÿÿп, Ого бажырып jÿрерге ийдекÿч кошпойт по?Xj 15.4

  Öскö jанынаҥ алза, Кудайдыҥ кинчектÿлерди jаргылайтаны, кыйалта jок болотон кезедÿ, улустыҥ кылыкjаҥы ÿрелери, учытÿбинде öлöри — бу ончозы бисти эрликтиҥ кулы болбозын деп, кÿнэртеде айдарга, Кудайдыҥ Сöзинде бичилген.Xj 16.1

  Бис Кудайдыҥ буурсап эткен кычырузын укпазыс па? Ол биске база нени эткедий болгон? Бисти анайып кайкамчылу сÿÿшле сÿÿген Кудайла чын колбуларды тургузалы! Ого тÿҥей болорго, Адала, Оныҥ Уулыла, улустыҥ керегине jÿрзин деп ийилип турган агару ангелдерле эптÿjöптÿ болорго, тил алыжарга, биске берилген эпаргаларды тузаланалы.Xj 16.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents