Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sura 4—Hulo Richo

  NG’A maumo richone ok noyudi hawi, To ng’a mahulogi mi oweyogi nokeche.” Ngeche 28:13.YBJ 37.1

  Yo mar yudo ng’wono mar Nyasaye yot kendo winjore maber. Ruoth ok odwar mondo watim gik moko madongo mondo eka wayud ng’wono kuom richowa. Ok onego watim wuodhe madongo dongo mondo korka owenwa richowa, owacho maler kama ka ng’ato ohulo richone kendo weyogi eka nong’wonne.YBJ 37.2

  Jaote Yakobo wacho “E momiyo mondo uhul richou ng’ato ni ng’ato, kendo ukware mondo ochangu Lamo mar ng’at modhi kare onval gi tichne.” Yakobo 5:16. Hul richoni moloyo kuom Nyasaye, ma en owuon e ma onyalo miyoi ng’wono; to both ma itimo ni dhano wadu, hul e nyim ng’atno mitimone marach. Ka mani ka itimoni owadu marach yie idhi ire mondo ihul richoni ni owadu, kendo en owinjore ong’wonni chutho. Eka bang’e onego ikwa ng’wono kuom Nyasaye, ni kech owaduno en chwech Nyasaye, kendo timoni dhano wadu marach; chalre gi timo richo e wang’ Nyasaye. Kamano eyorni buchwa ikelo e nyim jagach. Kendo e nyim Jawarwa, jadolo marwa maduong’ ma ne otem kaka wan e weche duto, to oonge richo. “Kendo en e monyalo kawo wechewa mag nyawo.” Onyalo luoko richowa duto. Jogo ma pok oloro chunygi e nyim Nyasaye kendo hulo richogi pok otimo yo mokwongo mar ruako Nyasaye. Mak mana ka wase yango lokruok ne Nyasaye chutho, kendo neno marach gi richo, mano eka di wabedi e yorno ma adieri ma richowa inyalo wenwa, e ma omiyo pok wayudo yie mar Nyasaye e chunywa. Ka ng’ato ohulo richone, hulo richone nyaka bedi moa e chunye, ka ng’ato omiyo Nyasaye chunye duto Nyasaye nowene kethone adieri. Jehova ochiegini gi jogo ma chunygi onyosore chuth, kendo oreso jogo ma chunygi olokore kuom richogi.” Zaburi 34:18.YBJ 37.3

  Hulo richo madieri, ochuno hulo richo kata both kaka obet. Kamoro ginyalo bedo richogo mowinjo hul e nyim Nyasaye kende e yo maling’ ling’, kamoro en tim marach mowinjore ohul e nyim ng’ato achiel kende jalo ma ne iye owang’ kuom timno, kata kamoro en both monego ohul e nyim oganda, kata obedi ni en richo manade kata both manade, ng’at motimo richono e ma nyaka dhi hul richono mosetimo.YBJ 38.1

  E ndalo mag Samwel, Joisrael ne obayo mabor kod Nyasaye, ne giyudo chandruok nikech richogi. Ne ok giyie kuom Nyasaye kaka En gi nyalo to gi rieko mar ritogi maber. Ne giloko dier ng’egi ni Ruoth Maduong’, kendo ne gidwaro mondo otelnigi kata oritgi kaka ogendini moko ma ne obedo machiegni ne irito. To ka pok ne giyudo kuwe ne giwacho kama ka gihulo ri- chogi, “Nikech kuom richowa duto wasemedo kethni mana kwayo ruoth.” 1 Samwel 12:19.YBJ 38.2

  Richono ma ne gitimo nyaka ne gihul.YBJ 39.1

  Hulo richo kende ok noyie e nyim Nyasaye ma onge lokruok mar adier kendo loko chuny, timbe gi ngima, gi moro amora ma ok ler e nyim Nyasaye nyaka gol oko mondo wuodhwa obed maler e nyim Nyasaye. Tich monego wati olernwa ratiro kaka Luokreuru, beduru mapoth, weuru timo gik maricho e nyima; weuru timo tim morochore: puonjreuru timo maber, dwaruru mondo uluw chik, konyuru jo mathagore, winjuru nyithi kiye ka gidonjo ni ng’ato, konyuru chi liel gi bura. Isaya 1:16, 17. “Ka ng’at marach oduoko ni jagope gire ma nosingone, kaduoko gimoro moseyudo e yor mecho, koluwo chik morito ngima koweyo tim mamono duto; adier enobedi mangima, ok notho.” Ezekiel 33:15.YBJ 39.2

  Paulo owacho, kowuoyo kuom wach hulo richo: “To neuru, wachni owuon, ka nuyuak kuom Nyasaye, ka nomiyou paro chutho, ee, kaka nuloso wach, ee, kaka udhawo, ee, kaka uluor, ee, kaka ugombo, ee, kaka utimo kinda, ee, kaka uchulo! Gi weche duto nunyisoru kuler kuom Wachno.” Jokorintho 7:11.YBJ 39.3

  Ka richo oseketho paro maber mar ng’eyo weche makare. eka jaricho ok nyal ng’eyo rach mar timbene mamono, bende ok onyal yango rach maduong’ mar keth mosetimo; mak mana ka ochiwore mondo Roho Maler oti e chunye mondo kik chunye dinre ne neno richone. Hulo richone ok mar adier bende ok mar ratiro ka ohulo richo mage ibiro winjo kowacho ni weche da ok obedo kamano kata kamacha ka dine ok otimo kamacha kata kamano e ma omiyo oyudore e richono.YBJ 39.4

  Bang’ ka Adam gi Hawa ne osechamo olemono ma ne Nyasaye okonegi ni kik gicham, ne gin kod luoro. Mokwongo ne giparo kaka ne ginyalo tony e richo ma ne gisetimo mondo kik githo kaka ne osingi, Nyasaye nopenjogi kuom richo ma ne gitimo. Adam ne chalo ng’at maketo richone kuom Nyasaye kendo bende kuom osiepne: “Dhako ma nimiya mondo obed koda, en e momiya olemb yadhno, mi nachamo.” Dhako to ne oketo wach kuom thuol kowacho, “Thuol e ma nowuonda mi nachamo.” Chakruok 3:12,13. Ang’o ma ne omiyo ichweyo thuol? Ang ', o ma ne omiyo iyiene donjo e puodho mar Eden? Magi e penj ma ne Hawa openjo mondo mi otony kuom richo ma ne osetimo, bende orwako Nya-saye e kethno ma ne gisetimo. Chunyno ma miyo ng’ato neno ni en ober aa mana kuom wuon miriambo. Kendo osenyisore kuom yawuot Adam gi nyi Adam. Hulo richo machalo mani ma ne otimore e puoth Eden ok ne Roho Maler oteloe, kendo ok olong’o e nyim Nyasaye. Hulo richo madieri biro miyo ng’ato yango richone, kendo nenogo ma ok odwar badhore. Mana kaka jasol osuru ma ne ok oting’o wang’e ahinya mondo ong’i polo, noywak kowacho: “Nyasaye kecha an ng’a moketho.” E momiyo jogo moyango richogi nokechi nikech Yesu nokwanigi nikech rembe ma ne ochwer ni jogo ma lokore kendo hulo richogi.YBJ 40.1

  E bug Nyasaye wasomo jogo ma lokruokgi ne adier, ma ne oloro chunygi mit ohulo richogi, bende ne gionge chuny mar wuondruok kata mar timore kaka ji maler. Par kaka ne Paulo owacho. ka ok odwar kedo ni richone mondo kik nere kaka ne en “Natuweyo jo maler mang ', env e ut twech, e kaka nonegogi nayie ayieya kendo nasandogi ndalo mang’eny e Sunagoke duto, kendo natemo miyogi yenyo; kendo kager kodgi ahinya, nasandogi nyaka e mie wasigu.” Tich Joote 26: 10. 11. To ne ok oluor mar wacho “Ni Yesu Kristo nobiro e piny mondo ores jo maricho. ma an jatelo nigi.” 1 Timotheo 1:15.YBJ 41.1

  Jalo ma chunye ler kendo chunye otur bende olokore Adier, en e ma onyalo yango gimoro ei herano mar Nyasaye kendo gi chudo mar Kalwari kaka en gi nengo maduong’ ahinya. Kendo kaka nyathi hulo richo ni Wuon mohere, mano e kaka ng’at molokore biro kelo ni Nyasaye richone duto te kaka ne ondiki “Kwahulo richowa, en adier kendo makare, mondo owewa e richowa, kendo ogudowa e tim duto mak odhi kare.” 1 Yohana 1:9.YBJ 41.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents