Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sura 6—Yie Nyasaye Kendo Rwake

  KA Roho Maler osemiyo paroni ma iye teko, eka iseneno raeh mar richo, teko mar richo, kethruok mar richo, masira ma richo kelo; miyo isin kod richo chutho. Ineno ni richo opogi mabor kod Nyasaye, ni in e twech tim marach. Kaka imedo nyagori ni mondo itony, e kaka imedo yango ni ok inyal tony gi tekri iwuon. Paroni olil, chunyi ochido. Idwaro ahinya mondo richoni oweni, mondo owali ibed thuolo aa e twech mar Satan. Winjruok kod Nyasaye, bende chalo kode, bedo mokuwe e chunyi,—Inyalo timo ang’o mo-ndo iyud gigi?YBJ 48.1

  En mana kuwe e ma idwaro,—Ng’wono mar polo, kuwe kod hera ei chuny. Yorni ok ng’iewe kod fedha, rieko ok yude, puonjruok malach bende ok yude, bende kuom tekoni iwuon ok inyal yude. Mak mana Nyasaye miyoigo mana kaka chiwo “Maonge senti, maonge nengo.’’ Isaya 55:1. En mana wachni mondo iter lweti mondo ikawe. Jehova owacho, “Biuru koro, wapor wach kaachiel, kata richou obedo makwar ahiinya, ginidok matar kaka theluji, kata gin makwar ka remo, ginibed kaka yie rombe marachar.” Isaya 1:18. “Anamiyu chuny manyien, kendo anaket Roho manyien e chunyu.” Ezekiel 36:26.YBJ 48.2

  Koro isehulo richoni kendo ketogi mabor gi chunyi. Kendo ise chiwori ni Nyasaye. Koro dhi ire mondo ikwaye oluok richoni duto. Kendo mondo omivi chuny manyien. Eka bang’e yie ni osetimo kamano ni kech osesingo. Mani e puonj ma ne Yesu opuonjo ka ne en e piny kani singo ma ne Nyasaye osingonwa, ni omiyowa nyaka wayie ni omiyowago, kendo en marwa. Yesu nochango tuoche ji nikech yiegi ni ne en gi teko, ne ochangogi kuom gik ma ne gineno mani ne yangonigi maling’ling’ mar tekone mar ng’wono kuom jaricho. Mani ne owacho ratiro ka ne ochango jathany: “To mondo unge ka wuod dhano ni gi teko e piny ka mar weyo richo, eka owacho ne jathany ni, A malo iting’ pieni kendo idhi odi.” Mathayo 9:6. Kamano bende Jayalo Yohana owacho kama kuom honde Yesu. “To magi ondiki mondo uyie ka Yesu e Kristo, Wuod Nyasaye, kendo kuyie mondo ubedi gi ngima e nvinge.” Yohana 20:31.YBJ 49.1

  Kuom weche manok mag Biblos mawuoyo kuom kaka Yesu nochango jotuo mag ringruok, invalo puonjwa kendo yango kaka onego wayie kuome kuom ng’wono e richo mawasetimo. Ber, wane kendo kuom jathany ma ne e yawo mar Bethesda Jali ne thagore malich ok ne onyal konyore kende kendo fuondege ne pok otiyo kuom higini piero adek gaboro, kata kamano Yesu ne owachone, “A malo iting’ pieni kendo idhi e odi.” Jatuo kamoro ne nyalo wacho, “Ruodha ka inya- lo changa, to anawinji wachni.” To ne ok kamano, ne oyie weche Yesu, oyie ni osechange, omiyo ne oa malo dichiel, ne oyie ni onvalo wuotho, mi nowuotho. Ne otiyo gi wach Kristo, eka Nyasaye nomiye teko. Eka odoko mangima.YBJ 49.2

  Mani e kaka obet kodi in jaricho. Ok inyal chulo migawo kuom richoni mosekadho, ok inyal loko chunyi, mi ibedi maler. To mak mana Nyasaye e ma osingo ni obiro timoni kamano kuom Kristo. Iyie singono. Ihulo richoni, kendo ichiwri ni Nyasaye. Idwaro tiyone. Ka itimo kamano to Nyasaye biro choponi singoge. Ka iyie kod singo, yie ni richoni oseweni kendo osepuodhi—Nyasaye e ma chiwo ratironi, ni osemiyi bedo maler. mana ema chiwa ratironi, ni osemiyi bedo maler. mana kaka ne omiyo jathany teko mar wuoth mana ka ng’atni ne oyie ni ochange. En kamano ka iyie wachni.YBJ 50.1

  Kik iriti mondo iwinji ni osethiedhi to wachi “Ayie ni kamano e kaka en chutho, ok nikech e kaka aneno, to mak mana ni Nyasaye ne osingo kamano.”YBJ 50.2

  Yesu wacho, Gik moko mukwayo kulemo yieuru nuse nwang’o, eka nunwang’ Mariko 11:24. Nitie yo ma ka ok watimo to singoni ok nyal timore—Walem kaka Nyasaye dwaro. Kendo en hero mar Nyasaye mondo ogol richowa kendo puodhowa, mondo wabed Nyithinde mondo wadag ngima maler kuom teko mar Nyasave. E momiyo onego wakwa Nyasaye gwethni kendo yie ni wayudogo, bang’e pako Nyasaye ni mar kuom adier waseyudo gwethne. En mochunowa mondo wadhi ir Yesu mondo owalwa, kendo kwanowa jogo maonge mbala, ma onge wich kuot. “To koro bura onge kuom jogo ma nie Yesu Kristo, ma ok wuothi kuom ringruok to kuom Roho Maler.” Jorumi 8:1.YBJ 50.3

  Chakre sani ringri ok mari ong’iewe gi nengo matek. “Kung’eyo ka nowarou kuom timu manono moa kuom kwereu, ok gi gik matowo, gi fedha kata dhahabu, to gi remo ma nengone tek. Kaka mar Nyarombo maonge mbala kendo mak dwanyore, mar Kristo.” I Petero 1:18; 19. Kuom yie Nyasaye kende, Roho Maler ochako ngima manyien e i chuny Sani ibedo kaka nyathi monyuol kuom chuny mondo obedi kuom jo od Nvasaye, En bende oheri kaka ohero Wuode.YBJ 51.1

  Koro sani kaka isechiwori ni Yesu, kik idog chien kendo aa e lwete. Pile onego iwacho “An ng’at Kristo, achiworane.” Kendo kwaye mondo Roho mare oriti kuom gwethne. Mana kaka obet kichiwori iwuon ni Nyasaye kendo vie kuome, e mamiyo ibedo nyathine, e mamiyo in bende idag kuome. Jaote owacho, “To kaka nuruako Kristo Yesu Ruoth, wuothuru kuome.” Jokolosai 2:6.YBJ 51.2

  Jornoko paro ni pod nitie thuolo ma inonego kendo manyiso Nyasayeni ilokori ka pok ichako yudo gwethne. To mani ok kamano. Inyalo yudo gweth mar Nyasaye kata mana sani. Ochuno ni nyaka gibed gi Roho ma Kristo e chunvgi, mondo okonygi e nyawogi ka gikedo gi jachien. Yesu dwaro mondo wabi ire mana kaka wachal—joricho, jonyawo ma ok nyal warore kendgi. Kata watimo maricho machalo nade, kik waluor biro ire. Obiro rwakowa gi chuny mar hera, kendo obiro yie mar puodho richowa to gi both moro amora.YBJ 51.3

  Ji mang’eny both ahinya kuom wachni, ok giyie ni Yesu ng’wononegi giwegi, ok giyie kaka Nyasaye owacho ni e kaka obet. En adieri ni jogo machopo dwaro mar Nyasaye, ng’eyo adier ni nitie warruok kuom richo ka richo. Singo mar Nyasaye en mar joricho duto ma olokore, kata ng’at matimo richo teko, gi puodhruok, kendo bedo ja adieri kuom Kristo Yesu ma ne otho ni kech wan. Odwaro mondo wabed mangima to kik watho.YBJ 52.1

  Nyasaye ok ti kodwa kaka dhano tiyo kod dhano wadgi. En Jehova, jang’wono kendo jagach maber. Owacho “Ng’at marach mondo owe yore, ng’at ma ok kare bende owe parone, oduog ir Jehova, mi nokeche, ir Nyasachwa, ni kech nowene richone duto.’’ Asegolo weche misebayogo kaka bor polo momamore, richoni bende kaka bor polo duoguru ira ni mar asewari.” Isaya 55:7; 44:22.YBJ 52.2

  Ni mar tho to ka ng’ato otho ok omiva mor, Ruoth Nyasaye owacho; e momiyo lokreuru ubedi mangima.” Ezekiel 18:32. Satan oikore mar kwalo singo mogwedhi mar Nyasaye. Odwaro mondo okaw ler mar geno agena mor a e chuny, mak mana kik iyiene mondo otim kama. Kik imi jatem iti to wachne “Yesu osetho ni mondo abed mangima.” Ohera kendo ok odwar mondo atho. Wuora manie polo jang’wono, ma kata obedo ni asetimone marach, kendo kata obedo ni aselalo gwethne e ndalo mokadho, e momiyo, kuom herane raoherago anawuogi dhiyo ir wuora kendo wachone “Wuora aketho e nyim polo, kendo nyimi, ok awinjora kendo ni mondo iluonga wuodi keta mondo adoki ka ng’ato achiel kuom jotichni.” Sigand wuoi molalni nyisowa kaka ng ', at molal nonwaki “To ka ne podi en kuma bor, wuon mare nonene nong’wonone, noringo nokwako toke nonyodhe.” Luka 15:18-20.YBJ 52.3

  To kata obedo ni ranyisi mar puonj mar wuoi molalni onyiso ratiro hera kod chuny ma Nyasaye manie polo nigo, Ni mar chuny ma engo onge rapim. Nyasaye owacho: “Ee aseheri gi hera mochwere e momiyo ascyuayo chunyi kang’wononi.” Yeremia 31:3. Jaricho kata obedo ni pod en mabor gi Nyasaye, Nyasaye biro wuoyo e chunye mondo oduoge kendo. To ka ng’at molal o win jo e ehimye ni odwaro duogo ni Nyasaye, oneno kamano nikeeh Roho Maler ywayogo ir Wuoro mohere ahinya.YBJ 53.1

  Ka iseng’eyo singo mabeyo mag Nyasaye ma ne ondiki e Biblos, ang’o momiyo dibed gi kiawa e chuny? Paro machalo kaka magi onego ogol mabor ahinya! Paro kuom Nyasachwa kama, miyo chunyi yudo chandruok iwuon. Ee, en adier ni Nyasaye ok mor gi gik maricho, to ohero dhano molal ni mar ne ochiwore kaachiel gi Kristo mondo ng ', ato movie kuome oyud warruok kendo mondo oyudi gi keni mochwere e piny Ruodhe maler. Ne onyalo wacho ang’o kendo moloyo ma ne owacho konyiso kaka ne oherowa? Owacho “Wi dhako diwil gi nyathine modhodho koso! ni kik okech wuode monyuolo owuon? ee, wi jogi diwil to AN wiya ok nowil kodi.” Isaya 49:15.YBJ 53.2

  Ting’uru wang’u, un ma pod un gi kiawa e chunyu kendo uluor, Yesu e Jawarrwa “Pakuru Nyasaye kuom wuode mohero, kendo. Kwayo mondo kik tichne nere kaka nono kuomi. Roho Maler mar Nyasaye luongi kawuononi. Chiwne chunyi duto mondo iyud gwethne.YBJ 54.1

  Kendo ka isomo singo, par ni duto iwacho gi hera to gi chuny. Kuom en wan gi warruok marwa ni kech rembe, weyo richowa. kaka mwandu mar ng’wonone obet.” Joefeso 1:7. Ee. yie mana ni Nyasaye en jakony. Odwaro mondo oduok dhano e kite ma ne ochweyego. Kaka imedo sudo bute gi hulo richo to gi lokruok, obiro sudo buti gi ng’wono to gi weyo ni richo.YBJ 54.2

  Yesu nowara, koro amor,
  To osedonjo omenyo chunya;
  Koro kadwaro wacho ni ji,
  Ok anamung’ ngang’, ok analing’.

  Mano ni morna, mano wenda,
  Kapako nyinge ndalo duto;
  Mano ni morna, mano wenda,
  Kapako nyinge ndalo duto.

  Yesu nopuonja hero Nyasaye;
  An koro adwaro puonjo jopiny;
  Kata gikwero; kata giyie,
  Ok anamung’ ngang’, Ok analing’.
  YBJ 54.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents