Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Sura 9—Mor gi Ngima Kuom Kristo

  NYASAYE e chakruok mar ngima, ler, mor ni piny ngima. Mana kaka ler mar wang’ chieng’, mana kaka thidhiya mag pi mamol koa e soko madieri, e kaka gweth mol koa kuome ni chwechne duto.YBJ 73.1

  Ka ngima mar Nyasaye ni e chuny dhano mana kaka thidhiya mar ngima, obiro mol kendo konyo bende gwedho ji mamoko.YBJ 73.2

  Mor mar Jawarwa ne en chungo kendo waro dhano ma ne ogore piny. Kuom mani ne ok okvvano ngimane ka gimaduong’ kuome. ne odhil e msalaba kochavo wich kuot. Ne en wich kuot maduong’. Kamano Malaika osiko kodich katiyo ni mor mar jomoko. Mani e morgi. Ma chuny ma jaguondo wacho ni tich ma kuodo wich, tiyo ni jogo maricho kendo ma kitgi ok ber, mano e tich jomalaika ma onge richo. Kit Kristo mar weyo herore kende mak mana ni paro kendo tiyo ni jomoko, en e paro molandore e polo duto, kendo e chakruok mar mor jopolo. Mani e paro ma nobedi kuom jolup Kristo bende e tich ma ginitim.YBJ 73.3

  Hera mar Kristo ka obedo ei chuny, ok nopandre mana kaka mo mang’we ng’ar, winjore ni ji duto ma waromo godo. Roho mar Kristo ei chuny chalo gi thidhiya e pap matarari ma chwer mondo ores duto, kendo omiyo jogo machiegni tho, bedo gi dwaro mar modho pi ngima.YBJ 73.4

  Hera mar Kristo biro miyo idwaro tiyo kaka ne otiyo mar gvvedho kendo chungo dhano. Mani biro miyo wahero, ng’wono to gi kech mare ni gik moko duto mondo oriti.YBJ 74.1

  Jawar kane nie piny ka ne ok en gi mor mare owuon kendo herore owuon, to nobedo kotiyo gi kinda, mak ool mondo okony dhano ma nolal. Wabiro timo kinda waro jogo molal. Aa nyuolne nyaka sandne e Kalwari ne oluwo yor tuonruok. Nowacho ni “Kaka wuod dhano ok nobiro mondo oti ne, to mondo oti nigi. Kendo ochiw ngimane modoko warruok ni ji mang’eny.” Mathayo 20: 28. Mani e ma ne obedo chiwruok maduong’ mar ngimane, timo hera mar Nyasaye kendo tieko tichne. Ne ok oparo mondo oherre kende owuon.YBJ 74.2

  Kamano jogo mobedo jo kanyakla mag ng’wono mar Kristo, biro bedo maikore mar tuonore mondo jomoko bende ma ne Kristo othonigi oyud migap gweth polo. Kamano bende e kaka chuny ma kama dongo konenore ratiro ni oyudo lokruok adieri. Ni mar koyudo Kristo, owinjo e chunye ni ochune yango ni jomoko ni Yesu ni osiepne maber. Ka wawinjo ber mar Ruodhwa, ber wanyis jowetewa, mondo gin bende oywagi kuom Yesu kendo ging’eye “Nyarombo mar Nyasaye, magolo kethruok mar piny.” Yohana 1:29.YBJ 74.3

  Ka watimo kinda mar gwedho jomoko gwethgo nochak oduog kuomwa. Mani e gima ne ni e paro Nyasaye ni mondo wan bende wabedgi migawo mwanyalo timo e waro chunye.YBJ 74.4

  Ka inichak timo tich ni Kristo ka itimo kaka osechiko jopuonjrene ni mondo otim, kendo ka iniyuane ji, to iniwinji ka in gi dwaro mar medo bedo molony ahinya kuom tich yuayo ji bende inidwar ahinya ni mondo ilony gi lony matut ahinya kuom weche mag Nyasaye, kendo kech gi riyo noloyi mar dwaro wach makare. Inisa Nyasaye kendo enomed yieni bedo motegno, kendo chunyi nomodhi e soko mar pi ngima. E kinde ma inibed kiromo gi akwede kod temruok inibed mana kireto kor ka nono Biblos kendo lemo. Inimed yudo teko kuom ng’wono mar Kristo kendo inimed ng’eyo Kristo, kendo inimed bedo molony ahinya kuom timo dwaro Nyasaye.YBJ 75.1

  Chuny mar tiyo ni jomoko ma otim ka onge guondo kata ich lit miyo ng’at ma ni gi chuny ma kamano medo bedo gi chuny ma tut, mokuwe kendo ber mar kit ngimane mawuok e chunyeno bedo mana machalo gi ber mar kit Kristo, kendo chuny ma kamano kelo bedo e okang’ mamalo. Onge thuolo e chuny ng’at ma kamano ni samuoyo kata guondo gi ich lit. Jogo makonyorc gi teko ma Kristo ochiwo e yo machalo kamano enodongi, kendo enobed maroteke mar tiyo ni Nyasaye. Ginibed gi chuny ma winjo tiend weche maler, ginibed gi yie mamedo mana dhi nyime gi dongo, bende teko mar lemogi enomedre. Roho mar Nyasaye katiyo ei chunygi, enomi chunygi nobedi e winjruok maber chutho kod Nyasaye, ma enonyis ni Nyasaye osewinjo lamo mar ng’atno kendo osemulo chunye. Jo machiwore kamano mar tiyo ni jomoko ka ok gin gi paro kuom ngimagi giwegi, gadieri to giloso mana yor yudo warruok mar chunygi giwegi.YBJ 75.2

  Yo achiel kende mar medo dongo kuom vudo teko mar Kristo en mana yor timo tich ma Kristo oseweyonwa ni mondo watim gi chuny ma onge ich lit,—timo tijno gi tekrewa duto, ka wagwedho kendo wakonyo jogo madwaro kony ma wanyalo timo nigi. Tich e mamedo teko; tich e ma miyo ngima dhi nyime. Jogo ma temo ni mondo gibedi mana Jokristo ma neno anena ma ok gitim tich ma Kristo osechiwo ni mondo otim ka giikore mana ni mondo ogwedhgi kuom ng’wono mar Kristo, e jogo matemo mana ni mondo ochiem to kik gitim tich moro. Kendo kuom weche mag chuny ma bende chalore mana kod weche mag ringruok jo ma kamago thirno kendo gikethore. Ng’a matamore timo tich gi Iwetene kata tiende mapiyo nono enoyud ni Iwetene kod tiendege nonyosre ma koro onge tich ma gini konye godo. Mano e machalore gi Jakristo ma enotamre tiyo gi teko ma Nyasaye ochiwo, ok dongo mobedo machalore gi Kristo kende e ma notame to bende teko mar bedo Jakristo ma ne osebedo godo bende lalne.YBJ 76.1

  Kanisa mar Kristo e ma Nyasaye osewalo ne tich mar waro ji. Ote momiye en ote mar lando injili e pinje duto. Kendo tijno oket e wi Jakristo ka Jakristo. Ng’ato ka ng’ato gi tekone duto kod thuolo duto momiye onego ochop ote mar Jawar. Hera mar Kristo mosefwenynwa miyowa bedo jogope jogo ma pok ong’eyo Kristo. Nvasaye osemiyowa ler ok ni mondo watimie guondo to ni mondo wakete orieny ne ji duto.YBJ 76.2

  Ka di bedi ni Jokristo oikore ne timo tich ma Kristo oseweyo nigi ni mondo gitim, di koro ji gana e ma lando injili e pinje mag jo mokia Nyasaye e ka ma ng’at achiel e ma landoe injili koroni. Kendo jogo duto ma ok ni kod nyalo mar lando injili giwegi, ne pod nyalo siro tich lando injili gi mich ma gichiwo, kech ma gitimo ni ji kod alam maggi ne pod nyalo siro tich. Kendo tich mar waro ji inyalo tim gi teko ahinya e pinje ma Jokristo odakie.YBJ 77.1

  Dwarore ni wadhi e pinje jo mokia Nyasaye, kata obedo ni pod nitie jomoko mokia Nyasaye modak machiegni kodwa ma wanyalo weyo ka pok olokore ka wadhi pinje jo mokia Nyasaye, ka obedo ni kanyo e ma onego watiye, to onego wadhi adhiya mondo wati ni Kristo Wanyalo tiyo ni Kristo mana e gwenge moluorowa, ei kanisa, e dier jogo ma wabedo godo kanyakla. bende e dier jogo ma wagoyo godo ohala kanyakla.YBJ 77.2

  Higini mathoth moloyo kuom higini mag ngima Kristo e piny ka nobedo mana ka otiyo gi muolo e kar payo bepe margi ma ne ni Nazareth. Jomalaika ne rito Ruodh ngima e kinde ma ne owuotho e dier jopur kod jotich, ka ne ok ging’eye bende ne ok gimiye duong’ moro. Ka ma ne otime tich goyo randa no bende ne ochope mana ote ma Nyasaye ne oore godo e piny mana machalore gi kaka ne ochopo ote no e kinde ma ne ochango jo matuo kata e kinde ma ne owuotho e wi pi ka apaka mar nam Galili ger. Mano miyo wang’eyo ni kata tich matin manade ma watimo e kinde ma watime no wanyalo time ka wawuotho kendo watiyo gi Yesu.YBJ 77.3

  Jaote wacho niya, “Mondo kuonde ng’ato obedi gi Nyasaye kanyo.” 1 Jokorintho 7:24. Ja go ohala nyalo goyo ohande e yor miyo Nyasaye duong’ ni kech koritore maber kuom timo chik Nyasaye. Ruodhe noyud duong’. Ka en Jakristo maradieri, to enokonyre gi chik dinine kuom gik moko duto motimo, kendo enomi ji ng’eyo kaka kit Roho mar Kristo chalo. Ng’at molony e tich loso gik moko nyalo bedo mana gi kido machal ndi gi kido ma Kristo ni godo e kinde ma ne otiyo gi lwetene e gode mag Galili. Ng’ato ka ng’ato ma luongore ni Jakristo onego onyis bedone Jakristo gi timbe ma nyalo miyo jo mamoko miyo Nyasaye duong’.YBJ 78.1

  Ji mathoth osetamore tiyo kod talanta ma ne omigi ni kech jowetegi mamoko ose bedo ka nigi talanta mathoth moloyo mago ma gin godo. Mi paro moro osebedo ka landore e chuny ji ni jogo ma ni gi talanta mathoth kata jogo ma ni gi nyalo mathoth e mowinjore gi timo tich Nyasaye. Koro osegik e okang’ ma koro wachno miyo ji ng’eyo mana ni kare talanta go imiyogi mana ji moko manok moketi e migosi, ka jo mamoko to ok dew, jogo ma bende ok dew ni mondo obedi e kanyakla mar tiyo gi Nyasaye kata ma bende ok dew ni mondo obedi e kanyakla mar yudo pok gi jo maler. To wach ok obedo machalo kamano e ngero mar talanta ma ne omi ii mayore yore ka kwangi bcndc opogore. Ka ne jaduong’ ot oluongo jotichne nomiyo ng’ato ka ng’ato kuomgi tich monego otim.YBJ 78.2

  Wanyalo timo tich matin ahinya, mana tich ma ji ok kwan ni tich moro, to watime gi chuny, “kaka ni Ruoth.” Jokolosai 3:23. Ka hera mar Nyasaye nie chuny to cnonyisre e kit ngima duto. Tik mang’we ng’ar mar Kristo noluorwa kendo kit ngimawa enomi ji nomed idho e okang’ mamalo kuom timo dwaro Nyasaye kendo wanami ji enoyud gweth kuom Nyasaye.YBJ 79.1

  Kik irit ni mondo iyud thuolo moro malach koro eka itim tich ni Nyasaye kata ni ikwong ibed gi nvalo mathoth mohingo nyalo mar ji ajia ni koro eka ichak tiyo ni Nyasaye. Ok onego ibed kiparo kuom gima jopiny biro paro kuomi kitivo ni Nyasaye. Ka ngimani mapile obedo janeno mar nyiso ler kod adieri mar yie ma in godo, kendo jomoko oyango ni igombo ni mondo giyud gweth, tekri ok enolal kayiem nono.YBJ 79.2

  Japuonjre Yesu modhierie moloyo jopuonirege mamoko duto kendo ma odwoko ngimane piny ahinya ka odembore e nyim Nvasave nyalo miyo jo mamoko yudo gweth. Koro ok ginyal fwenyo ni gitimo tich moro maber, to gi e yo maling’ ling’ kamano ginyalo tugo apaka mar gweth manyalo yawore nyaka los aluor maduong’ kendo dhi matut nyaka piny ahinya, kendo gweth ma kit ngimaori maber okelo kamoro ok ginval fwenyo nva-ka mana chieng’no ma giniyudie pok e piny ruoth mochwere. Ok gikwan ka gi ma gitim tich moro maduong’ bende ok giwinji ni gitimo tich moro maduong’ e ngimagi. Bende ok ochunogi ni mondo gitim tich ma gidwaro ahinya ka chunvgi opong’ gi parruok ni to eni bende ginilochi. Onego gidhi mana nyime gi tich ka giling’ thi, kanyo ma Nyasaye osemiyogie tich ni mondo gitimne, kendo ngimagi ok enobed kayiem nono. Chunygi giwegi enobedi kamedo dongo kuom chalruok gi chuny Kristo owuon; gin jotich kaachiel gi Nyasaye e ngima ma sani ni. kendo gi vomo iikogi ni tich maduong’ kod mor maonge wach moro manyalo ketho mar ngima mabiro.YBJ 79.3

  Adwaro bed buti, Nyasaye wuora;
  Abed buti chutho, Yesu Ruodha.
  Ndalo duto abed buti Nyasaye wuora;
  Asik buti pile, Nyasaye wuora.

  Achalo gi jawuoth e pinyni ka:
  Kar yuweyo ongena, ler onge be
  To adwaro siko buti Nyasaye wuora,
  Asik buti pile, Nyasaye wuora.

  Duto mimiyoa kuom ng’wononi,
  Giywayo chunya chuth, abed buti;
  Nyisa wang’yo mari, en e ma mond’ alu;
  Asik buti pile, Nyasaye wuora.

  Kendo gitekona nadend nyingi;
  In Lwandana, Ruodha, In warruokna;
  Kata e masira, apadora kuomi;
  Asik buti pile, Nyasaye wuora.

  Kochiera a e liel chieng’ bironi
  Adonj kama Intie, Nyasaye wuora,
  Nayud mor mochwere e dalani maber,
  Nabed buti pile, Ma nyaka chieng’.
  YBJ 80.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents