Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bindoe 15—Di Porlak Getsemane

  NA gok partangiangon do ngoloe ni Sipaloea i ändorang di tano on. Bahat do sian ari i dipangke Ibana martangiang toe Debata. Djotdjot do dipasahat Ibana tangiang na marsitoetoe toe Amana na di banoea gindjang i. Marhite i do didjalo Ibana hagogoon dohot habisoehon na margogoihon Ibana di oelaonna, dohot na mandjaga Ibana asa oenang madaboe toebagasan pangoendjoenan ni Sibolis.KSH 96.1

  Djadi doeng sidoeng na manganhon paska i dohot angka siseanna, laho do Jesus raphon nasida toe porlak Getsemane, inganan partangianganna na’ somal. Di na mardalan i, mangkatai do Ibana hoehoet mangadjari nasida; alai di na lam djonok nasida toe porlak i, sip sambing do Ibana.KSH 96.2

  Didongani Debata do Ibana saleleng di ngoloena. Tondi i do na tongtong manogoe-nogoe dohot manoengkoli Ibana. Asa tongtong do dipasangap Ibana Debata di soede oelaonna na di tano on, djala didok do, „Ndang tarbahen Ahoe mambahen agiaha anggo toeng sian rohangkoe sandiri.” Joh. 5: 30.KSH 96.3

  Ndang adong na tarbahen hita sandiri. Holan na mangarop di Kristus sambing do hita di hamonangan lao mangoelahon lomo ni rohana di tano on. Ingkon marhaporseaon ni dakdanak do hita songon pambahenna dibagasan Ama i. Didok Kristus do,—„Ai ndang tarbahen hamoe mambahen manang aha, anggo so dohot Ahoe.” Joh. 15: 5.KSH 96.4

  Dihilala Ibana do songgop borngin ni parhansitan i di na lam djoemonok nasida toe porlak i. Hira na mandao do Tondi ni Debata.KSH 96.5

  Disi ma dihilala Ibana manang na songon dia na marsirang sian Ama i.KSH 97.1

  Ingkon toehoekon ni Kristus saloehoetna dosa ni portibi on. Asa di na ampe saloehoetna i toe Ibana, hira na so boi do tahanonna. Djorboet sitoetoe do hinorhon ni dosa i, djadi hira naeng taroendjoen do ibana mamingkir na so dihaholongi Debata be Ibana. Di na hinilalana hinadjorboet ni soerbot ni panaili ni Debata adop dosa i, tarpaksa do haroear hata on sian pamanganna, „Mansai marsak rohangkoe, hira mate do.”KSH 97.2

  Mardonokhon harbangan ni porlak i do ditinggalhon Jesus soede siseanna i ia so holan si Petroes, si Jakoboes dohot si Johannes. Nasida do pangihoet dohot donganna na soemolhot. Alai toe nasida pe ndang pir rohana patoedoehon parhansitanna i. Didok do:—KSH 97.3

  „Dison ma hamoe doengo-doengo rap dohot Ahoe.” Mat. 26: 38.KSH 97.4

  Doeng i laho ma ibana tar toek danggoeron sian nasida, djadi manoengkap ma Ibana toe tano. Dihilala do na lam dao Ibana sian Ama i ala ni dosa. Golap, bidang, djala bagas do lombang na manirang Ibana pola do angka hitir Ibana ala ni i.KSH 98.1

  Ndada ala ni dosana oembahen mangae Jesus, alai ala ni dosa ni portibi on do. Dihilala Ibana do soerbot ni panaili ni Debata dompak dosa soeang songon na ingkon hilalaon ni pardosa di ari paroehoeman. Di na marsiranggoet i Ibana, dihaol Kristus do tano na borgo i, haroear do sian bibirna i anggoek na paet on, „Ale Amang, molo na tarbahen, salpoehon ma panginoeman on sian Ahoe, alai ndang margoeroe toe rohangkoe, roham do!” Mat. 26: 39.KSH 98.2

  Ditaon Kristus sandiri do parhansitan on dibagasan sangombas. Doeng i laho ma Ibana mandapothon angka siseanna i anggiat dapotan hata apoel-apoel nian. Alai ndang adong pangkaeheon na dapotsa, ai modom do nasida. Djadi ngot ma nasida ala ni soearana, alai hira na so ditanda nasida do bohina ala ni hasoesaan na tinaonna i. Didok do toe si Petroes :—KSH 98.3

  „Petroes na modom do ho? Ndang tarbahen ho doengo, nanggo sangombas?” Mark. 14: 37.KSH 98.4

  Andorang so mangalangka dope Ibana toe porlak i, noenga didok hian toe nasida, „Na targasip do rohamoe saloehoet di Ahoe di na saborngin on.’” Alai digogohon nasida be do na rade nasida mangihoethon Ibana ro di na toe hoeroengan manang hamatean. Ditambai si Petroes na marhaposan di dirina i dope, „Nang targasip rohanasida saloehoet, anggo ahoe ndaong.” Mark. 14: 27, 29.KSH 98.5

  Marhaposan toe diri do soede sisean i. Ndada marsiain toe Debata nasida songon pinodahon ni Kristus. Djadi di na porloe sitoetoe pangkaeheon dohot tangiangnasida di Sipaloea i, ida ma, modom do nasida. Gari ?i Petroes tahe dohot do modom.KSH 98.6

  Si Johannes, sisean haholongan na mangoensande di andora ni Jesus i pe dohot do modom. Tama ma nian haholongan ni roha ni si Johannes i padoengohon ibana. Tama rap manaek pangidoanna dohot pangidoan ni Goeroena di tingki na marsiranggoet i. Dipangke Toehan i do tingk i n a manangianghon angka siseanna i asa oenang madaboe nasida toe bagasan pangoendjoenan; hape ianggo nas i d a ndang tarbahen nasida doengo d ohot Ibana nanggo sarigombas.KSH 99.1

  Aoet soera ma disoengkoen Kristus si Jakoboes dohot si Johannes saonari on: „Toeng tarinoem hamoe ma panginoeman siinoemonki, tarparidi hamoe ma paridion siparidiongki?” Tontoe ma na so sigop nasida mandok, „Tarbahen hami do!” Mark. 10: 38, 39.KSH 99.2

  Asi do roha ni Jesus marnida hagaleon ni angka siseanna i. Mabiar do Ibana aoet beha so tartaon nasida pangoendjoenan na giot ro ala ni parhansitan dohot hamateanna na i. Alai ndada dibadai Ibana nasida di hagaleonnasida i. Diadoe rohana do toe pangoendjoenan na giot ro, didok do:—KSH 99.3

  „Doengo ma hamoe djala martangaiang, asa oenang bongot toe pangoendjoenan.”KSH 100.1

  Diolani Ibana do halembasonnasida adop Ibana, mandok: „Ai ringkot do anggo roha ni tondi, alai ndang margogo daging.” Mat. 26: 41. Sada tiroean bolon do asi ni rohana i.KSH 100.2

  Doeng i marsiranggoet moese do ibana dohot arsak bolon. Rabat-rabat djala lodja, mangoelahi laho do Ibana martangiang hoehoet mandok:—KSH 100.3

  „Ale Amang, molo so tarbahen panginoeman on manalpoei Ahoe, ingkon hoeinoem, sai saoet ma lomo ni roham.” Mat. 26: 42.KSH 100.4

  On ma na mangkorhon hodok moedar na marhimpal i. Dioelahi moese do mandapothon angka siseanna i soeang songon pardjolo, hape laos sinok do nasida modom. Djadi tarsoenggoel ma nasida. Mabiar do nasida marnida bohina na marsapoe moedar i. Toeng na so tarantoesi nasida do hasoesaan pinatoedoehon ni bohina i.KSH 100.5

  Moelak moese do Ibana patoloehalihon toe partangianganna i. Djadi diloengkoepi hagolapan do Ibana. Ndang be diida Ibana bohi ni Amana. Marbiar sitoetoe do Ibana noeaeng aoet beha so tartahan hadjolmaonna pangoendjoenan i.KSH 100.6

  Dipatoloe hali Ibana do pangidoanna i. Rade be do angka soeroe-soeroean i mangoeroepi Ibana, alai ndang dipaloas. Ingkon inoemon ni Anak ni Debata do panginoeman i, manang ingkon mago sambing hadjolmaon. Diida Ibana do hoeaso ni dosa. Mamoloes do soede parsorion ni portibi on sian adopanna. Doeng i dibahen ibana ma sada poetoesan. Na ingkon paloeaonna do djolma i manang aha pe na masa toe Ibana. Naoeng ditinggalhon Ibana do banoea gindjang mandapothon tano na mago on, ala ni i toeng na so djadi moendoer Ibana sian sangkapna hian. Asa pangoendoekon sambing do noeaeng isi ni tangianganna i:—KSH 100.7

  „Molo so tarbahen panginoeman on manalpoei Ahoe, ingkon hoeinoem, sai saoet ma lomo ni roham.”KSH 101.1

  Djadi toengkap ma Sipaloea i toe tano songon na mate. Ndang adong nanggo sada sian angka sisean i mangoeroepi Ibana manang mangapoes oeloena, manang na manoeapi bohina na marsapoe moedar i. Sandirian do Kristus, toeng na so adong do disi manang ise djolma manisia.KSH 101.2

  Rap mangae do Debata dohot Anakna i. Dibereng angka soeroe-soeroean i do hasoesaan ni Sipaloea i. Mangkoeling silongin do soergo. Ndang adong na mamaloe hinaloan disi. Aoet soera ma tarbereng hadjolmaon halongangan ni angka soeroe-soeroean na mamereng Ama i manirang hatioeronna, holongna, dohot hamoeliaonna sian Anak haholonganna i, disi pe asa boi antoesan nasida hinasomor ni rohana marnida dosa. Djadi toeat ma sada soeroe-soeroean na marhoeaso toe lamboeng ni Kristus. Dipahehe djala diampehon do oeloe ni Kristus toe andorana hoehoet manoedoe toe soergo. Dipaboa do naoeng monang Ibana maralohon Sibolis. Ala ni i na ingkon marmillion do halak monang dibagasan haradjaonna na badia i.KSH 101.3

  Djadi lamo do bohi ni Sipaloea i. Noenga ditaon ibana na so boi tahanon ni manang ise; noenga didai Ibana moese hamatean ala ni ganoep djolma. Doeng i didapothon Ibana moese ma angka siseanna i, alai laos tong do nasida modom didapot. Aoet soera ma doengo nasida djala martangiang raphon Sipaloea i, na ingkon oeroepanria do nasida maradophon pangoendjoenan na pinaadop-adop nasida. Ala agoan nasida dison gabe ndang tartahan nasida djongdjong di tingki na porloeKSH 101.4

  Doeng i didapothon Ibana ma nasida, djala didok ma, „Antong datdati hamoe ma modom-modom dohot maradian; ida ma, noenga lam donok tingkina asa dipasahat Anak ni djolma i toe tangan ni pardosa.”KSH 102.1

  Di na mangkatahon i dope Ibana noenga dibege soeara ni pat ni angka na mangaloeloei Ibana, djadi ninna ma:—KSH 102.2

  „Hehe ma hamoe, laho ma hita! Ida ma, noenga donok na pasahat Ahoe!” Mat. 26: 45, 46.KSH 102.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents