Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO 24—INHLOKO.

  U JESU washeshiswa wayiswa endaweni yenhloko edabula ukubhinqwa yisixuku. Wati lapa edhlula esangweni lesigodhlo sika Pilatu, isipambano esisindayo esasilungiselwe u Barabasi sabekwa pezu kwama hlombe ake, alinyaziwe nopayo. Kwa bekwa izipambano pezu kwamasela amabili futi ayezo bulawa kanye no Jesu.UUW 149.1

  Umtwalo wamsinda u Msindisi kulesisimo ayekatele ngaso. Wa esehambe izingalo eziyingcozana watola isiyezi pansi kwesipambano.UUW 149.2

  Ekuvukeni kwake sabuye sabekwa futi isipambano emahlombe ake. Wa ntenga ntenga izinyatelo eziyingcozane wabuye wa wa emhlabatini njengofileyo. Abablupi bake baqonda manje ukuti akanamandhla okuqubeka nomtwalo wake, badidekake ukuti bazotola bani woku twala lomtwalo wehlazo.UUW 149.3

  Ngaso leso sikati bahlangana no Simon um Cyrenia eya ngalapa bevela ngakona. Bambamba bamcindezela ukuba atwale isipambano aze afike naso endaweni yenhloko.UUW 149.4

  Amadodana aka Simon ayengabafundi baka Jesu, kodwa yena uqobo lwake wa engazange amamukele uMsindisi. Emva kwaloku u Simon wabonga ngetuba abanalo lokutwala isipambano so Msindisi. Umtwalo acindezelwa ukuwutwala waba icebo loku mpendula. Izinto ezenzeka endaweni yenhloko namazwi akulunywa u Jesu ahola u Simon ukumamukela ngokuti uyi Ndodana ka Nkulunkulu.UUW 149.5

  Ekufikeni kwake endaweni yokubetela abantu, ababelahliwe baboshezelwa ezipambanweni. Amasela amabili alwa ezandhleni zalabo ababe belula ezipambanweni; kodwa u Msindisi akalanga.UUW 150.1

  U nina ka Jesu wamlandela yonke leyondhlela eya endaweni yenhloko. Wafisa ukumkonza lapa epelamandhla pansi komtwalo wake kodwa akavunyelwanga ngalelituba.UUW 150.2

  Ngazo zonke izinyatelo zaleyondhlela ekatazayo wa ebheke ukuba abonakalise amandhla ake awanikwe u Nkulunkulu, azikulule kuleso sixuku sababulali.UUW 150.3

  Manjeke esefike endaweni yokugcina e bona amasela eboshelwa esipambanweni, wezwa ubuhlungu bobude besikati.UUW 150.4

  Owa yevuse abafileyo wa ezovumela ukuba abetelwe na ? I Ndodana ka Nkulunkulu ya izo vunyelwa ukuba ibulawe kanje ? Wa esezopelelwa itemba lokuti ungu Mesiya ?UUW 150.5

  Wabona izandhla zake zeluliwe esipambanweni,—lezo zandhla ezazelulelwa ukubusisa abahlupekayo. Kwaletwa isando nezipikili, kwati lapa izigxobo zibetelwa enyameni etambileyo, abafundi ababezinhliziyo zapukile, batwala kona kuleyondawo yolaka, umzimba ka nina ka Jesu owa usunesiyezi.UUW 150.6

  U Msindisi akenzanga nokuvungama kokunkonona; ubuso bake bwabupapatekile butule, kodwa amatonsi amakulu okujuluka ayemi ebunzini lake. Abafundi bake babe balekile kulento ebukeka ngokwesabekayo. Wa ese hamba esivinini yedwa; nabantu babengaseko kuye. Isaya 63: 3.UUW 150.7

  Kwati lapa amabuto enza umsebenzi wawo, umqondo ka Jesu wadhlula kobwake ubuhlungu, waya esikatini esesabekayo sempindiselo ababezoyamkela abamhlupayo. Wabadabukela ngo kungazi kwabo, watandaza wati:—UUW 151.1

  “Baba batetelela abakwazi abakwenzayo.” ULuka 23 : 34.UUW 151.2

  U Krestu wa esebenzela ilungelo lokuba abe umnxuseli wabantu bambi kobuso buka Yise. Lowomtandazo wezita zake wawupete izwe lonke. Wa ungenisa izoni zonke ababeke bapila nababeyo pila, kusukela ekudabukeni kwezwe kuze kufike ekupeleni kwesikati.UUW 151.3

  Uma sona sisuke situnuka u Krestu ngokusha. kamisela izandhla zake ezahlatywayo pambi kwesihlalo sika Yise ate “Batetelele, ngokuba abakwazi abakwenzayo.”UUW 151.4

  Esebetelwe kuso u Krestu sapakanyiswa abantu abanamandhla basigximeka pansi ngamandhla amakulu endaweni eyase ilungiselwe kona. Loku kwenza ubuhlungu obukulu e Ndodaneni ka Nkulunkulu.UUW 151.5

  Ngalesosikati u Pilatu wabhala ngolimi lwama Roma nango lwama Greek nango lwama Hebheru, umbhalo, waubeka esipambanweni, ngapezu kwe kanda lika Jesu, lapa bonke babe ngawubona kona, wa uti:—UUW 151.6

  “U Jesu wase Nazareta i Nkosi yaba Juda.”UUW 151.7

  Aba Juda bacela ukuba loku kuguqulwe. Abapristi abakulu bati:—UUW 151.8

  “Ungabhali ukuti Inkosi yaba Juda; kodwa bhala uti, wati ngiyi Nkosi yaba Juda.”UUW 152.1

  Kodwa u Pilatu wa esezitukutele ngenxa yobutakataka bake bokuqala. Wabadinwa ababusi ababi nabanomona. Ngako wabapendula wati:—UUW 152.2

  “Esengikubhalile ngi ku bhalile.” Johane 19 :19, 21, 22.UUW 152.3

  Amabuto ahlukaniselana izingubo zake. Enye ingubo yaitungwe ingenamtungo, kwaba kona ukupikisana ke ngayo. Bagcina ngokuyilungisa indaba benza inkato. Umprofeti ka Nkulunkulu wa ekusho loku ngapambili wati bayokwenza. Wabhala wati:—UUW 152.4

  “Ngizungezwe izinja; inhlangano yababi ingikakile; bahlaba izandhla zami nezinyawo zami. Bahlukaniselana izingubo zami benzelana inkato ngezambato zami.” Izihlabelelo 22:16-18.UUW 152.5

  Sebembekile u Jesu esipambanweni kwenzeka into enkulu. Abapristi nababusi, nababhali bahlangana nesixuku esibi babhinqa bahleka i Ndodana ka Nkulunkulu efayo beti:—UUW 152.6

  “Uma uyi Nkosi yaba Juda zisindise.” ULuka 23:27.UUW 152.7

  Wasindisa abanye akanaku zisindisa yena. Uma eyi Nkosi yaba Israel, akehle esipambanweni, siyakukolwa kuye. Wetemba ku Tixo; ake amkulule manje, uma etanda, ngoba wati uyi Ndodana ka Tixo. UMateu 27 : 42, 43.UUW 152.8

  Nababedhlula bamemeza, begenqezisa amakanda abo, beti. Ah wena ocita itempeli ubuye ulake ngezinsuku ezintatu, zisindise wehle esipambanweni lapo. UMarko 15 : 29, 30.UUW 152.9

  U Krestu wa engehla esipambanweni kodwa uma wa ehlile sasingeke sasindiswa. Ngenxa yetu wavuma ukuba afe.UUW 152.10

  “Walinyazwa ngezipambeko zetu, washaywa ngobubi betu imivimbo yokutula kwetu yaba pezu kwake; sisindiswa ngemidwa yake.” Isaya 53 : 5.UUW 153.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents