Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Masayang Pamumuhay - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Impluwensiya

  Ang buhay ni Kristo ay isang laging malawak na impluwensiya, na nagbigkis sa Kanya sa Diyos at sa buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo ay binigyan ng Diyos ang tao ng isang impluwensiya na nagpapahirap sa kanya na mabuhay nang sa ganang kanyang sarili lamang. Bawa't isa sa atin ay nakaugnay sa ating mga kapwa-tao, na isang bahagi ng malaking kabuuan ng Diyos, at tayo'y may tungkulin sa isa't isa. Walang taong makapagsasarili at makahihiwalay sa kanyang mga kapwa-tao; sapagka't ang ikabubuti ng bawa't isa ay may nagagawa sa iba. Panukala ng Diyos na madama ng bawa't isa na siya'y kailangan sa ikabubuti ng iba, at dapat siyang magsikap sa ikatataguyod ng kanilang kaligay ahan.MP 357.2

  Bawa't tao ay napaliligiran ng isang impluwensiyang sarili nito,—ito'y maaaring isang impluwensiyang may nagbibigay-buhay na kapangyarihan ng pananampalata- ya, lakas-ng-loob, at pag-asa, at mabango sa taglay na halimuyak ng pag-ibig. O ito'y maaari namang namimigat at malamig sa taglay na lagim ng kawalang-kasiyahan at kasakiman, o kaya'y nakalalason sa nakamamatay na dungis ng kinikimkim-kimkim na kasalanan. Dahil sa impluwensiyang nakapaligid sa atin, ang bawa't taong nakakatagpo o nakakaugnay natin ay naaapektuhan nang alam nila o di nila alam.MP 357.3

  Ito'y isang kapanagutan o tungkuling hindi natin matatakasan. Ang ating mga salita, mga gawa, pagdadamit, pag-uugali, maging ang ibinabadha ng ating pagmumukha, ay may impluwensiya. Sa ganitong nagagawang impresyon ay may nakabiting mga bungang ikabubuti o ikasasama na hindi masusukat ng tao. Ang bawa't impluwensiyang naibibigay nang ganito ay isang binhing naihahasik na magbibigay ng bungang aanihin. Ito ay isang kawing sa mahabang tanikala ng mga pangyayari sa tao, na hindi natin alam kung hanggang saan humahangga. Kung sa pamamagitan ng ating halimbawa ay natutulungan natin ang mga iba sa ikapagkakaroon nila ng mabubuting simulain, ay nabibigyan natin sila ng kapangyarihang makagawa ng mabuti. Sila naman ay nagbibigay ng gayunding impluwensiya sa mga iba, at ang mga iba namang ito ay nakakaimpluwensiya rin nang gayon sa mga iba pa. Kaya nga sa pamamagitan ng di natin nalalamang impluwensiyang naibibigay natin ay libu-libo ang maaaring napagpapala.MP 358.1

  Maghagis kayo ng isang bato sa lawa, at lilikha ito ng isang pabilog na alon na susundan ng marami pang ganitong mga alon; at habang dumarami ang mga along ito, ay lumalaki naman at lumalawak ang bilog nito, hanggang sa ito'y makaabot na sa pampang. Ganyan din ang ating impluwensiya. Ito'y nagdudulot sa mga iba ng pagpapala o ng sumpa nang hindi natin nalalaman ni masusupil man.MP 358.2

  Ang karakter o likas ay kapangyarihan. Ang piping patotoo ng isang tapat, di-makasarili at banal na kabuhayan ay nagtataglay ng halos di-mapaglalabanang impluwensiya. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng likas o karakter ni Kristo sa ating kabuhayan ay nakikipagtulungan tayo sa Kanya sa gawain ng pagliligtas ng mga kaluluwa. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakita ng likas ni Kristo sa buhay natin magagawa nating makipagtulungan sa Kanya. At kapag lalong malawak ang saklaw ng ating impluwensiya, ay lalo namang maraming kabutihan ang magagawa natin. Kapag sinusunod ng mga nagpapanggap na naglilingkod sa Diyos ang halimbawa ni Kristo, na isinasakabuhayan ang mga simulain ng kautusan sa pang-araw-araw nilang kabuhayan; kapag ang bawa't kilos o gawa ay nagpapatotoo na iniibig nila nang higit ang Diyos at ang kanilang kapwa na gaya ng kanilang mga sarili, ay magkakaroon nga ng kapangyarihan ang iglesya na makilos ang sanlibutan.MP 358.3

  Subali't hindi rin dapat kalimutan kailanman na ang impluwensiya ay isang kapangyarihan sa masama. Isang kalagim-lagim na bagay kung ang sariling kaluluwa ng isang tao ay mawaglit; nguni't lalo pang kalagim-lagim kung tayo ang maging dahilan ng pagkawaglit ng iba pang mga kaluluwa. Nakapangingilabot isipin kung ang impluwensiya natin ay magiging isang samyo ng kamatayan sa ikamamatay; nguni't ito'y maaaring mangyari. Ang maraming nagpapanggap na nagtitipong kasama ni Kristo ay nagsasambulat mula sa Kanya. Ito ang dahilan kung bakit napakahina ang iglesya. Marami ang malayang gumagawa ng pamumuna at pagpaparatang. Sa pamamagitan ng paghihinala, paninibugho, at di-kasiyahan, ay napakakasangkapan sila kay Satanas. Bago nila mamalayan ang kanilang ginagawa, ay nagampanan na ng kaaway ang nilalayon nito sa pamamagitan nila. Ang pagkikintal ng masama ay nagawa na, ang lambong ay nailadlad na rin, at napatama na ni Satanas sa nais nitong patamaan ang kanyang mga palaso. Kawalang-pag- titiwala, kawalang-pananalig, at ganap na kawalang-pagtatapat ang nagtumiim na sa mga taong sa ibang paraa'y nangagsitanggap sana kay Kristo. Samantala'y buong kasiyahang minamasdan ng mga manggagawa ni Satanas yaong mga naitaboy nila sa di-paniniwala, at ngayo'y matigas nang lumalaban sa saway at pamanhik. Pinapaniniwala nila ang kanilang mga sarili na kung sila'y ihahambing sa mga taong ito ay sila'y mabubuti at matwid. Hindi nila nadaramang ang malungkot na pagkawasak ng likas ng mga ito ay likha ng di-mapigilan nilang mga dila at ng mapaghimagsik nilang mga puso. Dahil sa kanilang impluwensiya kung kaya natuksong mahulog sa pagkakasala ang mga ito.MP 359.1

  Kaya ang kawalang-pagpapahalaga, ang makasariling pagpapakalayaw, at ang pagwawalang-bahala ng mga nagpapanggap na Kristiyano ay nagpapahiwalay sa maraming kaluluwa sa landas ng buhay. Marami ang mangasisindak kapag nakatagpo na nila sa hukuman ng Diyos ang mga bunga ng kanilang impluwensiya.MP 360.1

  Sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos makagagawa tayo ng matwid na paggamit sa kaloob na ito. Sa ganang ating sarili ay wala tayong anumang bagay na sa pamamagitan nito'y makapagbibigay tayo ng impluwensiyang makabubuti sa mga iba. Kung napagtatanto natin ang ating kawalang-magagawa at ang pangangailangan natin ng kapangyarihang mula sa Diyos, ay hindi nga tayo magtitiwala sa ating mga sarili. Hindi natin nalalaman kung ano ang mga ibubunga ng isang araw o isang maghapon, ng isang oras, o kaya'y ng isang sandali, kaya nga hindi natin kailanman dapat pasimulan ang isang maghapon nang hindi ipinagkakatiwala sa ating Amang nasa Langit ang ating mga lakad. Itinatalaga Niya ang Kanyang mga anghel upang magbantay sa atin, at kung inilalagay natin ang ating mga sarili sa ilalim ng kanilang pag-iingat, sila nga'y sasaating kanan sa bawa't oras ng panganib. Kapag wala tayong malay na nakapagbibigay pala tayo ng mali o masamang impluwensiya, ay sasapiling natin ang mga anghel, at tayo'y uudyukang gumawa ng lalong mabuting hakbang, at sila rin ang pipili ng mga salitang ating bibigkasin, at kanilang iimpluwensiyahan ang ating mga kilos o mga gawa. Sa ganitong paraan ang impluwensiya natin ay magiging isang matahimik at di-namamalayang kapangyarihan na makahihikayat ng mga iba patungo kay Kristo at sa sangkalangitan.MP 360.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents