Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Hälsa För Hela Människan - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  SEKTION 2—Läkarens Arbete

  Kapitel 7—Samarbete mellan Gud och människa

  Läkaren bör samarbeta med Kristus i sitt arbete för de
sjuka. Frälsaren arbetade för att hjälpa människor både själsligt och fysiskt. Det evangelium han förkunnade var ett
budskap om andligt liv och fysisk återställelse. Befrielse från
synd och botande av sjukdom hörde samman. Samma arbete
har blivit anförtrott åt den kristne läkaren. Han skall förena
sig med Kristus i arbetet att lindra både fysisk och andlig nöd
hos sina medmänniskor. Han borde vara en nådens budbärare
för den sjuke genom att komma med läkedom för såväl den
sjuka kroppen som den syndsjuka själen.HHM 81.1

  Kristus är den verklige ledaren i allt hälsoarbete. Han är överläkaren, och står vid sidan av varje gudfruktig läkare som arbetar för att lindra människors lidande. Samtidigt som läkaren använder naturens botemedel mot kroppsliga sjukdomar, borde han också visa sina patienter till honom som kan bota både kroppens och själens sjukdomar. Läkaren kan endast understödja det arbete som Kristus utför. Han försöker hjälpa naturens egen läkningsprocess, men det är Kristus som botar. Läkaren försöker bevara liv, Kristus ger liv.HHM 81.2

  Källan till helandeHHM 82.1

  När Frälsaren gjorde sina underverk uppenbarade han den kraft som ständigt är verksam för människan, för att uppehålla och hela henne. Genom naturens medel arbetar Gud, dag efter dag, timme efter timme, stund efter stund, för att hålla oss vid liv, bygga upp oss och återställa oss. När någon del av kroppen skadas börjar genast en läkningsprocess. Naturens egna läkande krafter sätts i arbete för att återställa hälsan. Men det är Guds kraft som verkar genom dessa medel. All livgivande kraft kommer från honom. När någon tillfrisknar från sjukdom är det Gud som återställer honom.HHM 82.2

  Sjukdom, lidande och död är orsakade av en fientlig makt. Satan är den som förstör, Gud är den som återställer.HHM 82.3

  De ord som Gud talade till Israel gäller lika mycket dem som i dag återfår kroppens eller själens hälsa. ” Jag är Herren, den som botar dig.” 2 Mos 15:26 (BK).HHM 82.4

  Guds önskan för varje människa finns uttryckt i orden:“Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.” 3 Joh 2.HHM 82.5

  Det är ” han som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet”. Ps 103:3,4.HHM 82.6

  När Kristus botade sjukdomar varnade han många av dem som hade blivit botade:“Synda inte mer, så att inte något värre drabbar dig.” Joh 5:14. Därmed gjorde han det klart för dem att de hade dragit på sig sjukdomen genom att bryta mot Guds lagar, och att de kunde bevara hälsan endast genom att lyda dessa lagar.HHM 82.7

  Läkaren borde undervisa sina patienter om att de skall samarbeta med Gud i arbetet att återställa hälsan. Läkaren får en ständigt växande insikt i det faktum att sjukdom kommer som en följd av synd. Han vet att naturens lagar, precis som de tio budorden, är instiftade av Gud, och att man kan återfå och bevara hälsan bara genom att följa dessa lagar. Han möter många som lider på grund av sina skadliga vanor, och som skulle kunna bli friska om de själva gjorde vad de kunde för att återvinna hälsan. De behöver undervisas om att varje vana som förstör de fysiska, mentala eller andliga krafterna är synd, och att hälsa endast kan återvinnas genom lydnad för de lagar som Gud har instiftat för mänsklighetens bästa.HHM 82.8

  Om en läkare ser en patient som lider av en sjukdom som är orsakad av dåliga mat- eller dryckesvanor eller andra felaktiga vanor, och han ändå låter bli att tala om detta för patienten, skadar han sin medmänniska. Drinkare, våldsmän och de som ger efter för lösaktighet, är alla exempel som vädjar till läkaren att klart och tydligt förklara att synd orsakar lidande. De som förstår livets lagar borde arbeta ivrigt för att motverka orsakerna till sjukdom. Hur kan läkaren hålla tyst, han som ser denna ständiga kamp mot smärta och hela tiden arbetar för att lindra lidande? Är han kärleksfull och barmhärtig om han försummar att lära sina patienter att sträng återhållsamhet är ett botemedel mot sjukdom?HHM 83.1

  Låt det stå klart för alla att den väg som Guds bud visar oss är livets väg. Gud har fastställt naturens lagar, men hans lagar är inte godtyckliga krav. Varje ” du skall inte”, vare sig det gäller fysisk eller moralisk lag, innehåller ett löfte. Om vi lyder dessa lagar kommer välsignelse att följa oss i det vi gör. Gud tvingar oss aldrig att göra det rätta, men han försöker rädda oss från det onda och leda oss till det goda.HHM 83.2

  Vi behöver uppmärksamma de lagar som israeliterna undervisades om. Gud gav dem noggranna instruktioner angående deras livsvanor. Han undervisade dem om de lagar som hade att göra med både deras fysiska och andliga väl, och på villkor att de var lydiga försäkrade han dem:“Herren skall låta varje sjukdom vika från dig”. 5 Mos 7:15.HHM 83.3

  “Lägg på hjärtat alla de ord som jag i dag gör till vittnen mot er. ” ” Ty de är liv för var och en som finner dem och läkedom för hela hans kropp.” 5 Mos 32:46; Ords 4:22.HHM 83.4

  Gud önskar att vi skall nå den fullkomlighet som möjliggjorts genom Kristus. Han kallar oss att göra ett val. Han vill att vi skall ställa oss på den rätta sidan och förena oss med himmelska krafter, och välja att leva efter principer som kan återställa den gudomliga avbilden i oss. Han har uppenbarat dessa livsprinciper för oss i det skrivna ordet och i naturens bok. Det är vår uppgift att lära känna dessa principer, och genom lydnad samarbeta med honom så att kroppens och själens hälsa återställs.HHM 84.1

  Människan behöver förstå att bara om hon tar emot Kristi nåd, kan hon få del av lydnadens fulla välsignelse. Det är hans nåd som ger oss kraft att lyda Guds lagar. Det är den som hjälper oss att bryta oss loss från onda vanor. Det är den enda kraft som kan göra oss orubbliga och hålla oss kvar på den rätta vägen.HHM 84.2

  När vi tar emot evangeliet i dess renhet och kraft, är det ett botemedel för alla de sjukdomar som uppkommit på grund av synden. Rättfärdighetens Sol stiger upp ” med läkedom under sina vingar”. Mal 4:2. Inget av det som världen har att erbjuda kan hela ett brustet hjärta, ge frid åt ett oroligt sinne, ta bort bekymmer, eller hålla sjukdom borta. Berömmelse, intelligens eller talang - allt är maktlöst när det gäller att glädja ett sorgset hjärta eller återupprätta ett förspillt liv. Människans enda hopp är att få del av Guds liv.HHM 84.3

  Den kärlek som Kristus låter flöda genom hela varelsen är en livgivande kraft. Den har en helande inverkan på varje livsviktigt organ - hjärnan, hjärtat och nerverna. Den stimulerar de högsta krafterna hos människan till aktivitet. Den befriar själen från skuld, sorg, oro och bekymmer som förstör livskrafterna, och för med sig inre ro och balans. Den ger en glädje till själen som ingenting här på jorden kan förstöra - en glädje i den helige Ande - en glädje som ger hälsa och liv.HHM 84.4

  Vår Frälsares ord ” Kom till mig ... så skall jag ge er vila”, är en ordination som kan bota fysiska, mentala och andliga åkommor. Matt 11:28. Jesus ömmar för människor fastän de har dragit lidande över sig själva genom sitt felaktiga sätt att leva och handla. Hos honom kan de få hjälp. Han kommer att göra stora ting för dem som förtröstar på honom.HHM 85.1

  Synden har under århundraden fått ett allt stadigare grepp om mänskligheten. Satan har genom lögner och listiga knep fördunklat Guds ord, när han kastat sin egen tolknings svarta skugga över det, så att människor börjat tvivla på Guds godhet. Men Fadern har trots det inte låtit sin nåd och kärlek upphöra att flöda i strida strömmar ner till jorden. Om människor bara ville öppna själens fönster mot himlen i tacksamhet för de gudomliga gåvorna, skulle en flod av helande kraft strömma in i deras liv.HHM 85.2

  En läkare som vill vara en trogen medarbetare till Kristus kommer att sträva efter att vara skicklig på alla områden i sitt arbete. Han kommer att studera flitigt för att kunna vara väl kvalificerad för sitt ansvarsfulla yrke, och kommer hela tiden att försöka nå en högre standard genom att skaffa sig mera kunskap, utveckla större skicklighet och få en djupare insikt. Varje läkare borde inse att om han gör ett dåligt, ineffektivt arbete skadar han inte bara de sjuka, utan gör också orätt mot sina kollegor. Om en läkare nöjer sig med en låg nivå när det gäller skicklighet och kunskap, nedvärderar han inte bara sitt yrke, utan vanärar också Kristus, som är alla läkares överläkare.HHM 85.3

  De som märker att de inte passar för att arbeta med sjuka borde välja något annat yrke. Men de som är väl lämpade för detta arbete, men saknar tillräcklig medicinsk utbildning, kan göra en god insats genom att utföra mindre ansvarsfulla upp- gifter och arbeta troget som sjuksköterskor. Medan de tåligt utför sitt arbete under kunniga läkare, kan de hela tiden lära sig mera genom att ta vara på varje tillfälle att få mer kunskap, och med tiden kan de bli fullt kvalificerade att arbeta som läkare. Som medarbetare till den store Läkaren, borde de yngre läkarna i sin tjänst för de sjuka ” inte ta emot Guds nåd förgäves ..., inte väcka anstöt i någonting, så att tjänsten inte smutskastas, men i allt visa sig vara Guds tjänare”. 2 Kor 6:1— 4 (KJV).HHM 85.4

  Guds mål för oss är att vi ständigt skall gå framåt i vår utveckling. En sann missionsläkare kommer hela tiden att utveckla en större skicklighet i sitt arbete. Man borde kontakta begåvade kristna läkare som har stor yrkeskunnighet, och uppmuntra dem att arbeta för Gud på platser där de kan utbilda och träna upp andra till att bli hälsomissionsarbetare.HHM 86.1

  Läkaren borde samla Guds ords ljus i sitt sinne. Han borde hela tiden växa till i nåd. För honom skulle religionen inte bara vara ett av många inflytanden. Den skulle i stället vara det inflytande som dominerar över alla andra inflytanden. Han borde handla utifrån höga och heliga motiv - motiv som är starka därför att de kommer från honom som gav sitt liv för att ge oss kraft att övervinna det onda.HHM 86.2

  Om läkaren troget och uthålligt strävar efter att bli skicklig i sitt yrke, om han överlåter sitt liv till tjänst för Kristus, och tar sig tid till att rannsaka sitt eget hjärta, kommer han att förstå de hemligheter som han har att göra med i sitt heliga kall. Han kan disciplinera sig och utbilda sig, så att alla som kommer i kontakt med honom kan se vilken utomordentlig utbildning och visdom den människa kan få som är förenad med visdomens och kraftens Gud.HHM 86.3

  Inte i något annat yrke är det så nödvändigt att ha en nära gemenskap med Kristus som i läkaryrket. Den som vill utföra en läkares arbete på rätt sätt måste leva som en kristen var- je dag och varje stund. Patientens liv ligger i läkarens händer. En obetänksam diagnos, en felaktig ordination i ett känsligt fall, en oförsiktig rörelse med handen vid en operation, om än liten som en hårsmån, kan göra att ett liv offras och dess öde avgörs för evigheten. Vilken allvarlig tanke! Hur viktigt är det inte att läkaren alltid står under den gudomlige Läkarens ledning!HHM 86.4

  Frälsaren vill hjälpa alla som ber honom om visdom och klara tankar. Och vem behöver visdom och klara tankar mer än läkaren, han vars beslut får sådana avgörande följder? Den som försöker förlänga liv borde i förtröstan se upp till Kristus och be att han skall leda honom i allt han gör. Frälsaren kommer att ge honom finkänslighet och skicklighet när han har svåra sjukdomsfall att ta sig an.HHM 87.1

  Underbara tillfällen öppnar sig för dem som arbetar för sjuka. Det är viktigt att patienterna förstår att allt läkaren gör för att de skall bli friska, gör han för att hjälpa dem att samarbeta med Gud i kampen mot sjukdomen. De behöver få klart för sig att för varje steg de tar i harmoni med Guds lagar, kan de räkna med att få gudomlig kraft till hjälp.HHM 87.2

  De som är sjuka och lider kommer att ha mycket större förtroende för den läkare som de är övertygade om älskar och fruktar Gud. De litar på vad han säger. De känner sig trygga med honom och litar på den behandling han ger.HHM 87.3

  Den läkare som känner Herren Jesus har förmånen att genom bön inbjuda honom att vara med i behandlingsrummet. Före en svår operation borde han be den store Läkaren om hjälp. Han kan försäkra patienten om att Gud kommer att leda honom tryggt genom operationen, och att Gud är en säker tillflykt i alla svåra stunder för dem som förtröstar på honom. Den läkare som inte kan göra detta kommer att misslyckas i det ena fallet efter det andra, som annars kunde ha haft en lycklig utgång. Om han genom sina ord kunde inspirera pa- tienterna att tro på den förbarmande Frälsaren, som känner all vår ångest, och kunde lägga fram själens behov inför Gud i bön, skulle patienterna oftare tryggt komma igenom kriserna.HHM 87.4

  Endast han som kan läsa människors hjärtan vet med vilken vånda och skräck många patienter går med på att lägga sig på operationsbordet. De inser vilken fara de svävar i. Även om de litar på läkarens skicklighet, vet de att han inte är ofelbar. Men när de ser att han böjer sig i bön och ber om Guds hjälp inger detta förtroende. Tacksamhet och förtröstan öppnar hjärtat för Guds helande kraft. All energi som finns i kroppen vitaliseras och livets krafter segrar.HHM 88.1

  Även för läkaren är Frälsarens närhet en källa till styrka. Ansvaret och riskerna i arbetet skrämmer honom ofta, och denna känsla av ovisshet och rädsla skulle kunna försämra hans förmåga. Men förvissningen om att den gudomliga Rådgivaren står vid hans sida för att leda honom och styrka honom, ger honom lugn och mod. Då Kristus rör vid läkarens hand får han ny kraft, lugn, säkerhet och styrka.HHM 88.2

  När krisen tryggt är över, och man kan vara säker på att allt kommer att gå bra, borde läkaren använda en kort stund i bön tillsammans med patienten. Läkaren kan då ge uttryck för sin tacksamhet för det liv som blivit räddat. När patienten uttrycker sin tacksamhet till läkaren bör denne ge äran till Gud. Säg till patienten att hans liv har sparats därför att han var under den himmelske Läkarens beskydd.HHM 88.3

  Den läkare som utför sitt arbete på detta sätt, leder sin patient till honom som allt liv är beroende av och som fullständigt kan frälsa alla som kommer till honom.HHM 88.4

  Att vårda själenHHM 88.5

  Allt hälsomissionsarbete borde genomsyras av ett djupt intresse för människors frälsning. Till läkaren, i lika hög grad som till evangeliets förkunnare, har Gud gett det högsta förtroende som någonsin getts till människor. Vare sig han är klar över det eller inte, har varje läkare ansvar för människors själsliga hälsa.HHM 88.6

  Det händer alltför ofta att läkaren i sin nära kontakt med sjukdom och död förlorar det eviga livets allvar ur sikte. I sin uppriktiga ansträngning att avvärja farorna för kroppen, glömmer han farorna som hotar själen. Den människa han arbetar för kanske håller på att tappa greppet om livet. De sista möjligheterna glider ifrån honom. Denna människas liv måste läkaren ställas inför igen vid Kristi domstol.HHM 89.1

  Ofta går vi miste om de dyrbaraste välsignelserna därför att vi försummar att tala ett ord i rätt tid. Om vi inte lägger märke till och tar vara på dessa gyllene tillfällen, kommer de att gå förlorade. Vid sjuksängen borde man inte tala om läro- punkter eller kontroversiella frågor. Led den sjukes tankar till honom som är villig att frälsa alla som kommer till honom i tro. Försök på ett uppriktigt och ömt sätt att hjälpa den som svävar mellan liv och död.HHM 89.2

  Den läkare som vet att Kristus är hans personlige frälsare, därför att han själv har blivit ledd till tryggheten hos Kristus, vet hur han skall behandla oroliga, skuldtyngda och syndsjuka människor som vänder sig till honom för att få hjälp. Han kan svara på deras fråga:“Vad skall jag göra för att bli frälst?” Han kan berätta om Frälsarens kärlek. Han kan av egen erfarenhet berätta om den kraft som finns i ånger och tro. Enkelt och innerligt kan han lägga fram själens behov inför Gud i bön, och också uppmuntra den sjuke att själv be om och ta emot den nåd som Frälsaren i sin barmhärtighet vill ge. När han gör sitt arbete vid sjuksängen på detta sätt, och försöker tala ord som kan ge hjälp och tröst, kommer Herren att arbeta med och genom honom. När den sjukes tankar leds till Frälsaren kommer Kristi frid att fylla hans hjärta, och den andli ga hälsa som han då får blir en Guds hjälpande hand för att återställa hans kroppsliga hälsa.HHM 89.3

  I sitt arbete för den sjuke får läkaren ofta tillfälle att också hjälpa den sjukes vänner. När vännerna står hjälplösa vid den lidandes säng, utan att kunna göra det minsta för att lindra lidandet, mjuknar deras hjärtan. Ofta berättar de för läkaren om den sorg som de döljer för andra. Då är tillfället inne att leda dessa sörjande människor till honom som har inbjudit alla som är trötta och bär på tunga bördor att komma till honom. Ofta kan läkaren be för dem och med dem, och lägga fram deras behov inför honom som kan bota all sjukdom och lindra all sorg.HHM 90.1

  Guds löftenHHM 90.2

  Läkaren har många goda tillfällen att berätta för sina patienter om löftena som finns i Guds ord. Han kan hämta fram skatter från Guds förrådshus, nytt och gammalt, och nu och då tala ord som ger patienten den tröst och vägledning han längtar efter. Läkaren skulle göra sitt sinne till ett förrådshus för livgivande tankar. Han borde studera Guds ord flitigt så att han lär känna de löften som finns där. Han borde lära sig att citera de trösterika ord som Kristus talade under sin verksamhet här på jorden när han undervisade och botade de sjuka. Han borde berätta om hur Kristus botade sjuka, och tala om hans ömhet och kärlek. Han borde aldrig försumma att rikta patienternas tankar till Kristus, Överläkaren.HHM 90.3

  Samma kraft som Jesus använde då han gick här på jorden finns i Guds ord. Det var genom sitt ord som Jesus botade sjuka och drev ut onda andar. Genom sitt ord stillade han stormen och väckte upp döda, och folket vittnade om att det fanns kraft i hans ord. Han talade Guds ord till människorna på sin tid liksom han hade talat till alla profeterna och lärarna i Gamla testamentet. Hela Bibeln är en uppenbarelse av Kristus.HHM 90.4

  Vi bör ta emot Bibeln som Guds ord till oss, inte bara i skriven form, utan som om Gud talade orden till oss. När de sjuka kom till Kristus såg han framför sig inte bara dem som då bad om hjälp, utan också alla som i framtiden skulle komma till honom med samma behov och samma tro. När han sade till den lame:“Var vid gott mod, mitt barn. Dina synder är förlåtna”, och när han sade till kvinnan från Kapernaum:“Min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid”, då talade han också till andra lidande, syndtyngda människor som skulle söka hans hjälp. Matt 9:2; Luk 8:48.HHM 91.1

  På samma sätt är det med alla löften i Guds ord. Genom dem talar han till oss personligen, lika tydligt som om vi hörde hans röst. Det är genom dessa löften som Kristus förmedlar sin nåd och kraft till oss. De är blad från det livets träd som ” ger läkedom åt folken”. Upp 22:2. När man tar emot dem och de blir en del av ens liv, ger de styrka åt karaktären, och inspiration och kraft i livet. Inget annat medel har en sådan läkande kraft. Inget annat kan ingjuta det mod och den tro som ger livskraft åt hela vår varelse.HHM 91.2

  Till den som står skälvande av rädsla vid gravens brant, och till den som är nedtyngd och trött av lidande och synd, kan läkaren, när han får tillfälle, upprepa Frälsarens ord - för allt som står skrivet i Bibeln kommer från honom:HHM 91.3

  “Frukta inte, ty jag har återlöst dig, jag har kallat dig vid namn, du är min. Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. Ty jag är HERREN, din Gud, Israels Helige, din Frälsare.... Eftersom du är dyrbar i mina ögon, högt aktad och älskad av mig. ” ” Det är jag, jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg. ” ” Frukta inte, ty jag är med dig.” Jes 43:1-4,25,5.HHM 91.4

  “Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig HERREN över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade, han tänker på att vi är stoft.” Ps 103:13,14.HHM 91.5

  “Bekänn nu din missgärning, att du har avfallit från HER- REN, din Gud. ” ” Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.” Jer 3:13; 1 Joh 1:9.HHM 92.1

  “Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig.” Jes 44:22.HHM 92.2

  “Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda.” Jes 1:18,19.HHM 92.3

  “Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbliva över dig. ” ” Då ... dolde jag ett ögonblick mitt ansikte för dig, men med evig nåd vill jag förbarma mig över dig.” Jer 31:3; Jes 54:8 (KJV).HHM 92.4

  “Låt inte era hjärtan oroas. ” ” Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.” Joh 14:1,27.HHM 92.5

  “En man skall vara som en tillflykt i stormen, som ett skydd mot störtskuren, som vattenbäckar i en ödemark, som skuggan av en väldig klippa i ett törstigt land.” Jes 32:2.HHM 92.6

  “De betryckta och fattiga söker förgäves efter vatten, deras tunga förtorkar av törst. Men jag, HERREN, skall bönhöra dem, Israels Gud skall inte överge dem.” Jes 41:17.HHM 92.7

  “Så säger HERREN, han som skapade dig... jag skall utgjuta vatten över det som törstar och strömmar över det torra. Jag skall utgjuta min Ande över dina barn, min välsignelse över dina avkomlingar.” Jes 44:2,3.HHM 92.8

  “Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar.” Jes 45:22. Han tog på sig våra svagheter, och våra sjukdomar bar han. ” ” Han var sargad för våra överträdelsers skull och slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade.” Matt 8:17; Jes 53:5 (GT-81).HHM 92.9

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents