Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kabanata 5—PANANGITALAGA

  Onia so sipan na Dios, “Ondago kayo, et naromog yoak lapud anapen yoak ed simoon na puso yo.” Jeremias 29:13.DMK 46.1

  Isuko tayoy kapospusoan tayo ed Dios ta pian sikiti lamet so magmaliw a kaolibay To. Saray makasalanan a pospuso tayoy gendat ya onbebeneg ed Sikato. Say Biblia isasalaysay toy talagan inkasikatayo: “Espiritual ya inatey.” “Say puso tan olo ray mangiinagem.” “Anggapoy mabiskeg a pasen ed laman yo.” Saray managkasalanan so inpoger a malet nen Satanas. Sikaray wala ed “kalot na Diablo ya anakep ed sikara tan ginawa to ran mangonor na linawa to.” Efeso 2:1; Isaias 1:5, 6; 2 Timoteo 2:26.DMK 46.2

  Labay na Dios a paabigen To itayo tan lokposan itayo pian nawayangan itayo. Diad pangawa na onia, umanen To itayon sigpot ta pian nawalaan itayo na balo ran kaliktan tan ugali. Balet ag To ya nagaawaan anggad isuko tayoy inkasikatayo ya nagnagnap ed Sikato.DMK 46.3

  Say pitotolot ed inkasikatayon dili so sankabalgan ni a pitotolot. Mairap ed sikatayo so mangisuko na inkasikatayon dili ed Dios tan aboloyan tayon manuley ed saray kaisipan tayo. Balet kaukolan tayoy pauleyan ed Dios no andi ag To itayo napasimbalo tan napasantos.DMK 46.4

  Labay nen Satanas a sisiaen tayon sikatayoy aripen ed panarian na Dios. Kuan to a say Dios anapen Toy binobulag a katotolok ya andian na pikatunongan. Balet sikatoya so aliwan tua. Panlinkoran tayoy Dios a tekep na pankatunongan tan ontan met na konsiensia tayo. Kuan na Dios ed totoon pinalsa To, “Dago kayo natan tan mankatunongan itayo.” Isaias 1:18. Ag itayo piliten na Dios a mangonor. Ag To naawat so panlinkor tayo no ag tayo iter a mabolbolos a katekep na kaisipan.DMK 46.5

  Say pamilit a pangonor ed Dios so makabara ed pangikana na saray kaisipan tayo. Ag tayo nayarian so makatibukel na maong iran karakter. Magmaliw itayon singa makina, et, aliwa yan getma na Dios. Getma Ton, sikatayo, a pinagka koronay gawa na inpamalsa, gawaen tayoy anggaay nayarian tayo a mangikana na kamolingan tan laman tayo. Ipanengneng Tod sikatayo ray makabaliksan iran bendicion a labay Ton iter ed sikatayo ed panamegley na gracia To.DMK 47.1

  Babagaan itayo na Dios a mangiter na inkasikatayo ed Sikato ta pian nigiya To itayo. Inter Tod sikatayo so pankatunongan a manpili no anto so labay tayon gawaen. Nayarin pilien tayoy makalokpos ed kasalanan tan mibiang ed makapakelaw a wayang ya iter To ed saray anak To.DMK 47.2

  No isuko tayoy inkasikatayo ed Dios, isuko tayoy amin a makapangisian ed sikatayo ed Sikato. Inkuan na Manangilaban tayo, “Anggapo ed sikayo a nayarin babangatan Ko anggad isuko ton amin so kayarian to.” Lucas 14:33. Isuko tin ami kayarian tayon makalanor na kisiyan na puso tayod Dios.DMK 47.3

  Dakel a too so tatalintaoen day kayamanan. Say panpilalek ed kayamanan tan say panangaro ed kuarta so mamalor ed sikara ed Satanas. Arum a tooy panpilalekan day kagalangan nen arum nira. Labay dan saray totoo so ontangwa tan idayew da ra. Arum niray panpilalekan day mainomay, masiblet a bilay a tekep na kawayangan ed kapagaan. Balet kaukolan tayo rayan benegan. Ag tayo nayarian a kapalduay kien na Dios tan kapalduay kien na mundo. Anak itayo labat na Dios no sigpot itayon kien To.DMK 47.4

  Kuan na arum a totoo a panlilinkoran day Dios, sasalien day mangonor na gangan To ya anggapoy tulong To. Diad panamegley na gawa ran dili sasalien day mamatubo na maong iran karakter tan makaawat na kilalaban. Saray kapusoan day ag atenieg na aralem a pakatebek na aro nen Kristo. Sasalien day manbilay na makristianon bilay lapud iisipen dan say Dios kakaukolan To ran gawaen daya pian narandan day tawen. Say ontan a relihion so anggapoy kabaliksan to.DMK 48.1

  No si Kristo so manayam ed sikatayo, napano itayo na aro To. Say panliket ed pikakaaro To gawaen itayon onlabay ya onsingger ed Sikato. Sikatoy nodnunoten et nalingwanan tayoy inka sikatayon dili. Say pangaro ed Sikato so mangigiya na balang aksion tayo. No nalikna tayoy aro na Dios, ag tayo tepeten no antoy sankamelagan a niiter tayod Sikato. Salien tayon gawaen no antoy labay na Mananondon tayo. Labay tayon iter ya amin ed Sikato, tan isuko tayoy inka sikatayo onung ed no panon so panangaro tayod Dios. Saray mangibagay Kristiano ra balet agda ipanengneng yan panangaro so mangikakana ray balikas ya anggapoy talus da. Say itotombok ed Kristo so ambelat ed sikara.DMK 48.2

  Nepeg tayo tan liknaen a masiadoy pangiter tayoy amin ed Kristo? Tepeten tayod inka sikatayon dili no, “Anto so inter nen Kristo nipaakar ed siak? Say Anak na Dios inter Ton amin—bilay, tan aro tan inpantepel— nipaakar ed karondon tayo. Nayarian tayo ta, sirin, so mangawat na ontan lan kabaleg na aro, balet mangikibot na kapusoan tayo ed Sikato?DMK 48.3

  Diad balang bekta na bilay tayo akaawat itayo na saray bendicion na graacia To. Ag tayo amta so kaaralem na in- pantepel ya akaaonan tayod inkilaban tayo. Nayarian tayo tay onnengneng ed Saman so inatey lapud saray kasalanan tayo et benegan tayo yan uri na panangaro? Say Katawan na gloria so nanpaabeba ed Inkasikaton dili. Nayarian tayo tay manngorongoro lapud kaukolan tayoy mitolot sumpa ed inkasiblet, tan manpaabeba?DMK 48.4

  Dakel a mapaatagey a puso so mantetepet, “Akin ta et nakaukolan koy manpaabeba sakbay na pakasigurok a say Dios so mangawat ed siak?” Itoro takayo ed Kristo. Sikatoy andi kasalanan. Sikatoy prinsipe na tawen, bangbalet inala Toy lugar tayo tan inakbibit To ray amin a kasalanan tayo. “Mabolbolos ya inter Toy bilay To tan akibiang ed pansumpalan na saray marelmeng. Inala Toy lugar na dakel a makasalanan tan inpikasi Ton sikaray naperdona.” Isaias 53:12.DMK 49.1

  Antoy iter tayo no iter tayod Sikatoy ganagana? Iter tayo ed Jesus so makasalanan a puso piano nagawa Ton maralus tan malinis ed panamegley na dala Ton dili. Kerewen tayod Sikato ya ilaban To itayo ed panamegley na andi ebas ya aro. Et anggaman ontan saray totoo isipen dan mairap so mangisuko na amin. Nababaingan ak a makangel na sarayan balikas tan nababaingan ak a mangisulat ed sikara.DMK 49.2

  Say Dios ag To ibabagay pangiter tayo na antokaman ya onkanad sikatayo. Iisipen To no antoy sankamaongan nipaakar ed sikatayo. Pirawat ko ya amin ya agni amili ed Kristo so makatebek na saya. Si Kristoy walaan na bengatlan magmaong ni nipaakar ed sikara nen say nakerew da. Saray totoo aliwa ran maalas ed inka sikaran din no sikaray onsumpa ed getma na Dios.DMK 49.3

  Anggapoy tuan liket a naromog ed panakar ed dalan ya isesebel To ed sikatayo. Amta To no anto so maong nipaakar ed sikatayo tan Sikatoy walaan na sankamaongan a plano nipaakar ed balang too. Say dalan na kasalanan so dalan na kairapan tan ipapatey.DMK 49.4

  Ag isipen a say Dios so napaliket ed pakanengneng Tod saray anak Ton manirap. Amin a tawen so interesado ed makapaliket ed sikatayo. Say mangatatawen ya Ama ag To ekalen so liket ed siopaman ed sikatayo. Kekerewen Toy pangibeneg tayo ed aliwa ran kagagawa a mangitarok na kairapan. Amta To a sikaray makasengeg na kaandian na gayaga tan tawen.DMK 50.1

  Say Mananondon na mundo awaten To ray totoo onung ed inka sikaran dili. Amta To a sikaray makapuy tan dakel so pagkulangan da. Balet orasan To rad kasalanan da tan dondonen To ra ed panamegley na dala To. Peneken To ray pankaliktan na amin a sililiket a mangawit na sasakbaten To tan mibiang ed gawa To. Labay Toy mangiter na kareenan tan painawa ed amin ya ondago ed Sikato. Kekerewen Tod sikara a gawaen da labat iramay bengabengatlan makapangiter na baleg iran gayaga. Saraman so ag mangonor so agda naamtaan yan pamaliket. Say matuan liket say kiwawala nen Kristo, Samay ilalo na glora, ed bilay.DMK 50.2

  Dakel a totooy mantetepet, “Panoy pakapangiter koy inkasiak ed Dios?” Pilalek day pangiter na inka sikara ed Sikato balet say moral a biskeg day makapuy. Panduaruwaan day Dios tan sikaray ouleyan na makasalanan iran ugali. Saray sipasipan day maininomay ya ag nasumpal a singa lubir na buer. Agda nauleyan iray kanunotan odino pankaliktan da. Lapud agda pakasumpal na saray sipasipan da, nabalang day panagmatalek dad inka sika- ran dili. Isipen dan say Dios so ag To ra naawat. Balet agda nepeg ya ikbanan so ilalo.DMK 50.3

  Kaukolan tayon amin so makatebek na tuan kana na kaisipan tayo. Say pakapanyari na panagpili so pakapanyarin manuley ed bilay. Ami ganagana so onsaral ed manepeg a panangikana na sayan pakapanyari. Initer na Dios so pakapanyari na panagpili ed balang too et kien da yan ikana. Agtayo nauman iray kapusoan tayo. Agtayo nayarian ed inka sikatayon dili so mangiter na aro tayo ed Dios, balet nayarian tayon pilien so manlinkor ed Sikato. Niiter tayod Sikato so pakapanyari na saray kaisipan tayo. Tulongan To itayon manpili na manepeg a dalan. Insan ed satan say sigpot ya inka sikatayo so nigiya na Espiritu nen Kristo. Sikatoy aroen tayo tan saray kanunotan tayoy miolibay ed Sikato.DMK 51.1

  Manepeg a panpirawatan tayoy magmaliw a maong tan masantos. Balet ag itayo ontondad tan. Sarayan pankaliktan so anggapuy nagawaan da ed sikatayo. Dakel iray nabalang bangta maniilalo tan manpipilalek iran magmaliw a Kristiano. Agda nasabi may panaon a sikaray mabolbolos a mangisuko na pakapanyari na kanunotan ed Dios. Agda pipilien so pagmaliw dan Kristiano.DMK 51.2

  Say sigpot a pakauman so nagawa ed bilay tayo ed panamegley na manepeg a panangikana na pakapanyari na panagpili. Ipasen tayoy inka sikatayo ed banda na Dios no aboloyan tayon Sikatoy mangigiya ed kaisipan tayo. Walaan itayo na baleg a pakapanyari To a mamenben ed sikatayo. Diad inaguagew a pangisuko na inka sikatayo ed Dios nayarian tayoy manbilay na apasimbalon bilay, sakey a bilay na pananisia.DMK 51.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents