Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Ang Dakung Awa - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Capitulo 14 - Ang Pagkakabig Ni Saulo

  Samtang nagpanaw si Saulo ngadto sa Damasco uban sa mga sulat sa katungod pagdakop sa mga lalake ug mga babaye nga nagwali kang Jesus, ug pagdala kanila nga ginapus ngadto sa Jerusalem, ang dautang mga manolonda nangalipay sa palibut niya. Apan samtang naglakaw siya, kalit lang may usa ka kahayag gikan sa langit nga misidlak palibut kaniya, nga nakapalayas sa dautang mga manolonda, ug nakapalup-og dayon kang Saulo sa yuta. Iyang nadunggan ang tingog nga nagaingon, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo ako? Nangutana si Saulo, Kinsa ka man, Ginoo? Ug miingon ang Ginoo, ako mao si Jesus nga imong ginalutos. Malisud alang kanimo ang pagpatid sa mga tunok. Ug mikurog si Saulo ug sa kahibulong nag-ingon, Ginoo, unsa ba ang buot mo nga akong pagabuhaton? Ug miingon ang Ginoo, Tumindog ka ug lakaw ngadto sa ciudad, ug igasulti kini kanimo kong unsa ang imong pagabuhaton.ADA 63.1

  Ang mga kauban niya nanagtindog nga wala makatingog, sa pagpaminaw sa usa ka tingog, apan wala silay nakita nga tawo. Sa paglabay na sa kahayag, ug pagbarug ni Saulo, ug pag-abli sa iyang mga mata, wala siyay tawo nga nakita. Ang himaya sa kahayag sa langit nagabuta kaniya. Ilang gikuptan siya sa kamot, ug gidala ngadto sa Damasco, ug didto siya sulod sa tulo ka adlaw nga dili makakita, ug wala siya mokaon o moinom. Ang Ginoo nagpadala sa iyang manolonda ngadto sa usa sa mga tawo nga unta iyang bihagon, ug nagpadayag kaniya sa panan-awon nga kinahanglan moadto siya sa usa ka dalan nga gitawag og matul-id, ug mangutana sa balay ni Judas sa usa ka tawo nga gitawag og Saulo nga taga Tarsis; kay ania karon, nagaampo siya, ug iyang nakita sa panan-awon ang usa ka tawo nga ginganlan og Ananias nga misulod, ug gitapin-an siya sa iyang mga kamot, aron siya makakita.ADA 63.2

  Nahadlok si Ananias nga tingali may mga sayop niining butanga, ug nagsugod sa pagsulti sa Ginoo sa iyang nadunggan bahin kang Saulo. Apan miingon ang Ginoo ngadto kang Ananias, Lumakaw ka; kay usa siya ka pinili nga sudlanan alang kanako, aron magdala sa akong ngalan atubangan sa mga Hentil, ug mga hari, ug sa mga anak sa Israel. Kay ako magapakita kaniya kong unsa kadaku nga mga butang nga kinahanglan iyang antuson tungod sa akong ngalan. Gisunod ni Ananias ang kamandoan sa Ginoo, ug misulod sa usa ka balay, ug nagpandong sa iyang mga kamot kaniya, sa pag- ingon, Igsoon Saulo, ang Ginoo, bisan si Jesus, nga mipakita kanimo sa dalan nga imong giagi-an padulong dinhi, nagpadala kanako, aron mahiuli ang imong panan-aw, ug mapuno ikaw sa Espiritu Santo.ADA 63.3

  Diha-diha nakakita pagbalik si Saulo, mitindog, ug nagpabautismo. Dayon iyang giwali si Cristo sa mga sinagoga, nga siya mao ang Anak sa Dios. Ang tanang nakadungog kaniya nahibulong ug nangutana, Dili ba kini siya mao ang nagpatay sa mga nagtawag niini nga ngalan didto sa Jerusalem? ug mianhi dinhi sa mao nga katuyoan, aron iyang gapuson sila ug dad-on ngadto sa pangulong mga sacerdote. Apan nagdugang ang kakusganon ni Saulo, ug nakapalibug sa mga Judio. Nasamok na usab sila. Nag-asoy si Saulo sa iyang kasinatian bahin sa gahum sa Espiritu Santo. Ang tanan nasinati sa kamatuoran sa pakigbatok ni Saulo kang Jesus, ug sa iyang kadasig sa pagpangdakop sa tanan ug pagpatay sa tanan nga nagatuo sa iyang ngalan. Ang iyang milagroso nga pagkakabig nakapatuo sa daghan nga si Jesus mao ang Anak sa Dios. Nag-asoy si Saulo sa iyang kasinatian, nga samtang siya nanglutos ngadto sa kamatayon, naggapus ug nagbilanggo, sa mga lalake ug mga babaye, samtang siya nagpanaw padulong sa Damasco, kalit lang may kahayag gikan sa langit nga midan-ag palibut kaniya, ug si Jesus gipadayag kaniya, ug nagtudlo kaniya nga siya mao ang Anak sa Dios. Samtang nagwali sa kusganon si Saulo kang Jesus, may daku siya nga kabuyoan. May kahibalo siya sa kasulatan, ug human sa iyang pagkakabig usa ka balaang kahayag midan-ag sa mga tagna bahin kang Jesus, nga nakahimo kaniya sa pagpasabut sa katin-aw ug kamaisugon sa kamatuoran, ug sa pagtarung sa bisan unsa nga paghiwi sa kasulatan. Uban sa Espiritu sa Dios, sa katin-aw ug kakusganon nagpasabut sa mga naminaw pinaagi sa mga tagna sa unang pag-anhi ni Cristo, ug sa pagpakita kanila nga natuman ang kasulatan, nga nagpasabut sa mga pag-antus, kamatayon ug sa pagkabanhaw ni Cristo.ADA 64.1

  Tan-awa sa Buhat cap. 9.ADA 64.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents