Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Esajas’ kald

  Under Uzzijas (også kaldet Azarja) lange regering i Judas og Benjamins land var der en sådan velstand, som landet ikke havde oplevet under nogen konge, siden Salomo døde næsten to hundrede år tidligere, Kongen styrede klogt i mange år, Himmelen stod ham bi, og hans hære generobrede en del af det landområde, som var gået tabt nogle år tidligere. Han genopbyggede og befæstede forskellige byer, og landet styrkede sin stilling blandt nabofolkene. Handelen tog et opsving, og der strømmede rigdomme fra mange lande til Jerusalem. Uzzijas “ry nåede viden om, thi på underfuld måde blev han hjulpet til stor magt”. 2Krøn. 26,15.PK 149.1

  Den materielle velstand blev dog ikke fulgt op af en tilsvarende fremgang på det åndelige område. Tempeljenesten fortsattes som tidligere, og folk strømmede til i store skarer for at tilbede den levende Gud, men ydmyghed og oprigtighed veg gradvis pladsen for stolthed og formalisme. Der står om Uzzija selv: “Men da han var blevet mægtig, blev hans hjerte hovmodigt, så han gjorde, hvad fordærveligt var; han handlede troløst mod Herren sin Gud.” 2Krøn 26,16.PK 149.2

  Uzzija formastede sig til at begå en synd, som blev skæbnesvanger for ham. Kongen trodsede Herrens udtrykkelige befaling om, at kun Arons efterkommere måtte forrette præstetjeneste, og gik ind i helligdommen “for at brænde røgelse på røgelsesalteret”. Ypperstepræsten Azarja og hans medhjælpere protesterede og bad ham opgive sit forehavende. “Du har handlet troløst,” sagde de, “og de tjener dig ikke til ære for Herren din Gud!” 2Krøn 26,16. og 18.PK 149.3

  Uzzija blev rasende over, at han kongen blev irettesat på den måde. Men han fik ikke lov at vanhellige Guds hus og trodse præsternes forenede protest. Mens han stod der, vred og trodsig, straffede Gud ham. Der slog spedalskhed ud på hans pande. Han flygtede forfærdet og gik aldrig ind i templets forgårde mere. Uzzija var spedalsk til sin dødsdag nogle år senere og var således et levende vidnesbyrd om, hvor uklogt det er at sætte sig op imod et tydeligt: “Så siger Herren. ” Det gavnede ham ikke, at han henviste til sin høje stilling og sin lange, tro tjeneste, da han havde begået den formastelige synd, som satte en plet på de sidste år af hans regering og nedkaldte Himmelens straf over ham.PK 149.4

  Der er ikke personsanseelse hos Gud, “Den, der handler med forsæt, hvad enten han er indfødt eller fremmed, han håner Gud, og det menneske skal udryddes af sit folk.” 4Mos. 15,30.PK 150.1

  Uzzijas straf syntes at lægge en dæmper på hans søn. Jotam bar et tungt ansvar i de sidste år af sin faders regeringstid og blev konge efter dennes død. “Han gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne, ganske som hans fader Uzzija. Kun forsvandt offerhøjene ikke, men folket blev ved med at ofre og tænde offerild på højene.” 2Kong. 15,34-35.PK 150.2

  Esajas, som var af kongelig slægt, blev kaldet til at være profet, mens han endnu var ganske ung. Det skete ved slutningen af Uzzijas regeringstid, da Jotam allerede havde overtaget mange af kongens officielle pligter. Esajas gerning faldt i en tid, som var særlig farefuld for Guds folk. Profeten oplevede Israels og Syriens forenede hæres indfald i Juda. Han så assyrerhæren slå lejr foran rigets store byer. I hans levetid ville Samaria falde, og Israels ti stammer ville gang på gang blive angrebet af de assyriske hære, og Jerusalem ville opleve en belejring, som ville have ført til byens fald, hvis ikke Gud havde grebet mirakuløst ind. Sydrigets fred var allerede alvorligt truet. Gud var ved at tage sin beskyttelse bort, og de assyriske hære stod i begreb med at oversvømme Judas land.PK 150.3

  Men skønt farerne udefra syntes overvældende, var de dog ikke så alvorlige som farerne indefra. Det var folkets vanartethed, som voldte Herrens tjener flest bryderier og mest sorg. De mennesker, som skulle have været verdens lys, nedkaldte Guds straffedomme over sig ved deres frafald og oprør. Mange af de synder, som fremskyndede nordrigets undergang, og som Hoseas og Amos for nylig havde fordømt i utvetydige vendinger, gik også i svang i Judas rige.PK 150.4

  Det var især samfundsforholdene, der gav anledning til ængstelse. Indbyggerne var så begærlige, at de opkøbte huse og marker i stor stil. Lov og ret blev tilsidesat, og man viste ikke de fattige skånsel. Gud sagde om disse onde tilstande: “I har rov fra den arme til huse. Hvor kan I træde på mit folk og de arme sønder?” Es. 3,14 15.PK 150.5

  Selv embedsmændene, som havde pligt til at beskytte de hjælpeløse, vendte det døve øre til de fattiges og trængendes, enkernes og de faderløses skrig. Se Es. 10,1 2.PK 150.6

  Magtmisbruget og velstanden resulterede i, at folk blev stolte, forfængelige, fordrukne og forlystelsessyge. Se Es. 2,11 12; 3,16. 18 23; 5,22. 11 12. På Esajas tid vakte det ikke engang opsigt, at folk dyrkede afguder. Se Es. 2,8 9. Uretfærdigheden havde taget en sådan overhånd i alle samfundslag, at de få, der blev ved at være tro imod Gud, ofte fristedes til at miste modet og opgive det hele i fortvivlelse. Det så ud, som om Guds plan med Israel var ved at slå fejl og det oprørske folk skulle lide samme skæbne som Sodoma og Gomorra.PK 150.7

  Det er ikke så mærkeligt, at disse forhold fik Esajas til at vige tilbage for ansvaret, da han i de sidste år af Uzzijas regeringstid blev kaldet til at overbringe Juda en række advarsler og irettesættelser fra Gud. Han vidste, at han ville møde hårdnakket modstand. Han var også klar over, at det ikke stod i hans magt at få situationen under kontrol, og tanken om folkets hårdnakkethed og vantro fik opgaven til at se håbløs ud. Skulle han i fortvivlelse opgive sin gerning og lade Juda dyrke deres afguder i fred? Skulle Nineves guder have magten på jorden og trodse Himmelens Gud?PK 150.8

  Det var sådanne tanker, der optog Esajas sind, da han stod i templets søjlegang. Pludselig så det ud, som om porten og det inderste forhæng i templet blev fjernet, og han fik lov at se ind i det allerlhelligste, hvor selv en profet ikke havde adgang. Her så han et syn. Herren sad på en såre høj trone, og hans slæb fyldte helligdommen. På begge sider af tronen stod serafer. De skjulte ærbødigt ansigtet, idet de gjorde tjeneste for deres skaber, og råbte højtideligt: “Hellig, hellig, hellig er hærskarers Herre, al jorden er fuld af hans herlighed!” Således fortsatte de, indtil dørstolpernes hængsler og cedertræsporten syntes at tyste ved råbet, og huset fyldtes af deres lovprisning. Es. 6,3.PK 151.1

  Denne åbenbaring af Herrens herlighed og majestæt, renhed og hellighed gjorde et uudsletteligt indtryk på Esajas. Hans skabers absolutte fuldkommenhed stod i den skarpeste modsætning til Israels og Judas det udvalgte folks synd og ufuldkommenhed. “Ve mig!” råbte han, “det er ude med mig, thi jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen, Hærskarers Herre!” 5. vers. For ham så det ud, som om han stod over for Guds ufordunklede herlighed i det allerhelligste, og han var fuldstændig klar over, at han umuligt kunne røgte den gerning, som han var blevet kaldet til, i sin egen ufuldkommenhed og svaghed. Men nu blev der sendt en seraf hen for at hjælpe ham og udruste ham til hans store gerning. Serafen berørte hans læber med et glødende kul og sagde: “Se, det har rørt dine læber; din skyld er borte, din synd er sonet!” Derpå lød Guds røst: “Hvem skal jeg sende, hvem vil gå bud for os?” og Esajas svarede: “Her er jeg, send mig!” Es. 6,7 8.PK 151.2

  Den himmelske gæst sagde til det ventende sendebud: “Gå hen og sig til dette folk:PK 151.3

  Hør kun, dog skal I intet fatte,
  se kun, dog skal I intet indse!
  Gør hjertet sløvt på dette folk,
  gør dets ører tunge, det øjne blinde,
  så det ikke kan se med øjnene,
  ej heller høre med ørene,
  ej heller fatte med hjertet
  og omvende sig og læges,” Es. 6,9 10.
  PK 151.4

  Her var ikke noget at tage fejl af. Profeten skulle hæve røsten og protestere imod de herskende onder. Men han var bange for at begynde sin gerning, før han havde fået forsikring om, at det kunne nytte. Derfor spurgte han: “Hvor længe, Herre?” Er der ingen i dit udvalgte folk, som nogen sinde vil komme til at forstå og angre og blive helbredt?PK 151.5

  Hans dybe bekymring for det vildfarne Juda skulle ikke være forgæves. Han skulle heller ikke arbejde uden at se resultater. Men de synder, som havde været i tiltagen igennem flere slægtled, kunne ikke bortryddes i hans levetid. Han skulle være en tålmodig og tapper lærer hele sit liv og både opmuntre og irettesætte folket. Når Guds vilje til sidst var fuldbyrdet, ville mange se frugten af hans og af alle Guds trofaste tjeneres arbejde. Der ville blive frelst en lille flok. For at dette kunne ske, skulle det oprørske folk advares og opfordres til at omvende sig. Herren sagde:PK 151.6

  “Til byerne er øde, uden beboere,
  og husene uden et menneske,
  og agerjorden ligger som ørk!”
  “Og Herren vil fjerne menneskene,
  og tomhed skal brede sig i landet.” Es. 6,11 12.
  PK 152.1

  De hårde straffedomme, som skulle ramme de ubodfærdige krig, landflygtighed, undertrykkelse og tabet af magt og anseelse blandt andre nationer var nødvendige for at få dem, der ville betragte disse tilskikkelser som et udslag af Guds vrede, til at omvende sig. Nordrigets ti stammer ville inden længe blive adspredt blandt folkeslagene og deres byer lagt øde. De fjendtlige nationers krigshære ville atter og atter hærge deres land. Til sidst ville selv Jerusalem falde og Juda blive ført i fangenskab. Men Det forjættede Land skulle ikke ligge øde hen for bestandig. Den himmelske gæs sagde til Esajas:PK 152.2

  “Er der endnu en tiendedel deri,
  skal også den udryddes
  som en terebinte eller eg,
  af hvilken en stub bliver tilbage,
  når den fældes.
  Dens stub er hellig sæd.” Es. 6,13.
  PK 152.3

  Forsikringen om, at Guds vilje til sidst ville blive fuldbyrdet, gav Esajas nyt mod. Hvad betød det, at de jordiske magter sluttede sig sammen imod Juda, eller at Herrens tjener mødte modstand? Esajas havde set Kongen, Hærskarers Herre, hørt seraferne synge: “Al jorden er fuld af hans herlighed!” Han havde fået det løfte, at Helligåndens overbevisende kraft ville ledsage Herrens budskab til det vildfarne Juda, og profeten blev styrket til den opgave, som ventede ham. 3. vers. Gennem hele sin lange og vanskelige gerning bevarede han mindet om dette syn. I tres år eller mere løftede han håbets fane for Judas børn og forudsagde med stadig større dristighed menighedens fremtidige sejr.PK 152.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents