Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Bindoe 19—Di Djolo Ni Si Latoes Dohot Si Herodes

  DOENG dioehoemi rapot Sanhedrim i Kristus, diboan moese do Ibana toe djolo ni si Latoes asa diondolhon oehoeman i djala dipoetoeshon.KSH 115.1

  Ianggo angka sintoea dohot malim ni halak Jahoedi i ndang masoek toe biloet paroehoeman ni si Latoes. Mangihoethon atoeran ni malim-malim, gabe ronsam do nasida molo dibahen nasida songon i djala tarambat moese manganhon sian pesta paska.KSH 115.2

  Ala ni hapipitoeng nasida, ndang diboto nasida na Kristus i do biroe-biroe paska na toetoe; djadi di na tinoelakhon nasida Ibana, diagohon nasida do arti ni pesta paska na toetoe.KSH 115.3

  Di na binereng ni si Latoes Jesus, diida ibana do dibohina i sada hasangapon dohot hamoeliaon. Ndang adong tarida disi bogas ni hadjahaton. Didompakhon si Latoes do toe angka malim i hoehoet manoengkoen:—KSH 115.4

  „Hata dia do diboan hamoe taringot toe halak on?” Joh. 18: 29.KSH 115.5

  Diboto nasida do na so adong hatorangan na. taoe mambahen pangoehoem i mandaboehon oehoem toe Ibana. Ala ni i ma oembahen didjooe angka malim i angka stindangi gapgap. Doeng i dipoengka nasida ma mangaloe-aloehon, angka ninna ma:—KSH 115.6

  „Na dapot hami do on pabalik-balikhon na torop, dohot mangorai mangalehon goegoean toe Kesar i, ai radja Kristus do Ibana, ninna.” Loek. 23: 2.KSH 115.7

  Gapgap sambing do on, ai diparhatopot Kristus do panggararon beo toe Kesar. Di na naeng rigopan ni angka siboto patik i ibana taringot toesi, didok Ibana do:—KSH 115.8

  „Antong lehon hamoe ma toe Kesar i, na sian Kesar i.” Mat. 22: 21.KSH 116.1

  Ndang tartipoe sitindangi ni angka saksi gapgap i si Latoes. Djadi disoengkoen ibana ma Sipaloea i:— „Atehe, radja ni Jahoedi do Ho?”KSH 116.2

  Dialoesi Jesus ma: „Noenga didok ho!” Mat. 27: 11.KSH 116.3

  Doeng dibege nasida aloes on, didok si Kajapas dohot angka na rap ibana i ma toe si Latoes naoeng diangkoe Jesus hasalaan na tinoehashon nasida. Dohot soeara na gogo, didjooehon nasida do asa maroetang hosa Ibana.KSH 116.4

  Di na so mangaloesi Jesus di engka aloe-aloe i, ninna si Latoes do:—KSH 116.5

  „Ndang aloesanmoe i? Ida ma, godang ni sala tinoe-hashon nasida toe Ho!”KSH 116.6

  „Alai ndang dialoesi Jesus manang aha,” Mark. 15: 4, 5.KSH 117.1

  Longang do roha ni si Latoes. Diida ibana do na so adong hatorangan paboa na adong dioelahon Jesus hadjahaton, djala ndada porsea ibana di angka na mangaloe i. Tandap do parsalisian ni hadameon ni Sipaloea i toe angka haoroekon ni na mangaloehon Ibana. Ala ni on, gabe tontoe do di roha ni si Latoes na so adong salana.KSH 117.2

  Ala naeng botoonna hasintonganna, djadi disoengkoen do Jesus, ninna do:—KSH 117.3

  „Atehe, radja ni Jahoedi i do Ho?”KSH 117.4

  Ndang manodjom dialoesi Kristus soengkoen-soengkoen on, alai disoengkoen Ibana do:-—KSH 117.5

  „Na sian roham do i na nidokmi, manang didok halak i toe ho taringot toe Ahoe?”KSH 117.6

  Na maroengkil do Tondi ni Debata dohot si Latoes. Na giot manogoe-nogoe ibana do soengkoen-soengkoen on anggiat ditangkasi rohana. Diantoesi si Latoes do arti ni soengkoen-soengkoen i. Diida ibana do na targorak rohana ala ni i. Alai di na satongkin i manigor toeboe do dibagasan rohana hatimboon ni diri, ai ninna do:—KSH 117.7

  „Ai halak Jahoedi ahoe? Dipasahat bangso i dohot angka sintoea ni malim i do Ho toe ahoe. Aha na binahenmi?”KSH 117.8

  Salpoe do noeaeng tingki parasian sian si Latoes. Ala naeng di roha ni Jesus antoesan ni si Latoes na so ro Ibana songon sada radja na di tano on, dialoesi Ibana do:—KSH 117.9

  „Ndang sian portibi on haradjaonkoe, aoet sian portibi on haradjaonkoe mangalo do angka naposongki, asa oenang dipasahat Ahoe toe angka Jahoedi i; alai ndang sian on haradjaonki.”KSH 117.10

  Doeng i disoengkoen si Latoes ma, „Asa radja do Ho?”KSH 118.1

  „Djadi ninna Jesus ma mangaloesi: „Songon nidokmi ma. Radja do Ahoe toetoe! Oembahen na toeboe Ahoe djala oembahen na ro Ahoe toè portibi on, asa hoehatindangkon hasintongan i. Ganoep na sian hasintongan i tangihonon ni i do soarangkoe.”KSH 118.2

  Lomo sitoetoe do roha ni si Latoes naeng oemboto taringot toe hasintongan i. Goega do pingkiranna. \ Diantoesi do hata ni Jesus, djala rohana i pe noenga naeng mangantoesi manang aha hasintongan i djala beha bahenonna asa boi dapotsa i. Djadi disoengkoen Ibana ma Jesus:—KSH 118.3

  „Aha do hasintongan?”KSH 118.4

  Alai ndang dipainte ibana aloesna. Lam toe gaorna do di biloet paroehoeman i, ai digogo angka malim i do asa toemiboe oehoeman i dipoetoeshon ; ala ni i ndang tardjoea si Latoes so ingkon manggohi tohonanna. Djadi laho ma ibana toe na torop i, ninna ma :—KSH 118.5

  „Ndang adong djoempang ahoe salana.”KSH 118.6

  Sada hasaksian bolon do hata ni pangoehoem kapir on di pargapgapon dohot hadjahatan ni angka sintoea ni halak Israel na manoedoe Jesus.KSH 118.7

  Di na binege ni angka malim dohot angka sintoea i non hata on sian si Latoes, ndada na boti-boti hinamoeroeknasida. Naoeng leleng hian do disangkapi nasida asa mate Jesus, djadi di na naeng paloeaonna Ibana, naeng do parsoerageon nasida Jesus.KSH 118.8

  Ala so tartahan nasida be, gabe mandjooe-djooe do nasida songon binatang na so oemboto samban. Diparsapala nasida do si Latoes di hata i djala diasoepi do ibana aloehonon nasida toe panggömgomi di Rom. Ditoedoe nasida do si Latoes na so olo mangoehoem Jesus naoeng diangkoe nasida mangalo adop Kesar. Doeng i gogo-gogo ma didjooehan nasida:KSH 118.9

  „Na manggoentoeri halak na torop do Ibana, di na mangadjari Ibana di liat tano Joedea, di tano Galilea do dipoengka sahat ro dison.” Loek. 22: 5.KSH 119.1

  Di tingki i ndang lomo roha ni si Latoes mangoehoem Jesus. Tangkas do diboto na so marsala Ibana. Alai doeng dibege na sian Galilea Kristus, dipoetoeshon ma manongos Ibana toe si Herodes, na gabe pangoehoem di loeat i. Djpingkir si Latoes do naeng pasisihon tanggoengan on sian ibana toe si Herodes. Gale-gale do Jesus ala naoeng male, djala ndang modom. Marsipal do dihilala sian pambahen ni angka na djoengkat roha.KSH 119.2

  Ndang hea padjoempang dope si Herodes dohot Jesus, alai noenga leleng hian sai naeng idaonna Ibana djala naeng marnida tanda halonganganna. Di na binoan nasida Sipaloea i toe djolona, marsiadoe do angka djooedjooe ni na torop i. Djadi diparentahon si Herodes ma asa sip nasida, ai na naeng do soengkoenonna sandiri Ibana.KSH 119.3

  Longang djala asi do rohana marnida bohi ni Kristus na langan-langan i. Diida ibana do disi tanda ni habisoehon dohot haiason. Tangkas do diboto ibana na holan ala ni hosom dohot sogo ni roha ni halak Jahoedi sambing do oembahen dialoehon nasida Jesus.KSH 119.4

  Doeng i didjoedjoei si Herodes ma Kristus mambahen sada tanda halongangan di djolona. Didjandjihon ibana do paloeahon ibana ia ra Ibana mambahen songon i. Disoeroe do halak mamboan angka na pangpang dohot na loempoe toe djolona, doeng i disoeroe ma Jesus pamaloemhon nasida. Alai na djongdjong do Sipaloea i di djolona, dipaoela so dibege do ibana.KSH 119.5

  Diboeat Anak ni Debata do roepa ni djolma, asa ingkon bahenonna do songon na tama bahenon ni djolma di tingki na songon i. Na so toepa bahenonna do sada tanda lao manoeboet roha ni manang ise lao paloeahon Dirina sian parhansitan dohot haleaon na ingkon taonon ni djolma di tingki na songon i.KSH 120.1

  Mabiar sitoetoe do angka malim i di na dipangido si Herodes sada tanda halongangan. Ndang adong be na dihabiari nasida na oembolon ganda sian hahoeasoon na songon i. Diboto nasida do na boi i mangkorhon hamateannasida. Doeng i didjooehon nasida ma na dioelahon Ibana angka tanda ala ni hoeaso ni si Beelseboel.KSH 120.2

  Manang piga taon djoemolo sian on dibege si Herodes do pangadjaran ni si Johannes Pandidi. Ditoroesi do rohana, alai ndada manigor ditinggalhon ibana dosana dohot harorangonna. Lam dipapir do rohana, djadi di tingki na maboek ibana disoeroe do na manggotap oeloe ni si Johannes lao pasomboehon roha ni si Herodias na djahat i.KSH 120.3

  Noeaeng on pe lam pir do rohana. Ndang tartahansa marnida parsip ni Jesus. Djadi roepi do bohina marnida Ibana.KSH 121.1

  Oembahen ro pe Jesus na naeng mangoebati roha ni na marsak do. Aoet soera ma adong roha siapoelan na so toepa sip Ibana. Alai na so ra do Ibana mangkaroearhon hata toe halak na olo mandege-dege hasintongan songon si Herodes on.KSH 121.2

  Tarbahen Jesus do mangkaroearhon hata na manoroesi pinggol ni radja na djahat i nian. Tarhatahonsa hian do hata na mambahen ibana tahoeton marhite hapapatar ni ngoloena na djahat i, dohot paboahon adjalna na giot ro. Alai noenga toek hasisip ni Jesus i laho manoedoe soedena i.KSH 121.3

  Na tarsompol do pinggol ni Jesus na tongtong rade oembege elek-elek ni djolma na marsak anggo toe pangidoan ni si Herodes. Na so marbinege do pinggolna toe parentana.KSH 121.4

  Ala ni i gabe dileai ibana do Jesus diadopan ni na torop i mandok ibana sada halak pargapgap. Alai ndang porsea nasida di na tinoehashonna i. Naoeng djotdjot do dibereng nasida angka oelaon halongangan na binahenna.KSH 121.5

  Doeng i dimoelai radja na djahat i ma mangaleai Anak ni Debata. „Doeng i dileai djala diinsahi Si Herodes rap dohot angka paranganna i ma Ibana, disoloekkon ma toe Ibana badjoe-badjoe na bontar, doeng i disoeroe nasida ma Ibana moelak toe Si Latoes.” Loek. 23: 11.KSH 121.6

  Di na pinanotnotan ni radja na djahat i saloehoet habengeton ni Jesus manaon soede insak-insak, tompoe do ibana mabiar ai manganto do rohana na so djolma simbarangan na djongdjong diadopanna i. Boekbak do taroktokna manimbang aoet beha sada halak na sian soergo na djongdjong diadopanna i.KSH 121.7

  Ndang barani rohana manotophon oehoeman na toe Jesus. Alai ala naeng paloeahon dirina sian tanggoengan na borat on, gabe disoeroe ibana do Sipaloea i moelak toe Si Latoes.KSH 122.1

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents