Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  IZIHLOHO6—UKOLO NOKWAMKELEKA.

  Njengokuba isazelo sako sesipilisiwe ngu Moya oyiNgewele sekukona okubonileyo ngobubi besono, amandhla aso, ububi baso, nosizi lwaso; useusibuka ngokusenyanya. Uzwa ukuba isono sikwehlukanise no Nkulunkulu, nokuti usebugqilini bamandhla esono. Kuti okukona uzama ukusinda, kube kukona ubona ukuti awunamandhla. Imiqondo yako ingcolile inhliziyo imbi, ayihlanzekile. Ubona ukuti ukupila kwako kugcwaliswe ukuzidhla nesono. Ufisa ukutetelelwa, ukuba uhlanzwe, ukuba ukululwe. Ukuzwana no Nkulunkulu,—ukufana Nave,—ungenzenjani ukukufumana.IEK 43.1

  Ukutula okusweleyo—Ukutetelelwa kwe Zulu, uku tula, notando empefumulweni. Akunakutengwa ngemali, akunakutolwa ngengqondo; ukuhlakanipa akunakukuzuza, awunako ukwetemba ngeyako imizamo ukukutola. Kodwa u Nkulunkulu uyakunikela kuwe njengesipo, “ngapandhle kwemali nangapandhle kwenani.”1Isa. 55. 1. Kungokwako, uma kodwa welula isandhla sako ukubambe. I Nkosi iti:— “Noma izono zako zibomvu ziyakuba mhlope njengeqwa; noma zibomvu njengebomvu ziyakuba njengoboya obumhlope.”2Isa. 1. 18. “Inhliziyo entsha futi ngiyakukunika, nomoya omutsha ngiyakuwufaka pakati kwako.”3Ezek. 36. 26.IEK 43.2

  Uzivumile izono zako, nasenhliziyweni wazisusa. Uzimisele ukuzinikela ku Nkulunkulu. Manje,—ke suka uye kuye umcele ukuba azigeze izono zako, akunike inhliziyo entsha. Ngakoke kolwa ukuba angakwenza loku ngokuba nguYe otembisileyo. Nasi isifundo asifundisa sona u Jesu esese mhlabeni, ukuba isipo asitembise sona u Nkulunkulu masetembe ukuba siyakusamkela, nokuti futi esetu. U Jesu wabasindisa abantu ezifweni zabo lapo babenokolo emandhleni Ake. Wabasiza ezintweni ababezibona, ngaloku wabafaka ukuba babenetemba kuye ngezinto, ababengena kuzibona,—ebaholela ukuba bakolwe emandhleni Ake okutetelela izono. Loku wakushumayela ngokusolubala ekupiliseni kwake umuntu owayenesifo sokushwabanisa wati: “Ukuze nazi ukuti i Ndodana yesiNtu yayinamandhla emhlabeni ukutetelela izono, (wase Eti kogulayo isifo sokushwabanisa,) Vuka utate ukuko lwake uye endhlini yako.”1Matt. 9. 6. Kona ngokunjalo u Johane umVangeli uti ekuluma ngemimangaliso ka Kristu, “Lezi zilotyiwe ukuze nikolwe ukuba u Jesu ungu Kristu, i Ndodana ka Nkulunkulu, ukuze niti nikolwa nibe nokutola ukupila ngenxa yegama Lake.”2Johane 20. 31.IEK 44.1

  Endabeni esolubala ebekwe encwadini e Owebileyo yokuba wenzenjani u Jesu ukupilisa abagulayo, singafunda uto, ukuba singatini ukukolwa Kuye ukuzesitetelelwe izono. Ake sibuyele endabeni yowayenesifo sokushwabanisa e Bethesda. Umuntu owayebangu’ munyu ehlupeka wayengenamandhla amalungu omzimba wake wayengazange awashukumise sekuyiminyaka engamashumi amatatu nesishiyangalombili. Kanti noko u Jesu wamyalela wati, “Vuka, utate ukuko lwako uhambe.”1Johane 5. 1-9. Ogulayo wayengati “Nkosi uma U vuma ngipilise, ngiyakulalela ilizwi Lako.” Kodwa qabo, wakolwa izwi lika Kristu, wakolwa ukuti usepilisiwe, walinga ukusuka konamanjalo; watanda ukuhamba wahamba nembala Wenza njengokwelizwi lika Kristu, u Nkulunkulu wanika amandhla Wapiliswa.IEK 44.2

  Ngokunjalo nawe ungumoni, awunako ukuhlaulela izono zako ezidhlulileyo, awunako ukupendula inhliziyo yako, uzenze ngcwele ngokwako. Kodwa u Nkulunkulu uyatembisa ukuba uyakwenza konke loku ekwenzela wena ngenxa ka Kristu. Uya kolwa ileso sitembiso. Uyazivuma izono zako, uzinikela wena ku Nkulunkulu. Uya tanda uku Mkonza. Njengokuqiniseka okwenza ngako loku no Nkulunkulu uyakuligcwalisa ilizwi Lake kuye. Uma ukolwa ilesi sitembiso—kolwa ukuti usutetelelwe wahlanzwa,—U Nkulunkulu uyalenza leliqiniso; usupilisiwe wena, njengokuba u Kristu wanika owayenesifo sokushwabana amandhla okuhamba ekukolweni kwake ukuti usepilisiwe. Kunjalo uma nawe ukolwa iko.IEK 45.1

  Ungalindeli ukuswa ukuba upilisiwe, kodwa iti, “Ngiyakolwa iko kunjalo, kungesiko ngoba ngiku zwa; kodwa ngokuba ngu Nkulunkulu okutembisile.”IEK 45.2

  U Jesu uti, “Noma izinto zini enisuka nizifisa, umanikuleka, nikolwa ukuba niyakuzamkela, niyakuzamkela.”2Marko 11. 24. Kukona isimiselo kulesisitembiso, sokuba sikuleke njengokwentando ka Nkulunkulu. Kodwa ku intando ka Nkulunkulu ukusihlambulula esonweni, ukusenza abantwana Bake, asinike amandhla okuba sipile impilo ecwebileyo. Ngokunjalo ke singazicela lezizibusiso, sikolwe ukuba siyakuzamkela, simbonge u Nkulunkulu ngokubasizamkela. Kulituba letu ukuya ku Jesu sihlanzwe, sime pambi komteto ngapandhle kwenhloni nokwesaba. “Ngalokoke akuseko ukulahlwa kulabo abaku Kristu Jesu, abangahambi ngokwenyama, kodwa behamba ngoko Moya.”1Ama Roma 8. 1.IEK 45.3

  Ukususela kulesikati aniseboua abenu; kepa senitengiwe ngenani. “Anihlengwangwa ngezinto ezibolayo, njenge siliva negolide njalo njalo; kepa ngegazi elinenani lika Kristu, elingele Undhlu elingenacapaza elingenabala.”2Petros 1. 18, 19. Ngalesisenzo sokukolwa u Nkulunkulu u Moya oyi Ngcwele uzele ukupila okutsha ezinhliziyweni zenu. Senifana manje nomntwana ozalelwe endhlini ka Nkulu-nkulu, unitanda manje niengaloku, etanda i Ndodana Yake.IEK 46.1

  Manje njengaloku senizinikezele ku Kristu, ningabe nisabuyela emva, musani ukuzisusa Kuye; kodwa yitini imihla ngemihla, “Ngingoka Kristu, ngise ngizinikele Kuye;” nicele ukuba aninike u Moya. Wake, anigcine ngomusa Wake.. Njengokuba ngokuzinikela ku Nkulunkulu, nikolwe kuye, ukuba nibe ngabantwana Bake; ngokunjalo nifanele ukuhlala Kuye. U Mpostoli uti:—“Njengaloku ke senimamkele u Kristu Jesu o iNkosi— ngokunjalo—ke hambani Kuye.”3Kolose 2. 6.IEK 46.2

  Abanye bezwa sengati bangabasekulingweni baqinisekise a Nkosini ukuti nembala bependukile, ngapambi kokuba babange i Sibusiso Sake. Kodwa, bangasibanga isibusiso sika Nkulunkulu noma imanje. Kufanele ukuba babe no musa Wake, u Moya ka Kristu, owelekelela ubutakataka babo, ngapandhle kwaloko abanako ukubupepa ububi. U Jesu utanda ukuba size kuye njeu galoku sinjalo, sinezono, singeuamaudhla. singenakuzimela. Singeza nabobonke obutakataka betu, ubulima betu, ukukohlakala kwetu siwe ezinyaweni zake sinosizi ezinhliziyweui ngenxa yesono. Ku ubukosi Bake ukusisongela ezingalweni Zake zotando asibope amanxeba etu, nokusihlambulula ekungcoleni kwetu.IEK 46.3

  Hapa—ke lapo kwehluleka inkulungwane kona; abakolwa ukuti u Jesu ubatetelela yena uqobo lwake, ngabanye. Abalitati izwi lika Nkulunkulu njengaloku linjalo. Kulituba labobonke abenza lezimiselo ukuzazela ukuti utetelelo lweluliwe ukutetelela sonke isono. Kubekeni pansi ukucamangela ukuti izitembiso zika Nkulunkulu aziqondiswe kini. Ezawo wonke umoni. opendukayo. Amandhla nomusa kunikiwe ngo Kristu ukuba kuletwe izitunywa ezikonzayo kuwowonke umpefumulo okolwayo. Abako abonakele kaugangokuba bangabi . nakufumanisa amandlila nokuhlambululeka, nokulunga ku Jesu owafela bona. Ulindile ukuba kumula izingubo zabo exinamabala, zingcoliswe yisono; abafake ingubo ezimhlope zokulunga, uti kubo mabapile bangabubi.IEK 47.1

  U Nkulunkulu akasipati njengaloku abantu abafayo bepatana, Imicamango Yake yimicamango yomusa, notando, nesihau esinosizi. Uti:— “Okohlakeleyo ma kashiye indhlela yake, nongalungile imicamango yake; apendukele e Nkosini; Yona iyakuba nomusa pezu kwake; naku Nkulunkulu wetu, ngoba uyakutetelela ngokuningi.” “Ngisusile, njengokususwa kwelfu elinzima izinkohlakalo zako, nanjengefu izono zako.”1Isa. 55. 7; 44. 22.IEK 47.2

  “Anginantokozo ekububeni kwake ofayo, kutsho i Nkosi u Nkulunkulu; ngaloko pendukani, ukuze nipile.”2Ezekile 18. 32. U Satana ulungele ukweba iziqiniselo ezibusisekile zika Nkulunkulu. Ufisa ukususa inhlansana yetemba kuyoyonke imisebe yokukanya empefumlweni; kodwa uze ungamvumeli ukuba akwenze loku. Unganiki indhlebe ku mlingi, kodwa yiti:— “U Jesu wafa ukuze ngisindiswe. Uyangitanda akavumi ukuba ngife. Ngino Baba wase Zulwini onesihau; noma utando Lwake ngilonile, noma izibusiso anginike zona ngizicitile; ngiyakuvuka ngiye ku Baba ngiti.” “Ngonile ngakulo izulu napambi Kwako, angisafanele ukuba kutiwe ngi yindodana Yako, ngenze ngibe njengomunye wezisebenzi Zako.” Umzekeliso uyasityela ukuba olahlekile uyakwamkelwa kanjani: “Uma esekude kakulu, uyise wambona, wamhaukela, wagijima wawela entanyeni yake, wamanga.”3Luke 15. 18-20.IEK 48.1

  Kodwa nawo lo mzekeliso, noma unomunyu nosizi, aucazile ngokwanele usizi olungenamkaulo luka Baba wetu ose Zulwini. INkosi yashumayela ngo mprofiti Wayo yati:—“Ngikutandile ngotando olungapeliyo; ngakoke ngomusa—onotando ngikukipile4Jer. 31. 3. Moni uma esekude endhlini ka Yise, elahlile impahla yake ezweni lase mzini, inhliziyo ka Yise iyamkalela, kuti yonke imikumbulo ivuke empefumlweni ukuba ibuyele ku Nkulunkulu, konke loku yizincengo zomhau zika Moya oyi Ngewele, onxusa, encenga, edonsa olahle kileyo ukuba eze enhliziyweni ka Yise yotando.IEK 48.2

  Uma ninezitembiso zeNcwadi ecwebileyo pambi kwenu ningabuye ninike ukungabaza indawo? Niugakolwa ukuba uma umoni elangaza ukubuya, elangaza ukushiya izono zake, i Nkosi ingase imenqabele ukuba eze ezinyaweni Zayo apenduke? Susani imicamango enjalo! Akuko luto olungalimaza umpefumulo wako ngapezu kokuba nomcamango onjalo ngo Baba wetu ose Zulwini. Uyasizonda isono, kodwa umoni Uyamtanda, wazinikela Yena, esesimweni sika Kristu, ukuze bonke abanako basindiswe, babe nokubusiseka okupakade ebukosini bokukazimula. Bekungasetyenziswa lupi ulimi olunamandhla kunalolu oluketwe Uye eluketela ukukuluma utando lwake kitina? Uti, “Umfazi angayikohlwa ini ingane yake encelayo, ukuba angabi nasihau endodaneni yenzalo yake? Yebo bangakohlwa; kanti mina anginakukukohlwa.”1Isa. 49. 15.IEK 48.3

  Qapela uma ungabaza ututumela; ngoba u Jesu upilele uku sincengela. Makabongwe Nkulunkulu ngokusipa i Ndodana Yake etandekayo, sikuleke, ukuba kungabi ukuba wasifelela ize. U Moya uyasimema namhlanje. Yizani uenhliziyo zenu zonke ku Jesu ukuze nisicele isibusiso sake.IEK 49.1

  Uma u funda izitembiso, kumbula ukuti ziukushumayela kotando olungakulumekiyo, nesihau. Inhliziyo eukulu yotaudo olu ngena mkaulo ibheke kitina boni, ngosizi olungenamkaulo. “Sinokusindiswa ngenxa yegazi Lake, ukutetelelwa kwezono.”2Efesi 1. 7. Yebo, kupela kolwa ukuba u Nkulunkulu ngumsizi wako. Ufuna ukubuyisela isimilo sake uqobo kumuntu. Uma usondela Kuye ngokuvuma izono, nokupenduka, Naye uyakusondela kuwe ngomusa, nokutetelela.IEK 49.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents