Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Perly moudrosti - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Hledání pokladu

  Studujme Boží slovo. Vštěpujme svým dětem biblické pravdy. Je to nevyčerpatelný poklad. Lidé ho většinou nenacházejí, protože ho dostatečně nehledají. Mnohým stačí pouze domněnky o pravdě, spokojí se s povrchním hledáním a jsou přesvědčeni, že znají všechno podstatné. Přijímají výroky druhých jako pravdu, protože jsou příliš leniví, než aby ji sami opravdově a pilně hledali, jak to Písmo znázorňuje vykopáváním skrytého pokladu. Lidské názory jsou nejen nespolehlivé, ale mohou být i nebezpečné, protože na místo Boha stavějí člověka. Výroky lidí zaznívají tam, kde by mělo znít: “Takto praví Pán.”PM 52.3

  Kristus je pravda. Jeho slova jsou pravda a mají hlubší význam, než se na první pohled zdá. Všechny Kristovy výroky mají hodnotu, která zdaleka převyšuje jejich neokázalý zevnějšek. Cenu těchto výroků pozná člověk, který se nechá ovlivnit Duchem svatým. Pozná jedinečné drahokamy pravdy, i když mohou být skryté jako poklady.PM 52.4

  Lidské názory a spekulace nikdy nevedou k lepšímu pochopení Božího slova. Lidé vzdělaní ve filozofii se mnohdy domnívají, že pouze jejich výklady mohou jiným otevřít poklad poznání a zabránit pronikání falešných nauk do církve. Avšak právě tyto výklady zavádějí do církve nesprávné názory a kacířství. Někteří lidé vynakládají velké úsilí, aby objasnili ta místa v Bibli, která považují za nejasná a spletitá. Svým úsilím však velmi často ještě více zatemní to, co se pokoušeli objasnit.PM 52.5

  Kněží a farizeové si mysleli, že konají velké dílo, když jako učitelé hlásají své vlastní výklady Božího slova. Kristus jim však řekl: “Mýlíte se, neznáte Písma ani moc Boží!” Marek 12,24. Obvinil je, že to, co učí, “jsou jen lidské příkazy” Marek 7,7. Měli hlásat Boží slovo, a lidé se domnívali, že mu rozumějí. Protože však podle něj nežili, satan je zaslepil, takže nemohli poznat pravý smysl Písma.PM 53.1

  Podobně jednají mnozí lidé dnes. Mnohé církve se dopouštějí téhož hříchu. Hrozí velké nebezpečí, že stejné chyby jako židovští učitelé se dnes dopustí lidé, které ostatní považují za vzdělané a moudré. Nesprávným výkladem Božího slova a falešným pojetím pravdy přivádějí posluchače do zmatku a zahalují je tmou.PM 53.2

  Nemusíme číst Bibli při blikavém světle tradice nebo lidských dohadů a domněnek. Vysvětlovat Písmo lidskými tradicemi a názory je totéž, jako kdybychom se pokoušeli přidat slunci světlo nějakou pochodní. Boží slovo nepotřebuje blikavé světlo pochodní, aby se ukázala jeho velkolepost. Vždyť Bible zjevuje světlo   — Boží slávu. Ve srovnání s ním pobledne každé jiné světlo.PM 53.3

  Musíme však Bibli opravdově studovat a vážně zkoumat. Jasné poznání pravdy není nikdy výsledkem lenosti. Ani prospěch v časných věcech nezískáme bez opravdového, trpělivého a vytrvalého úsilí. Chce-li někdo dosáhnout úspěchu v práci, musí se do ní pustit s odhodláním a vírou, že dosáhne cíle. Podobně nemůžeme očekávat, že získáme duchovní vzdělání bez opravdového úsilí. Kdo chce najít poklad pravdy, musí konat a hledat právě tak, jako kope horník, aby vytěžil bohatství ukryté v zemi. Polovičatá práce konaná bez zájmu není nic platná. Staří i mladí musí Boží slovo nejen číst, ale vážně a opravdově ho zkoumat, hledat pravdu jako skrytý poklad. Kdo tak jedná, získá odplatu. Kristus rozšíří jeho duchovní schopnosti.PM 53.4

  Naše spasení závisí na poznání pravdy obsažené v Bibli. Bůh si přeje, abychom poznali pravdu. Zkoumejme Písmo svaté s opravdovým zájmem! Prohledávejme Bibli jako horník prozkoumává zemi, aby našel žíly zlata. Neustávejme ve studiu, dokud nebudeme mít jistotu, že máme správný vztah k Bohu a že víme, co od nás očekává. Ježíš Kristus slíbil: “A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.” Jan 14,13.14.PM 53.5

  Charakterově ryzí a nadaní lidé někdy postřehnou věčné hodnoty, často jim však nerozumějí, protože jim viditelné věci zatemňují slávu věcí neviditelných. Kdo chce úspěšně hledat skrytý poklad, musí mít vyšší cíle než jen časné věci. Hledání pokladu musí zasvětit všechny síly a schopnosti.PM 54.1

  Neposlušnost uzavřela již mnoha lidem dveře poznání, které mohli získat z Písma. Pochopit, to znamená uplatnit Boží příkazy. Bibli nemůžeme přizpůsobovat lidským předsudkům a zájmům. Mohou jí porozumět jen ti lidé, kteří pokorně hledají pravdu, aby podle ní mohli žít.PM 54.2

  Ptáš se: Co mám dělat, abych byl spasen? Než začneš studovat Bibli, odlož své předsudky, vlastní i převzaté domněnky. Zkoumáš-li Písmo jen proto, abys v něm našel potvrzení svých názorů, nikdy nepoznáš pravdu. Čti Písmo, abys poznal, co říká Pán. Jestliže se při studiu Bible přesvědčíš, že tvé názory nesouhlasí s pravdou, nevykládej pravdu tak, aby odpovídala tvému přesvědčení, ale přijmi světlo, které ti Pán ukázal. Bud pozorný a vnímavý, abys mohl poznat úžasné bohatství Božího slova.PM 54.3

  Víra v Krista jako ve Vykupitele světa vyžaduje vnímavou mysl řízenou srdcem, které umí rozeznat a ocenit nebeský poklad. Takovou víru nemůžeme oddělit od pokání a změny povahy. Věřit znamená nalézt a přijmout poklad evangelia se všemi povinnostmi, které ukládá.PM 54.4

  “Nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.” Jan 3,3. Můžeme se domnívat, můžeme si leccos představovat, ale bez pohledu víry nemůžeme poklad spatřit. Kristus obětoval svůj život, aby nám zajistil poklad nesrovnatelné ceny. Avšak bez znovuzrození z víry v jeho krev nikdo nedosáhne odpuštění hříchů, nikdo nezíská věčný poklad.PM 54.5

  Musíme se nechat oslovit Duchem svatým, abychom mohli poznat pravdy Božího slova. Krásy přírody můžeme pozorovat jen tehdy, když je ozáří slunce svým světlem a zažene tmu. Ani poklady Božího slova nemůžeme ocenit, pokud je neozáří paprsky Slunce spravedlnosti.PM 54.6

  Milující Bůh poslal Ducha svatého, aby zjevoval Boží pravdy lidem, kteří bezvýhradně věří Kristu. Duch svatý zjevuje lidem pravdy, na nichž závisí spasení. Vyznačuje tak jasně cestu života, že na ní nikdo nemusí bloudit. Kdykoli studujeme Bibli, měli bychom prosit, aby nám Duch svatý osvítil čtené slovo. Jen tak můžeme poznat a ocenit poklady Písma.PM 54.7

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents