Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Perly moudrosti - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  9. kapitola — Perla

  (Matouš 13,45.46)

  Duch svatý čeká, že o něj budeme žádat a že ho přijmeme. Znovu ukáže Krista v jeho plnosti. Lidé znovu pochopí cenu vzácné perlyPM 56.1

  Hodnotu zachraňující lásky přirovnává Spasitel k drahocenné perle. Naučení znázorňuje podobenstvím o obchodníkovi, “který kupuje krásné perly”. A když “objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všecko, co má, a koupí ji” Matouš 13,45.46. Pán Ježíš je “perlou” nezměrné ceny. V něm přebývá sláva Otce, plnost božství. On je odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty. V jeho povaze je patrná velebnost Božích vlastností. Z každé stránky Písma vyzařuje jeho světlo. Kristus je dokonale bezúhonný jako čistá bílá perla, nemá vadu ani žádný nedostatek. Člověk nemůže nic přidat k velkému a drahocennému Božímu daru. V Kristu “jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání” Koloským 2,3. “On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením.” 1. Korintským 1,30. V Kristu máme možnost nalézt odpověď na všechny tužby lidského nitra dnes i v Božím království. Náš Vykupitel je perla tak drahocenná, že ve srovnání s ním všechno ostatní můžeme považovat za ztrátu.PM 56.2

  Kristus “přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali” Jan 1,11. Boží světlo zazářilo do temnoty světa, “a tma je nepohltila” Jan 1,5. Všichni lidé nezůstali k daru nebes lhostejní. Obchodník v podobenství představuje ty, kteří upřímně touží po pravdě. V různých národech se vyskytovali důslední a přemýšliví lidé, kteří hledali v literatuře a v náboženství pohanského světa to, co by mohli přijmout za poklad svého života. Také někteří Židé hledali něco, co dosud postrádali. Nespokojili se s formálním náboženstvím, toužili po něčem skutečně duchovním a povznášejícím. Učedníci, které si Pán Ježíš vyvolil, k nim také patřili. Mezi zástupce pohanských národů se řadí Kornélius a etiopský dvořan. Toužili po něčem lepším, po nebeském světle a prosili o ně. Když se seznámili s Ježíšem Kristem, s radostí ho přijali.PM 56.3

  Podobenství nepředstavuje perlu jako dar. Obchodník ji koupil za cenu všeho, co měl. Mnozí lidé se ptají po smyslu tohoto přirovnání, vždyť Písmo hovoří o Ježíši Kristu jako o daru. Kristus je opravdu dar, ale jen pro ty, kdo mu bez výhrad odevzdají celou svou bytost. Máme se Kristu odevzdat a vědomě žít podle všech jeho požadavků. Vše, co jsme, všechno naše nadání a schopnosti patří Pánu a máme je zasvětit jeho službě. Jestliže se takto plně odevzdáme Kristu, dá se Kristus se všemi nebeskými poklady nám, získáme drahocennou perlu.PM 57.1

  Spasení je nezasloužený dar, a přesto má být kupován a prodáván. Boží milost nabízí drahocennou perlu ke koupi bez peněz a bez placení. Boží milost nabízí ke koupi všechny nebeské hodnoty. Pokladnice klenotů pravdy je otevřena pro všechny. Pán upozorňuje: “Hle, otevřel jsem před tebou dveře, a nikdo je nemůže zavřít.” Žádný meč nebrání průchodu těmito dveřmi. Hlasy zevnitř u dveří volají: Pojď! Spasitel nás upřímně a s láskou zve: “Radím ti, abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl.” Zjevení 3,8.18.PM 57.2

  Bohatství Kristova evangelia mohou získat všichni. Spasení mohou dosáhnout nejchudší právě tak jako nejbohatší, nelze je zaplatit žádným pozemským bohatstvím. Spasení dosahujeme, když se odevzdáváme Kristu jako jeho vlastnictví a když jej dobrovolně posloucháme. Ani nejvyšší vzdělání nemůže samo o sobě přivést člověka blíže k Bohu. Farizeové měli všechny časné i duchovní přednosti. Každý z nich se pyšně chlubil: “Jsem bohat, mám všecko, a nic už nepotřebuji!”, a přesto byl každý z nich “ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý” Zjevení 3,17. Kristus jim nabízel perlu nesmírné ceny. Pohrdavě ji odmítli přijmout. Pán Ježíš jim musel říct: “Celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království.” Matouš 21,31.PM 57.3

  Spasení si nemůžeme zasloužit. Musíme však o ně usilovat s takovým zájmem a vytrvalostí, jako kdybychom chtěli pro ně zapomenout všechno ostatní na světě.PM 57.4

  Musíme hledat perlu nesmírné ceny, ne však na pozemských tržištích a světskými způsoby. Cenu, kterou za ni máme zaplatit, nelze vyčíslit hodnotou zlata a stříbra, protože to patří Bohu. Odložme názor, že nějaké časné nebo duchovní výsady nám mohou zajistit spasení. Bůh od nás požaduje poslušnost z lásky. Žádá, abychom se vzdali svých hříchů. Pán Ježíš slíbil: “Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn.” Zjevení 3,21.PM 57.5

  Někteří lidé vypadají, jako by stále hledali nebeskou perlu. Nechtějí se však plně vzdát svých zlozvyků. Neumírají svému já, aby v nich mohl žít Kristus. Proto drahocennou perlu nenacházejí. Nepřemohli nesprávnou ctižádost a lásku k světským zábavám. Neberou na sebe kříž a nejdou za Kristem po cestě sebezapření a sebeobětování. Jsou téměř křesťany, ale ne úplně. Zdá se, že jsou blízko Božího království, ale nemohou do něho vstoupit. Být téměř zachráněný, ale ne úplně, to znamená být ne téměř, ale úplně ztracen.PM 57.6

  Podobenství o obchodníku, který hledá drahocenné perly, můžeme chápat dvojím způsobem: hovoří nejen o lidech, kteří hledají nebeské království, ale také o Kristu, který hledá své ztracené dědictví. Kristus hledá ztracené hodnoty. I v lidstvu, které propadlo hříchu, viděl drahocenné perly. Věděl, že může zachránit i hříchem zasaženého a zkaženého člověka. Spasiteli jsou dražší lidská srdce, v nichž se odehrál boj se satanem a která zachránil mocí své lásky, než ti, kdo nikdy nepoznali hřích. Bůh se nedívá na lidstvo jako na zkažené a bezcenné, dívá se na ně přes Krista a vidí, co by z něho mohla udělat zachraňující láska. Dal ten největší poklad vesmíru, aby koupil perlu. Když ji Kristus nalezl, zasadil ji do své koruny. “Jako drahokamy v čelence budou zářit nad jeho zemí.” Zacharjáš 9,16. “Ti budou, praví Hospodin zástupů, v den, který připravuji, mým zvláštním vlastnictvím.” Malachiáš 3,17.PM 58.1

  Nejvíce bychom měli přemýšlet o Ježíši Kristu jako o drahocenné perle a o svých možnostech vlastnit tento nebeský poklad. Duch svatý lidem ukazuje drahocennost perly. Doba, kdy působí Duch svatý, je v určitém slova smyslu také dobou, kdy můžeme hledat a nalézat nebeský dar. V době Pána Ježíše mnoho lidí slyšelo evangelium, jejich rozum však zatemňovaly falešné nauky, a proto ve skromném učiteli z Galileje nepoznali toho, kterého poslal Bůh. Když po svém nanebevstoupení Ježíš Kristus dosedl v nebi na trůn a začal konat prostřednickou službu, projevilo se to na zemi působením Ducha svatého. Duch svatý byl seslán o letnicích. Svědkové Ježíše Krista zvěstovali moc zmrtvýchvstalého Spasitele. Nebeské světlo proniklo do zatemnělých myslí lidí, kteří se nechali oklamat nepřáteli Pána Ježíše. Nyní pochopili, že Kristus byl povýšen na “vůdce a spasitele …, aby přinesl Izraeli pokání a odpuštění hříchů” Skutky 5,31. Viděli ho obklopeného nebeskou slávou s nezměrnými poklady v rukou, aby je propůjčil všem, kdo se přestanou proti němu bouřit. Když apoštolové zvěstovali slávu jednorozeného Božího Syna, připojilo se k církvi na tři tisíce lidí. Poznali svůj skutečný stav, pochopili, že jsou hříšní a znečištění zlem, a poznali Ježíše Krista jako svého Přítele a Vykupitele. Duch svatý, který v nich působil, vyvyšoval a oslavoval Krista. Vírou viděli tito věřící v Kristu Spasitele, který snášel ponižování, utrpení a smrt, aby oni nezahynuli, ale měli věčný život. Duch svatý jim zjevoval Krista a oni si začali uvědomovat jeho moc a vznešenost. Vírou k němu vztáhli ruce a zvolali: “Věřím.”PM 58.2

  Tito Kristovi následovníci pak rozšířili radostnou zvěst o zmrtvýchvstalém Spasiteli až do nejvzdálenějších končin tehdy známého světa.PM 58.3

  Do církve ze všech stran přicházeli obrácení lidé. Věřící prožívali duchovní probuzení. Ke křesťanům se přidávali hříšníci a všichni spolu hledali drahocennou perlu. Splnilo se proroctví, že i slabý bude “jako David a dům Davidův… jako anděl Hospodinův” Zacharjáš 12,8. Každý křesťan viděl ve svém bratru projev Boží dobroty a lásky. Dali na první místo společný zájem, ostatní zájmy zatlačil do pozadí společný cíl. Všechna srdce bila v jednom rytmu. Každý věřící chtěl mít především podobnou povahu jako Ježíš Kristus a chtěl pracovat pro rozšíření jeho království. “Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli a jednoho srdce … Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost.” Skutky 4,32.33. “A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.” Skutky 2,47. Kristův Duch ovládl celou církev, protože našla perlu nesmírné ceny.PM 59.1

  Tyto události se mají opakovat, a to s ještě větší mocí. Seslání Ducha svatého o letnicích byl raný déšť, pozdní déšť bude ještě vydatnější. Duch svatý čeká, že o něj budeme žádat a že ho přijmeme. Znovu ukáže Krista v jeho plnosti. Lidé znovu pochopí cenu vzácné perly a s apoštolem Pavlem prohlásí: “Ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. A vůbec všecko pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše, svého Pána, je mi nade všecko.” Filipským 3,7.8.PM 59.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents