Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Kristove podobenstvá - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  1. kapitola — Kristus učil v podobenstvách

  V Kristových podobenstvách možno pozorovať tú istú zásadu ako v jeho poslaní na svete. Kristus vzal na seba našu prirodzenosť a žil medzi nami, aby sme mohli poznať jeho nebeský život a dokonalú povahu. Božstvo sa zjavilo v ľudskej podobe, neviditeľná Sláva vo viditeľnom ľudskom tele. Ľudia sa mohli o dosiaľ nepoznanom poučiť prostredníctvom známych skutočností. Boh im objasňoval nebeské pravdy pomocou pozemských vecí a sám sa im zjavil v podobe človeka. Rovnako to bolo aj v Kristovom učení. Neznáme skutočnosti znázorňoval tým, čo ľudia poznali a Božie veci prispôsoboval chápaniu poslucháčov pomocou toho, čo im bolo dobre známe.KP 7.1

  V Písme čítame: „Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách..., aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka: Otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia svetaMatúš 13,34.35. Ježiš pri objasňovaní duchovných skutočností poukazoval na prírodné javy. Dianie v prírode a životné skúsenosti svojich poslucháčov spájal s pravdami písaného Slova. Kristove podobenstvá vedú ľudí z ríše prírody do duchovného kráľovstva, sú teda článkami reťaze pravdy, ktorá spája človeka s Bohom a zem s nebom.KP 7.2

  Keď Kristus poúčal svojich poslucháčov o skutočnostiach v prírode, hovoril vlastne o tom, čo sám ako Boží Syn stvoril a obdaril rozmanitými vlastnosťami. Všetky stvorené veci vo svojej pôvodnej dokonalosti boli výrazom Božieho myslenia. Príroda v rajskom domove poskytovala Adamovi a Eve mnoho príležitostí, aby mohli poznať Boha, pretože bola bohatým zdrojom poučenia o ňom. Božia múdrosť im oslovovala zrak a prenikala do sŕdc, pretože sa s Tvorcom stretávali prostredníctvom stvorenia. Keď však prví ľudia prestúpili Boží zákon, stvorená príroda stratila lesk Božej prítomnosti. Odvtedy je zem poškvrnená hriechom. No v prírode aj napriek tomu zostalo mnoho krásy. Boh teda môže ďalej poúčať ľudí pomocou príkladov a javov z prírody. Správne pochopená príroda nám neprestajne rozpráva o sláve svojho Stvoriteľa.KP 8.1

  To všetko bolo však za čias Ježiša Krista takmer zabudnuté. Ľudia bezmála prestali poznávať Boha z jeho diela. Ich hriešnosť akoby zastrela tvár stvorenia závojom smrti. Príroda prestala zjavovať Boha a dosiaľ ho skôr zakrýva. V Písme čítame, že ľudia „úctu a službu preukazovali stvorenstvu namiesto Stvoriteľovi“. Pohania „vo svojom uvažovaní upadli do márnosti a ich nerozumné srdce sa zatemniloRimanom 1,25.21. Aj v Izraeli bolo Božie učenie nahradené náukami ľudí. Zjavovať Boha mala nielen príroda, ale aj obetná služba a samo Písmo sväté. Ľudia však toto všetko tak znehodnotili, že to prestalo svedčiť o Bohu a stalo sa prostriedkom na jeho zahalenie.KP 8.2

  Kristus chcel odstrániť všetko, čo zatemňovalo pravdu. Prišiel odhrnúť závoj hriechu a prírode vrátiť lesk Božej slávy, ktorú malo hlásať celé stvorenstvo. Spasiteľove slová dávali naučeniam z prírody i posolstvu Písma nový zmysel, čím sa jedno i druhé stalo zdrojom nového zjavenia.KP 9.1

  Kristus bral nádherné ľalie a podával ich deťom. Keď sa potom zahľadeli do jeho prívetivej tváre žiariacej nebeským svetlom, poučil ich: „Pozorujte poľné ľalie, ako rastú: Nenamáhajú sa a nepradú. No hovorím vám: Ani Šalamún sa v celej svojej sláve neobliekal tak, ako hociktorá z nich.“ Potom vyslovil jedinečné uistenie a významnú radu: „Keď teda Boh takto oblieka trávu na poli, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či neoblečie oveľa skôr vás, vy maloverní?Matúš 6,28-30.KP 9.2

  V Reči na vrchu to povedal nielen deťom a mládeži. Vyslovil to pred celým zástupom, v ktorom boli aj ľudia ustarostení, strápení, zarmútení a sklamaní. K povedanému dodal: „Nevravte teda ustarostene: Čo budeme jesť? Čo budeme piť? Čo si oblečieme? Veď toto všetko zháňajú pohania; a váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Hľadajte však najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť, a toto všetko vám bude pridanéMatúš 6,31-33.KP 9.3

  Kristus objasňoval posolstvá, ktoré ako Stvoriteľ pred svojím vtelením vložil do lúčnych kvetov a trávy. Chce, aby sme to pri pohľade na ľaliu či steblo trávy vnímali rovnako aj dnes. Jeho slová sú zasľúbenia, ktoré v nás majú posilniť dôveru v Boha.KP 9.4

  Ježišovo chápanie pravdy bolo také rozsiahle a obsah jeho učenia taký obšírny, že na znázornenie tejto pravdy mohol poukázať na ktorýkoľvek jav v prírode. Z toho, čo ľudia poznali z každodenného života a z prírodných javov čerpal duchovné poučenia, a tak sa príroda dostala do jeho podobenstiev.KP 9.5

  Na začiatku svojho pozemského pôsobenia oslovoval Kristus svojich poslucháčov jednoduchou rečou. To preto, aby pravdy so spásonosnou múdrosťou mohli pochopiť všetci. V mnohých srdciach sa však spasiteľná pravda neujala a čoskoro sa z nich vytratila. Kristus povedal: „V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia, a počúvajú, ale nepočujú a ani nechápu... Ušami ťažko počujú a oči si zažmúriliMatúš 13,13.15.KP 10.1

  Ježiš chcel v ľuďoch podnietiť záujem, prebudiť ľahostajných a do sŕdc im vštepiť pravdu. Ľudia boli vtedy zvyknutí na preslovy vo forme podobenstiev. Prebúdzalo to pozornosť nielen Židov, ale aj poslucháčov z iných národov. Spasiteľ nemohol použiť účinnejší spôsob ako poučiť ľudí. Pri úprimnej snahe poslucháčov poznať Božiu múdrosť mohli prítomní rozumieť jeho slovám, pretože záujemcom bol vždy ochotný pravdu vysvetliť.KP 10.2

  Kristus však musel zvestovať aj také pravdy, ktoré ľud nebol pripravený ani prijať, ani pochopiť. To bol ďalší dôvod, prečo hovoril v podobenstvách. Svoje posolstvo spájal s každodennými skúsenosťami, príbehmi a javmi prírody, čím pútal pozornosť ľudí a získaval si ich srdce. Keď neskôr pozorovali veci a výjavy, ktorými Kristus znázorňoval svoje posolstvo, pripomenuli si slová nebeského Učiteľa. Kto neodporoval vplyvu Ducha Svätého, stále jasnejšie chápal zmysel Spasiteľovho učenia. Tajomstvá sa mu vyjasnili a začal rozumieť všetkému, čo mu predtým bolo nezrozumiteľné.KP 10.3

  Spasiteľ mal svoj spôsob prístupu ku každému človekovi. Mnohými prirovnaniami objasňoval pravdu z rozmanitých hľadísk preto, aby oslovil rôznych poslucháčov. Ich pozornosť upútaval výjavmi z každodenného života. Nikto z prítomných nemohol mať dojem, že ho Spasiteľ prehliadol alebo naňho zabudol. Aj tí najbezvýznamnejší a najhriešnejší ľudia cítili z jeho slov súcit a lásku.KP 10.4

  Kristus učil v podobenstvách ešte z iného dôvodu. V zhromaždenom zástupe boli aj kňazi, učitelia, zákonníci, starší, herodiáni i ďalší príslušníci vládnucej triedy. Boli to milovníci sveta, fanatickí a ctibažní horlivci, ktorým šlo predovšetkým o to, aby mohli Krista z niečoho obviniť. Ich vyzvedači sledovali každý jeho krok. Zdalo sa, že priťahuje k sebe všetok ľud, museli teda hľadať nejaký dôvod, aby ho mohli odsúdiť a navždy umlčať. Spasiteľ poznal ich zmýšľanie a zámery, a preto pravdu zvestoval tak, aby nenašli zámienku na obžalobu pred veľradou. Pokrytectvo a zločiny ľudí vo vysokom postavení karhal práve podobenstvami. Aj tvrdšie výčitky vyjadroval obraznou rečou. Keby obviňoval priamo, nepriatelia by ho prestali počúvať a ďalšie pôsobenie by mu bezodkladne znemožnili. Svoj zámer dosiahol tým, že v podobenstve odhalil všetky bludy, pričom špehom neposkytol ani najmenšiu zámienku. Úprimní ľudia mali však z jeho posolstva žiaduci úžitok. Božiu milosť a nekonečnú múdrosť objasňoval na základe stvorených vecí. O Bohu poúčal ľudí pomocou príkladov z prírody a životných skúseností. „Jeho neviditeľná skutočnosť, jeho večná moc a božskosť sa od stvorenia sveta uvažovaním poznáva zo stvorených vecíRimanom 1,20.KP 11.1

  Práve pomocou podobenstiev naznačoval Kristus podstatu „vyššieho vzdelania“. Takto mohol ľuďom oznámiť aj tie najhlbšie pravdy a vysvetliť tajomstvá, čo by si vyžiadalo mnoho úporného štúdia a namáhavej práce. Mohol podať určité námety na dôkladný prieskum a uvažovanie do konca dejín. On to však neurobil. Nevyslovil nič, čo by uspokojovalo ľudskú zvedavosť alebo ctibažnosť a umožňovalo dosiahnuť svetskú slávu. Celým svojím učením viedol poslucháčov k poznaniu večnej múdrosti. Nenabádal ich zaoberať sa ľudskými teóriami o Bohu, jeho Slove a diele, učil ľudí poznávať Boha v jeho skutkoch a v jeho Slove. Neponúkal nijaké bezduché teórie, ale iba to, čo pomáha rozvíjať povahu, čo posilňuje schopnosť človeka pri poznávaní Boha a konaní dobra. S ľuďmi sa zhováral o pravdách týkajúcich sa spôsobu pozemského života a siahajúcich do večnosti.KP 11.2

  Bol to vlastne Boží Syn, kto usmerňoval výchovu Izraela. O Božích prikázaniach a ustanoveniach povedal: „Budeš ich vštepovať svojim synom a budeš o nich hovoriť, či budeš sedieť vo svojom dome, či pôjdeš po ceste, či budeš líhať alebo stávať. Priviažeš si ich na ruku ako znamenie a budeš ich mať ako pripomienku na čele medzi očami. Napíšeš ich na dveraje svojho domu a na svoje brány5. Mojžišova 6,7-9. Kristus dal svojím učením príklad, ako majú ľudia zachovávať Božie prikázania a ako môže vyniknúť krása a jedinečnosť zákonov a zásad Božieho kráľovstva. Boh chcel Izraelcov vychovať tak, aby sa stali jeho zástupcami na zemi, a preto im radil usídliť sa v údoliach a medzi pahorkami. Tak mohli byť v každodennom živote i pri bohoslužbách v trvalom styku s prírodou a s Božím slovom. Kristus učil svojich nasledovníkov podľa rovnakých zásad: na brehu jazera, na horskom úbočí, na poliach a v hájoch. Tam všade mohli sledovať prírodné javy, ktorými názorne predstavoval svoje učenie. Kristove poučenia mohli potom použiť pri spolupráci s ním v jeho diele.KP 12.1

  Aj my máme možnosť poznávať Stvoriteľa prostredníctvom stvorenstva. Kniha prírody je jedinečná učebnica; na ňu a na Písmo sa môžeme odvolať, kedykoľvek svedčíme o Božej povahe a hynúce ovce privádzame späť do Božieho stáda. Pri uvažovaní o Božích skutkoch sa naša myseľ dostáva pod vplyv Ducha Svätého. Získané presvedčenie je výsledkom nielen logického uvažovania. Ak myseľ človeka nie je príliš zatemnená, aby mohla poznať Boha, ak oko nie je príliš zakalené, aby mohlo vidieť a ucho nie je príliš hluché, aby mohlo počuť Boží hlas, človek začne chápať hlbší zmysel Písma a vznešené duchovné pravdy mu ovplyvnia srdce.KP 12.2

  Tou najvyššou hodnotou poučení z prírody je ich jednoduchosť a rýdzosť. Každý človek potrebuje poučenie z tohto zdroja. Krása stvorenej prírody odvádza človeka od hriechu a svetských pokušení a vedie ho k čistote, pokoju a k Bohu. Ľudia sa príliš zaoberajú najrozmanitejšími teóriami a nápadmi, ktoré neprávom nazývajú vedou a filozofiou. Čím skôr by sa mali dostať do úzkeho styku s prírodou, aby pochopili, že stvorenie a kresťanstvo majú jedného a toho istého Boha a že duchovné a hmotné skutočnosti spolu úzko súvisia. Všetko viditeľné, hmatateľné im má pomôcť vzdelávať charakter, posilňovať duchovné schopnosti, rozvíjať povahu a zušľachťovať celý život.KP 13.1

  Spôsob, akým Kristus učil ľudí pomocou podobenstiev, sledoval podobný cieľ, aký mal Boží Syn na zreteli pri ustanovení soboty. Boh dal ľuďom sobotu ako deň odpočinku na pamiatku svojej stvoriteľskej moci, aby ho mohli poznávať v diele jeho rúk. Sobota nás nabáda, aby sme v stvorení poznávali slávu Stvoriteľa. Rovnaký zámer sledoval aj Kristus, keď svoje jedinečné učenie spájal s krásou prírody.KP 14.1

  Každodenne, no najmä v sobotu by sme mali študovať Ježišove podobenstvá v podobnom prostredí, v akom sa nachádzal on, keď ich rozprával. Či už to bolo na poli alebo v lese, pod šírym nebom či na rozkvitnutej lúke. Kedykoľvek sme v prírode, hlbšie si uvedomujeme Kristovu prítomnosť a počujeme jeho posolstvo pokoja a lásky.KP 14.2

  Kristus spájal svoje naučenia nielen s dňom odpočinku, ale aj s pracovnými dňami. Poúčal oráčov a rozsievačov a učí aj nás, aby sme pri orbe a sejbe, pri obrábaní pôdy i pri zbere úrody videli podobné dielo milosti, ktoré koná v našom srdci. Chce, aby sme si z každej užitočnej práce alebo životnej situácie vzali poučenie o Božej pravde. Potom nás každodenné povinnosti nepohltia natoľko, aby sme zabudli na Boha, ale budú nám stále pripomínať nášho Stvoriteľa a Vykupiteľa. Myšlienka na Boha bude ako zlatá niť, ktorá popretkáva všetky naše každodenné starosti a práce. V prírode znova objavíme Božiu slávu. Stále dôkladnejšie budeme poznávať Božiu pravdu a čoraz viac sa budeme premieňať na Boží obraz. Takto budeme „poučení Hospodinom“ a každý z nás „zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolanýIzaiáš 54,13; 1. Korinťanom 7,24.KP 14.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents