Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  2. MOETSADIBE O HLOKA KRESTE

  Tšimolohong motho o na a apesitsoe matla a bohole le kelello e ne e lokile. Botho ba ha ebo phethehile, ‘me a ena le kopano le Modimo. Mehopolo ea hae e ne e hloekile, empa ka tlolo ea molao, matla a hae a senyeha, ‘me boithato ba nka sebaka sa lerato.KHK 13.1

  Botho ba hae ba fokola ka baka la ditlolo, a ba a hloka matla ka bo-eena ho hlola matla a sebe. A etsoa mohlanka ke Satane, ‘me a ka be a setse teng ka hosafeleng hojane Modimo O se kene mahareng. Ebile kgopolo ea moleki ho tšoephola morero oa Modimo oa popo ea motho, le ho tlatsa lefatše ka mahlomola le tsietsie. E le hore a tie a re, ke tholoana tsa mosebetsi oa Modimo oa popo ea motho.KHK 13.2

  “Motho ha a ne a sa hloka sebe o na a ena le kopano ea thabo le Eena eo ho patiloeng matlotlo ‘ohle a bohlale le tsebo.” (baKol. 2:3.)KHK 13.3

  Empa kamora’ sebe sa hae a sitoa ho fumana thabo kgalalelong, ‘me a rata ho ipatela sefahleho sa Jehova. Le joale pelo e sa nchafatsoang e ntse e le joalo.KHK 13.4

  Ha e na kopano le Modimo, ‘me ha e thabele ho kopana le Oona. Moetsadibe a ke ke a ba a thabela sefahleho sa Modimo, a ka iphutha setsoalleng sa tse halalelang, leha a ne a ka dumelloa ho kena lehodimong, le ne le ke ke la mo thabisa, ke moo moea oa lerato le se nang boiketsiso o busang teng, pelo tsohle di dumellana leratong la kgalalelo, melodi ea tsona e ke ke ea utloana le oa moea oa hae.KHK 13.5

  Mehopolo ea hae, dithato tsa hae, di ka fapana le tse tsamaisang baahi ba teng ba se nang sebe. A ka fetoha lentsoe le lethaila dikgelekeng tsa lehodimo.KHK 13.6

  Lehodimo ho eena ekaba baka sa mahlomola a ka lakatsa ho pateha ho eo e leng lesedi la teng, le kgubu ea thabo ea teng. Ha se thato ea Modimo ho koalla ba babe lehodimo; ba ikoallelloa ke ho roneha ha bona kopanong ea ba teng. Kganya ea Modimo ho bona e ka mollo o timetsang.KHK 13.7

  Ba ka mpa ba rata timelo, hore ba patehe pel’a sefahleho sa Eea shoeleng ho ba pholosa. Ho thata ho ipholosa e le rona lemeneng la sebe leo re oetseng ho lona.KHK 13.8

  Dipelo tsa rona di senyehile, ‘me re sitoa ho di fetola. Ke mang ea ka hlahisang ho hloekileng ditšileng?—Ha a eo. (Jobo 14 : 4.)KHK 13.9

  Pelo ea mothbo ke sera ho Modimo hobane ha e ipee ka thas’a molao oa Modimo, le ho sitoa e ea sitoa. (ba-Roma 8:7.) Hlalefo, mosebetsi, ho rata ho tsoela pele, tšebetso ea motho, tsohle tsena di na le phetheho ea tsona ea sebele, empa mona ha di na matla. Di ka hlahisa holoka ho kantle ha boitsoaro, empa ha di na ho fetola pelo, ha di na ho hloekisa mehlodi ea bophelo. Eka kgona matla a be teng a sebetsang a etsoa kahare ho motho, bophelo bo bocha ba lehodimo, ha motho a tla fetoha ho tsoa sebeng ho kena kgalalelong.KHK 14.1

  Matla ao ke Kreste. Ke mohau oa Hae feela o ka tsebang ho tlosa mesobetsi e se nang bophelo ba moea, ‘me ea e hulela ho Modimo.KHK 14.2

  Kgalalelong, Moloki O itse, “Ha motho a sa tsoaloe ke lehodimo—Ha a sa amohele pelo e ncha, dithato tse ncha, mehopolo le mekgoa e isang bophelong bo bocha, “a ke ke a bona ‘muso oa Modimo.” (Johanne 3:3.)KHK 14.3

  Kgopolo ea hore ke tšoanelo ea motho ho ntšetsa molemo oa hae oa hlaho pele, ke boithetso bo shoeleng. “Motho oa nama ha a amohele ditaba tsa Moea oa Modimo, hobane ke bohlanya ho eena; ‘me a ka sitoa le ho di tseba, hobane di lemouoa ka Moea.” (1 ba-Kor. 2 : 14.) Se makale ha ke itse ho uena: Eka kgona le tsoaloe la bobedi.” (Johanne 3: 7.)KHK 14.4

  Ho ngotsoe tsa Kreste ho thoe; “Bophelo bo no bo le ho Eena, ‘me bophelo e ne e le lesedi la batho.” (Johanne 1 : 4.) Lebitso la Hae ke lona le ‘notsi le neiloeng batho tlas’a lehodimo, leo re ka bolokehang ka lona. (Dike 4 : 12.) Ha hoa lekana ho lemoha lerato la Modimo, le kgauho, le lereko, le sebopeho sa boNtate ba Oona.KHK 14.5

  Ha hoa lekana ho nahana bohlale le holoka ha molao oa Oona,— ho bona hoba di theiloe hodim’a bosafeleng ba sebele ba lerato la Oona. Moapostola o bone tseo ha a tla hoa a re: “Kea dumela hoba molao o molemo.” “Molao oa halalela, le taelo ea halalela e lokile, e molemo.” Empa o eketsa ka pelo e bohloko, e tsielehileng, o re: “Ke reketsoe hore ke be mohlanka oa sebe.” (ba-Roma 7 : 16, 12, 14.) O hlolohetšoe hloeko, holoka hoo a se nang matla ka boeena a ho bo fumana, ‘me a hoa a re: “Oho ke motho ea soto hakak’ang? Ke mang ea tla nkgo11a ‘meleng ona oa lefu?” (ba-Roma 7 : 24.) Ke sona sello se phamisitsoeng se etsoa dipelong tse imetsoeng mafatšeng ‘ohle, le dilemong tsohle, ho tseo tsohle, karabo e ngoe; “Bonang Konyana ea Modimo E tlosang sebe sa lefatše’” (Johanne 1: 29.)KHK 14.6

  Ditšoantšo di ngata tseo ka tsona Moea oa Modimo o ratileng ho hlalosa ‘nete ena le ho e banahatsa ho meea e ratileng ho lopolloa boimeng ba melato.KHK 14.7

  Jakobo kamora sebe sa hae sa ho thetsa Esau, a baleha ha ntat’ae, o na a imetsoe ke maikutlo a sebe. Kamoo a neng a le boinotšing le tahlehong ea hae, a arohane le tsohle tse neng di kgahleha bophelong ba hae, mohopolo o le mong hodim’a eohle o ileng oa moimela moeeng, e bile tšabo ea hore sebe sa hae se mo arohantse le Modimo, le hore o furaletsoe ke Modimo.KHK 15.1

  Ka Masoabi a robala fatše ho phomola lepalapaleng, a teetsoe hare ke marallana ka nqa tsohle, ‘me ka hodimo e le mahodimo a kganyang ke dinaledi.KHK 15.2

  Ha a ntse a robetse lesedi le hlollang la hlaha ponong ea hae; ‘me bonang lehoatateng leo a neng a robetse ho lona mehoaoloana e meholo e lerootho ea bonahala eka e ea lehodimong, hona monyako oa lehodimo, ‘me hodim’a eona mangeloi a Modimo a ne a nyoloha a theoha; lentsoe la Modimo le ne le utloala kganyeng ka thomo ea tšediso le ea tšepiso. Ke ka mokgoa o joalo ho tsebisitsoeng Jakobo hore o fumane tse neng di hlokoa ke moea oa hae, e leng hoba le ‘Moloki. Ka thabo le ka teboho a bona tsela e senotsoeng, eo ka eona eena moetsadibe a ka busetsoang kopanong le Modimo.KHK 15.3

  Lere eo ea sephiri ea toro ea hae e ne e tšoantša Jesu, e leng Eena feela kopano mahareng a Modimo le motho.KHK 15.4

  Ke lentsoe le le leng le leo Kreste a le buileng moqoqong oa bona le Nathanaele, ha a re: “Le tla bona lehodimo le buleha, ‘me mangeloi a Modimo a ntse a nyoloha, a ba a theohela hodim’a Mor’a motho.” (Johanne 1 : 52.) Ka ho koeneha motho o ikarohantse le Modimo; lefatše le ne le arohantsoe le lehodimo. Koetsa e ne e le mahareng ho no ho se kopano. Empa ka baka leo Kreste a kopanya ka mosebetsi oa Hae karohano e neng e entsoe ke koetsa ea sebe, hore mangeloi a tšebeletso a tie a be le kopano le motho. Kreste o kopanya motho ea oeleng, ho fokoleng ha hae, le ho tsieleheng ha hae ka mohlodi oa matla a bo Modimo.KHK 15.5

  Empa ke lefeela ho lora tsa tsoelopele ea batho, le phahamiso ea bana ba batho, ha ba nyedisa mohlodi oo e leng oa tšepo le oa thuso ho leloko le oeleng.KHK 15.6

  “Mpho eohle e molemo le e phethehileng,” e tsoa ho Modimo. (Jak. 1 : 17.) Ha ho mosebetsi oa ‘nete o lokileng kantle ho Eena, ‘me tsela engoe ho ea ho Modimo, ke Kreste. O re: “Ke ‘Na tsela, ‘Nete, le Bophelo; ha ho motho ea tlang ho Ntate ha e se ka’Na.” (Johanne 14 : 6.)KHK 15.7

  Pelo ea Modimo e ea sisa ka bana ba Hae ba lefatšeng, ka lerato le fitisang matla a lefu.KHK 16.1

  Ha O re nea Mora oa Oona, o tšolotse mahodimo kaofela ka mpho e le ngoe, Bophelo le lefu la ‘Moloki, le poelano le tšebetso ea mangeloi, le boemedi ba Moea bo senang kgaotso molemong oa tsa lehodimo,—tsohle tseo di hlahlamantsoe bakeng sa poloko ea motho.KHK 16.2

  Oho, a re ke re nahaneng sehlabelo se hlollang seo re se etseditsoeng! A re lekeng ho rorisa mosebetsi le matla a sarolloang ke lehodimo ho hapa ba timetseng, le ho ba busetsa tlung habo bona.KHK 16.3

  Ha ho letho le matla ho fitisa, ‘me ha ho matla afe le afe a neng a ka feta ao re sebeditsoeng ka oona,— moputso o sa boleloeng oa ba etsang hantle, le boiketlo ba lehodimo, le mokgatlo oa mangeloi, le kopano le lerato la Modimo le Mora oa Oona, ho phahamisoa, ho hodisoa ha matla a rona ka ho sa feleng,— na tsee ha se tse matla ho re kgothatsa, ho re susumetsa hore re neele mosebetsi oa dipelo tsa rona ho ‘Mopi le Molopolli oa rona na? Ka nqengoe dikahlolo tsa Modimo tse boletsoeng ka baka la sebe, le ditlolo tse ke keng tsa phengoa, kokobetso ea bophelo ba rona, le timelo e sa feleng di boletsoe lentsoeng la Modimo ho re tšabisa tšebeletso ea Satane.KHK 16.4

  Na re ke ke ra hlokomela mohau oa Modimo? Na e ne eka kgona A etse eng hofeta hoo? A re ke re ipeheng e le rona kopanong le Eena ea re ratileng ka lerato le hlollang. A re ke re thahaselleng e le rona ditšoanelo tse re di etseditsoeng, hore re tie re fetohele ‘Mopong oa Hae, re busetsoe setsoalleng le mangeloi a tšebeletso, le bongoeng, le kopanong le Ntate le Mora.KHK 16.5

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents