Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Abaprofeti Nookumkani - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  2—ITempile Nokungcwaliswa Kwayo

  Icebo elalikade lisentliziyweni kaDavide lokwakhela uYehova itempile, uSolomon walenza ngobulumko. Iminyaka esixhenxe, iYerusalem yayizaliswe ngabasebenzi abaxakekileyo belalisa umhlaba kwibala elalikhethiwe, kusakhiwa iindonga zokubamba umhlaba, kubekwa iziseko,--“amatye amakhulu, amatye anqabileyo, amatye aqingqiweyo,“—ekulungiseni imithi enzima eyayivela kumahlathi aseLebhanon, nasekumiseni ingcwele eyayintle ngokumangalisayo. 1 Kumkani 5:17.AN 35.1

  Kwangelo xesha linye kwakulungiswa imithi namatye, umsebenzi awayexakeke nguwo ngamandla wawo amawaka, ukwakhiwa kweempahla zetempile wawuthe chu uqhubela phambili phantsi kwenkokhelo kaHiram waseTire, “indoda eligcisa, eyaziyo, . . . okwaziyo ukusebenza ngegolide, nangesilivere, nangobhedu, nangesinyithi, nangamatye, nangemithi, nangemisonto emfusa nemsi, nangelinen ecikizekileyo, nangemisonto ebomvu.” 2 IZikronike 2:13, 14.AN 35.2

  Ngokoke, njengokoukwakhiwakwendlukwiNtaba yeMoriya kungekho ngxolo, kwakhula “ngamatye aselegqityiwe ukulungiswa endaweni ambiwa kuyo; izando nezixholo, zonke iimpahla zesinyithi azivakalanga kuloo ndlu ekwakhiweni kwayo,” izinto ezintle ezisetyenzisiweyo zenziwa zagqibelela ngokomboniso owawunikelwe nguDavide kunyana wakhe, “zonke iimpahla zendlu kaThixo.” 1 Kumkani 6:7; 2 IZikronike 4:19. Konke oku kwakuquke nesibingelelo sokuqhumisela, itafile yesonka semihla ngemihla, isiphatho sezibane kunye nezibane, nezitya nezixhobo ezihambelana nomsebenzi wababingeleli endaweni engcwele, zonke “ziyigolide yona igolide eyonke.” 2 IZikronike 4:21. Impahla zobhedu,--isibingelelo somnikelo onyukayo, isitya esikhulu sokuhlambela esixhaswe ngeenkabi zenkomo ezilishumi elinambini, nezinye izitya zokuhlambela ezinganeno, kwakunye nezinye izitya ezininzi,--“kummandla waseYordan emhlabeni oludongwe, phakathi kweSukoti neTseredata.” 2 IZikronike 4:17. Ezi mpahla zenziwa zazininzi khon’ ukuze kungabikho ntswelo.AN 36.1

  Esona sakhiwo esasinobuhle obudlulisileyo nobuqaqawuli obungenakuthelekiswa nanto esenziwa nguSolomon nabo wayesebenzisana nabo, sakhelwa uThixo nokunqulwa kwaKhe. Ihonjiswe ngamatye anqabileyo, inamasango amahle kakhulu jikelele, yalekwe ngemisedare eqiqingqiweyo negolide ekhazimlayo, isakhiwo setempile, sinamalenga-lenga asontiweyo nempahla yangaphakathi yexabiso, yayingumfuziselo ofanelekileyo wendlu yenkonzo ekhoyo kaThixo emhlabeni, eyathi, kwizizukulwana, yasisakhiwo esihambelana nomfanekiso wezulu, ompahla zawo zifaniswa “[ne]golide, isilivere, [na]matye anqabileyo,” “alungiselelwe ukuvathisa ibhotwe [IBHAYIBHILE]” 1 Korinte 3:12; Indumiso 144:12. Kule tempile kamoya, uKristu “[uli]litye lembombo; esithi kuye sonke isakhiwo, sihlangene kakuhle, sikhule, sibe yitempile engcwele eNkosini.” Efese 2:20, 21.AN 36.2

  Ekugqibeleni, itempile eyayicetywe nguDavide yaza yakhiwa nguSolomon unyana wakhe, yagqitywa. “[Into] yonke ekwathi qatha entliziyweni kaSolomon ukuba ayenze, endlwini kaYehova nasendlwini yakhe, wayiphumelelisa.” 2 IZikronike 7:11. Ngoku ke, ukuze ibhotwe elichophe phezu kwencopho yeNtaba iMoriya libe njengoko wayelangazelela ukuba libe njalo uDavide ngokwenene, indawo yokuhlala, licace ukuba ‘asilelomntu, lelikaYehova uThixo” (1 IZikronike 29:1), kwakusele inkonzo ezukileyo yokulinikela kuYehova nonqulo lwaKhe.AN 37.1

  Ibala apho yayakhiwe khona itempile kwakukade libekwe njengendawo engcwalisiweyo. Kwakulapha apho uAbraham, uyise wabakholwayo, wabonakalalisa khona ukuba nentumekelelo ukunikela unyana wakhe ekuphela kwamzeleyo ngokuthobela umyalelo kaYehova.AN 37.2

  Apha uThixo wahlaziya umnqophiso waKhe wentsikelelo noAbraham, owawuquka isithembiso kuluntu sokuhlangulwa ngomnikelo woNyana wOsenyangweni. Khangela kuGenesis 22:9, 16:18. Kwakulapha apho uDavide wanikela idini elinyukayo neminikelo yoxolo ukuze amise ikrele lengelosi etshabalalisayo, waza uThixo wamphendula ngomlilo owehla uvela ezulwini. Khangela ku-1 IZikronike 21. Ngoku kwakhona abanquli bakaYehova babeza kuhlangana apha noThixo wabo bahlaziye izibhambathiso zokuba phantsi kolawulo lwaKhe.AN 37.3

  Ixesha elakhethwayo ukungcwaliswa lalifaneleke kakhulu—inyanga yesixhenxe, xa abantu abaphuma kuzo zonke iinkalo zobukumkani babeqhele ukuhlangana eYerusalem ukuba babhiyozele isiDlo semiNquba. Esi sidlo sasibaluleke ngokuba sisiganeko sokonwaba. Ukusebenza nzima kuvunwa kwakugqityiwe, kungekaqaliswa ukusebenza nzima komnyaka omtsha, abantu babekhululekile emisebenzini yabo benalo ithuba lokuzinikela kwiimpembelelo ezingcwele nezovuyo lwelo xesha.AN 37.4

  Ngexesha elimisiweyo, imikhosi kaIsrayeli, inabameli abanxibe ezexabiso bephuma kumazwe angaphandle, bahlangana kwiinkundla zetempile. Umbono wawububuhle obungaqhelekanga. USolomon namadoda amakhulu akwaIsrayeli kunye namanye amadoda anempembelelo kakhulu ebantwini, ayebuyile evela kwelinye icala lesixeko, apho babebuye khona netyeya yomnqophiso. Kwingcwele eyayikwincopho yeGibheyon, kwabuywa “[ne]ntente yokuhlangana, neempahla zonke zengcwele ezibe zisententeni” (2 IZikronike 5:5); zathi zonke ezi zikhumbuzo zithandwayo zamava angaphambili abantwana bakwaIsrayeli ngexesha lokubhadula kwabo entlango, kunye nokoyisa kwabo iKanan, ngoku, zafunyanelwa indawo esisigxina kwisakhiwo esihle esakhelwe ukuba sithabathe indawo yeso sasiphathwa.AN 38.1

  Ekuziseni etempileni ityeya engcwele enamacwecwe amabini amatye apho kwakubhalwe khona ngomnwe kaThixo imiyalelo yemiThetho eliShumi, uSolomon walandela umzekelo kayise uDavide. Kuwo onke amanyathelo amathandathu, wayebingelela. Ngokuvuma nomculo nangenkonzo enkulu, “bayingenisa ababingeleli ityeya yomnqophiso kaYehova endaweni yayo, endaweni yezihlabo endlwini, engcweleni kangcwele.” Indima 7. Bathi xa bephuma kwingcwele yangaphakathi, bema kwiindawo zabo abazabelweyo. Iimvumi—abaLevi ababenxibe ezimhlophe, bephethe amakhenkcekhence nemirhubhe neehadi—bema kwicala lasempuma lesibingelelo, kumi kunye nabo ikhulu elinamashumi amabini ababingeleli bekhalisa amaxilongo. Khangela indima ye-12.AN 38.2

  “Kwathi ke abavutheli bamaxilongo neemvumi bavakalisa njengamntu mnye, ngazwi-nye, bedumisa, bebulela kuYehova. Bathi ke bakuphakamisa ilizwi ngamaxilongo, nangamacangci, nangeempahla zokuvuma, nangokumdumisa uYehova, besithi, Ulungile, inceba yakhe ingunaphakade: yesuka indlu yazala lilifu lendlu kaYehova; ababingeleli ababa nakuma balungiselele, ngenxa yelifu; ngokuba ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu kaThixo.” Iindima 13,14.AN 39.1

  Wathi akuyiqonda intsingiselo yeli lifu, uSolomon wathi, “UYehova wathi uya kuhlala esithokothokweni. Mna ke ndikwakhele indlu yokuhlala, indawo yokuba uhlale ngonaphakade.” 2 IZikronike 6:1,2.AN 39.2

  “UYehova ngukumkani
  Ziyagungqa izizwe;
  Ulohlala ekerubhini,
  Liyashukuma ihlabathi.

  “UYehova mkhulu eZiyon;
  Uphakamile ngaphezu kwezizwe zonke.
  Baya kulibulela igama lakho
  Elikhulu eloyikekayo;
  Ngokuba ungcwele yena. . . .

  “Mphakamiseni uYehova, uThixo wethu,
  Niqubude esitulweni seenyawo zakhe;
  Ngokuba ungcwele yena.”
  AN 39.3

  Indumiso 99:1-5.

  “Ke kaloku wayenze [uSolomon] iqonga lokuma lobhedu, laba ziimitha ezimbini ezinekota ubude nobubanzi, liyimitha enye enekota ukuphakama; walithatha ke walibeka embindini wenkundla engaphandle.” USolomon wema phezu kwalo ephakamisele izandla phezulu, wasisikelela isihlwele esikhulu esasiphambi kwakhe. “Lonke ibandla lwakwaIsrayeli lema.” 2 IZikronike 6:13, 3 [IBHAYIBHILE].AN 39.4

  “Makabongwe uYehova uThixo kaIsrayeli,” wadanduluka watsho uSolomon,“owathethayo ngomlomo wakhe kuDavide ubawo, wakuzalisa ngesandla sakhe, esithi, . . . Ndanyula iYerusalem, ukuba igama lam libe khona.” Iindima 4-6.AN 40.1

  USolomon waguqa eqongeni, wathi, ezindlebeni zebandla lonke, wenza umthandazo wokuyinikela [itempile]. Waphakamisela izandla zakhe ezulwini, lo gama ibandla lithobele ubuso balo emhlabeni, ukumkani wabongoza: “Yehova, Thixo kaIsrayeli, akukho Thixo unjengawe emazulwini nasehlabathini; ubagcinelayo umnqohiso nenceba abakhonzi bakho, abahamba phambi kwakho ngentliziyo yabo yonke.”AN 40.2

  “Gxebe, uThixo angade ahlale nabantu emhlabeni na? Yabona izulu, izulu lawo amazulu, alikulingene; hina ke, yona le ndlu ndiyakhileyo! Noko ke kunonelele ukuthandaza komkhonzi wakho nokutarhuzisa kwakhe, Yehova Thixo wam, ukuphulaphule ukumemelela nokuthandaza athandaza ngako umkhonzi wakho phambi kwakho; ukuba amehlo akho akhangele kule ndlu imini nobusuku, kwindawo othe uya kulibeka kuyo igama lakho, uphulaphule umthandazo athandaza ngawo umkhonzi wakho kule ndawo. Phulaphula ukutarhuzisa komkhonzi wakho, nabantu bakho amaIsrayeli, abaya kuthandaza ngako kule ndawo; uve ke wena endaweni ohlala kuyo emazulwini, uve ke, uxolele. . . .AN 40.3

  “Ukuba bathe abantu bakho amaIsrayeli boyiswa ziintshaba zabo kuba bekonile, baza babuya balivuma igama lakho, bathandaza, batarhuzisa phambi kwakho kule ndlu: yiva ke wena emazulwini, usixolele isono sabantu bakho amaIsrayeli, ubabuyisele emhlabeni owawunika bona nooyise.AN 40.4

  “Xa lithe izulu lavalwa, akwabakho mvula kuba bekonile, baza bathandaza bekule ndawo, balivuma igama lakho, babuya esonweni sabo, ngoba ubacinezele: yiva ke wena emazulwini, usixolele isono sabakhonzi bakho, abantu bakho amaIsrayeli, ngokuba ubafundisa indlela elungileyo abaya kuhamba ngayo, unise imvula ezweni lakho, olinika abantu bakho ukuba libe lilifa.AN 41.1

  “Xa kuthe kwabakho indlala elizweni, xa kuthe kwabakho indyikityha yokufa, xa kuthe kwabakho imbabala, nexoshomba, neenkumbi ezinqunquthayo; xa zithe iintshaba zabangqinga elizweni, emizini yabo; nokuba sisiphi isibetho, nokuba sisiphi isifo esithe sabakho; ukuthandaza nokutarhuzisa nokuba kukuphi, okuthe kwenziwa ngubani, nokuba ngabantu bakho bonke amaIsrayeli, abathe basazi elowo isibetho sakhe, nesingqala sakhe, bazolulela kule ndlu izandla zabo; yiva ke wena emazulwini, endaweni ohlala kuyo, uxolele, umnike elowo ngokweendlela zakhe zonke, ngokuyazi kwakho intliziyo yakhe; . . . ukuze bakoyike, bahambe ngeendlela zakho, yonke imihla abahleli ngayo ezweni owalinika oobawo.AN 41.2

  “Kananjalo owolunye uhlanga, ongengowabantu bakho amaIsrayeli, xa athe wavela ezweni elikude ngenxa yegama lakho elikhulu, nesandla sakho esithe nkqi, nengalo yakho eyolukileyo; beza bathandaza bekule ndlu: yiva ke wena emazulwini, endaweni ohlala kuyo, wenze ngako konke athe wakunqula owolunye uhlanga, ukuze zonke izizwe zehlabathi zilazi igama lakho, zikoyike njengabantu bakho amaIsrayeli, zazi ukuba le ndlu ndiyakhileyo ibizwa ngegama lakho.AN 41.3

  “Xa bathe abantu bakho baphuma, baya kulwa neentshaba zabo, ngendlela obathume ngayo, bathandaza kuwe bebhekisa kulo mzi uwunyulileyo, nakule ndlu ndiyakheleigama lakho:yivake emazulwini umthandazo wabo, nokuthandaza kwabo, ubagwebele.AN 42.1

  “Ukuba bathe bakona (ngokuba akukho mntu ungoniyo), waba nomsindo, wabanikela elutshabeni, bathi abathimbi babathimba, babasa ezweni nokuba likude, nokuba likufuphi; baza bakunyamekela oko ngentliziyo kwelo zwe bathinjelwe kulo, babuya batarhuzisa kuwe ezweni lababathimbileyo, besithi, Sonile, sagwenxa, senza okungendawo; babuyela kuwe ngentliziyo yabo yonke, nangomphefumlo wabo wonke, bekwelo zwe labathimbi ababathimbileyo, bathandaza, babhekisa elizweni labo owalinika ooyise, kulo mzi uwunyulileyo, kule ndlu ndiyakhele igama lakho: yiva ke emazulwini, endaweni ohlala kuyo, umthandazo wabo nokutarhuzisa kwabo, ubagwebele, ubaxolele abantu bakho abakonileyo.AN 42.2

  “Kaloku, Thixo wam, makavuleke amehlo akho, iindlebe zakho zibazele ukuthandaza okukule ndawo. Kaloku, Yehova Thixo, phakamela endaweni yokuphumla kwakho, wena netyeya yamandla akho. Ababingeleli bakho, Yehova Thixo, mabambathe usindiso, abakho benceba bavuye ngokulungileyo. Yehova, Thixo, musa ukumlandulela umthanjiswa wakho; khumbula iinceba owazithembisa uDavide, umkhonzi wakho.” Iindima 14-42.AN 42.3

  Uthe akuwugqiba uSolomon umthandazo wakhe, “umlilo wehla ezulwini, walidla idini elinyukayo nemibingelelo.” Ababingeleli abazange bakwazi ukungena etempileni kuba “ubuqaqawuli bukaYehova bayizalisa indlu.” “Bonke oonyana bakaIsrayeli, bakubona . . . ubuqaqawuli bukaYehova buphezu kwendlu, baguqa, babhekisa ubuso babo emhlabeni phezu kombekelelo wamatye, baqubuda, babulela kuYehova besithi, Ulungile, inceba yakhe ingunaphakade.”AN 45.1

  Emva koko ukumkani kunye nabantu banikela imibingelelo phambi kukaYehova. “Bayisungula indlu kaThixo ukumkani nabantu bonke.” 2 IZikronike 7:1-5. Kwaba ziintsuku ezisixhenxe izihlwele ezaziphuma kuzo zonke iinkalo zobukumkani, kusuka kwimida “[ye]Hamati, lesa emlanjeni waseYiputa,” “ingqungquthela” yenza umsitho wovuyo. Iveki elandelayo yachithwa sisihlwele esonwabileyo ngokwenza isiDlo semiNquba. Ekupheleni kwexesha lokunikezelwa nelovuyo, abantu babuyela emakhayeni abo, “bevuya, bechwayitile, ngenxa yokulunga awakwenzayo uYehova kuDavide, nakuSolomon, nakumaIsrayeli abantu bakhe.” Iindima 8, 10.AN 45.2

  Ukumkani wayekwenze konke okusemandleni akhe ukukhuthaza abantu ukuba bazinikele ngokupheleleyo kuThixo nasemsebenzini waKhe, nokuba balibabaze igama laKhe elingcwele. Ngoku kwakhona, njengasekuqaleni kolawulo lwakhe eGibheyon, umlawuli kaIsrayeli wanikwa isiqinisekiso sokwamkelwa ngokusikelelwa lizulu. Embonweni wasebusuku, uYehova wavela kuye nesigidimi: “Ndikuvile ukuthandaza kwakho; ndizinyulele le ndawo ukuba ibe yindlu yokubingelela. Ukuba ndithendalivala izulu, akwabakhomvula, ukuba ndithe ndaziwisela umthetho iinkumbi, ukuba zilidle ilizwe, nokuba ndithe ndathumela ebantwini bam indyikityha yokufa; bathoba ke abantu bam, ababizwa ngegama lam, bathandaza, bafuna ubuso bam, babuya ezindleleni zabo ezimbi: ndiya kuva mna emazulwini, ndibaxolele izono zabo, ndiliphilise ilizwe labo. Kaloku ovuleka amehlo am, iindlebe zam ziwubazele umthandazo wale ndawo. Kuba ngoku ndiyinyule, ndayingcwalisa le ndlu, ukuba libe kuyo igama lam, kude kuse ephakadeni, abe khona amehlo am nentliziyo yam imihla yonke.” Iindima 12- 16.AN 45.3

  Ukuba uIsrayeli wayehleli enyanisekile kuThixo, le ndlu inobuqaqawuli, yayiya kuma ngonaphakade, ibe ngumqondiso wothando olukhethekileyo lukaYehova kubantu baKhe. “Ke oonyana bolunye uhlanga,” watsho uThixo, “abanamathele kuYehova, ukuze balungiselele kuye, balithande igama likaYehova, ukuba babe ngabakhonzi kuye, bonke abayigcinayo isabatha bangayihlambeli, ababambelele emnqophisweni wam: ndobazisa entabeni yam engcwele, ndibavuyise endlwini yam yokuthandaza; amadini abo anyukayo nemibingelelo yabo yokholoseka esibingelelweni sam; kuba indlu yam kuya kuthiwa yindlu yokuthandaza ezizweni zonke.” Isaya 56:6, 7.AN 46.1

  Ngokuhlangene nezi ziqinisekiso zokwamkelwa, uYehova wayibeka yacaca indlela yoxanduva lukakumkani. “Wena ke,” watsho, “ukuba uthe wahamba phambi kwam, njengoko wahamba ngako uDavide uyihlo, ukuba ukwenze konke endikumiseleyo, uyigcine imimiselo yam, namasiko am: ndoyimisa itrone yobukumkani bakho, njengoko ndamenzela umnqophiso ngako uDavide uyihlo, ndisithi, Akuyi kunqunyukelwa ndoda yakulawula kwaIsrayeli.” 2 IZikronike 7:17, 18.[46]AN 46.2

  Ukuba uSolomon wayeqhubeke emkhonza uYehova ngokuthobeka, ulawulo lwakhe lonke lwaluya kuba nefuthe elinempembelelo enamandla kokulungileyo kwizizwe ezingqongileyo, izizwe ezazithabatheke kakuhle lulawulo lukaDavide uyise nangamazwi obulumko nemisebenzi ebalaseleyo yeminyaka yasekuqaleni kolwakhe ulawulo. Ngokubona izilingo ezibi ezihambelana nempumelelo kunye nokuzukiswa lihlabathi, uThixo wamlukisa uSolomon ngakububi bokukreqa, wazixela kwangaphambili iziphumo ezoyikekayo zesono. Netempile leyo intle eyayisanda kungcwaliswa, wathi, iya kuba “[ngu]mzekeliso nento yentsini phakathi kwezizwe zonke” ukuba amaIsrayeli athe amshiya “uYehova uThixo wooyise” abambelela ekunquleni abanye oothixo. Iindima 20, 22.AN 47.1

  Omelezekile entliziyweni, ekwakhuthazwe kakhulu sisigidimi sasezulwini sokuba umthandazo wakhe ngenxa kaIsrayeli uviwe, uSolomon wangena ngoku kwelona xesha liqaqambileyo kulawulo lwakhe, xa “bonke ookumkani bomhlaba bafuna ubuso bukaSolomon, ukuba beve ubulumko bakhe, awayebubeke entliziyweni yakhe uThixo.” 2 IZikronike 9:23. Abaninzi beza ukuba babone uhlobo lokulawula kwakhe nokuze bafumane imfundiso ngokubhekiselele ekuphatheni imicimbi enzima.AN 47.2

  Njengoko abantu batyelela uSolomon, wabafundisa ngoThixo uMdali wento zonke, baza babuyela kumawabo benembono ecace ngakumbi ngoThixo kaIsrayeli nothando lwaKhe ngakuluntu. Kwimisebenzi yendalo, baya babona ngoku ukubonakaliswa kothando lwaKhe nesityhilelo sesimilo saKhe; bababaninzi abakhokelelwa ekumnquleni njengoThixo wabo.AN 47.3

  Ukuthobeka kukaSolomonngexesha eqalaukuthwala imithwalo yobuzwe, akuvuma phambi kukaThixo, athi, “Ndingumntwana omncinane,” (1 Kumkani 3:7), ukumthanda kwakhe uThixo okubonakalayo, intlonelo yakhe enkulu yezinto ezingcwele, ukungabi nakuzithemba kwakhe, nokumphakamisa kwakhe uMdali wako konke, ongenamida—zonke ezi mpawu zesimilo, ezifanele kakhulu ukulinganiswa, zabonakala ngexesha leenkonzo ezihlangene nokugqitywa kwetempile, xa, kumthandazo wakhe wokuzinikela wayeguqe ngohlobo lokuzithoba okomntu ocengayo. Abalandeli bakaKristu namhlanje, kufuneka bawulumkele umkhwa wokulahlekwa ngumoya wokuzithoba noloyiko lokuhlonela uThixo. IziBhalo ziyabafundisa abantu indlela yokuzimisa phambi koMenzi wabo—ngokuzithoba nokoyika, ngokholo kuMthetheleli ongcwele. Umdumisi uthi:AN 48.1

  “Ngokuba uThixo omkhulu nguYehova,
  NguKumkani omkhulu ngaphezu koothixo bonke. . . .
  Yizani, masiqubude, siguqe,
  Sithobe phambi koYehova umenzi wethu.”
  AN 48.2

  Indumiso 95:3-6.

  Kuko konke ukukhonza okusesidlangalaleni nasemfihlakalweni, lilungelo lethu ukuthoba ngamadolo phambi kukaThixo xa sisenza izicengo zethu kuYe. UYesu, umzekelo wethu, “waguqa ngamadolo wathandaza.” Luka 22:41. Ngabafundi baKhe kubhalwe kwathiwa, ngabo, [uPetros] “waguqa ngamadolo wathandaza.” IZenzo 9:40. UPawulos wathi, “Ndiyawagoba amadolo am kuye uYise weNkosi yethu uYesu Kristu.” Efese 3:14. Evuma phambi kukaThixo izono zikaIsrayeli, uEzra waguqa. Khangela kuEzra 9:5. UDaniyeli “Waguqa ngamadolo akhe izihlandlo ezithathu ngemini, wathandaza, wabulela phambi koThixo wakhe.” Daniyeli 6:10.AN 48.3

  Intlonipho yenene ngakuThixo iphenjelelwa yingqondo yobukhulu baKhe obungenamdakunyenokubuqondaubukhobaKhe. Iyure kunye nendawoyomthandazozizinto ezingcwele, kuba uThixo ukho apho. Njengoko intlonipho ibonakalaliswa kwingqondo nembeko, imvakalelo eyiphembelelayo iya kuba nzulu. “Lingcwele, liyoyikeka, igama lakhe,” utsho njaloumdumisi. Indumiso 111:9. Iingelosi, xa zilibiza elo gama, ziyabugquma ubuso bazo. Simele ukuba nembeko enjani ke thina, xa siwile sinesono sinjalo, silibeke emilebeni yethu [elo gama]!AN 49.1

  Kungaba kuhle ukuba abadala nabatsha bawetyise loo mazwi esiBhalo abonisa ukuba indawo ephawulwe ngobukho obukhethekileyo bukaThixo ibenokuqatshelwa. “Khulula iimbadada zakho ezo ezinyaweni zakho, kuba loo ndawo umi kuyo ingumhlaba ongcwele.” Eksodus 3:5. UYakobi emva kokuba ebone umbono wengelosi, wadanduluka, “UYehova ukho kule ndawo, kanti mna bendingazi. . . . ayinto yimbi; lisango lamazulu eli.” Genesis 28:16, 17.AN 49.2

  Koko kwakuthethwa ngeenkonzo zokuzinikela, uSolomon wazama ukuyisusa ezingqondweni zabo babekho inkolo ngokubhekiselele kuMdali, leyo yayenze mnyama iingqondo zabahedeni. UThixo wezulu akathi, njeengothixo babahedeni, aphelele ezitempileni ezenziwe ngezandla; kanti kunjalo, uyahlangana nabantu baKhe ngoMoya waKhe xa behlangene endlwini engcwaliselwe ukumnqula.AN 49.3

  Sele kuziinkulungwane kamva, uPawulos wafundisa kwaloo nyaniso inye kumazwi athi: “UThixo yena, owenza ihlabathi neento zonke ezikulo, lowo, eyiNkosi nje yezulu nomhlaba, akahlali zitempileni zenziwe ngazandla. Kananjalo akaphiliswa zizandla zabantu, ngokoswele into, inguye nje obanika bonke ubomi, nomphefumlo, nazo zonke izinto. . . . ukuze bayifune iNkosi ukuba kambe bangaphuthaphutha bayifumane, nakuba ingekude kuthi sonke ngabanye. Kuba kuyo sihleli, siyashukuma, sikho.” IZenzo 17:24-28.AN 49.4

  “Hayi, uhlanga oluThixo walo unguYehova;
  Lwabantu abanyuliweyo, baba lilifa kuye.
  Uqondele esemazulwini uYehova;
  Uyababona bonke oonyana babantu;
  Esendaweni yakhe yokuhlala, wondele
  Kubemi bonke behlabathi.”

  “UYehova uyizinzisile emazulwini itrone yakhe,
  Ubukumkani bakhe bulawula into yonke.”

  “Thixo, isebungcweleni indlela yakho;
  Ngubani na onguthixo omkhulu njengoThixo wethu?
  Ungulo Thixo, wenza ngokubalulekileyo;
  Wawazisa amandla akho ezizweni.”
  AN 50.1

  Iindumiso 33:12-14; 103:19; 77:13, 14.

  Nangona uThixo engahlali kwiitempile ezenziwe ngezandla, sekunjalo, uyayizukisa ngobukho baKhe imihlangano yabantu baKhe. Uthembise ukuba, xa behlangana bemfuna, bezivuma izono zabo, bethandazelana omnye nomnye, uya kuhlangana nabo ngoMoya waKhe. Abo ke bahlangana ukuba bamnqule kufuneka ukuba babubeke bucala bonke ububi. Ngaphandle kokuba bamkhonze ngomoya nangenyaniso kubuhle bobungcwele, ukuhlangana kwabo kuya kuba lilize. Ngabanjalo, ithi iNkosi, “aba bantu basondela kum ngomlomo wabo, bendibeke ngemilebe yomlomo wabo; kanti intliziyo yabo ikude lee kum.” Mateyu 15:8, 9. Abo banqula uThixo kufuneka bamnqule “ngoMoya nangenyaniso; kuba uBawo ufuna abanjalo ukumnqula.” Yohane 4:23.AN 50.2

  “UYehova ke yena usetempileni yakhe engcwele; malithi tu ebusweni bakhe lonke ihlabathi.” Habhakuki 2:20.AN 50.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents