Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Abaprofeti Nookumkani - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  7—UYarobheham

  Akuba ebekwe etroneni zizizwe ezilishumi zikaIsrayeli ezazivukele indlu kaDavide, uYarobheham, owayefudula engumkhonzi kaSolomon, wayekwisikhundla sokuzisa iinguquko kwimicimbi yasekuhlaleni nakweyenkolo. Phantsi kokulawula kukaSolomon, wayebonakalise ingqondo nokuqiqa okuzinzileyo; kwathi ulwazi aluzuze kwiminyaka yokukhonza ngokunyanisekileyo lwamenza ukuba akufanele ukulawula ngobulumko. Noko kunjalo uYarobheham wasilela ukumenza uThixo ithemba lakhe.AN 99.1

  Olona loyiko lukhulu lukaYarobheham lwalulokuba kwixesha elithile elizayo iintliziyo zabantu bakhe zingawelela kumlawuli ohleli etroneni kaDavide. Wazixelela ukuba, ukuba izizwe ezilishumi zingavunyelwa ukuba zityelele indawo endala yokumkani wakwaYuda, apho inkonzo zetempile zazisaqhutywa khona njengakwiminyaka yolawulo lukaSolomon, abaninzi bangaziva bekekelele ekuhlaziyeni ukuthobela kwabo uburhulumente obuzinze eYerusalem. Ngokuthabatha icebiso labacebisi bakhe, uYarobheham wazimisela ukuba, ngenyathelo nje elinye lesibindi uya kukucutha, kangangoko anakho, ukuba kube nokuvuka uqhushululu kulawulo lwakhe. Wayeza kukwenza oku ngokudala ngaphakathi kwemida yobukumkani bakhe obusanda kumiselwa imizi emibini yonqulo, omnye eBheteli, uze omnye ube kwaDan. Kwezi ndawo, izizwe ezilishumi zaziza kumenywa ukuba zihlangane khona, endaweni yeYerusalem, ukuba zinqule uThixo.AN 99.2

  Ngokwenza le mfuduko, uYarobheham wacinga ukuba uya kwenza umdla kwiingcinga zamaIsrayeli ngokubeka phambi kwawo isimiso esibonakalayo ukufuzisela ubukho boThixo ongabonwayo. Ngokukwanjalo, wenza ukuba kubeko amathole amabini egolide, aze abekwe ngaphakathi kwetempile kwiindawo ezikhethiweyo zonqulo. Kweli linge [lwento emele] uThixo, uYarobheham waphula umyalelo ocacileyo kaYehova: “Uze ungazenzeli umfanekiso oqingqiweyo. . . . Uze ungaqubudi kwezo nto, ungazikhonzi.” Eksodus 20:4, 5.AN 100.1

  Wayelangazelela ngamandla uYarobheham ukuzigcina izizwe ezilishumi kude neYerusalem kangangokuba walahlekwa nakukubona isiqalo sobuthakathaka becebo lakhe. Wasilela ukuyiqaphela ingozi enkulu awayewabeka kuyo amaIsrayeli ngokubeka phambi kwawo umfuziselo wonqulo lwezithixo osisithixo ababe qhelene naso ooyisemkhulu ngexesha leenkulungwane zobukhoboka baseYiputa. Ukuhlala kukaYarobheham eYiputa awayesanda kusuka kuko kwakumele ukuba kwamfundisa ngobuyatha bokubeka phambi kwabantu imifuziselo yobuhedeni enjalo. Ngoko ke, injongo yakhe yokulukuhla izizwe zangasentla ukuba ziyeke ukutyelela minyaka le kuMzi oNgcwele [iYerusalem] kwamkhokelela ekumiseleni imiqathango yobudenge obukhulu. “Niyaxhamleka kukunyuka niye eYerusalem,” wakhuthaza. “NankuuThixowakho,Israyeli, owakukhuphayo ezweni laseYiputa.”AN 100.2

  1 Kumkani 12:28. Ngaloo ndlela bamenywa ukuba baguqe ngamadolo phambi kwemifanekiso yegolide, wamisela iindlela zasemzini nezingaqhelwanga zokukhonza.AN 101.1

  Ukumkani wazama ukoyisela abaLevi, abanye babo ababehlala kummandla wakhe, ukuba basebenze njengababingeleli kwiitempile ezisanda kwakhiwa eBheteli nakwaDan; kodwa eli linge laba nokungenzeki. Wanyanzeleka ngoko, ukuba anyusele uluntu kububingeleli, abantu “ababengengabo (oonyana bakaLevi)” Indima 31. Bathi ngokothuswa yile nto yenzekayo, abaninzi kwabanyanisekileyo, behlangene nabaLevi, basabela eYerusalem apho babeya kunqula ngokuhambelana nokufunwa lizulu.AN 101.2

  “UYarobheham wenza umthendeleko ngenyanga yesibhozo ngoweshumi elinesihlanu umhla kuloo nyanga, onjengomthendeleko wakaYuda; wenyusa amadini esibingelelweni. Wenza njalo eBheteli, ebingelela kumathole lawo abewenzile; wamisa eBheteli ababingeleli baziganga awazenzayo.” Indima 32.AN 101.3

  Ukudelela kukakumkani uThixo ngesibindi ngokuthi abeke bucala izimiso ezibekwe lizulu kwakungavunyelwanga ukuba kudlule kungakhalinyelwanga. Nangeli xesha wayesebenza esenza isiqhumiso ngexesha lokunikezela isibingelelo esingesiso awayesimise eBheteli, kwavela apho phambi kwakhe indoda kaThixo iphuma kubukumkani bakwaYuda, ithunywe ukuba ize imchase ngobuganga bokungenisa iintlobo ezintsha zonqulo. Umprofeti “wankqangaza esibingelelweni . . . wathi, Sibingelelo, sibingelelo! Utsho uYehova ukuthi, Uyabona, kuya kuzalwa unyana kwindlu kaDavide, ogama linguYosiya; oya kubabingelela phezu kwakho ababingeleli beziganga, abaqhumisela phezu kwakho, kutshiswe amathambo abantu phezu kwakho.AN 101.4

  “Kwangaloo mini wabaxelela isimanga esiya kuhla, esithi, Siso esi isimanga asithethileyo uYehova: Yabona, isibingelelo esisiya kukrazuka, luphalale uthuthu oluphezu kwaso.” Ngokukhawuleza, “sakrazuka isibingelelo, lwaphalala uthuthu esibingelelweni, ngokwesimanga abesixelile umfo wakwaThixo ngelizwi likaYehova.” 1 Kumkani 13:2, 3, 5.AN 102.1

  Wathi akukubona oku, uYarobheham wazaliswa ngumoya wokumdelela uThixo waza wazama ukumthintela lowo ube ezisa isigidimi. Ngomsindo, “wasolula (uYarobheham) isandla sakhe esesibingelelweni” wakhwaza wathi, “Mbambeni.” Isenzo sakhe songxamo sahlangabezana nokohlwaywa okukhawulezileyo. Isandla esolulelwe kumthunywa kaYehova ngesiquphe saphelelwa ngamandla, saswama, asabi nakho ukurhoxiswa.AN 102.2

  Ezaliswe kukoyika, ukumkani wabhenela kumprofeti ukuba amthethelele kuThixo. “Khawumbongoze uYehova uThixo wakho,” wacenga, “undithandazele sibuyiselwe kum isandla sam. Umfo wakwaThixo wambongoza ke uYehova, sabuyiselwa kuye isandla sokumkani, saba njengokwangaphambili.” Iindima 4, 6.AN 102.3

  Laye lililize ilinge likaYarobheham lokungcwalisa ngesidima isibingelelo esingesiso, ukusihlonipha kwaso okwakuza kukhokelela ekungahlonitshweni konqulo lukaYehova etempileni eseYerusalem. Ngesigidimi somprofeti, ukumkani wakwaIsrayeli wayemele ukuba ukhokelelwe ekubeni aguquke azishiye iinjongo zakhe ezikhohlakeleyo, ezazibasusa abantu bemke kunqulo lwenene lukaThixo. Kwathi sekunjalo, wayenza lukhuni intliziyo yakhe wazimisela ukulandela eyakhe indlela yokuzithandela.AN 102.4

  Ngexesha lesidlo saseBheteli, iintliziyo zamaIsrayeli zazingekabi lukhuni ngokupheleleyo. Abaninzi babesenakho ukuyamkela impembelelo kaMoya Oyingcwele. UYehova wenzaukuba abobathabatha amanyathelo akhawulezileyo ekukreqeni kufuneka banqandwe kwindlela yabo kungekabi semva kakhulu. Wathumela umthunywa wakhe ukuba angenelele phakathi iinkqubo zonqulo lwezithixo ambonise ukumkani nabantu ukuba isiphumo solu kreqo siya kuba yintoni na. Ukukrazuka kwesibingelelo kwakungumqondiso wokunganeliseki kukaThixo ngesikizi elalisenziwa kwaIsrayeli.AN 105.1

  UYehova ufuna ukusindisa, hayi ukutshabalalisa. Uyavuyiswa kukuhlangula aboni. “Ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova, unakanye ukuba kube mnandi kum ukufa kongendawo.” Hezekile 33:11. Ngezilumkiso nezicengo, ubiza abalahlekayo ukuba bakuyeke ukwenza kwabo okubi babuyele kuye ukuze baphile. Unika abathunywa baKhe abanyuliweyo ukuqina okungcwele, ukuze abo bevayo boyike beze enguqukweni. Indlela eqinileyo indoda kaThixo eyakhalimela ngayo ukumkani! Oku kuqina kwakufuneka; yayingekho enye indlela ububi obukhoyo obabunokukhalinyelwa ngayo. UYehova wasinika isicaka saKhe isibindi, ukuze kubekho umqela oya kuhlala kwabo bathi beva. Abathunywa bakaYehova akufuneki boyike ukujongana nomntu, kodwa kufuneka beme bangagungqi kokulungileyo. Lo gama bebeke ithemba labo kuThixo, akudingeki ukuba boyike; kuba Lowo ubathumileyo ukwabanika isiqinisekiso senkathalelo yaKhe ekhuselayo.AN 105.2

  Wathi akuba esigqithisile isigidimi sakhe, umprofeti walungela ukubuyela emva, waza wathi uYarhobheham kuye, “Hamba siye ekhaya, uzixhase, ndikunike isipho.” “Ungafanelana uthe wandinika isiqingatha sendluyakho,andingekhe ndidle sonka, andingekhe ndisele manzi kule ndawo. Ngokuba kwenjiwa nje ukumiselwa kwam lilizwi likaYehova, kwathiwa, Uze ungadli sonka, ungaseli manzi, ungabuyi ngendlela obuze ngayo.” 1 Kumkani 13:7-9.AN 105.3

  Ngekwaba kuhle ukuba umprofeti wayebambelele kwinjongo yakhe yokubuyela kwaYuda ngaphandle kokulibazisa. Wathi xa eseluhambeni olusinga ekhaya ngenye indlela, wafunyanwa yindoda endala eyathi ingumprofeti yathetha izinto ezibuxoki kwindoda kaThixo, isithi, “Ndingumprofeti nam njengawe; kuthethe isithunywa sezulu kum ngelizwi likaYehova, sisithi, Mbuyise, eze nawe endlwini yakho, adle isonka, asele amanzi.” Wabuphindaphinda ubuxoki esinyanzelisa isicelo yada indoda kaThixo yoyisakala ukuba ibuye.AN 106.1

  Ngenxa yokuba umprofeti wenyaniso wavumayo ukuthabatha indlela echaseneyo nomsebenzi wakhe, uThixo wamvumela ukuba afumane isohlwayo sokwaphula umthetho. Kwathi yena kunye nalowo ebemenywe nguye ukuba abuyele eBheteli besahleli besitya, impefumlelo kaSomandla yafikela umprofeti wobuxoki, “wankqangaza kuloo mfo wakwaThixo ubevele kwaYuda, esithi, Utsho uYehova ukuthi, Ngenxa enokuba uwuphikisile umlomo kaYehova, akwawugcina umthetho abekuwisele uYehova uThixo wakho, . . . isidumbu sakho asiyi kungena engcwabeni looyihlo.” Iindima 18-22.AN 106.2

  Esi siprofeto sentshabalalo sasiza kwenzeka emehlweni kungekudala. “Kwathi emveni kokudla kwakhe isonka, emveni kokusela kwakhe, wambophela iesile. . . . Wahamba wafunyanwa yingonyama endleleni yambulala; sathi isidumbu sakhe saqungquluza endleleni, imi ingonyama leyo ecaleni lesidumbu eso. Kwabonakala kudlula amadoda;asibona isidumbu eso siqungquluzile endleleni, . . . afika axela kuloo mzi, abehleli kuwo umprofeti obeseleyindoda enkulu. Weva umprofeti obembuyise endleleni, wathi, Ngulaa mfo wakwaThixo uwuphikisileyo umlomo kaYehova.” Iindima 23-26.AN 106.3

  Isohlwayo esafunyanwa ngumthunywa ongathembekanga sasisekwabobunye ubungqina benyaniso yesiprofeto esathethwa phezu kwesibingelelo. Ukuba, emva kokungathotyelwa kwelizwi likaYehova, umprofeti wayevunyelwe ukuba ahambe ekhuselekile, ukumkani wayeza kuyisebenzisa le nyaniso ukuphindezela okwakhe ukungathobeli. Kwisibingelelo esikrazukileyo, kwingalo eyomileyo, nakwisiphelo esibi salowo owaba nokungathobeli umyalelo ongqalileyo kaYehova, uYarobheham wayemele ukuba ukuqondile ukunganeliseki okukhawulezileyo kukaThixo owoniweyo, zize ezi zigwebo zimlumkise ukuba angaqhubeki nokwenza okungalunganga. Sekunjalo, ekude le nokuguquka, uYarobheham “wenza ababingeleli beziganga eluntwini lonke; wathi athe wamthanda, wammisela, waba ngowababingeleli beziganga.” Ngoko ke akazange anele kona kakhulu yena ngokwakhe, kodwa “wawonisa ngaso amaIsrayeli;” “yathi loo nto yaba sisono sendlu kaYarobheham, ukuba itshone itshabalale, ingabikho phezu komhlaba.” Iindima 33, 34; 14:16.AN 107.1

  Ngasekupheleni kolawulo olwaluneenkathazo lwamashumi amabini anesibini yeminyaka, uYarobheham woyiswa ngendlela embi emfazweni xa wayequbisene noAbhija, owalandela uRehabheham. “Akaba saba namandla uYarobheham ngemihla ka-Abhiya. UYehova wambetha wafa.” 2 IZikronike 13:20.AN 107.2

  Ukreqo olwangeniswa ngexesha lokulawula kukaYarobheham lwaya luqapheleka ngakumbi nangakumbi, kwada ekugqibeleni lwanomphumela wentshabalalo ngokupheleleyo yobukumkani bakwaIsrayeli. Naphambi kokufa kukaYarobheham, uAhija, ixhego lomprofeti eShilo owathi, kwiminyaka emininzi ngaphambili, wakuxela ukuphakanyiselwa kukaYarobheham etroneni, wathi, “UYehova uya kubetha kumaIsrayeli, njengengcongolo izanyazanyiswa emanzini, awanyothule amaIsrayeli emhlabeni olungileyo, awawunika ooyise, awachithachithele phesheya koMlambo, ngenxa enokuba enze ooAshera amqumbisa uYehova; awanikele amaIsrayeli ngenxa yesono sikaYarobheham, owonayo, wawonisa ngaso amaIsrayeli.” 1 Kumkani 14:15, 16.AN 108.1

  Kanti ke uYehova akazange amncame uIsrayeli ngaphandle kokuba kuqala enze konke awayenakho ukukwenza ukumkhokela ukuba abuyele ekumthobeleni. Kuyo yonke iminyaka emide, yobumnyama, xa umlawuli, omnye emva komnye, besukuma ngokulidelela okukhulu iZulu bamkhokelele uIsrayeli kokunzulu kakhulu ukunqula izithixo, uThixo wathumela isigidimi kubantu baKhe abahlehlileyo. Ngabaprofeti baKhe, wabanika lonke ithuba lokunqanda umsinga wokreqo babuyele kuYe. Ngeminyaka eyayiza kulandela ukukrazulwa kobukumkani, uEliya noElisha babeza kuphila basebenze, nezibheno ezinothando zikaHoseya noAmos kunye no-Obhadiya zaziza kuvakala elizweni. Babungasayi kushiywa ubukumkani bakwaIsrayeli ngaphandle kwamangqina andilisekileyo kumandla amakhulu kaThixo okusindisa esonweni. Nakwezona yure zimnyama, abanye babeya kuhlala benyanisekile kuMlawuli wezulu, kuthi naphakathi kokunqulwa kwezithixo, bahlale bengenabala emehlweni kaThixo ongcwele. Aba bathembekileyo babekho phakathi kwesisalela esilinani elihle eyayiza kuthi ngabo, injongo engunaphakade kaYehova ekugqibeleni izaliseke.AN 108.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents