Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Abaprofeti Nookumkani - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  45—Ukubuya Kweembacu

  Ukufika komkhosi kaKoreshi phambi kweendonga zeBhabheli, kumaYuda yayingumqondiso wokuba ukukhululwa kwawo ekuthinjweni kusondele. Ngaphambi kwenkulungwane phambi kokuzalwa kukaKoreshi, iMpefumlelo yayimbize ngegama, yenza ukuba kubekho ingxelo ngowona msebenzi awayeza kuwenza ekuthabatheni isixeko seBhabhelI singaqondanga, nokulungiselela indlela yokukhululwa kwabantwana bokuthinjwa. NgoIsaya, ilizwi lalithethiwe:AN 551.1

  “Utsho uYehova kumthanjiswa wakhe, kuKoreshi, endimbambe ngesandla sokunene, ukuba ndizinyathele iintlanga phambi kwakhe; . . . ukuba ndizivule iingcango ezingambini, namasango angabi nakuvalwa: ukuthi, Ndiya kuhamba phambi kwakho, ndilungelelanise iindawo ezimaqhubu, ndiqhekeze iingcango zobhedu, ndixakaxe nemivalo yesinyithi; ndikunike ubuncwane obusemnyameni, neengqwebo ezisezintsithelweni; ukuze wazi, ukuba mna Yehova ndingulo ukubize ngegama, uThixo kaIsrayeli.” Isaya 45:1-3.AN 551.2

  Ekungeneni okungalindelekanga komkhosi kamoyisi wasePersi, kanye embindini wesixeko esiyintloko saseBhabheli ngendlela yomsele womlambo omanzi wawo ajikwayo ashiya indlela yawo, nangamasango angaphakathi, awathi, ngokungabikho nkathalo ekuwakhuseleni, ashiywa evulekile engakhuselekanga, amaYuda aba nobungqina obuninzi bokuzaliseka kwesiprofeto sikaIsaya ekuhleni ngokubhekiselele ekubhukuqweni ngephanyazo kwabacinezeli bawo. Enye into, oku, kwakumele ukuba ngumqondiso ongenakuphazanywa kubo wokuba uThixo wayeyimise ngendlela imicimbi yezizwe ngenxa yawo; kuba, ngokuhlangene ngendlela engenakwahlulwa nesiprofeto esasisandlala indlela eyayiza kuthinjwa ngayo iBhabheli kunye nokuwa kwayo, kwakukho amazwi athi:AN 552.1

  “UNdithi kuKoreshi, Ngumalusi wam, oya kukuzalisa konke ukuthanda kwam; athi kwiYerusalem, Mayakhiwe; nakwitempile, Mayisekwe.” “Mna ndimvelisile ngobulungisa, ndiya kuzilungelelanisa iindlela zakhe zonke. Yena uya kuwakha umzi wam, abakhulule abafuduswa bam, kungarholwanga nani, kungarholwanga sicengo; utsho uYehova wemikhosi.” Isaya 44:28; 45:13.AN 552.2

  Kanti ke, yayingekuphela kweziprofeto ezi apho abaselubhacweni babenethuba lokwakhela phezu kwazo ithemba labo lokukhululeka ngokukhawuleza. Okwakubhalwe nguYeremiya, kwakukufuphi kubo, kwaye apha kuko, babubekwe bacaca ubude bexesha elaliza kuphela phambi kokuba kubuyiselwe uIsrayeli evela eBhabheli. “Kuya kuthi ke, xa izalisekileyo iminyaka emashumi asixhenxe,” wakuxela uYehova oko kwangaphambili ngomthunywa waKhe, “ndimvelele ukumkani waseBhabheli nolo luhlanga, ngenxa yobugwenxa babo; utsho uYehova. Nelizwe lamaKaledi ndolenza kube senkangala ngonaphakade.” Yeremiya 25:12.Uthando luya kubonakaliswa kwisisalela sakwaYuda, ukuphendula umthandazoozondeleleyo. “Ndifumaneke kuni; utsho uYehova. Ndiya kukubuyisa ukuthinjwa kwenu, ndinibuthe ezintlangeni zonke, nasezindaweni zonke endanigxothela kuzo, utsho uYehova; ndinibuyisele endaweni endanifudusa kuyo.” Yeremiya 29:14, (KJV).AN 552.3

  UDaniyeli namaqabane akhe babethe rhoqo ukuziphindaphinda ezi ziprofeto nezinye ezifana nazo ezazisandlala injongo kaThixo esebenzayo phakathi kwezizwe, waza yena uDaniyeli wanika ingqwalasela eyodwa kwizithembiso ezenziwa kuIsrayeli. Ukholo lwakhe elizwini lesiprofeto lwamkhokelela ukuba angene kumava awaxelwa ngenx’ engaphambili ngababhali abangcwele. “Xenikweni iBhabheli izaliselwe iminyaka emashumi asixhenxe,” watsho uYehova, “ndiya kunivelela, ndilimise kuni ilizwi lam elilungileyo, lokunibuyisela kule ndawo. . . . Ndiyazazi iingcinga endizicingayo ngani, utsho uYehova: iingcinga zoxolo, ezingezizo ezobubi; ukuba ndininike ikamva nethemba. Niya kundinqula, nize nithandaze kum, ndiniphulaphule. Niya kundifuna ngentliziyo yenu yonke.” Iindima 10-13.AN 553.1

  Kufutshane nje phambi kokuba iwe iBhabheli, uDaniyeli wayecamngca ngezi ziprofeto efuna kuThixo ukuwaqonda amaxesha, uthotho lwemibono wayinikwa ngokubhekiselele ekuweni kwezikumkani. Ngombono wokuqala, obhalwe kwisahluko sesixhenxe kwincwadi kaDaniyeli, kwanikwa inguqulelo; kanti akuzange kucaciswekonkekumprofeti. “Izicamango zam zandikhwankqisa kakhulu,” wabhala njalo ngamava akhe ngelo xesha, “ibala lobuso bam laguquka ndayigcina le nto entliziyweni yam.” Daniyeli 7:28.AN 553.2

  Ngomnye umbono, kongezwa okunye ukukhanya ngeziganeko zexesha elizayo; kwaye kusekupheleni kwalo mbono ukuva kukaDaniyeli “omnye ongcwele kulowo ubethetha, Ngowomzuzu ongakanani na umbono lowo?” Daniyeli 8:13. Yanikwa impendulo, “Koda kube kukuhlwa, kusisa, okungamawaka amabini anamakhulu amathathu; yandule ukulungiswa ingcwele” (Indima 14), nto leyo eyamkhohlayo. Enyanisekile, wafuna intsingiselo yombono. Wayengakuqondi ukuhambelana okuxhaswa ngamashumi asixhenxe eminyaka ekuthinjweni, njengoko yayixelwe kwangaphambili nguYeremiya, neminyaka engamakhulu angamashumi amabini anesithathu ave ngayo kwisithunywa sasezulwini embonweni kusithiwa iya kuphela phambi kokuba kuhlanjululwe ingcwele kaThixo. Ingelosi uGabriyeli wamnika inxenye yenkcazo; kanti ke, wathi umprofeti akuweva amazwi, “Umbono . . . uya kwimihla emininzi,” waphela. “Mna Daniyeli ndaphela,” ubhala njalo ngamava akhe, “ndaneentsuku ndisifa; ndavuka, ndayenza imicimbi yokumkani. Ndamangaliswa yimbonakalo leyo; kwakungekho uyiqondayo.” Iindima 26, 27.AN 554.1

  Esenomthwalo ngenxa kaIsrayeli, uDaniyeli wazifunda ngokutsha iziprofeto zikaYeremiya. Zazicace kakhulu—zicace kangangokuba wazi ngobu bungqina bubhalwe ezincwadini “inani leminyaka, elafikayo ngayo ilizwi likaYehova kuYeremiya umprofeti, ukuba kuzaliswe iminyaka emashumi asixhenxe ngokusingisele kumanxuwa eYerusalem.” Daniyeli 9:2.AN 554.2

  Enokholoolusekwe phezukwelizwi eliqinisekileyolesiprofeto, uDaniyeli wacengana noYehova ukuba zizaliseke ngokukhawuleza ezi zithembiso. Wacela ukuba ukuhlonitshwa kukaThixo kugcinwe. Kwisicelo sakhe, wazibandakanya ngokupheleleyo nabo basilelayo kwinjongo yezulu, evuma izono zabo njengezakhe.AN 555.1

  “Ndabubhekisa ubuso bam kwiNkosi yam uThixo,“watsho umprofeti, “ukuba ndifune imithandazo nezitarhuziso, ndizila ukudla, ndinezirhwexayo nothuthu. Ndathandaza ke kuYehova uThixo wam, ndavuma.” Iindima 3, 4. Nangona uDaniyeli kwakukudala esemsebenzini kaThixo, kwaye izulu lalisithi “ukuxabisile,” (IBHAYIBHILE), ngoku uma phambi kukaThixo njengomoni, ebeka intswelo enkulu yabantu abathandayo. Umthandazo wakhe wawunokuninzi okuthethayo naxa wawulula, unyaniseke ngokukhulu. Mve xa ecenga:AN 555.2

  “Awu! Nkosi, Thixo omkhulu owoyikekayo, obagcinela umnqophiso nenceba abo bamthandayo, bayigcinayo imithetho yakhe, sonile, senze ngobugwenxa, senze okungendawo; sigwilikile, siphambukile emithethweni yakho, nasemasikweni akho. Asibaphulaphulanga abakhonzi bakho, abaprofeti ababethetha egameni lakho kookumkani bethu, nabathetheli bethu, nakoobawo, nakubo bonke abantu belizwe.AN 555.3

  “Nkosi, bukuwe ubulungisa; kuthi kukudana kobuso, njengoko kunjalo namhla, kumadoda akwaYuda, kubemi baseYerusalem kumaIsrayeli onke akufuphi nakude, emazweni onke, apho wawagxothela khona, ngenxa yobumenemene bawo, awamenezayo ngabo kuwe. . . .AN 555.4

  “ENkosini uThixo wethu yimfesane, noxolelo, kuba sigwilikile kuye.”“Nkosi, ngokwemisebenzi yakho yonke yobulungisa, mawukhe ubuye umsindo wakho, nobushushu bakho, kumzi wakho iYerusalem, kwintaba yakho engcwele; kuba, ngezono zethu nangobugwenxa boobawo, iYerusalem nabantu bakho basisingcikivo kubo bonke abasijikelezileyo.AN 556.1

  “Kaloku ke, Thixo wethu, kuphulaphule ukuthandaza komkhonzi wakho, nokutarhuzisa kwakhe, ubukhanyise ubuso bakho phezu kwengcwele elinxuwa, ngenxa yeNkosi. Thoba indlebe yakho, uve. Vula amehlo akho, ubone ukuphanza kwethu, nomzi lowo ubizwa ngegama lakho. Ngokuba akungangenxa yemisebenzi yethu yobulungisa esiwisa ukutarhuzisa kwethu phambi kwakho; kungenxa yeemfesane zakho ezininzi.AN 556.2

  “Nkosi yiva; Nkosi, xolela; Nkosi, baza iindlebe, wenze. Ngenxa yakho, Thixo wam, musa ukulibala; kuba umzi wakho nabantu bakho babizwa ngegama lakho.” Iindima 4-9, 16-19.AN 556.3

  IZulu lathobela ezantsi ukuba live umthandazo onyanisekileyo womprofeti. Wathi engekagqibi ukwenza isibheno sakhe sokuxolelwa nokubuyiselwa, igorha uGabriyeli waphinda wabonakala kuye, wamyalela ukuba awuqaphele umbono abewubone ngaphambi kokuwa kweBhabheli kunye nokufa kukaBheleshatsare. Emva koko, ingelosi yandlala phambi kwakhe ngokweenkcukacha ixesha leeveki ezingamashumi asixhenxe, elaliza kuqala “kuthabathela ekuphumeni kwelizwi lokuba ibuyiswe yakhiwe iYerusalem.” Indima 25.AN 556.4

  Umthandazo kaDaniyeli wenziwa “ngomnyaka wokuqala kaDariyo” (Indima 1), ukumkani wamaMedi onjengele yakhe yayinguKoreshi, owahlutha kwiBhabheli intonga yolawulo lwehlabathi liphela. Ulawulo kukaDariyo lwahlonitshwa nguThixo. Kuye kwathunyelwa ingelosi uGabriyeli, “ukuba [i]momeleze [i]mhlanganisele.” Daniyeli 11:1. Ukufa kwakhe, kwisithubasamashumiamabinieminyaka yakuba iwile iBhabheli, uKoreshi, walandela ukuhlala etroneni, kwaza ukuqala kokulawula kwakhe kwaphawula ukuphela kweminyaka engamashumi asixhenxe kususela ukuba iqela lokuqala lathatyathwa nguNebhukadenetsare kwikhaya labo lakwaYuda lasiwa eBhabheli.AN 556.5

  Ukuhlangulwa kukaDaniyeli emhadini weengonyama kwasetyenziswa nguThixo ukwenza umda olungileyo engqondweni kaKoreshi omkhulu. Iimpawu ezilunge kakhulu zomfo wakwaThixo njengommi onesakhono sokubona kude zamkhokelela umlawuli wamaPersi ukuba amnike imbeko ebonakalayo nokuyihlonipha imbono yakhe. Wathi ngoku, kanye ngexesha uThixo awathi uya kuyenza itempile yaKhe eYerusalem ukuba yakhiwe ngokutsha, wasebenza kuKoreshi njengomthunywa waKhe ukuba aziqonde iziprofeto ezingaye, awayeqhelene nazo kakhulu uDaniyeli, nokuba abanike abantu bakwaYuda inkululeko yabo.AN 557.1

  Wathi ukumkani akuwabona amazwi awaxela kwangaphambili, ngaphezu kweminyaka elikhulu phambi kokuba azalwe, indlela iBhabheli eza kuthatyathwa ngayo; xa esifunda isigidimi esibhalelwe yena nguMlawuli wezulu nomhlaba, “Ndakubhinqa ungandazi, ukuze bazi, bethabathela ekuphumeni kwelanga bese nasekutshoneni kwalo, ukuba akukho namnye ingendim;” xa ebona phambi kwamehlo akhe okwavakaliswa nguThixo ongunaphakade, “Ngenxa yomkhonzi wam uYakobi, uIsrayeli umnyulwa wam, ndakubiza ngegama lakho, ndakuthiya namanye amagama, ungandazi;” xa elanda ingxelo ephefumlelweyo, “Mna ndimvelisele ngobulungisa, ndiya kuzilungelelanisa iindlela zakhe zonke. Yena uya kuwakha umzi wam, abakhulule abafuduswa bam, kungarholwanga nani, kungarholwanga sicengo,” intliziyo yakhe yaba nokuchukumiseka ngendlela engathethekiyo, wazimisela ukubauya kuwuzalisekisa umsebenzi anyulelwewonalizulu. Isaya 45:5, 6, 4, 13.Uza kuwavumela amaYuda angabathinjwa ukuba akhululeke; uya kuwanceda ukuba ayakhe ngokutsha itempile kaYehova.AN 557.2

  Kumyalelo owavakaliswa “ebukumkanini bakhe bonke,” uKoreshi wawazisa umnqweno wakhe wokwenza umsindleko wokubuyiselwa kwamaHebhere nokubuya kwakhiwe ngokutsha itempile yawo. “Zonke izikumkani zehlabathi uzinike mna uYehova, uThixo wamazulu,” ukumkani wakuvuma oko enombulelo kulo myalelo oya kulo lonke elimiweyo; “Yena undiyalele ukuba ndimakhele indlu eYerusalem, ekwaYuda. Ubani ophakathi kwenu, ebantwini bakhe bonke, uThixo wakhe makabe naye, anyuke aye eYerusalem, . . . ayakhe indlu kaYehova, uThixo kaIsrayeli (nguye uThixo), eseYerusalem. Onke amasalela, ezindaweni zonke aphambukele kuzo, makancedwe ngamadoda aloo ndawo akuyo ngesilivere, negolide, nempahla, neenkomo, kunye nomnikelo wabaqhutywa yintliziyo.” Ezra 1:1-4.AN 558.1

  “Mayakhiwe indlu leyo,” wayalela ngakumbi ngokwakhiwa kwetempile, “ibe yindawo apho kubingelelwa khona imibingelelo; zimiswe neziseko zayo; ukuphakama kwayo kube ziikubhite ezimashumi mathandathu, ububanzi bayo bube ziikubhite ezimashumi mathandathu. Ize ibe ziingcamba ezintathu zamatye anzima, nocamba lwemithi emitsha; indleko mayiphume endlwini yokumkani. Neempahla zendlu kaThixo zegolide, nezesilivere, awazirholayo uNebhukadenetsare etempileni yaseYerusalem, wazizisa eBhabheli, mazibuyiswe zisiwe etempileni eseYerusalem.” Ezra 6:3-5.AN 558.2

  Iindaba zalo mthetho zafikelela kwezona ndawo zikude kummandla wolawulo lukakumkani, kwaza kwindawo yonke phakathi kwabantwana bokubhaca kwakhouvuyoolukhulu. Abaninzi, njengoDaniyeli, babezifunda iziprofeto, baye bemcela uThixo ukuba angenelele ngezithembiso zaKhe ngenxa yeZiyon. Ngoku ke, imithandazo yabo yayiphendulwa; bathi, ngovuyo oluphuma entliziyweni, bahlangana ekudumiseni:AN 558.3

  “Ekubuyiseni kukaYehova ababuyayo baseZiyon,
  Saba njengabaphuphayo;
  Waza wazala ukuhleka umlomo wethu,
  Lwazala kukumemelela ulwimi lwetu.
  Baza bathi phakathi kwentlanga,
  UYehova ubenzele izinto ezinkulu aba.
  UYehova usenzele izinto ezinkulu,
  Saba ngabavuyayo.”
  AN 559.1

  Ndumiso 126:1-3.

  “Zesuka ke iintloko zezindlu zooyise zakwaYuda, nezakwaBhenjamin, nezababingeleli, nezabaLevi, bonke abo uThixo wawuxhokonxayo umoya wabo”—aba babesisisalela esihle, kwisithuba samawaka angamashumi amahlanu awomeleleyo, phakathi kwamaYuda akwimihlaba yokuthinjwa, abazimisela ukulisebenzisa ithuba elihle abalinikiweyo “ukuba banyuke, baye kuyakha indlu kaYehova eseYerusalem.” Abahlobo babo abazange abavumele ukuba bahambe bengaphethe nto. “Bonke ababebangqongile babancedisa ngezitya zesilivere, nangegolide, nangempahla, nangeenkomo, nangezinto ezinqabileyo.” Kwathi kwezo, nakweminye iminikelo yokuzithandela, kongezwa “iimpahla zendlu kaYehova, awayezithabathe eYerusalem uNebhukadenetsare; . . . UKoreshi ukumkani wasePersi wazirhola, wazinikela kuMitredati, umgcini-ndyebo, . . . zaba mawaka mahlanu anamakhulu amane” ngokwenani, ukuze zisetyenziswe kwitempile eyayiza kwakhiwa ngokutsha. Ezra 1:5-11.AN 559.2

  Phezu kukaZerubhabheli (owayesaziwa ngoSheshbhatsare), Oyinzala kaKumkani Davide, uKoreshi wabeka uxanduva lokuba abeAN 560.1

  ngumlawuli weqela eliza kubuyela kwaYuda; waza wamhlanganisa kunye noYoshuwa umbingeleli omkhulu. Uhambo olude olwalucanda iindawo ezingumqwebedu zahanjwa ngokukhuselekileyo, laza iqela elonwabileyo, nelinombulelo kuThixo ngenxa yeenceba ezininzi, lawuqala kwangoko umsebenzi wokwakha ngokutsha oko kwakudilikile kwatshatyalaliswa. “Inxenye yeentloko zezindlu zooyise” yahamba phambili ukunikela kwiinto abanazo ukunceda ukuhlangabezana nenkcitho yokwakhiwa ngokutsha kwetempile; baza abantu, ngokulandela umzekelo wabo, banikela ngokuqhutywa ziintliziyo bethabatha kokuncinane abanako. Khangela kuEzra 2:64-70.AN 560.2

  Ngokukhawuleza okukhulu, isibingelelo sakhiwa kwibala apho kwakukho isibingelelo sakudala entendelezweni yetempile. Kuzo zonke izinto ezazisenziwa ezihlangene nokunikelwa kwesi sibingelelo, “bahlangana abantu njengamntu mnye;” bamanyana apho ekubuyiseleni iinkonzo ezingcwele ezaziphazanyiswe ngexesha lokutshatyalaliswa kweYerusalem ngukumkani uNebhukadenetsare. Phambi kokuba bahlukane bayokuhlala emakhayeni ababezama ukuwavuselela, “benza umthendeleko weminquba.” Ezra 3:1-6.AN 560.3

  Ukumiswa kwesibingelelo samadini anyukayo emihla ngemihla, kwawakhuthaza amasalela athembekileyo. Ngovuyo baqala ukulungiselela konke okufunekayo ekwakhiweni ngokutsha kwetempile, kongeza umdla namandla ekulungiseleleni ukuhambela phambili komsebenzi inyanga emva kwenyanga. Kwiminyaka emininzi, babengenalo ithuba lokubona imiqondiso ephathekayo yobukho bukaThixo. Ngoku, bejikelezwe zizinto ezininzi ezikhumbuza ukreqo looyise, balangazelela umqondiso ohleliyo wokuxolelwa nokuthandwa lizulu. Ngaphezu kwayo yonke enye into, bakuxabisa ukwamkelwa nguThixo. Ngokumangalisayo, wenza (uThixo) ngenxa yabo, baza baziva benayo ingqiniseko yobukho baKhe kunye nabo; kanti ke, babesalangazelela iintsikelelo ezinkulu. Ngokulindela ngovuyo, babekhangele phambili kwixesha xa, yakuba yakhiwe itempile, babeya kubona ukukhanya kobuqaqawuli baKhe buphuma buvela ngaphakathi (etempileni).AN 560.4

  Abasebenzi ababexakeke kukwenza amalungiselelo empahla zokwakha, bafumana phakathi kweendonga zenxuwa amatye amakhulu awayeziswe endaweni ekwakwakhiwe kuyo itempile nguSolomon. La matye ayesele elungiselelwe ukusetyenziswa, kwaza kongezwa nezinye izixhobo ezitsha kakhulu; kwathi kwangoko waqhubeka umsebenzi (wokuqokelela) wada wafika kwindawo apho kwakufuneka kubekwe ilitye lesiseko. Oku kwenziwa phambi kwabantu abangamawaka ababehlanganisene ukuza kubona ukuhambela phambili komsebenzi kwanokuba babonakalalise uvuyo lwabo ekuthabatheni kwabo inxaxheba kuwo (umsebenzi). Ngexesha ilitye lembombo libekwa endaweni yalo, abantu, bekhatshwa ngamaxilongo ababingeleli nezinto ezikhenkcezayo zoonyana baka-Asafu, basusela ngokudumisa, nangokubulela kuYehova, besithi, Ulungile, inceba yakhe ingunaphakade kuIsrayeli.” Indima 11.AN 563.1

  Indlu eyayisele iza kwakhiwa yayingumxholo weziprofeto ezininzi ezingothando uThixo awayelangazelela ukulubonisa iZiyon, kwaye bonke ababekho ekubekweni kwelitye lembombo likaThixo kwakufuneka bengene ngobushushu bentliziyo kumoya wesiganeko eso. Kwenzeka ukuba, kuthi nomculo nemikhwazo yokudumisa eyayivakala ngaloo mini yovuyo, kubekho ilizwi eliyilozayo, (eliphum’ ecaleni). “Ke isininzi kubabingeleli, nabaLevi, neentloko zezindlu zooyise, namadoda amakhulu, awayeyibonile indlu yokuqala, sathi ekusekweni kwale ndlu emehlweni aso, salila ngezwi elikhulu.” Indima 12.AN 563.2

  Kwakulindelekile ukuba usizi luzizalise iintliziyo zala madoda akhulileyo, xa ecinga ngeziphumo zokungabikho kwenguquko ixesha elide. Ukuba wona nesizukulwaba sawo ayemthobele uThixo, ayenza injongo yaKhe ngoIsrayeli, itempile kaSolomon ngeyingazange itshatyalaliswe kwaye nokuthinjwa kwakungayi kufuneka. Kwakungenxa yokungabi nambulelo nokunganyaniseki ukuze basasazwe ezintlangeni zabahedeni.AN 564.1

  Iimeko ngoku zaguquka. Ngenceba enothando, uYehova wayephinde wabavelela abantu baKhe wabavumela ukuba babuyele ezweni labo. Usizi ngenxa yeempazamo zexesha eladlulayo lwalumele ukuvulela indlela ukubonakaliswa nombulelo onzulu. Noko kunjalo, abanye basilela ukukuqonda ukwazelelela kukaThixo okwakubonakala. Endaweni yokuvuya, basuka bazaliswa ziingcinga zokunganeliseki nokutyhafa. Babebone ubuqaqawuli betempile kaSolomon, baza bakhala ngenxa yomgangatho ophantsi wesakhiwo esasiza kwenziwa ngeli xesha.AN 564.2

  Ukusola nokukhalaza, nokuthelekisa okungekuhle okwenziwayo, kwaba nempembelelo edakumbisayo ezingqondweni zabaninzi, kwazityhafisa izandla zabakhi. Abasebenzi benziwa banombuzo wokuba, ingaba kufanelekile na ukuqhubeka nokwakha isakhiwo esithe kwasekuqaleni safumana ukugxekwa ngokukhululekileyo saza sangunobangela wokukhala okukhulu?AN 564.3

  Babebaninzi ebandleni, sekunjalo, olwathi ukholo lwabo olukhulu nombono wabo obanzi awabakhokelela ukuba bangalukhangeli oluzukoluncinanengokunganeliseki. “Ke abaninzibaduma, bavuya ngokuphakamisa ilizwi. Abantu ababa nakulahlulailizwi lokuduma ngokuvuya kwilizwi lokulila kwabantu; ngokuba abantu babeduma ngodumo olukhulu; ilizwi lavakala nakude.” Iindima 12, 13.AN 564.4

  Ukuba abo basilelayo ukuvuya ekubekweni kwelitye lesiseko setempile babezibone kwangaphambili iziphumo zokuswela ukholo kwabo ngaloo mini, ngebabemangalisiwe. Abazange babuqonde ubunzima bamazwi abo okunganeliseki nokudana; abazange bazi ngokwaneleyo ngokunganeliseki abakuthethayo ukuba kwakulibazisa ukugqitywa kwendlu kaYehova.AN 565.1

  Ubuhle betempile yokuqala, neenkonzo zayo zenkolo eziphakamileyo, zizinto ezaba lithende lekratshi kuIsrayeli ngaphambi kokuthinjwa; kodwa ukunqula kwabo ngamaxesha athile kwakuba nentswelo kwiimpawu uThixo azithabatha njengezona zibaluleke kakhulu. Uzuko lwetempile yokuqala, ubuqheleqhele benkonzo yayo, abukwazi ukubathandisa kuThixo; kuba, into ekuphela kwayo enexabiso phambi kwamehlo aKhe, babengenayo. Abazange bazise kuYe umbingelelo womoya wokuzithoba notyumkileyo.AN 565.2

  Kungexesha imithetho-siseko ebalulekileyo yobukumkani bukaThixo bulahlekile emehlweni, ezithi iinkonzo zibe yinyambalala nenkcitho. Kuxa isimilo sesakhiwo sityeshelwe, xa ukuhomba komphefumlo kungekho, xa ubulula bobuhle bokoyika uThixo bujongelwe phantsi, apho lithi ikratshi nokuthanda ubumbetshe-mbetshe buthi bufune izakhiwozezindlu zenkonzo ezintle kakhulu, izihombiso ezinexabiso, neenkonzo eziphakamileyo. Kuko konke oku, uThixo yena akazukiswa. Ulixabisa ibandla, kungengabuhle bangaphandle, kodwa ngobungcweleobunyanisekileyo obulahlula ehlabathini. Ulihlonipha ngokukhula kwamalungu alo ekwazini uKristu, ngokokuhambela phambili kwayo kumava asemoyeni. Ukhangela imithetho-siseko yothando nokulunga. Asibubo bonke ubuhle bobuchule obukwazi ukumelana nobuhle bobume bengqondo nesimilo ekufuneka sibonakele kwabo bangabameli bakaKristu.AN 565.3

  Ibandla lisenokuba lelona lihluphekileyo elizweni. Lisenokungabi nazo izinto ezinomtsalane ezibonakalayo; kodwa ukuba amalungu anemithetho-siseko yesimilo sikaKristu, iingelosi ziya kuhlangana nawo ekunquleni kwawo. Ukudumisa nokubulela okuphuma ezintliziyweni ezizaliswe ngumbulelo konke kuya kunyuka kuye kuThixo kungumnikelo omnandi. :AN 566.1

  “Bulelani kuYehova, ngokuba elungile,
  Ngokuba ingunaphakade inceba yakhe.
  Mabatsho abakhululwa bakaYehova,
  Awabakhululayo esandleni sababandezeli;
  “Vumani kuye, mbetheleni uhadi;
  Xoxani ngemisebenzi yakhe yonke ebalulekileyo.
  Qhayisani ngegama lakhe elingcwele
  Mayivuye intliziyo yabamquqelayo uYehova.

  “Kuba ewuhluthisile umphefumo otshobayo,
  Wawuzalisa ngokulungileyo umphefumlo olambileyo”
  AN 566.2

  Ndumiso 107:1, 2; 105:2, 3; 107:9.

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents