Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Abaprofeti Nookumkani - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  23—Ekuthinjweni EAsiriya

  Isiphelo seminyaka yobukumkani obabububi bakwaIsrayeli saba neempawu zenkohlakalo nempalalo-gazi ngendlela engazange yabonwa nakwawona maxesha akha amabi emfazwe nonxunguphalo kwindlu ka-Ahabhi. Kwiinkulungwane ezimbini nangaphezulu, abalawuli bezizwe ezilishumi babehlwayela umoya; ngoku babevuna isaqhwithi. Ukumkani emva kokumkani babegetyengwa ukuvulela abanye abazaliswe ngumnqweno wokulawula. “Bamise ookumkani,” utsho uYehova kwaba baphangi bangahloneli Thixo, “bengaveli kum; benze abathetheli, ndingazi mna.” Hoseya 8:4. Wonke umthetho-siseko wobulungisa wabekelwa ecaleni; abo babemele ukuma phambi kwezizwe zomhlaba njengabagcini bobabalo lwezulu, “banginiza kuYehova” naphakathi kwabo ngabanye. Hoseya 5:7.AN 279.1

  Ngokona kuthethisa kulukhuni, uThixo wazama ukuvusa uhlanga olungafuni kuguquka ukuba luyiqonde ingozi esondeleyo eyintshabalaloegqibeleleyo.NgoHoseyanoAmosi, wathumela kwizizwe ezilishumi isigidimi emva kwesigidimi, ekhuthaza inguquko ezeleyo nepheleleyo, ethembisa intlekele njengesiphumo sokuqhubeka nokugqithwa komthetho. “Nalima okungendawo,” watsho uHoseya, “navuna ubugqwetha, nadla iziqhamo zobuxoki, kuba wakholosa ngendlela yakho, ngobuninzi bamagorha akho. Kuya kuvuka ingxolo phakathi kwezizwe zakowenu, zibhuqwe neenqaba zakho zonke. . . . Kwangesifingo uya kusingelwa phantsi aphele ukumkani wakwaIsrayeli.” Hoseya 10:13-15.AN 280.1

  NgoEfrayim, umprofeti wangqina wathi, “Abasemzini bawadlile amandla akhe, ukanti yena akazi; nezimvi zithe saa kuye, noko akazi yena.” [Umprofeti uHoseya ukholisa ukubhekisa kuEfrayim, inkokheli yokreqo phakathi kwezizwe zakwaIsrayeli, umfuziselo wesizwe esikreqileyo.] “Iyanuka kuIsrayeli into elungileyo.” “Uyavikiveka ngumgwebo,” engakwazi ukusibona isiphelo esiyintlekele sekhondo labo elibi, izizwe ezilishumi ezaziza “kuphalaphala ezintlangeni.” Hoseya 7:9; 8:3; 5:11; 9:17.AN 280.2

  Ezinye iinkokheli zikaIsrayeli zayiva kakhulu ilahleko yesidima sazo zaza zanqwenela ukuba sibuye sizuzwe. Noko kunjalo, endaweni yokuba bazishiye izenzo ababezenza ezazisa ukwetha kwamandla ebukumkanini, zaqhubeka ebugwenxeni bazo, zizikhohlisa ngokuthi, liya kuthi lakubakho ithuba, ziya kuwazuza amandla okulawula ngokuzayamanisa nabahedeni. “Xa wasibonayo uEfrayim isifo sakhe, uYuda walibona inxeba lakhe; uEfrayim wesuka waya eAsiriya.” “UEfrayim unjengevukuthu elimathileyo, elingenantliziyo; babiza iYiputa, baya eAsiriya.” “Banqophisana neAsiriya.” Hoseya 5:13, 7:11; 12:1.AN 280.3

  Ngendoda kaThixo eyema phambi kwesibingelelo eBheteli, ngoEliya noElisha, ngoAmosi noHoseya, uYehova wathi rhoqo ebeka phambi kwezizwe ezilishumi ububi bokungathobeli. Nangona sekukho ukungxolisa nokucenga, uIsrayeli wehla ngokuhla esiya ezantsi elukreqweni. “UIsrayeli uyinjubaqa, njengethokazi eliyinjubaqa,” watsho uYehova; “abantu bam baphikele ukubuya umva kum.” Hoseya 4:16; 11:7.AN 281.1

  Ayekho amaxesha apho izigwebo zeZulu zawa ngamandla amakhulu phezu kwabantu abavukelayo. “Ndibaxozile ngabaprofeti,” watsho uThixo; “ndababulala ngamazwi omlomo wam; ukuze umgwebo wam uphume njengokukhanya. Ngokuba ndinonelele uthando, andinonelele mbingelelo; ndinonelele ukwazi uThixo, ngaphezu kwamadini anyukayo. Ke bona bawugqithile umnqophiso, . . . banginiza kum apho.” Hoseya 6:5-7.AN 281.2

  “Liveni ilizwi likaYehova, nyana bakaIsrayeli;” sisigidimi eseza kubo ekugqibeleni: “Wawulibala umyalelo kaThixo wakho; ndobalibala abantwana bakho nam. Okukhona bandileyo, kokukhona bonileyo kum; uzuko lwabo ndiya kulwananisa ngocukucezo. . . . Ndizivelele iindlela zakhe kuye, ndizibuyisele kuye iintlondi zakhe.” Hoseya 4:1, 6-9.AN 281.3

  Ubugwenxa bukaIsrayeli kwisiqingatha sokugqibela senkulungwane ephambi kokuthinjwa kwaseAsiriya kwakufana nokwemihla kaNowa, nobazo zonke izizukulwana apho abantu bamkhanyelayo uThixo bazinikela ngokupheleleyo ekwenzeni okubi. Ukuphakanyiswa kwendalongaphezu kukaThixowendaloukunqulwa kwesidalwa endaweni yoMdali, kuhlala kuba nesiphumo sobona bukhulu ububi. Ngokunjalo, xa abantu bakwaIsrayeli, ekunquleni kwabo uBhahali noAshtoreti, banika intlonipho enkulu kwimikhosi yendalo, baluqhawula unxibelelwano nako konke okuphakamisayo nokwenza isidima, baba lixhoba elilula kwisilingo. Ngokuwiswa phantsi kweenqaba zomphefumlo, abanquli abalahlekisiweyo babengenaso isikhuselo ngakwisono baza baziyekela kwiinkanuko ezimbi zentliziyo yomntu.AN 281.4

  Ekuchaseni ingcinezelo eyayininzi, ukungabikho kakhulu kobulungisa, ulonwabo nokuthsafaza okungaqhelekanga, ukudla nokunxila okungenazintloni, ubuhenyu nokurheletya okukhulu, kwexesha labo, abaprofeti babo baya baliphakamisa ilizwi labo; kodwa kwaba lilize ukukhalima kwabo, kwaba lilize ukusingela phantsi kwabo isono. “Bayamthiya owohlwayayo esangweni,” watsho uAmosi, “bamenze isikizi othetha okugqibeleleyo.” “Nibandezela ilungisa, nisamkele isicengo, nisijike isigwebo samahlwempu esangweni.” Amosi 5:10, 12.AN 282.1

  Zaba njalo ezinye zeziphumo ezalandela ukumiswa kwamathole amabini egolide nguYarobheham. Ukumka kokuqala kwizimiso zonqulo kwalandela ukungeniswa kweendlela ezimbi kakhulu zonqulo lwezithixo, kwada ekugqibeleni phantse bonke abemi belizwe bazinikela kwizenzo ezinomtsalane zonqulo lwendalo. Bemlibala uMenzi wabo, abantu bakwaIsrayeli “batshonisile ukonakalisa kwabo.” Hoseya 9:9.AN 282.2

  Abaprofeti baqhubeka nokubuchasa obu bubi nokubongoza ukuba kwenziwe okulungileyo. “Zihlwayeleleni, ukuba kuvele ubulungisa; vunani ngokwenceba,” wakhuthaza watsho uHoseya; “zikhubeleleni umkhubelo, ekubeni ilixesha lokumquqela uYehova, ade afike aninisele ubulungisa.” “Buyela kuThixo wakho; gcina inceba nokusesikweni, uhlale uthembele kuThixo wakho.”AN 282.3

  “Israyeli, buya, uze kuYehova, uThixo wakho; ngokuba ukhubekile ngobugwenxa bakho. . . . yithini kuye, Sixolele bonke ubugwenxa, wamkele izinto zethu ezilungileyo.” Hoseya 10:12; 12:6; 14:1, 2.AN 283.1

  Abagqithi bomthetho banikwa amathuba amaninzi ukuba baguquke. Ngeyure yolona lukreqo lwabo lukhulu neyona ntswelo yabo inkulu, isigidimi sikaThixo saba sesokuxolelwa nethemba. UThixo wathi, “Uzonakalisile, Israyeli, kodwa uncedo lwakho lukuM. Ndiya kuba nguKumkani wakho: Uphi na omnye ongakusindisa?” Hoseya 13:9, 10, (KJV).AN 283.2

  “Yizani sibuyele kuYehova,” wacenga umprofeti, “kuba eqwengile, wosiphilisa; uxabele, wosibopha. Wosidlisa ubomi, kwakuba ntsuku mbini; wosiphakamisa ngolwesithathu, sidle ubomi phambi kwakhe. Masikwazi ke, masikusukele ukumazi uYehova; ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokuphuma kwesifingo, ukuba eze kuthi njengemvula, njengemvula evuthisayo, elinyakamisayo ilizwe.” Hoseya 6:1-3.AN 283.3

  Kwabo babelahlekwe ngumbono wecebo lezizukulwana lokuhlangulwa kwaboni ababanjiswe ligunya likaSathana,uYehova wenza isipho sokubabuyisela noxolo. “Ndiya kukuphilisa ukubuya kwakho umva, ndiya kubathanda ngesisa;” watsho: “ngokuba umsindo wam ubuyile kuye. Ndiya kuba njengombethe kuIsrayeli; uya kutyatyamba njengenyibiba, endelisele iingcambu zakhe njengeLebhanon. Aya kunaba amasebe akhe, bube njengomnquma ubuhle bakhe, ivumba lakhe libe njengeLebhanon. Baya kubuya abahlala emthunzini wakhe, baphile njengengqolowa, batyatyambe njengomdiliya,isikhumbuzosawosibenjengewayiniyaseLebhanon. UEfrayim[uya kuthi], Yintoni na esenam nezithixo? Okwam ndiyamphendula, ndimkhathalela; jengomsipres oluhlaza, siyafunyanwa kum isiqhamo sakho.AN 283.4

  “Ngubanina olumkileyo, aziqonde ezo zinto?
  Ngubani na onengqondo, azazi?
  Ngokuba zithe tye iindlela zikaYehova;
  Ahamba ngazo amalungisa;
  Ke bona abakreqi baya kukhubeka kuzo.
  AN 284.1

  Hoseya 14:4-9.

  Kwakhuthazwa ngamandla okuhle okuzuzwa ngokuquqela kuThixo. “Quqelani kum, niphile; Musani ukuquqela eBheteli, ningangeni eGiligali, ningaweleli niye eBher-shebha; kuba iGiligali, inene, iyakuthinjwa, neBheteli ibe yinto engeyakonto.”AN 284.2

  “Funani okulungileyo, ningafuni okubi, ukuze niphile; aze uYehova, uThixo wemikhosi, abe nani, nithande okulungileyo, nimise okusesikweni esangweni; mhlawumbi uYehova uThixo wemikhosi, wawababala amasalela kaYosefu.” Amosi 5:4, 5, 14, 15.AN 284.3

  Laba likhulu kakhulu inani labo bathi, nangona bezivile ezi zimemo, bala ukuba zibancede. Kangangendlela amazwi abathunywa bakaThixo awayechasene kakhulu ngayo neminqweno yabo bangafuni ukuguquka, umbingeleli onqula izithixo eBheteli wada wathumela kumlawuli wakwaIsrayeli esithi, “Ukucebile uAmosi esazulwini sendlu kaIsrayeli; ilizwe alinakuwanyamezela onke amazwi akhe.” Amosi 7:10.AN 284.4

  NgoHoseya uYehova wathi, “Ekumphiliseni kwam uIsrayeli, kusuke kutyhileke ubugwenxa bukaEfrayim nobubi bakwaSamari.” “Iqhayiya likaIsrayeli liyangqina ebusweni bakhe; noko ababuyeli kuYehova uThixo wabo, abamfuni kuko konke oku.” Hoseya 7:1, 10.AN 284.5

  Ukususela kwisizukulwana ukuya kwesinye, uYehova wayebanyamezele abantwana baKhe abakreqileyo, kanti nangoku, ebusweni bovukelo oludelelayo, ebesalangazelela ukuzityhilakubo njengonentumekelelo yokusindisa. “”Mandikuthini na, Efrayim?” wakhala, “Uthando lwenu lunjengelifu lomso, lunjengombethe ophela kwakusasa.” Hoseya 6:4.AN 285.1

  Ububi obuthe saa kulo lonke ilizwe abunyangeki; kwaye, phezu kukaIsrayeli kuvakaliswe isigwebo esoyikekayo: “UEfrayim ubophene nezithixo; myekeni.” “Kufike iimini zokuvelela, kufike iimini zempindezelo; uya kwazi uIsrayeli.” Hoseya 4:17; 9:7.AN 285.2

  Izizwe ezilishumi zikaIsrayeli kwakungafuneki zivune isiqhamo sokreqo olwalubonakala ngokumiswa kwezibingelelo zasemzini eBheteli nakwaDan. Isigidimi sikaThixo esaya kuzo sathi: “Ithole lakho liyanuka, Samari: umsindo wam uyavutha kubo; kunini na bengakwazi ukuziphatha msulwa? Ngokuba nalo elo liphuma kwaIsrayeli; lenziwe yingcibi, aliThixo lona; ke liya kucoleka ithole lakwaSamari.” “Abemi bakwaSamari banxunguphele ngomfanekiso wethole laseBhetaven; ewe, benza isijwili ngalo abantu balo, bathuthumele ababingeleli balo abangengabo ngenxa yalo. . . . Liya kusiwa eAsiriya nalo, libe ngumnikelo kukumkani uYarebhi” (Senakheribhe) Hoseya 8:5, 6; 10:5, 6.AN 285.3

  “Yabonani, amehlo eNkosi uYehova asebukumkanini obonayo, ndibutshabalalise, bungabikho phezu komhlaba; kodwa andiyi kuyitshabalalisa iphele indlukaYakobi;utshouYehova. Ngokuba,AN 285.4

  yabonani, ndiwisa umthetho, ndiyihlungule indlu kaIsrayeli ezintlangeni zonke, njengoko kuhlungulwa ingqolowa ngesihlungulo, kungawi nokhozo emhlabeni. Baya kufa ngekrele bonke aboni babantu bam; abo bathi, Abuyi kusifumana, abuyi kusithintela ububi.”AN 286.1

  “[Ziya kutshabalala] izindlu zeempondo zeendlovu, ziphele izindlu ezininzi, utsho uYehova.” “INkosi uYehova wemikhosi ngulophatha ilizwe, linyibilike, benze isijwili bonke abemiyo kulo.” “Bawe likrele oonyana neentombi zakho; umhlaba wakho wabiwe ngolutya, ke wena ufele emhlabeni oyinqambi; amaIsrayeli aya kuthinjwa, afuduswe emke elizweni lawo.” “Ngokuba ndiya kwenjenje ke kuwe, zilungiselele ukuhlangabeza uThixo wakho, Israyeli.” Amosi 9:8-10; 3:15; 9:5; 7:17; 4:12.AN 286.2

  Okwethutyana, ezi zohlwayo zazixelwe ngenx’ engaphambili zakha zamiswa, kwathi, ngexesha elide lokulawula kukaYarobheham II, imikhosi kaIsrayeli yazuza uloyiso olubonakalayo; kodwa, eli xesha loko kubonakala kuyimpumelelo alizange lizise nguquko ezintliziyweni bangakwazi kuzohlwaya, kwathi ekugqibeleni kwabakho ilizwi elithi, “Uya kufa likrele uYarobheham, amaIsrayeli aya kuthinjwa, afuduswe emke elizweni lawo.” Amosi 7:11.AN 286.3

  Ubuqatha bale ntetho abuzange bufunyanwe ngukumkani kunye nabantu ababese bemke kakhulu ngokungakwazi ukuzohlwaya. UAmatsiya, inkokeli kwabo babingeleli bonqulo lwezithixo eBheteli, eshukunyiswe ngamazwi acacileyo kamprofeti ngakwisizwe kunye nokumkani waso, wathi kuAmosi, “Mboni, hamba, urhole uye ezweni lakwaYuda, udle khona isonka sakho, uprofete khona; kodwa uze ungabi saphinda uprofete eBheteli, kuba yingcwele yokumkani khona, yindlu yakomkhulu leyo.” Iindima 12, 13.AN 286.4

  Waphendula ngesibindi koku umprofeti: “Ngako oko, utsho uYehova ukuthi, “amaIsrayeli, ngokuqinisekileyo, aya kuthinjwa,” Indima 17, (KJV).AN 286.5

  Amazwi awathethwayo ukuchasa izizwe ezikreqileyo azaliseka ekuhleni; yathi intshabalalo yobukumkani yafika ngokucondobayo. Ekohlwayeni, uYehova wakhumbula inceba, kwathi ekuqaleni, “[aku]lifikela ilizwe uPuli, ukumkani waseAsiriya,” uMenahem, ngelo xesha engukumkani wakwaIsrayeli, akathatyatywa asiwe ekuthinjweni, kodwa wavunyelwa ukuba ahlale etroneni njengommeli wobukumkani bama-Asiriya. “UMenahem wamnika uPuli iwaka leetalente zesilivere ukuze izandla zakhe zibe ngakuye, ukuze abuqinise ubukumkani esandleni sakhe. UMenahem wayibiza isilivere leyo kumaIsrayeli, kumadoda onke azizityebi, ukuba anike ukumkani waseAsiriya: yangamashumi omahlanu eeshekele zesilivere kumntu emnye. Wabuya ke ukumkani waseAsiriya.” 2 Kumkani 15:19, 20. Ama-Asiriya, emva akuba ezithobile izizwe ezilishumi, abuyela ixeshana emhlabeni wawo.AN 287.1

  UMenahem, owayekude ekuguqukeni kububi awabenzayo nobatshabalalisa ubukumkani bakhe, waqhubeka “ezonweni zikaYarobheham unyana kaNebhati, awawonisa ngazo amaIsrayeli.” UPekaya noPeka, abalandeli bakhe, nabo “[benza] okubi emehlweni kaYehova.” Iindima 18, 24, 28. Ngemihla kaPeka,” owalawula amashumi amabini eminyaka, uTigelate-pilezere ukumkani waseAsiriya, wamhlasela uIsrayeli wemka nemfumba yabathinjwa kwizizwe ezazihlala eGalili nakwimpuma yeYordan. “AmaRubhen, namaGadi, nesiqingatha sesizwe sakwaManase,” kunye nabanye abemi base“Giligali, nelaseGalili, lonke ilizwe lakwaNafetali” (1 IZikronike 5:26; 2 Kumkani 15:29), basasazwa phakathi kweentlanga kwimihlaba ekude kakhulu nePalestina.AN 287.2

  Koku kubethwa kubi kangaka, ubukumkani bangasentla abuzange bubuye buvuke. Isisalela esibuthakathaka saqhubeka nohlobo lolawulo,nangona lungasenawoamandla. Waba mnyekuphela omnye umlawuli, uHosheya, owalandela uPeka. Kungekudala, ubukumkani babuza kutshayelwa buphele ngonaphakade. Kwathi kodwa kwixesha lentlungu noxinzelelo, uThixo wayesayikhumbula inceba, waza wabanika abantu elinye ithuba lokubuya ekunquleni izithixo. Ngomnyaka wesithathu wokulawula kukaHosheya, ukumkani olungileyo, uHezekiya, waqala ukulawula kwaYuda waza wathi ngokukhawuleza okukhulu kangangoko anakho, wamisela uhlaziyo lwenkonzo yetempile eYerusalem. Walungiselela isidlo sePasika, waza akabizela kuso kuphela isizwe sakwaYuda nesakwaBhenjamini kuphela, awayethanjiselwe ukuba abe ngukumkani phezu kwazo, kodwa wamema zonke izizwe zangasentla. Savakaliswa isaziso “kumaIsrayeli onke, kuthatyathelwe eBher-shebha, kuse kwaDan, ukuba baze kwenza ipasika kuYehova, uThixo wamaIsrayeli eYerusalem; ngokuba babengayenzanga bebaninzi, njengoko kubhaliweyo.AN 288.1

  “Zahamba izigidimi zineencwadi ezivela ezandleni zokumkani nezabathetheli bakhe, zaya kuwo onke amaIsrayeli namaYuda, zathi ngokomyalelo wokumkani, Nina, nyana bakaIsrayeli, buyelani kuYehova, uThixo, ka-Abraham noIsakhe noIsrayeli, abuyele kwabaseleyo kuni, abasindileyo esandleni sookumkani baseAsiriya. . . . Musani ukuyenza lukhuni ngoku intamo yenu, njengooyihlo. Mnikeni uYehova isandla, nize engcweleni nimkhonze uYehova uThixo wenu, kubuye kuni ukuvutha komsindo wakhe. Ngokuba, ukuba nithe nabuyela kuYehova, abazalwana benu noonyana benu bofumana imfesane kwababathimbileyo, babuyele kweli lizwe; ngokuba unobabalo, unemfesaneuYehovauThixo wenu; akayi kubufihla kuni ubuso bakhe, ukuba nithe nabuyela kuye.” 2 IZikronike 30:5-9.AN 288.2

  “Izigidimi ezo zathungela imizi ngemizi ezweni lakwaEfrayim nelakwaManase, zesa kwelakwaZebhulon,” abathwali bekhutshwe nguHezekiya basihambisa isigidimi. UIsrayeli wayemele ukubona kwesi simemo isibheno sokuguquka nokubuyela kuThixo. Noko kunjalo, ababesele kwizizwe ezilishumi ababesahleli kummandla owawukhe wachuma kubukumkani bangasentla, abazange bazikhathalele izithunywa zasebukumkanini bakwaYuda basuka bazikhangelela phantsi. “Bazihleka bazigculela.” Noko kunjalo, babakho abambalwa abaya baphendula ngovuyo. “Amadoda athile akwa-Ashere nawakwaManase nawakwaZebhulon azithoba, eza eYerusalem, . . . ukuze benze umthendeleko wezonka ezingenagwele” Iindima 10-13.AN 291.1

  Kwisithuba seminyaka emibini emva koko, iSamariya yangenelwa yimikhosi ekhokelwa nguShamaneza; kwathi koku kungqingwa, izihlwele zatshabalala kakubi yindlala nesifo kunye nekrele. Isixeko nesizwe zawa, yathi intsalela yezizwe ezilishumi eqhekekileyo yasiwa ekuthinjweni yasasazwa kwimimandla yolawulo lwamaAsiriya.AN 291.2

  Intshabalalo eyafikela ubukumkani bangasentla yayisisohlwayo esiphuma ngqo eZulwini. Ama-Asiriya wona ayesisixhobo nje uThixo awasisebenzisa ukwenza injongo yaKhe. NgoIsaya, owaqala ukuprofeta kanye ngaphambi kokuwa kweSamari, uYehova wayebhekise kwimikhosi yaseSamari ngokuthi “[yi]ntonga yomsindo wam.” “Uswazi olusesandleni sabo,” wathi, “[ku]kubhavuma kwam!” Isaya 10:5.AN 291.3

  Ngendlela embi kakhulu, abantwana bakwaIsrayeli “bona kuYehova uThixo wabo, . . . benzaizintoezimbi.” “Abeva, . . . bayicekisa imimiselo yakhe, nomnqophiso wakhe awawenzayo nooyise babo, nezingqino zaKhe awazingqinayo kubo.” Kwakungenxa yokuba “bayishiya yonke imithetho kaYehova uThixo wabo, bazenzela umfanekiso otyhidiweyo, amathole amabini, benza uAshera baqubuda kumkhosi wonke wezulu, bakhonza uBhahali,” bala ngokupheleleyo ukuguquka, awaya uYehova “wabacinezela, wabanikela esandleni sabaphangi, wada wabagxotha ebusweni bakhe,” ngokwezilumkiso ezicacileyo awayezithumele kubo “ngabakhonzi bakhe bonke, abaprofeti.”AN 292.1

  “Afuduswa ke amaIsrayeli emhlabeni wawo, asiwa eAsiriya,” “ngenxa enokuba engaliphulaphulanga ilizwi likaYehova uThixo wawo; esuka awugqitha umnqophiso wakhe, nako konke awawisa umthetho ngako uMoses umkhonzi kaYehova.” 2 Kumkani 17:7, 11, 14-16, 20, 23; 18:12.AN 292.2

  Kwizohlwayo ezibi ezehla phezu kwezizwe ezilishumi, uYehova wayenenjongo elumkileyo nenenceba. Oko wayengasenakho ukukwenza ngabo elizweni looyise, wayeza kufuna ukukufeza ngokubasasaza phakathi kweentlanga. Icebo laKhe lokusindisa bonke abo babeza kukhetha ukuzinikela ekuxolelweni ngoMsindisi wohlanga loluntu kufuneka lizalisekile; nasekungcungcuthekisweni kukaIsrayeli, wayelungisa indlela yokuba ubuqaqawuli bakhe butyhilwe kwizizwe zehlabathi. Asingabo bonke abasiwa ekuthinjweni ababengazohlwayi. Phakathi kwabo, babekho ababesele benyanisekile kuThixo, nabanye abazithobayo phambi kwaKhe. Ngaba “nyana bakaThixo ophilileyo” (Hoseya 1:10), wayeza kuzisa izihlwele ezisebukumkanini baseAsiriya ekwazini iimpawu zesimilo saKhe nesisa somthetho waKhe.AN 292.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents