Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Abaprofeti Nookumkani - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  48—“Akungamandla, Akungabukroti”

  Kwangoko, emva kombono kaZekariya kaYoshuwa neNgelosi, umprofeti wafumana isigidimi esingomsebenzi kaZerubhabheli. “Isithunywa esibe sithetha nam,” watsho uZekariya, “sandivusa njengomntu ovuswa ebuthongweni bakhe, sathi kum, Ubona ntoni na? Ndathi ke, Ndibona, nanko kukho isiphatho sesibane segolide sonke siphela, sineselwa laso phezu kwentloko yaso, sinezibane zaso ezisixhenxe phezu kwaso, zinamajelo asixhenxe ngasixhenxe ezibane eziphezu kwentloko yaso; neminquma emibini kuso, omnye ungasekunene kweselwa, omnye ungasekhohlo kwalo.AN 593.1

  “Ndaphendula ndathi kwisithunywa esibe sithetha nam, Ziyintoni na ezi zinto, nkosi yam? . . . Saphendula sathi kum, Nali ilizwi likaYehova kuZerubhabheli, lisithi, Akungabukroti, akungamandla; kungoMoya wam; utsho uYehova wemikhosi.”AN 593.2

  “Ndaphendula ndathikuso,Iyintoni na le minqumamibini, ngasekunene kwesiphatho sesibane nangasekhohlo kuso? Ndaphendula okwesibini, ndathi kuso, Ziyintoni na ezi mbaxa zimbini zeminquma, zikufuphi nemiboko emibini yegolide, ethulula ioli ebugolide kuzo? . . . Sathi kum, Aba babini ngabeoli, abema ngakwiNkosi yehlabathi lonke.” Zekariya 4:1-6, 11-14.AN 594.1

  Kulo mbono, iminquma emibini emi phambi kukaThixo,imelwe kukuthululwa kweoli yegolide kuyo ngemibhobhoyegolide ingene kwisitya sesiphatho sesikhanyiso. Kwesi sitya, izibane zengcwele zigalelwa (ioli) ukuze zikhanye kakhulu, ukukhanya okungapheliyo. Ngoko ke, ukusuka kwabathanjisiweyo abemi phambi koThixo, ukuzaliseka kokukhanya okungcwele nothando namandla kunikwa abantu baKhe, ukuze bakwazi ukunika abanye ukukhanya novuyo nokuhlaziyeka. Abo bathe batyetyiswa ngolo hlobo kufuneka batyebise abanye ngendyebo yothando lukaThixo.AN 594.2

  Ekwakheni ngokutsha indlu kaYehova, uZerubhabheli wasebenza ejongene neenzima ezininzi. Kususela kwasekuqaleni, ababandezeli “bamana ukubaphelisa amandla abantu bakwaYuda, beboyikisa ekwakheni,” [amadoda] “bawanyanzela ngegunya nangamandla [ukuba ayeke].” Ezra 4:4, 23. Ngoko uYehova wangenelela ngenxa yabakhi, waza ngoku wathetha ngomprofeti waKhe kuZerubhabheli, esithi, “Ungubani na wena, ntaba inkulu, phambi koZerubhabheli? Yiba sisithabazi; yena uya kulivelisa ilitye lochochoyi, kunkqangazwa kusithiwa, Ubabalo, ubabalo malube kulo.” Zekariya 4:7.AN 594.3

  Kuyo yonke imbali yabantu bakaThixo, iintaba eziphakamileyo zobunzima, ekubonakala ngathi azinakuqabeleka, zaphakama phambi kwabo babezama ukuhambisa iinjongo zeZulu. Izithintelo ezinjalo zavunyelwa nguYehova njengovavanyolokholo. Xa sibiyelwe kumacala onke, eli liba lixesha, ngaphezu kwawo onke amanye, lokuba sithembele kuThixo nasekuphuhliseni intembeko engagungqiyo. Kungaloo ndlela othi umphefumlo ube ngamandla awoyisayo. Ngaphambi kokufunwa lukholo, izikhubekiso ezibekwe nguSathana endleleni yomKristu ziya kuthi shwaka; kuba amandla ezulu aya kuza ukuba amncede.AN 595.1

  “[Akukho] nto iya kuninqabela.” Mateyu 17:20. Indlela yehlabathi kukuqala ngomgcobo nokuqhayisa. Indlela kaThixo kukwenza imini yezinto ezincinane isiqalo soloyiso oluqaqambileyo lwenyaniso nobulungisa. Maxa wambi ubaqeqesha abasebenzi baKhe ngokubazisela izidaniso nokubonakala ngokungathi kukoyiswa. Yinjongo yaKhe ukuba bafunde ukoyisa iinzima.AN 595.2

  Abantu bayakholisa ukulingeka ukuba bagquduze phambi kweengxaki nezikhubekiso ezijongene nabo. Ukuba ke bathi babambe isiqalo sokuthembela ngokuqinileyo kwabo kude kube sekupheleni, uThixo uya kuyigudisa indlela. Impumelelo iya kubazela ngexesha besilwa neenzima. Phambi komoya ongenaloyiko nokholo olungathandabuziyo lukaZerubhabheli, iintaba eziphakamileyo zenzima ziya kuba zizithabazi; athi nalowo ozandla zakhe bezibeke isiseko, naye “izandla zakhe ziya kuyigqiba.” “Yena uya kulivelisa ilitye lochochoyi, kunkqangazwa kusithiwa, Ubabalo, ubabalo malube kulo.” Zekariya 4:9, 7.AN 595.3

  Igunya namandla omntu awazange amise bandla likaThixo kwaye engekho anokuze alitshabalalise. Alikho phezu kweliwa elingamandla omntu, kodwa lasekwaphezukukaKristu Yesu, iLiwa laMaphakade, lakhelwa khona ibandla, “namasango elabafileyo akayi kuloyisa.” Mateyu 16:18. Ubukho bukaThixo bunika uzinzo emsebenzini waKhe. “Musani ukukholosa ngamanene, ngonyana womntu,” lilizwi eliza kuthi. Indumiso 146:3. Ebengabakhoyo amandla enu ngokuzola nangokukholosa.” Isaya 30:15. Umsebenzi ozukileyo kaThixo, osekwe phezu kwemithetho-siseko yokulunga kwanaphakade, awusayi kuze uphuthe. Uya kusuka emandleni uye emandleni, [njengoko athi], “akungabukroti, akungamandla; kungoMoya wam; utsho uYehova wemikhosi.” Zekariya 4:6.AN 596.1

  Isithembiso esithi, “Izandla zikaZerubhabheli ziyisekile le ndlu; izandla zakhe ziya kuyigqiba,” sazaliseka ngolo hlobo.Indima 9. “Ke amadoda amakhulu amaYuda akha, aphumelela ngokokuprofeta kukaHagayi umprofeti, noZekariya unyana kaIdo; akha ke agqiba, ngenxa yomthetho kaThixo kaIsrayeli, nangenxa yomthetho wooKoreshi, noDariyo, noArtashashata, ookumkani basePersi. Yagqitywa ke le ndlu ngosuku lwesithathu lwenyanga enguAdare [inyanga yeshumi elinambini]; ngumnyaka wesithandathu lowo wokulawula kukaDariyo ukumkani.” Ezra 6:14, 15.AN 596.2

  Kamsinyane emva koko, itempile ebuyiselweyo yangcwaliswa. “Oonyana bakaIsrayeli, ababingeleli nabaLevi nabanye oonyana basemfudusweni bakwenza ngovuyo ukuhlaziywa kwale ndlu kaThixo;” “bayenza ipasika ngomhla weshumi elinesine wenyanga yokuqala.” Iindima 16, 17, 19.AN 596.3

  Itempile yesibini ayizange ilingane neyokuqala ngobuhle, ingazange yangcwaliswa ngaloomiqondisoyobukhokobungcwele eyayikho Kwitempile yokuqala. Kwakungekho kubonakala kwamandla avela ngasentla ukuphawula ukubekelwa kwayo ukusetyenziselwa uThixo. Lalingekho ilifu lozuko elabonwa lizalisa ingcwele esanda kwakhiwa. Kwakungekho mlilo owehla ezulwini ukuba udle umbingelelo phezu kwesibingelelo. IShekina yayingasahleli phakathi kweekherubhi kwingcwele kangcwele, ityeya, isihlalo senceba, namacwecwe esingqino ayengekho apho. Kwakungekho mqondiso wezulu owawusazisa kumbingeleli obuzayo intando kaYehova.AN 597.1

  Esi ke, sisakhiwo awathi ngaso uYehova ngomprofeti uHagayi: “Buya kuba bukhulu ubuqaqawuli bamva bale ndlu, ngaphezu kobokuqala.” “Ndizinyikimise zonke iintlanga, zifike izinto eziNqwenelekayo zeentlanga zonke, ndiyizalise le ndlu ngobuqaqawuli; utsho uYehova wemikhosi.” Hagayi 2:9, 7. Kwaba yiminyaka amadoda afundileyo ezama ukubonisa apho izithembiso zikaThixo, ezanikwa uHagayi, zazaliseka khona; kanti ke ekufikeni kukaYesu waseNazarete, Owayelangazelelwa zizizwe zonke, owathi, ngobukho buqu kwaKhe, wangcwalisa iindawo zetempile, abaninzi baye baqina ekulanduleni ukubona nakuphi na ukubaluleka okukhethekileyo. Ikratshi nokungakholwa kuzimfamekisile iingqondo zabo kwintsingiselo eyiyo yamazwi omprofeti.AN 597.2

  Itempile yesibini yazukiswa, kungengalo ilifu lobuqaqawuli bukaYehova, kodwa ngobukho baLowo ekuhleli kuYe “konke ukuzaliseka kobuthixo ngokomzimba”—uThixo ngokwaKhe “[e]bonakalaliswa esenyameni.” Kolose 2:9; 1 Timothy 3:16. Ekuzukisweni ngobukho buqu bukaKristu ngexesha lokulungiselela kwaKhe kwasemhlabeni, kule nto nje iyodwa, itempile yesibini yayidlula eyokuqala ngobuqaqawuli. “Onqwenelekayo Weentlanga Zonke” [NKJV] wayefikile ngokwenene etempileni yaKhe, ngexesha uMntu waseNazarete wayefundisa ephilisa kwiintendelezo ezingcwele.AN 597.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents