Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  9. TIRO LE BOTSHELO

  Modimo ke mocwedi oa botshelò, le lesedi, le boitumèlò mo lobopoñ lotlhe hèla, yaka marañ a a cwañ mo letsatsiñ, le dikèlèlò tsa metse ha di beloga mo mocwediñ o o tshedileñ, o o bilolañ metse a mantlè a magolo, matlhògònòlò a cwa mo go Ona me a èlèla mo dibopiweñ cotlhe tsa Ona. Me goñwe le goñwe kwa botshelò yoa Modimo bo mo dipeduñ tsa batho, bo tla cwa bo èlèla mo go ba bañwe, ka loratò le ka tshegohacò.DDI 91.1

  Boitumèlò yoa Mmoloki oa rona bo no bo eme mo go kakatlololeñ, le mo go rekololeñ batho ba ba oleñ. E ne e le ka ntlha ea gona ha a na a se ka a ithèkègèla botshelò, me a ichòkèla mokgòrò a nyatsa ditlhoñ. Yalo baengela le bònè ba bo ba nntse ba dirèla batho ka go ba naea boitumèlò. Ke gona boitumèlò yoa bònè. Selò se baithati ba ka se dilolèlañ matlho, ba se kaea tirò e e mashwè e e sa ba chwanèlañ eboñ go thusa ba ba benyana, le balala le bahumanegi, me ke eòna tirò e e dirwañ ke baengela ba ba senañ boleo. Mòea oa loratò loa ga Keresete loa boinèlò mo go thuseñ ba bañwe ko òna o o tletseñ ka legodimo, e bile ke òna boteñ yoa boitumèlò yoa gòna. Me mòea o o nntseñ yalo o tla nna mo go balatediñ ba ga Keresete; ke eòna tirò e ba tla e dirañ. Ea re ha loratò loa ga Keresete lo bonye bonnò mo peduñ, lo nntse yaka lonkò lo lo monate, ga lo kake loa hitlhwa. Moutlwalò o o boitshèpò oa lona o tla lemogwa ke botlhe ba re kopanañ nabò. Mòea oa ga Keresete mo peduñ o nntse yaka mocwedi mo sekakeñ, o èlèla go rudisa botlhe hela, me ba ba batlileñ go shwa ka lenyora ba tlhoahalèlè go nwa metse a botshelò.DDI 91.2

  Loratò loa ga Yesu, ha lo le mo go rona, lo tla shupiwa ke go eletsa go dira yaka ènè a na a dira, ka go choletsa e go thusa batho. Me go tla isa kwa go rateñ le go tlhomogeñ pelo, le kwa go utlwalèlaneñ botlhoko le dibopiwa cotlhe tse di babalèlwañ ke Rra echo oa legodimo.DDI 92.1

  Botshelò yoa Mmoloki a le mo lehatshiñ e ne e se yoa boiketlò le boitirèlò, me a inaea letsapa ka boichòkò, le ka tlhòahalò, a lekèla rure go dirèla batho ba ba latlhegileñ polokò. Go cwa boyeloñ yoa dipitse go ea mokgoroñ kwa Kalefare, a tsamaea mo tseleñ ea boinèlò hèla, a sa tshabe ditirò tse di thata, leha e le diketò tse di lapisañ, leha e le tishò le mohuhucò tse di phuègisañ a re, “Morwa motho ga a ka a tla go dirèlwa ha e se go dirèla, le go ntsha botshelò yoa gagwè go nna thekololò ea batho ba le bantsi”. Mat. 20: 28. E ne e le eòna tebo e kgolo ea botshelò yoa gagwè. Dilò cotlhe tse diñwe tsa nna kwa moragò ga gona. E ne e le seyò sa gagwè, le noò ea gagwè go dira go rata ga Modimo, le go shwetsa tirò ea gagwè. Boènè le boipapalèlò bo ne bo sena lobaka mo tiroñ ea gagwè.DDI 92.2

  Yalo ba ba abecweñ tshegohacò ea ga Keresete ba ikeetleditse go inèla hèla gotlhe, gore le ba bañwe ba o ba shwetsèñ ba abèlwè nèò ea selegodimo. Ba tla leka ka thata eothle gore lehatshe le thusègè, le nnè botoka ka go aga ga bònè mo go yeòna. Kelecò e e nntseñ yalo ke selò se se tlhogañ rure mo peduñ ea motho eo o tlhabologileñ rure. Ea re hèla motho a sena go tla mo go Keresete, hoo go tsalègè mo peduñ ea gagwè kelecò ea go itsise ba bañwe kaga tsala e e rategañ e o e bonyeñ eboñ Yesu; lehoko ye le bolokañ le ba le itshepisa ga le kake ya cwalègèla hela mo peduñ ea gagwè. Ea re ha re apesicwe tshiamò ea ga Keresete, me re tladiwa boitumèlò ka Mòea oa gagwè go aga mo go rona, re tla bo re retelèlwa ke go didimala hèla. Ea re ha re lekeleditse, me ra bona ha Morèna a le molemo, re tla bo re na le señwe go se bolèla. Yaka Filipo, a dira a sena go bòna Mmoloki, re tla lòpa ba bañwe gore ba tle kwa go ènè. Re tla leka go ba shupetsa dinatehò tse di mo go Keresete, le bonnete yoa tse di sa bonweñ tsa lehatshe ye le tlañ. Go tla nna kelecò e e tukañ ea go tsamaea mo tseleñ e Yesu o tsamaileñ mo go eòna. Re tla eletsa thata, gore ba ba mo tikologoñ ea rona ba “Bone Kwana oa Modimo, eo o tlosañ boleo yoa lehatshe”. Yohane 1: 29. Me phegèlèlò ea go tshegohatsa ba bañwe e tla tlisa matshegò mo go rona. Modimo o no o re laoletse yalo ka go re neèla ntlha ñwe ea tirò mo moreroñ oa thekololò. O neetse batho kabèlò ea go nna baabediwi ba sebopègò sa Se Modimo, le bònè gapè ba neecwe go tshèlèla ba bañwe ka bònè matlhogònòlò a a nntseñ yalo. Ke tlotlò e kgolo, le boitumèlò yo bo heteletseñ, go heta cotlhe tse Modimo o ka di naeañ batho. Bònè ba ba neecweñ go nna badihi mmògò nao mo ditiroñ tsa loratò ba atamedicwe bogolo bogolo kwa go Mmopi oa bònè.DDI 92.3

  Ha Modimo o ka bo o no o ratile o no o ka neèla baengela ba legodimo taecò ea Efangele, le tirò eotlhe ea tirèlo ea loratò. O no o ka dirahatsa maikaèlèlò a Ona ka mekgwa e sele. Me mo loratoñ lo logolo loa Ona oa itshenkèla rona go nna badiri mmògò le òna ka osi le mmògò le Keresete le baengela, gore re abèlwè tlhògònolohalò le boitumèlò, le cholecò ea pelo tse di cwañ mo tireloñ euò e e senañ boithatò.DDI 93.1

  Re lerilwe mo boemoñ yoa go utlwalana le Keresete ka go kopana naè mo go bogeñ botlhoko ga gagwè. Tirò ñwe le ñwe ea boinèlèlò yoa go thusa ba bañwe, e tle e natlahatse mòea o o ratañ go thusa mo teñ ga pelo ea eo o abañ, e tle e mo kitlanye bogolo le Morekolodi oa lehatshe, “Eo o na a humile, leha go nntse yalo a humanèga, gore lona lo humè ka khumanègò ea gagwè”. Me ke ka mo hèla re ka dirahatsa maikaèlèlò a Modimo kaga rona ha o re bopa; me botshelò yoa rona bo ka segòhala yalo.DDI 94.1

  Ha lo ka ea tiroñ yaka Keresete a laoletse barutwa ba gagwè go dira, me lo mo gapèlèla meòea ea batho lo tla ikutlwa ha lo chwanetse go lekèlèlèla kwa teñ ga dilò tsa SeModimo, le go bònè kicò e e kwa pele mo go còna, me lo tla bolaèlwa tshiamò ke tlala le lenyora. Lo tla rapèla Modimo, me tumèlò ea lona e tla thatahala, me meòea ea ona e tla ñwa nonohò mo sedibeñ sa Polokò. Ha lo hitlèla kgan le ditekò, mo, go tla lo lelekèla kwa Lehokuñ ya Modimo, le kwa thapeloñ. Lo tla gola mo tshegohacoñ le mo go itseñ Keresete; me lo tla tsènèla kwa teñ teñ ga go tlwaèlana le dilò tsa gagwè.DDI 94.2

  Go dirèla batho ba bañwe ka pelo e e sa ikgopoleñ go tlo go nee motho boènè tota boteñ, le nitamò, le bontlè yo bo chwanañ le bontlè yoa ga Keresete; me go leretse motho eo o ruileñ dilò tse kagishò, le boitumèlò. Maikutlò a pagamisediwe kwa godimo.DDI 94.3

  Ga goa chwanèla sebaka sa bobodu le sa boithatò. Ba ba itlwaetsañ go dira ditirò tsa SeKeresete yalo, ba tla gola. me ba tla nonoha go dirèla Modimo. Ba tla lemoga sentlè dilò tsa Semòea; nonohò ea bònè mo thapeloñ e tla golèla kwa pele; me tumèlò e e nitameñ, e sa tshikènyegefñ e tla nna ea bònè. Mòea oa Modimo, ka o elame Mòea oa bònè, o ntsha dipina tse dintlè tsa pelo tsa bònè di intshiwa ke go itèwa ke monwana oa Modimo. Ba ba inèlan yalo go dirèla ba bañwe ka botlhòka boithatò, rure e ka nna bònè ba ba itirèlañ polokò ea bònè.DDI 94.4

  Mokgwa o moñwe hèla o go ka golwañ mo tshegohaeoñ ka òna, ke gi dira ka loratò hèla tirò e Keresete o rileñ re e dirè, eboñ ka thata eotlhe e re nañ naeò go thusa, le go segohatsa ba ba tlhòkañ go thusiwa. Thata e bònwa ka go dira. Go itshikinya ke go itshedisa. Ba ba reñ ba otla botshelò yoa tumèlò ka go amogèla matshegò a a tlañ ka mokgwa oa go nna mo phuthegon hela, me ba sa dirèle Keresete ka sepè, ba chwaua le batho ba ba tshelañ ka go ya hèla, me ba sa dira sepè. Me hèla yaka go nntse mo mmediñ, mo botsheloñ yoa mòea go nne hela yalo, go tle tshenyègò le go bola. Ha motho a ka gana go tshikinya ditokololò tsa gagwè di ne di tla paralala hèla ka bonakò, di be di sa tlhole di na le go chwara sepè. MoKeresete le ènè eo o ganañ go dirèla Modimo ka dithata tse o di mo neileñ ga a kake a golèla mo go Keresete, me thatanyana eo na a na naeò galè e tla nyelèla.DDI 95.1

  Phuthègò ea ga Keresete ke èona e laocweñ ke Modimo gore e tlisè batho mo polokoñ. Tirò ea eòna ke go tsamaisa Efangele mo leliatshiñ. E bile ke chwanèlò e e laolecwañ BaKeresete botlhe hèla. Moñwe le moñwe, o chwanetse go dira yaka taecò ea Mmoloki e bua, kaha nonohoñ, le kaha sabakeñ se o se neecweñ. Loratò loa ga Keresete lo re lo senolecweñ, lo beile molato mo go rona kaga ba ba sa mo itseñ. Modimo o re neile lesedi, eseñ go nna ya rona rosi, e leñ gore le sedihalèlè bònè.DDI 95.2

  Ha balatedi ba ga Keresete ba ka bo ba cogile sentlè go itse chwanèlò ea bònè, go ka bo go le bontsintai yoa batho, kwa gompiyeno go na le a le moñwe hèla, go bolèla Efangele mo dichabeñ tse di mo lehihiñ. Me botlhe ba ba retelecweñ go ea tiroñ e ka bosi, ba ka bo ba thusa ka thoto tsa bone, le ka merapèlò ea bònè. Le mo mahatshiñ a go tweñ a Ba Keresete, go ka bo go tlhoahalèlwa batho go ba lere mo polokoñ.DDI 95.3

  Ha re rata go dirèla Keresete ga se go re re chwanetse go ea mahatshiñ a bahaitene; leha e le go cwa mo gae, leha e le mo go ba ba tikologoñ ea legae, ha e le gòna kwa tirò e e re lebanyeñ e gòna. Re ka dira mo gae, mo Phuthegoñ, le mo go ba re nañ nabò, ba re tlwaelanyeñ nabò, le mo go ba re dirahanañ nabò.DDI 96.1

  Bogolo yoa tirò ea Mmoliki oa rona yale ka a tshedile mo lehalshiñ, yoa dirwa a le mo tluñ e go betlelwañ mo go eòna kwa Nasaretha. Ea ne ea re a tlhakanye a nntse le batho ba babòtlana a na le badiri a bapile nabò, Morèna oa Botshelò a patwa ke baengela ba ba mo dirèlañ, me a bo a sa lemogwè, a sa tlotlwe. O rile a nntse a dira yalo ka mabògò, a bo a nntse a le mo tseleñ e o romilweñ mo go eòna hèla, yaka kwa moragò ha a hodisa babobodi, goñwe a tsamaea ka dinaò mo godimo ga dintèlò Isa Lewatle ya Galile, a le mo gare ga macubucubu a phehò e kgolo. Hèla yalo, le mo ditiroñ tse di pòtlana, le mo maemoñ a a kwa tlhatsetlhatse, re ka sepala le Yesu, re ba re dira naè.DDI 96.2

  Moaposloli a re, “Boèmò yo motho moñwe le moñwe o bidicweñ a le mo go yòna, a a nne mo go yòna a na le “Modimo.” 1 Bakor. 7: 24. Modiri o ka tsamaisa tirò ea gagwè ka mokgwa o, o tla galaletsañ Mon oa gagwè ka òna, ka ntlha ea boikanyègò yoa gagwè. Ha e le molatedi rure oa ga Keresete, tumèlò ea gagwè e tla ea naè mo go cotlhe tse o di chwarañ e ba e senolèla batho Mòea oa ga Keresete. Mmereki o ka nna moetsi oa Eo o na a bereka a agile mo ditholeñ tsa Galile, ha a le tlhaga le boikanò mo mmerekoñ oa gagwè. Moñwe le moñwe Eo o ipitsañ MoKeresete o chwanetse go dira, gore ba bañwe ba galaletsè Mmopi le Morekolodi oa bònè, ka go leba ditirò tsa gagwè tse di siameñ.DDI 96.3

  Ba le bantsi ba italotse mo go ntshetseñ tirelò ea ga Keresete dilò tsa bònè. ba re go na le ba ba humileñ bogolo go bònè, ba bile ba mo maemoñ a a kwa pele ga bònè. Mogopolò o, o kganelse batho ba le bantsi, ka go twe, ba ba etleetsegileñ bogolo bogolo ke bònè ba le bosi ba ba chwanetseñ go inèla mo tirèloñ ea Modimo. Yanoñ goa tlo go buiwe ke ba le bantsi ba re, dinèò tsa Modimo di abèlwa ba ba ratwañ hèla, me ba bañwe baa tiñwa; me ba ba timilweñ ga ba bilidiwe tiroñ leha e le maduoñ. Me ga goa bolèlwa yalo mo sechwanchoñ. E rile moñ oa ntlo a bitsa batlhanka ba gagwè, a neèla moñwe le moñwe tirò e e leñ ea gagwè.DDI 97.1

  Ha re na le pelo e e ratañ re ka dira le ditironyana tse di nnye hèla yaka go Morèna. Bakolosa 3: 23. Ea re ha loratò loa Modimo lo le mo peduñ, lo tla ipònatsa mo botsheloñ. Lonkò lo lo monate loa ga Keresete lo tla re tsena gare lo re dikanyeletsa, me re tla nna thushò le tsbegohacò mo go ba bañwe.DDI 97.2

  U se ka ua leta dipaka tse di kgolo, leha e le go lebèlela nonohò e e gakgamatsañ u e se u ee tiroñ ea Modimo. U se ka ua ithaea ua re, ana ba lehatshe ba tla reñ kaga gago? Ea re ha botshelò yoa gago yoa ka malatsi aotlhe bo shupa bontlè le bophepha. yoa tumèlò ea gago, me ba bañwe ba bòna sentle ha n eletsa go nna mothusi oa bònè, go leka ga gago ga go ketla go latlhèga hèla.DDI 97.3

  Barutwa ba ga Yesu le ba ba bòtlana thata ba ka tlgògònòlòhatsa ba bañwe. Motlha moñwe ga ba ketla ba lemoga ha ba dira señwe se se molemò thata, ecwa ba ka simolola ka tirò ea bònè e ba nna thushò ñwe e e tla golèlañ pele, le tshegohacò e kgolo, e e atlhameñ e macò a eòna ba se ketlañ ba a itse, go tla go tsamaea a senolwe mo letsatsin ye legolo ya bohèlò. Ga ba itse, ga ba ikutlwe ha ba dira señwe se segolo. Ga go lopiwe mo go bònè, gore ba itapise ka go re, a yana, a phenyò e tla bònala? Ba na le go cwelèlèla pele hèla ba tuuletse, ba nntse ba dira kaha Modimo o ba abetseñ tirò ka teñ; me go tshela ga bònè ga go ketla go nna lehèla. Meòea ea bònè ka bosi e tla nna e golèla pele mo chwanoñ ea ga Keresete: ke badiri mmogò le Modimo mo botsheloñ yono, me yalo ba bo ba ipaakanyetsa tirò e kgolo e e kwa pele, le go nna mo boitnmèloñ yo bo senañ bohutsana bope mo botsheloñ yo bo tlañ.DDI 97.4

  Ke mañ eo o len mocwedi oa lesedi le botshelò Le boitumôlò?DDI 98.1

  Ke eñ se e ne ele boitumèlò mmoloki?DDI 98.2

  Tirò ea baengele ke eñ?DDI 98.3

  Mòea oa legodimo ke eñ?DDI 98.4

  A loratò loa Keresete lo ka shuywa mo peduñ?DDI 98.5

  Loratò loa ga Yesu lo tla shupiwa yañ?DDI 98.6

  Se se tla gogèla go eñ?DDI 98.7

  O na a tshela botshelò ye bo ntseñ yañ mono lehatshiñ?DDI 98.8

  Maikaelèlo a gagwè ènè ele eñ mo botsheloñ yoa gagwè?DDI 98.9

  Ke eñ se se ne se se na karolo mo tiroñ ea gagwè?DDI 98.10

  Balatedi ba gagwè ba tla ipakanya go dira eñ?DDI 98.11

  Ha moñwe a tla go Keresete keleco ea gagwè ke eñ?DDI 98.12

  Ke tla rata gore ba bañwe ba bònè eñ?DDI 98.13

  Go tshegohatsa ba bañwe go tla re dirèla eñ?DDI 98.14

  Tlotlo e kgolo e Modimo o ka e naeañi motho ke eñ?DDI 98.15

  Re leriwe yañ mo kutlwèloñ botlhoko ea ga Keresete?DDI 98.16

  Botshelò e ka na letshegò yañ mo go rona hèla?DDI 98.17

  Ha u dirèla meoa o chwanetse oa na le eñ?DDI 98.18

  Diteko di tla go kgweletsa go eñ?DDI 98.19

  U tla gola yañ?DDI 98.20

  Go dirèla ba bañwe kwa ntlè ga go timana go tla go naeañ?DDI 98.21

  Ke eñ se se se nañ manno?DDI 98.22

  Re dirèla yañ poloko ea rona?DDI 98.23

  Ba leka go dira eñ ba ba amogelañ matshego a ga Keresete ba sa mo direle sepè?DDI 98.24

  Bohèlo ke eñ?DDI 99.1

  Kereke ke eñ?DDI 99.2

  Go tirò ehe e e mo diatleñ tsa Mokeresete moñwe le moñwe?DDI 99.3

  Ha balatedi ba ga Keresete ba na ba le tlhaga ba ka bo ba dira eñ?DDI 99.4

  Re ka dira kae gapè?DDI 99.5

  Keresete o na a senya kae bogolo yoa nako ea gagwè mo lehatshiñ.DDI 99.6

  Motho o chwanetse a kgweetsa yañ tirò ea gagwè?DDI 99.7

  Motlhanka o chwanetse a dira yañ tirò ea gagwe?DDI 99.8

  Ba bañwe ba dira seipato sehe?DDI 99.9

  Morèna o na a naea moñwe le moñwe eñ?DDI 99.10

  Re chwanetse ra dira yañ tirò ñwe le ñwe?DDI 99.11

  Go kgona ga rona go tla dirèlañ ba bañwe?DDI 99.12

  Ba ba humanegileñ ba ka na eñ go ba bañwe?DDI 99.13

  Ba chwanetse ba cwèlèla pele yañ?DDI 99.14

  Ba ipakanyetsa eñ?DDI 99.15

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents