Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  10. DITHUSHO TSA BOTSHELO YOA SEKERESETE

  Go na le mekgwa e mentsi e Modimo o senkañ go re ikitsise ka eòna le go re kopanya le Ona ka eòna. Lobopò lo bua le maikutlò a rona ka metlha. Pelo e e bulegileñ e tla gakgama lèla loratò loa Modimo, le kgalalelo ea Ona, tse di senolwañ ka ditiro tsa diatla tsa Ona. Tsèbè e e reeditseñ e ka utlwa, e ba e tlhaloganya mancwe a Modimo, a o buañ ka aòna ka dilò tsa lobopò. Naga e e tala, le ditlhare tse di godileñ, le dikukunya, le dicheshe, le leru ye le sesèlañ, le pula e e nañ, le nokana e e phothoselan, le dikgalalelò tse di bònalañ kwa loapiñ, cotlhe di bua le dipelo tsa rona, me di re biletsa kitsanyoñ le mmopi oa còna.DDI 100.1

  Mmoloki oa rona o na a bòhèlèla dilliutò tsa gagwè ka dilò tsa tlliolègò. Ditlhare, le dinònyane, le dicheshe tse di tidiheñ, le dithabana, le bodiba, le magodimo a mantlè, le còna ditirahalò tsa ka malatsi aollhe, tsa chwaragañwa cotlhe le mahoko a boamarure, me e le gore, dithutò tsa gagwè di gakologèlwè ka galè ka galè, le motho a le ha gare ga ditirò, le ditlhodiegò tsa bolshelò yoa gagwè le letsapa ya yòna.DDI 100.2

  Modimo o rata gore ditirò tsa Ona di lebosègè mo baneñ ba Ona; le gore ba kgatlhwè ke bontlè yo o kgabisitseñ legae yoa rona ya lehatshe ka yòna. Ona, o rata dilò tse dintlè; me o rala bontlè yoa maitsèò bogolo go bontlè yo bo kgatlhañ yoa bokahanllè. O eletsa gore re totisè bophepha yoa pelo le bosisi, re etsè go kgaba ga dicheshe.DDI 100.3

  Ha re ka reetsa hèla, dibopiwa tse Modimo o di tlhodileñ di tla re ruta dithutò tse di eletsègañ tsa kutlwò, le tsa boikanyò. Go simolola ka dinaledi, tse di saleñ di tsamaea mo ditseleñ tsa còna tse di senañ motlhala, e le ditsela tse di di laolecweñ e sale ka tlhòlègò, go tla mo tlhakanyañeñ e nnye ea lorole dilò tsa tlholègò cotlhe hèla di utlwa go rata ga Mmopi oa còna.DDI 101.1

  Me Modimo o tlamela, o bile o tshegeditse cotlhe tse o di tlhodileñ. Ona o o tshegeditseñ mabatshe, eboñ dinaledi, mo sebakeñ se se senañ bolekanyeco o nntse o tlamela le thaganyana e e tleñ e letse molodinyana oa eòna e sena poihò. E re batho ba bololèla tiroñ ea bònè ea malatsi, o ba lebile, hèla yaka ha ba le mo tbapeloñ: ea re ba italetsa ha hatshe ka maabanyane, le ba coga mo moshoñ; ea re mohumi a ya a kgora mo lolwapeñ loa gagwè lo lo atlhameñ, goñwe mohumanegi a phuthèla bana ba gagwè go ba cholèla bonnye yo o nañ nayò botlhe hèla ba okañwe ke Rara oa Legodimo. Ga go chologe dikeledi dipè tse o sa di tlhokomeleñ. Ga go na boitumèlò bope yo o sa bo eleñ tlhòkò.DDI 101.2

  Ha re ka bo re dumetse lehoko ye ka botlalò, go ka bo go sena tlhodiègò epè e e ka re chweñyañ. Botshelò yoa rona bo no bo se kella bo tlala dipelaèlò yaka bo nntse yana; ka go bo dilò cotlhe tse di tona le tse di pòtlana di ne di tla beèwa mo diatleñ tsa Modimo me Ona ga o itse go huduiwa ke bontsintsi yoa ditiròtirò, leha e le go imèlwa ke bokete yoa còna. Hoñ re ne re tla ya monate mo peduñ ka boitapologò yo re saleñ re kgaogana nayò bogologolo.DDI 101.3

  Hèla yaka megopolò ea lona e itumèlèla bontlè yoa lehatshe go bo leba, gopolañ lehatshe ye le tla tlañ, ye le se ketlañ le itse phishò ea boleo gopè; le kwa go se ketlañ go tlhòla go bonwa lehihi ye le tlañ ka phucò gopè. A pelo ea gago e tlhatlhanyè legae ya ba ba rekolocweñ, me u bo u itse ha le tla gaisa gotlhe mo u ka go akanyañ ka kgalalèlò ea yeòna. Ha re leba dinèò tsa Modimo mo lobopoñ re bòna ka looto hèla marañ a se kaee a kgalalèlò ea òna.DDI 101.4

  Me re bua hela yaka go kwadilwe, ga twe, ke Dilò tse leitlhò le se kañ ya di bòna, le tse tsèbè e se kañ ea di utlwa, le tse di se kañ tsa tsèna mo peduñ ea motho, eboñ dilò cotlhe tse Modimo o di baakanyeditseñ bònè ba ba o ratañ. Me Modimo o di senoletse rona ka Mòea: gome Mòea o hukutsa dilò cotlhe, E, le dilò tse di boteñ tsa Modimo. — 1 Bakor 2: 9, 10.DDI 102.1

  Bo Motlhaba dipakò, le Mokeleki oa dilò tsa lobopò, ba balèla dilò di le dintai kaga dilò tse di bopilweñ; me MoKeresete ke ènè eo o lemogañ bontlè yoa lehatshe me bo mo nee boitumèlò yo bo gaisañ ka go bo hitlhela e le tirò ea ga Rragwè, me o lemoga loratò loa gagwè mo dichesheñ le mo ditlhatshaneñ, le mo ditlhariñ le mo boyañeñ, le mo merogoñ. Ha motho a leba dithaba, le melapo, le dinoka, le mawatlè, me a sa lemoge ha e le dineò tsa loratò loa Modimo, tse o di abetseñ batho ke gore motho eo, ga a lemoge sepè se e leñ shòna.DDI 102.2

  Modimo o bua le rona ka ditirò tsa dipabalèlò tsa Ona, le ka go nna ga Mòea oa òna mo peduñ. Mo diloñ, le mo ditiroñ tse re emeñ ha gare ga còna, le mo diphetogoñ tse di dirahalañ ka malatsi aotlhe, go na le dithutò tse di thusañ thata ha matlhò a dipelo a apogile gore a di bònè. Mokwadi oa Pasalema o rile a tlhotlhomisa motlhala oa pabalèlò ea Modimo, a re, “Lehatshe le tletse bopelonoini yoa ga Yehofa yoa loratò.’’ Pesal. 33: 5. Leha e le bomañ ba ba botlhale, ba tla èla dilò tse tlhòkò, me ba tla akanya mautlwèlò botlhoko a ga Yehofa. — Pesal. 107: 43.DDI 102.3

  Modimo o bua le rona ka lehoko ya Ona. Me mo go yeòna go mancwe a a utlwalañ ka tlianolò, a bolèla kaha o nntseñ ka gòna, le kaha O dirañ ka gòna mo bathuñ, le kaga tirò e kgolo ea thekololò ea batho, Mo go yeòna go petlègile ha pele ga rona polèlò kaga ditlhògò tsa dichaba, le baperofeti, le banna ba bañwe ba baitshepi ba bogologolo. “E ne e le batho ba ba bopegileñ yaka rona”. Re bòna yaka ba ne ba shukashukana le dilò tse di ñodiegisañ pelo tse di chwanañ yaka tsa rona, le yaka motlha moñwe ba wèla mo dithaèloñ yaka rona, me ba nametsèga, ba lekèla pele, me ba henya ka thushò ea Modimo, me le rona re kgwathadiwa ke go leba bònè, me re lekèla pele kwa tshiamoñ Ha re bala kaha ba neilweñ thushò ka gòna, le yaka ba ithutile, le kaga lesedi ye ba le neilweñ, le loratò, le tshegohacò tse ba yeleñ monate oa còna, le tirò e kgolo e ba e dirileñ ka thushò ea Modimo e ba e neilweñ mòea o o noñ o tuka mo go bònè o tukise kelecò e e boitshepò mo dipeduñ tsa rona; me re eletse go ba etsa mo maitseoñ a rona, le go sepela le Modimo yaka bònè.DDI 103.1

  Yesu o buile kaga Dikwalò tsa kgolaganò e e Kgologolo, a re “Ke còna tse di shupañ kaga me”, ke le Yesu. Yohane 5: 39. Ke ènè go tlhomilweñ mo go ènè cholohèlò ea rona, ea go bòna botshelò yo bo sa khutleñ”. E, Bibele eotlhe e bolèla kaga Keresete, go simolola ka polèlò kaga tlholò ea lehatshe,—“Ka gonne kwa ntlè ga gagwè go no go se ka ga dirwa sepè”. Yohane 1: 3. Ga re, go cwa tshimologoñ go tla lehokuñ ya bohèlò ya cholohecò ye le reñ “Bònañ ke tloga ke tla ka bonako.” Tshenolò 22: 12. Rea bo re nntse re bala kaga ditirò tsa gagwè re reeditse lencwe ya gagwè Yesu. Ha u rata go itsanye, le Mmoloki oa rona, ithutè u bo u akanyè Dikwalò tse di Boitshèpò.DDI 103.2

  Tlatsa pelo eotlhe ka Mahoko a Modimo. Aòna, ke metsè a a tshedileñ, a a timañ lenyòra ye le hisañ mo go wèna. Aòna ke senkgwè se se tshedileñ, se se cwañ legodimoñ. Yesu o bole tse, a re, “Ha lo sa ye nama ea Morwa Molho, ha lo sa nwe madi a gagwè, ga lo na botshelò mo go lona”. Me a phutholola mahoko a ke a buañ le lona ko aòna mòea, e bile ko aòna botshelò” Yohane 6: 53, 63. Mebele ea rona e agèlèlwa ka se re se yañ le se re se nwañ; me hèla yaka go nntse mo diloñ tsa semmele, mo diloñ tsa semòea go nntse hèla yalo; dilò tse re di akanyañ mo peduñ, ke eòna tse di nonotshañ, di ba di godisa botshelò yoa semòea mo go rona.DDI 104.1

  Tirò ea thekololò ke selò se baengela ba ratañ go leba boteñ yoa shòna: gapè e tla nna shòna pina le pòkò ea ba ba rekolocweñ go ea le metlha e e sa heleñ, ea bo sa eeñ kae. A ga ea chwanèla mogopolò o o kèlotlhòkò, le boithutò yanoñ? Go Kutlwèlò botlhoko e e senañ polèlò, le loratò loa ga Yesu, le boinèlò yoa gagwè gore a dirèlè rona, ke dilò tse di re biletsañ kwa mogopoloñ o o masisi, le boikgakololò yo bogolo. Re chwanetse go akanya thata kaha Morekolodi eo o ratègañ oa rona le Morerapeledi o nntseñ ka gòna. Re chwanetse go akanyetsa tirò ea Eo o na a tla go golola balho ba gagwè mo dibeñ tsa bònè, me yana hèla yaka re tlhatlhanya dilò tse, tsa selegodimo, tumèlò ea rona, le loratò loa rona di tla nonohalèla kwa pele; me le merapèlò ea rona e tla lebosèga bogolo ha pele ga Modimo, ka e tla bo e tlhakanye le tumòlò, le loratò. E tla utlwèga bogolo, e ba e tlhòahala bogolo. Go tla nna boikanyò yo bo nitameñ mo go Yesu, le go ikutlwa ka malatsi aotlhe, ha a nonohile go bolokèla rure botlhe ba ba tlañ Modimoñ ka èna.DDI 104.2

  Ha re akanya maitekanèlò a Mmoloki oa rona, re tla eletsa go helolediwa rure, le j;o shahalediwa mo chwanoñ ea boilshèpò yoa gagwè. Go tla nna tlala le lenyòra mo peduñ ya go re, re nnè yaka èna eo re mo obamèlañ. Ha megopolò ea rona chwere Keresete thata hèla yalo re tla bua le ba bañwe kaga gagwè, me re tla mo shupetsa lehatshe ka botshelò yoa rona.DDI 105.1

  Bibele ga ea kwalèlwa batlhale ba le bosi; e kwalecwe le ba e leñ batho hèla. Mahoko a magolo a boamarure a a bolèlañ polokò. a nntse phepa hèla yaka motshegare; me ga go na opè eo o ka hosañ, leha e le go timèla, ha e se ba ba itsamaèlañ kaha mogopoloñ oa bònè hèla ba sa tlhokomele se Modimo o se boletseñ ka thanolò mo Lehokuñ ya Ona.DDI 105.2

  Ga rea chwanèla go amogèla chupò ea ga opè kaha Dikwalò di rutañ ka gòna; me re chwanetse go ithuta mahoko a Modimo ka rosi. Ha re leseletsa ba bañwe go re gopolèla kaga yeòna, bonatla yoa rona bo tla gòlahala, le nonohò ea rona e tla khuagana hèla. Manatla a magolo a tlhaloganyo a ka ñotlahadiwa mo gogolo ke go tlhòka go akanyetsa dilò tse dikgolo, ba retelèlwe ke go chwara dilò tsa boteñ tsa Lehoko ya Modimo. Tlhaloganyò ea motho e tla golèla pele ha a tlhotlhomisa motlhala oa tse di bolecweñ mo Bibeleñ, le ha a bapisa lehoko leñwe le ye leñwe, le dilò tsa semòea le dilò tse diñwe tsa semòea.DDI 105.3

  Ga ho na sepè se se naeañ motho tlhaloganyò go gaisa go ithuta Dikwalò tsa Bibele. Ga go na lokwalò lopè lo sele lo lo nonohileñ go choletsa megopolò, le go natlahatsa maikutlò a motho yaka mahoko a boamarure a atlhameñ, a a godisañ botho yoa motho yaka Bibele. Ha batho ba ka bo ba ithuta Lehoko ya Modimo yaka ba chwanetse ba ka bo ba na le megopolò e e itekanetseñ, le maitsèò a mantlè, le tlhòmamò ea maikaèlèlò e e se keñ e bònwa ha e se motlha o moñwe hèla.DDI 105.4

  Me go bala Dikwalò tsa Bibele ka Potlakò ga go thuse sepè. Motho o ka bala Bibele eothle hèla a e shwetsa, me a tlhaèla go bòna bontlè yoa eòna, le go tlhaloganya phuthololò ea eòna ea dilò tse di kwa teñ, tse di, hitlhegilen mo go eòna. Temana e le ñwe hèla, ha e akanyediwa go tsamaea e bònala sentlè kwa a kaèlañ gòna, le go lemogwa boèmò yoa eòna mo moreroñ oa polokò, go molemò bogolo go palò ea dikgaolò di le dintsi, ha go sena sepè se se latelwañ, le se se ithutwañ mo go eòna. A Bibele ea gago e nnè ha go wèna. U re bòna lobakanyana u balè mo go eòna; mamaretsa ditemana. mo mogopolon oa gago. Le ha u tsamaea mo nageñ u ka bala temana ñwe, u e akanyè, me yalo e tla tlhòmama mo mogopoloñ.DDI 106.1

  Ga re kake ra bapala botlhale ha e se ka kelòtlkòkò, le ka go ithuta ka thapèlò. Ditemana tse diñwe, le galè motho ga a kake a hosa se di se kaeañ; ka se bònala hèla. Phuthololò ea tse diñwe e kwateñ, me e sa kake ea bonwa ka tebò e le ñwe hèla. Temana e chwanetse go bapisiwa le temana e ñwe, gore di phuthololanè. Go chwanetse go¬ nna kelekò e e kelo tlhokò, le go akanya ka thapèlò, me boithutò yo bo nntseñ yalo bo tla thusa thata, bo tla tla le maduò. Hèla yaka moepi oa ditshipi a tle a hetlhèle motlòbò oa ditshipi tsa tlhòkègò mo teñ ga lehatshe, yalo hèla èna eo o kelekañ Lehoko ya Modimo ka boichòkò, yaka ha a ka bo a senka khumò e e hitlhegileñ o tla hitlhèla mahoko a nnete a a tlhwatlhwa e kgolo, a a hitlhegetseñ pònò ea eo o batlañ ka bochwakga. Mahoko a Modimo, ha a akañwa mo peduñ, a tla nna yaka di kelèlo tsa metsè tse di cwañ mocwediñ oa botshelò.DDI 106.2

  Bibele ga ea chwanèlwa goithutwa gopè ha e se ka thapèlò. Ea re re e se re phutholole ditsèbè tsa eòna, re chwanetse go lòpa lesedi ya Mòea o o Boitshèpò, me re tla le nèwa. E rile Nathanaele a tla kwa go Yesu, Morèna a re, “Bònañ MoIseraela oa nnete eo go senañ boherehere mo go èna”. Me Nathanaele a re, “U nkitsile kae?” Yesu a mo araba, a re, “Erile pele, Filipo a e se a gu bitse, me u le ha tlhatse ga setlhare sa Mofeige, ka gu bòna”. Yohane 1: 47, 48. Me le rona, Yesu o tla re bòna re le mo maipoleloñ a thapèlò ha re senka lesedi mo go èna gore re itse se e leñ boamarure. Baengela ba ba cwañ lehatshiñ ya lesedi, ba tla nna le batho ba ka boikokobecò yoa pelo ba ba tlañ kgògò ea SeModimo.DDI 106.3

  Mòea o o Boitshèpò o tlotla, o galaletsa Mmoloki. Tirò ea òna ke go baea Keresete ha pele ga rona, le bophepa yoa tshiamò ea gagwè, le polokò e kgolo e re e bònañ ka èna. Yesu a re, “O tla chola ga me, me o tla go shupetsa lona”. Yohane 16: 14. Mòea oa boamarure ko òna Moruti oa nnete o le osi oa thutò ea SeModimo. A bo Modimo o tlotlile losika loa batho ka bogolo yañ, ka o ntshitse Morwa Ona, gore a ba shwèlè, o bile o ba laoletse Mòea oa Ona, go nna Moruti oa bònè, le moshupatsela oa ka metlha eotlhe.DDI 107.1

  Modimo o re ikitsise yañ?DDI 107.2

  Mmoloki o na a bòna kae dilò tse o na a ruta ka còna?DDI 107.3

  Ke go reñ?DDI 107.4

  Modimo a rata gore re nne le legae ye le ntseñ yañ?DDI 107.5

  O batla gore re rata eñ?DDI 107.6

  Ditirò tsa Modimo di tla re rutañ?DDI 107.7

  Ke bomañ ba ba disicweñ ke Rara?DDI 107.8

  O bòna eñ?DDI 107.9

  Dikgathacò le dicwenyegò tsa rona re chwanetse ra di tlogèla kae?DDI 107.10

  Ke mañ o o itumèlèlañ bogolo mantlè a lehatshe?DDI 107.11

  Modimo o bua yañ le rona?DDI 107.12

  Re bòna kae ponatshegò e e phepha ea gagwè?DDI 107.13

  Ke dicò tsa ga mañ tse di bolewañ mo Lehokuñ?DDI 108.1

  Yaka bònè, re chwanetse ra dira eñ?DDI 108.2

  Yesu a rileñ kaga dikwalò tse di boitshèphò?DDI 108.3

  Re tla yañ go re re tlwaèlè Mmoloki?DDI 108.4

  Pelo e chwanetse gore e be e tletse eñ?DDI 108.5

  Mahoko a Modimo ke eñ?DDI 108.6

  Re chwanetse ra ithuta eñ?DDI 108.7

  Re chwanetse ra romèla merapelo e e ntseñ yañ?DDI 108.8

  Re chwanetse ra eletsa eñ?DDI 108.9

  Bibele e kwalecwe bo mañ?DDI 108.10

  A re chwanetse ra itse ka borosi se Bibele e se rutañ?DDI 108.11

  Tlhaloganyo e nonohadiwa yañ?DDI 108.12

  Lehoko ya Modimo le tla naeañ batho?DDI 108.13

  Re chwanetse ra ithuta yañ Bibele?DDI 108.14

  Re bòna yañ botlhale?DDI 108.15

  Pele ga re simolola go bala Bibele re chwanetse ra dira eñ?DDI 108.16

  Ke mañ o re bonañ ha re rapèla?DDI 108.17

  Mòea o o Boitshèpò o re direlañ?DDI 108.18

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents