Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veľký Zápas Vekov - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Spustošenie Zeme.

  PRI P. Kristovom druhom príchode bezbožní budú vyhladení z celého povrchu zemského, — zničení “'dychom Jeho úst,” aj “jasnosťou Jeho slávy”. P. Kristus vezme Svoj ľud do mesta Božieho, a zem bude pozbavená svojich obyvateľov. “Hľa, Pán vyprázdni zem a spustoší ju a sprevráti jej tvár a rozptýli jej obyvateľov.” “Zem bude dôkladne vyprázdnená a bude dôkladne vyplienená, lebo Pán hovoril to slovo.” “Preto že prestúpili zákony, zmenili ustanovenie, zrušili večnú smluvu. Preto kliatba sožerie zem a tí, ktorí bývajú na nej, budú pykať za svoju veľkú vinu. Preto budú horieť obyvate-lia zeme.” Izai. 24: 1, 3, 5, 6.VZV 307.1

  Celá zem vyzerá ako divoká púšť. Zrúcaniny miest a dedín, zničených zemotrasením, vyvrátené stromy a olámané balvany, vyvrhnuté morom alebo vytrhané priamo zo zeme, sú rozhádzané po jej povrchu; k tomu ohromné jaskyne označujú miesta, kde vrchy boly vyvrátené zo svojich základov.VZV 307.2

  Teraz nastane udalosť, zaznačená v poslednej slávnostnej službe v deň očisťovania. Keď sväto-služba vo svätyni svätých bola ukončená a hriechy Izraela boly odstránené zo svätyne skrze krv obetí za hriechy, tu bol druhý kozol privedený živý pred P. Boha; a v prítomnosti shromaždenia veľkňaz vyznával nad nim “všetky neprávosti synov Izraelských, a všetky ich prestúpenia so všetkými ich hriechami, a položil ich na hlavu kozia.” 2. Mojž. 16:21. Podobne až dielo očisťovania bude ukončené, potom v prítomnosti P. Boha a nebeských anjelov i zástupov vykúpených, hriechy Božieho ľudu budú položené na Satana; tento potom bude vyhlásený vinným všetkého zla, ku ktorému on ľud Boží svádzal. A ako ten hriechami obťažený kozol bol vyhnaný do pustej zeme, tak aj Satan bude vypovedaný na spustošenú zem, do neobydlenej a divokej pustatiny.VZV 307.3

  Ap. Ján, pisateľ kn. Zjavenia predpovedá sputnanie Satana i stav zmätku a spustošenia, do akého zem bude uvedená, a povedá, že ten stav bude trvať 1,000 rokov. Vyobraziac prejavy druhého príchodu Pána a zničenie bezbožných, prorok pokračuje: “A videl som anjela sostupujúceho s Neba, ktorý mal kľúč od priepasti a na svojej ruke veľkú reťaz. A chopil draka, toho starého hada, ktorý je diabol a satan, a poviazal ho na tisíc rokov, a vrhnul ho do priepasti a zavrel ho, a zapečatil nad ním, aby viac nesvodil národy, dokiaľ by sa nedokonalo tých tisíc rokov. A potom musí byť prepustený na malý čas.” Zjav. 20: 1-3.VZV 308.1

  Že výraz “do priepasti” znamená zem v jej pustom stave a tmy, je zrejmé z iných miest Písma Sv. Biblia, hovoriac o zemi na počiatku, vraví, že “bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou”. 1. Mojž. 1:2. Proroctvo učí, že bude znova, aspoň čiastočne pretvorená do tohto stavu. Hľadiac do budúcna na posledný veľký deň Pána, prorok Jeremiáš povedá: “Hľadím-li na zem, a hľa, neladná je a prázdna; a jest-li na nebe, nieto na ňom žiadného svetla. Hľadím-li na vrchy, a hľa, trasú sa a všetky brehy sa rýchle pohybujú. Hľadím, a hľa nieto žiadneho človeka, a všetko nebeské vtáctvo zaletelo. Hľadímli a hľa, úrodné pole je pustatinou a všetky jeho mestá sú zborené.” Jerem. 4:23-27.VZV 308.2

  Tuná bude domov Satana a jeho zlých anjelov počas “tisícročia”. Odkázaný súc úplne na tento svet, nebude mať prístupu k iným svetom, kde by mohol pokúšať a obťažovať tých, ktorí nikdy nezhrešili. V tomto smysle je sviazaný; není už nikoho, na kom by mohol zkúšať svoju moc.VZV 309.1

  Prorok Izaiáš, hľadiac ku dobe Satanovho pádu, povedá: “Ako si len padol s nebies, ty jasná hviezdo, synu rannej zory! Soťatý si na zem, ktorý si porážal národy. A veď ty si bol povedal vo svojom srdci: Vystúpim hore do neba; vyvýšim svoj tr—n nad hviezdy silného Boha, a posadím sa na vrchu slávnostného shromaždenia Božieho, na naj ďalších krajoch severa. Vystúpim nad výšiny oblakov a budem rovný Najvyššiemu! Ale si svrhnutý do pekla, do najzadnejších kútov jamy. Tí, ktorí ťa uvidia, uprú na teba svoj zrak; budú ťa pozorovať a povedia: ‘Či je toto ten, ktorý pôsobil, aby sa triasla zem,.. . aby sa chvely kráľovstvá, ktorý robil okruh sveta ako pustatinu, a jeho mestá boril, a svojich väzňov neprepúšťal domov’?” Izai. 14.VZV 309.2

  Za 6,000 rokov Satanovo dielo vzpúry budilo postrach na zemi. Obracal zem na pustatinu a jej mestá boril. A “neprepúšťal svojich väzňov domov.” Za 6,000 rokov jeho žalár, hrob, prijímal Boží ľud, a on by ich bol večne držal v zajatí; ale P. Kristus zlomil jeho putá a väzňov oslobodil.VZV 309.3

  Aj bezbožní sú teraz neprístupní Satanovi; len on sám s jeho anjelmi, uvažuje o následku kliatby, ktorú priniesol hriech. “Všetci kráľovia národov, všetci koľko ich bolo, ležia pochovaní v sláve, každý vo svojom dome; ale ty si odvrhnutý preč od svojho hrobu ako ohyzdný letorast. . . . Nebudeš s nimi spolu ležať v hrobe, lebo si zkazil svoju zem, svoj ľud si pobil.” Izai. 14: 18-20.VZV 309.4

  Za tisíc rokov Satan bude blúdiť sem a tam po pustej zemi, aby videl výsledky svojej vzpúry proti Božiemu zákonu. V tej dobe jeho utrpenie bude nesmierné. Od svojho pádu sa nikdy nevenoval pri svojej činnosti úvahám; ale teraz súc pozbavený svojej moci, musí uvažovať o úlohe, akú konal od tej chvili keď sa po prvý kráť vzbúril proti nebeskej vláde, a hľadieť so strachom a hrôzou do hroznej budúcnosti, v ktorej musí tr- peť za všetko zlo, ktoré spôsobil, a snášať za hriechy, ku ktorým ľudí sviedol.VZV 309.5

  Počas “tisíc-ročia”, medzi prvým a druhým vzkriesením, bude sa konať súd nad bezbožnými. Ap. Pavel ukazuje na tento súd, ako na udalosť, ktorá nastane po druhom príchode P. Krista. “Nesúďte ničoho pred časom, dokiaľ nepríjde Pán, ktorý osvieti skryté veci tmy, a zjaví úmysly sŕdc.” 1. Kor. 4: 5. Daniel prorok tiež povedá, že keď prišiel Starý Dňov, “oddaný je súd svätým výsosti.” Dan. 7: 22. V tom čase spravodliví vládnu ako kráľovia a kňazi pred P. Bohom. Ap. Ján v kn. Zjavenia vraví: “A videl som tr—ny, a posadili sa na ne, a dal sa im súd.” “A budú kňazmi Boha a Krista, a budú s Ním kraľovať tisíc rokov.” Zjav. 20:4, 6. V tej dobe ako predpovedá ap. Pavel, svätí budú svet súdiť.” 1. Kor. 6:2. Spoločne s P. Kristom súd:a bezbožných, porovnávajúc ich skutky s Knihou pravidiel — Bibliou, a rozhodujúc o každom prípade dľa skutkov spáchaných v tele. Potom tá čiasť, za ktorú bezbožní musia trpeť, je zaznačená dľa ich skutkov, a je zaznamenaná pri ich menách v knihe smrti.VZV 310.1

  Satan a zlí anjelia sú tiež súdení P. Kristom a Jeho ľudom. “Či neviete, že anjelov budeme súdiť?” povedá ap. Pavel. A Juda tvŕdi, že “anjelov, ktorí nezachovali svojho kniežatstva, ale opustili svoj príbytok, zachoval strážených pod mrákavou vo večných putách k súdu toho veľkého dňa.” Júd. 1 :6.VZV 310.2

  Po skončení tisíc rokov nastane druhé vzkriesenie. Vtedy bezbožní vstanú z mŕtvych (Zjav. 20: 5), a objavia sa pred P. Bohom, abv bol vykonaný “súd písaný”. Pisateľ kn. Zjavenia opisuiúc vzkriesenie spravodlivých. povedá: “Ostatní mrtvi neožili až sa dokoná tisíc rokov.” Tamtiež. A Izaiáš povedá o bezbožných: “Sobraní budú dovedna ako väzni do žalára a budú zavrení vo väzení, a po mnohých dňoch budú zas navštívení.” Izai. 24: 22.VZV 310.3

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents