Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Veľký Zápas Vekov - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Satan Uznáva Svoj Nezdar.

  Satan sa zdá byť ohromený, ako hľadí na slávu a velebnosť P. Kristovu. Ten, ktorý bol kedysi zastierajúcim cherubom, spomína si, odkiaľ padol. Žiariaci seraf, “syn rána”, ako sa zmenil, ako zvrhol! Z rady, v ktorej bol kedysi ctený, je na veky vylúčený! Vidí iného stáť teraz blízko Otca a zakrývať Jeho slávu. Vidí klásť korunu na hlavu P. Kristovu anjelom vznešenej postavy a velebnej prítomnosti a vie, že toto povýšené postavenie tohto anjela mohlo byť jeho.VZV 317.2

  Spomína si na domov jeho nevinnosti a čistoty, pokoja a spokojenosti, ktorý mu náležal až sa opovážil reptať proti P. Bohu, a nenávideť P. Krista. Jeho žaloby, jeho vzbúra, jeho klamstvá, aby si súcit i podporu anjelov získal, jeho nepoďajnosť i vytrvalosť v zatvŕd'ilosti, aby sa napravil, keď mu bol P. Bôh hotový odpustiť, — všetko sa mu teraz jasne predstavilo. On hľadí na svoje dielo medzi ľudmi i jeho výsledky, — nepriateľstvo človeka voči svojmu blížnemu, hroznú ztratu životov, povstanie i pád kráľovství, podvrátenie trônov, dlhé nasledovanie vzbúr, sporov i prevratov. Pripomína si ustavičné vzdorovanie práci P. Kristovej aj pohrúžovanie človeka hlbšie a hlbšie v hriech. Vidí, že jeho pekelné spiknutia boly bezmocnými zničiť tých, ktorí skladali svoju nádej v P. Krista. A keď Satan pozrúc na svoje kráľovstvo, ovocie to jeho námahy, tu videl iba nezdar a zkazu. On zavádzal zástupy presvedčovaním, že Božie Mesto bude snadnou korisťou; lež on vie, že to bol klam. Znova a znova, priebehom tohto velkého zápasu, bol porazený a prinútený ustupovať. On dobre, áno, veľmi dobre zná moc a vznešenosť večného P. BohaVZV 317.3

  Cieľom veľkého rebelanta bolo vždy sa ospravodlivovať a dokazovať, že Božská vláda je zodpovedná za jeho vzpúru. K tomuto cieľu naklonil všetkú silu svojho obrovského ducha. Pracoval s rozvahou a sústavnosťou a s úžasným zdarom, a priviedol veľké množstvá k tomu, že prijali jeho klamný výklad tohto veľkého sporu, ktorý tak dlho bol v postupe. Za tisíce rokov, tento náčelník spiknutia, podával podvodne lož za pravdu. Ale teraz prišiel čas, keď vzbúra má byť konečne potlačená, a keď dejiny a povaha Satana bude odhálená. Pri jeho poslednej snahe svrhnuť P. Krista s trônu a zničiť Jeho ľud a zmocniť sa Božieho Mesta, arci-podvodníkovi bola maska s tváre úplne strhnutá. Tí, čo sa s nim spojili, vidia úplný nezdar jeho snahy a jeho diela. Nasledovníci P. Krista a verní anjelia vidia plnú rozsiahlosť jeho spiknutia proti Božej vláde. Je predmetom všeobecného opovrhnutia a ošklivosti.VZV 318.1

  Satan vidí, že jeho dobro-voľná vzbúra ho zrobila nehodným pre Nebesia. Cvičil svoje sily k boju proti P. Bohu; čistota, mier a súlad Neba boly by mu najhoršou mukou. Jeho žaloby proti Božiemu milosrdenstvu i Jeho spravodlivosti sú teraz umlčané. Potupa, ktorú sa snažil vrhať na P. Boha, spočíva teraz úplne na ňom samom. A Satan sa teraz sklania a priznáva, že rozsudok nad nim vynesený je spravodlivý.VZV 318.2

  “Kto že by sa Ťa nebál, — Pane, a neoslavoval Tvojho mena? Lebo Tv Si Sám jediný svätý; lebo všetky národy príjdu a budú sa klaňať pred Tebou, lebo sú zjavené Tvoje súdy.” Zjav. 15:4. Každý bod pravdy i bludu v tom dlho-trvajúcom zápase, ie už objavený! Výsledky vzbúry, ovocie prestúpenia Božích ustanovení, boly do naha odkryté pred celým obyvateľstvom sveta. Výsledok Satanovho panovania v protive s Božou vládou, bolo prednesené celému vesmíru. Satanovo vlastné dielo ho odsúdilo. Božia múdrosť, Jeho spravodlivosť, aj Jeho dobrota stoja celkom obhájené. Vidno, že všetky Jeho jednania vo veľkom zápase boly riadené z ohľadu na večné dobro Svojho ľudu, i dobra všetkých svetov, ktoré On stvoril. — “Všetky Tvoje skutky Ťa budú oslavovať, a Tvoji svätí Ti budú dobrorečiť.” Žalm 145: 10. Dejiny hriecha budú stáť celej večnosti za svedoctvo, že s jestvovaním Božieho zákona je zahrnuté šťastie všetkých bytností, ktoré On stvoril. S všetkými faktami veľkého zápasu pred nami, celý vesmír, ako veriaci tak neveriaci jedno-hlasne vyznajú: “Spravodlivé a pravdivé sú Tvoje cesty, — Kráľu svätých.” Zjav. 15:3.VZV 318.3

  Oná veľká obeť, učinená Otcom i Synom pre človeka, bola jasne prednesená pred vesmírom. Doba nadišla, keď P. Kristus zaujal Svoje oprávnené miesto, a je oslávený nad kniežatstvá i mocnosti i každým menom ktoré je menované. On pre radosť predloženú pred Ním, — aby priviedol mnohých synov v slávu, — strpel kríž a opovrhol hanbou.” (Žid. 12:2.) O koľko nepochopiteľne veľkým bol Jeho zármutok i hanba, toľko väčšia bude Jeho radosť i sláva. On vidí vykúpencov premenených v Jeho vlastný obraz, na každom srdci je Božská pečať a z každej tváre zračí sa podoba Kráľa Nebies. On vidí v nich “úžitok práce Svojej duše a je nasýtený”. (Izai. 53: 11.) Po-tom zvolá hlasom, ktorý budú počuť shromáždené množstvá spravodlivých i bezbožných: “Hľa, výkupné Mojej krvi! Pre týchto Som trpel, pre týchto Som zomrel, aby prebývali v Mojej prítomnosti prez celé večité veky.” A pieseň chvály sa povznáša od odiatych v bielom rúchu okolo trônu: “Hoden je Bäránok, Ten zabitý, vziať moc i bohatstvo i múdrosť a vládu a česť a slávu a požehnanie.” Zjav. 5: 12.VZV 319.1

  Napriek tomu, že Satan bol prinútený uznať Božiu spravodlivosť a skloniť sa pred svrchovanosťou P. Krista, jeho povaha zostáva nezmenená. Duch vzpúry ako mocný prúd, znova sa vynoril. Naplnený šialenstvom rozhoduje sa, že nepovolí vo veľkom spore. Nadišla doba posledného zúfalého zápasu proti Kráľovi Neba. Ponáhľa sa medzi svojich poddaných a snaží sa ich nadchnúť svojou vlastnou zúrivosťou a podnietiť ich k okamžitému boju. Ale zo všetkých tých nesčítaných milionov, ktorých sviedol do vzbúre, nikto nechce teraz uznať jeho svrchovanú nadvládu. Jeho moc je u konca. Bezbožní sú naplnení tou samou nenávisťou k P. Bohu, ktorú im on sám vždy vštepoval, ale teraz vidia, že ich vec je beznádejná, a že nemôžu zvíťaziť proti P. Bohu. Ich zúrivosť obracia sa proti Satanovi, a proti tím, ktorí boli jeho jednateľmi v podvádzaní, a so zúrivosťou démonov sa vrhajú na nich.VZV 319.2

  “Takto vraví Pán Bôh: ‘Zahubím ťa a vyhladím, — cherube ochranca, z prostred kameňov ohnivých. . . . Porazím ťa na zemi, pred obličaj kráľov ťa vrhnem, aby sa dívali na teba.... Obrátim ťa v popol na zemi pred očima všetkých na teba hľadiacich. ... K hrôze veľkej budeš a nebude ťa na veky.” Ezech. 28:6-8, 16-19.VZV 320.1

  “Každá násilná a hlukom dobytá korisť, a každé krvou nasiaknuté rúcho bude spálené, a ohňu za pokrm dané.” Izai. 9:5. “Hnev Pánov je proti všetkým národom, a Jeho pŕchlivosť proti všetkému ich vojsku, vyriekne nad nimi kliatbu úplnej záhuby, vydá ich na pobitie.” Izai 34: 2.VZV 320.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents