Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Jeruzālemes izpostīšana

  Kaut jel tu zinātu, un pašā šinī savā laikā, ko pie tava miera vajaga! Bet nu tas apslēpts priekš tavām acīm. Un tevi gluži izpostīs līdz ar taviem bērniem tavā vidū un akmeni uz akmeņa neatstās, tāpēc ka tu savu piemeklēšanas laiku neesi atzinusi.”1LC 17.1

  Jēzus no Eļļas kalna gala raudzījās lejup uz Jeruzālemi. Priecīga un mierīga viņa izplētās viņa priekšā visā savā jaukumā. Bija Lieldienu 1aiks, un no visām zemēm bija pulcējušies Jēkaba bērni svētīt šos lielos tautas svētkus. Dārzu un vīna kalnu vidū un uz zaļām nogāzēm, kuras bija kā sētin nosētas baltām ceļinieku teltīm, pacēlās Israēla galvas pilsētas terasveidīgie pakalni, staltās pilis nu varenās skanstis. Šķita, it kā Ciānas meita saka savā lepnumā: “Es sēžu un es esmu valdniece un bēdas es neredzēšu”; viņa tagad bija tik daiļa un domāja sevim nodrošinājuse debess labvēlību, kā toreiz, priekš daudz gadiem, kad karalīgais dziedātājs bija izsaucies: “Jauki paceļas Ciānas kalns, visas zemes prieks... lielā ķēniņa pilsēta.”2 Viņa priekšā gulēja dievnama lieliskās un krāšņās būves. Rietošās saules stari apstaroja baltās marmora sienas un atspoguļoja sevi zelta vārtos, tornī un jumta galos. Tur stāvēja “Ciāna, skaistuma pilnība”, jūdu tautas lepnums. Kurš Israēla bērns varētu, uzlūkojot šo ainu, apspiest prieka un apbrīnošanas jūtas!— Bet gluži citādas domas nodarbināja Jēzu.“Un kad viņš tuvu klāt nāca, viņš uzlūkoja pilsētu un raudāja par to.”1 Vispārīgam priekam valdot, kad tauta viņam iejājot Jeruzālemē palmu zarus vēdinādama, apsveica viņu ar gaviļu saucieniem un priecīgie Ozianna saucieni atbalsojās pakalnos, kad tūkstošas balsis viņu izsauca par ķēniņu, pasaules Pestītāju piepeši sagrāba noslēpumainas sāpes. Viņš, Dieva Dēls, Israēla Apsolītais, kuram bija vara pār dzīvību un nāvi, kas izsauca miroņus no kapiem ārā, piepeši izplūda asarās.— tomēr tās nebija parastās žēluma asaras, bet neizsakāmas dvēseles sāpes.LC 17.2

  Viņš neraudāja par sevi, gan labi zinādams, uz kurieni iet vņa ceļš. Viņa priekšā atradās Ģetzemane, vieta, kur viņam vajadzēja izcīnīt lielo dvēseles cīņu. Arī avju vārti bija redzami, pa kuriem jau simtiem gadu veda kaujamos upurus, vārti, kuriem arī viņa priekšā drīz vajadzēs atvērties, kad viņš tiks vests “kā kaujams jērs”2. Mazliet tālāku bija redzams Golgatas kalns, kur drīz vajadzēja pacelties viņa krustam. Lielai izbaiļu krēslai vajadzētu krist uz viņa sāpju teku, viņš zināja, ka drīz viņam jānodod sevi par grēku salīdzināšanas upuri. Bet ne šīs ainas tajā stundā apēnoja viņa līksmību, ne arī pārcilvēcisku baiļu priekšsajūtas. Viņš apraudāja to tūkstošu Jeruzālemes iedzīvotāju likteni, kuru tie, kurus viņš bija nācis pestīt un svētus darīt, caur savu aklību un neatgriešanos no grēkiem bija likuši nākt pār seviLC 18.1

  Tūkstošu gadu vēsture ar svētībām un priekšrocībām, kuras bija piešķirtas izredzētai tautai, parādījās Jēzus gara acīm. Tur bija Morijas kalns, kur apsolītais dēls bija siets uz altāra, kā jērs, kas nepretojas— Dieva dēla uzupurēšanās simbols3. Tur Dieva uzticīgās tautas tēvs dabūja lielo mesiānisko apsolījumu.4 Liesmas, kas Arnonas klonā reiz pacēlās pret debesīm, bija novērsušas samaitāšanas eņģeļa zobenu— piemērots upura un starpniecības simbols starp Pestītāju un cilvēkiem, pilniem grēka vainu. Dievs visas pasaules priekšā bija Jeruzālemi cēlis godā. Kungs bija “Ciānu izredzējis”, “viņam patika tur dzīvot”1 Veseliem gadu simteņiem cauri bija atskanējuši praviešu brīdinājumi. Tur priesteri bija vēdinājuši savus vīraka traukus, un dārgo zāļu dūmi kopā ar ticīgo lūgšanām bija uzkāpuši pie Dieva. Ikdienas te lija upura jēra asinis kā priekšzīme Dieva Jēra asinīm. Tur Jehova parādīja savu klātesamību godības padebesi virs derības šķirsta žēlastības vāka. Še bija noslēpumaino trepju pirmie kāpšļi, kas savienoja zemi ar debesīm; pa šīm trepēm nokāpa un uzkāpa Dieva eņģeļi, atvērdami pasaulei ceļu uz vissvētāko. Būtu Israēls kā tauta palicis debesīm uzticīgs, Jeruzāleme, Dieva izredzētā pilsēta, stāvētu mūžam.2 Bet izredzētās tautas vēsture rāda tikai atkrišanu un sacelšanos. Šī tauta bija Dieva žēlastībai pretī turējusies, nelietīgi izlietojuse savas priekšrocības un par maz novērtējuse labvēlīgos apstākļus, kuros tā allaž atradās.LC 18.2

  Kaut arī viņa “izsmēja Dieva vēstnešus, nicināja viņu vārdns un apmēdīja savus praviešus,“3, Dievs tomēr vēl izrādījās kā viņas “Kungs Dievs, žēlīgs un laipnīgs, pacietīgs, liels apžēlošanā un uzticībā.”4 Neskatoties uz viņas pastāvīgiem pārkāpumiem, Dieva žēlastība vēl vienmēr bija ar viņu. Vairāk nekā tēvs savā līdzjūtošā mīlestībā par savu rūpju bērnu “Dievs sūtīja pie viņiem agri savus vēstnešus. Jo viņš saudzēja savus ļaudis un viņu mājas vietu.”5 Kad aizrādījumi, lūgšanas un brīdinājumi nebija līdzējuši, Dievs sūtīja no debesīm savu vislielāko dāvanu; vēl vairāk— visu debess bagātību viņš atdeva šinī vienā dāvanā.LC 19.1

  Pats Dieva Dēls tika sūtīts atgriezt neatgriezīgo pilsētu. Kristus pārveda Israēlu no Ēģiptes kā labu vīna koku.6 Ar savu paša roku viņš priekš tā bija iztīrījis zemi no pagāniem. Viņš to bij dēstījis “auglīgā zemē”.7Viņa gādība tam bija cēluse visapkārt sētu. Viņš bija izsūtījis savus kalpus to kopt. “Ko bija vairāk darīt pie mana vīna dārza, nekā es esmu darījis!” viņš izsaucās. “Es gaidīju, ka tas labus ķekarus nestu, bet viņš ir nesis sapuvušus.”1 Neskatoties uz visu to, nāca viņš pats, piļns cerību un ilgu, redzēt augļus no sava dēstījuma, nāca, lai glābtu slimo koku. Viņš aprāka tam saknes, izgrieza sausos un liekos zarus un pūlējās nepiekusis ap to, lai glābtu šo paša dēstīto vīna koku.LC 19.2

  Trīs gadus gaismas un godības karalis bija staigājis savas tautas vidū— viņš, kurš bija “apkārt gājis labu darīdams un dziedinādams visus no velna uzvarētos”1, kurš sagrauztās sirdis bija dziedinājis, kurš cietumniekus bija darījis brīvus un aklus redzīgus, kurš klibiem bija licis staigāt, kurlus dzirdīgus darījis un spitālīgos šķīstus, kurš miroņus bija uzmodinājis un nabagiem prieka vēsti pasludinājis.3 Visus bez izņēmuma viņš aicināja: “Nāciet visi pie manis, jūs bēdīgie un grūtsirdīgie, es jūs gribu iepriecināt.”2LC 20.1

  Neskatoties uz to, ka viņam atmaksāja labu ar ļaunu un mīlestību ar ienaidu, viņš tomēr palika pie savas žēlastības misijas. Nekad tie netika atraidīti, kas meklēja viņa žēlastību. Šis ceļinieks bez dzimtenes, apkrauts ar kaunu, kurš zināja tikai atsacīšanos, ziedoja visu savu dzīvi, palīdzēdams ikvienam viņa vajadzībās, mazinādams cilvēku ciešanas un pamudinādams tos saņemt dzīvības dāvanu. Žēlastības viļņi, atsizdamies pret nepieejamo siržu klintīm, dzīti atpakaļ, atgriezās kā vēl stiprākas, neizteicamas, līdzjūtošas mīlestības straumes. Bet Israēls novērsās no sava labākā drauga un vienīgā palīga. Viņa padomus tas atstāja novārtā un brīdinājumus saņēma ar izsmieklu.LC 20.2

  Cerības un žēlastības laiks pagāja ātri. Ilgi aizturētais dusmu kauss bija gandrīz pilns. Smagajam nelaimes mākonim, kurš pa atkrišanas un sacelšanās laiku bija savilcies, nu vajadzēja izgāzties pār vainīgo tautu; bet tā nicināja un atmeta to, kas vienīgais spēja novērst nenovēršamo likteni, uzkrāva viņam visdziļākos azemojumus un beidzot pienagloja viņu pie krusta koka. Bet līdz ar Kristus krusta nāvi Israēla tautai, šai svētītai un saulē celtai tautai, bija pienācis gals kā tādai. Jau tā ir nelaime, kad arī tikai viena dvēsele pazūd, jo ikviena pārsver visas pasaules mantu un dārgumus, bet Kristum, uz Jeruzālemi noskatoties, tēlojās vēl lielāka nelaime: pilsētas un visas tautas bojā iešana, šīs pilsētas un tautas, kuru Dievs bija padarījis par savu sevišķu īpašumu.LC 20.3

  Pravieši bija raudājuši par Israēla atkrišanu un briesmīgo izpostīšanu, kura bija nākuse viņa grēku dēļ. Jeremija bija vēlējies, kaut viņa acis būtu bijušas asaru avoti, ka viņš dienu un nakti varētu apraudāt savas tautas nokautos un cietumā aizvesto Kunga ganāmo pulku.1 Cik lielas gan nebija viņa sāpes, kura pravieša skats aptvēra ne tikai gadus, bet veselus laikmetus! Viņš redzēja samaitāšanas eņģeļa pret pilsētu pacelto zobenu, pret pilsētu, kura tik ilgi bijuse par Jehovas mitekli. No Eļļas kalna gala— tā pati vieta, kur vēlāk Tits apmetās un viņa kara pulki— lūkojās viņš pāri ielejai uz svētiem pagalmiem un viņu pīlāru ejām, un viņa asaru apmiglotām acīm atvērās šausmīga aina: Jeruzālemes ielenkšana no svešiem kara pulkiem un viss, kas nāca pēc tam. Viņš dzirdēja kaujas kāro kara pulku soļu troksni. Viņš dzirdēja no pilsētā ielenktām mātem un bērniem saucienus pēc maizes. Viņš redzēja jūdu svēto un krāšņo dievnamu, viņu pilis un torņus atdotus uguns liesmām; tur, kur tie lepni pacēlās pret debesīm, bija palikuši tikai kūpošu drupu kaudze.LC 21.1

  Vēl tālāk lūkojās viņa skats laika straumē; viņš redzēja Dieva tautu izkaisītu pa zemju zemēm “līdzīgi bojā gājušā kuģa drupām kailā jūrmalā.” Viņam šķita, ka šinī laicīgā atmaksā, kura draudēja nākt pār viņas bērniem, būtu ieraugāms tikai pirmais malks no Dieva dusmības biķera, bet pēdējā tiesas dienā tas būs jāiztukšo līdz dibenam. Dievišķa apžēlošanās, ilgu pilna mīlestība izskan sekošos vārdos: “Jeruzāleme, Jeruzāleme! tu, kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā, kas pie tevis sūtīts! Cik reiz es tavus bērnus esmu gribējis sapulcināt, kā vista sapulcina cālīšus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt.”1 Ak, kaut tu, pār citām pacelta un izredzēta tauta, būtu atzinusi savu piemeklēšanas laiku, un kaut tu jel zinātu, ko pie tava miera vajaga. Tu aizturēji Dieva taisnības eņģeļus, es saucu tevi uz atgriešanos, bet viss veltīgi. Ne tikai Dieva kalpus, un sūtņus un praviešus tu atstūmi un atmeti, bet arī savas tautas Svēto, savu Pestītāju. Vienīgi tavas vainas dēļ šis sods ir nācis pār tevi. “Un jūs negribējāt nākt pie manis, lai jums būtu dzīvība.”2LC 21.2

  Visas priekšsludināšanas par Jeruzālemes izpostīšanu piepildījās burts pēc burta. Jūdiem bija jāatzīst patiesība viņa brīdinošos vārdos: “Ar kādu mēru jūs mērīsiet, jums taps mērīts.”1 Parādījās zīmes un notika brīnumi — nelaimes un tiesas pirmie vēstneši. Nakts vidū redzēja neparastu gaismu virs dievnama un altāra lidināmies. Saulei noejot mākoņos parādījās kaujas ratos uz kauju gatavi kara vīri. Priesteri, kuri to nakti kalpoja svētā vietā, tika iztrūcināti no noslēpumainām skaņām, zeme sakustējās un dzirdēja daudz balsis sakām: “Iesim prom no šejienes.” Lielie vārti rīta pusē, kuri bija tik smagi, ka tikai divdesmit vīri ar pūlēm varēja tos atvērt un aizvērt un kuru dzelzs aizšaujamie dziļi ķēra akmeņa slieksni, ap pusnakti atdarījās paši no sevis.LC 22.1

  Septiņus gadus kāds vīrs staigāja ap Jeruzālemi, un pravietoja nelaimi, kurai bija janāk pār pilsētu. Dienu un nakti viņš dziedāja dīvainu sēru dziesmu: “Balss no rītiem, balss no vakariem, balss no četriem vējiem, balss par Jeruzālemi un dievnamu, balss par līgavaini un līgavu, balss par visu tautu.” Šo savādo cilvēku iemeta cietumā un šauta pātagām, taču neviens vaids nenāca pār viņa lūpām. Uz apsmiekliem un pārestībām viņš atbildēja ar vienu un to pašu: “Vai, vai Jeruzāleme, vai taviem iedzīvotājiem!” Viņš nemitējās brīdināt, kamēr to beidzot pa Jeruzālemes aplenkšanas laiku nosita. Viņa pravietojumi bija piepildījušiesLC 22.2

  Neviens kristīgais Jeruzālemes izpostīšanas laikā neaizgāja bojā. Kristus bija biedinājis savus ļaudis. Visi ticīgie gaidīja apsolīto zīmi. Jēzus. bija sacījis “Bet kad jūs redzēsiet Jeruzālemi visapkārt apstātu no karaspēka, tad ziniet, ka viņas izpostīšana tuvu klāt. Tad lai bēg kalnos, kas ir Jūdejā, un lai steidzas prom, kas ir viņas vidū; un tie, kas ir uz zemēm, lai neiet tur iekšā.”1Kad romiešu kara pulki zem Cestija vadības bija ielenkuši pilsētu un šķita pienācis īstais brīdis taisīt pēdējo spiedienu uz pilsētu, viņi nevienam negaidot piepeši atkāpās. Ieslēgtie, kuriem jau katra cerība bija zudusi, tai brīdī, kad Cestijs izlaida savu atkāpšanās pavēli, bija jau gatavi padoties. Dieva žēlīgā gādība iekārtoja apstākļus tā, ka tie nāca par labu viņa tautai. Apsolītā zīme kristīgiem bija dota, nu tagad visi, kas gribēja paklausīt Pestītāja brīdinājumam, varēja atstāt Jeruzālemi. Apstākļi tā sagadījās, ka ne jūdi, ne romieši nevarēja aizkavēt kristīgo bēgšanu. Cestijam atkāpjoties, jūdi gāzās ārā no Jeruzālemes un vajāja bēgošos romiešus; nevienam nebija laika uzmanīt kristīgos, un tie prata izlietot šo izdevīgo situāciju. Bija tīrs arī ceļš un tīra zeme, pa kuru un uz kuru viņiem bija jābēg. Romieši bija jau promkārtā kristīgie visā zemē varēja izvest savu bēgšanas nodomu. Bez vilcināšanās viņi bēga uz drošu vietu— uz Pellas pilsētu Perējā, viņpus Jordānas.LC 25.1

  Jūdu karotāji vajāja romiešus ar tādu niknumu un spēku, ka draudēja tos pilnīgi iznīcināt. Tikai ar lielām grūtībām Cestījam izdevās atkāpties. Jūdi turpretim gandrīz bez zaudējumiem un ar bagātu laupījumu atgriezās atpakaļ uz Jeruzālemi. Tā tomēr bija tikai māņu uzvara ar liktenīgām sekām: Sīvā pretošanās satracināja un apgaroja romiešus, kas atnesa briesmīgu nelaimi. Kas var to aprakstīt, kad Tits apmetās ap pilsētu! Tas bija ap Lieldienas laiku, kad miljoniem jūdu bija sapulcējušies viņas mūros. Barības krājumi, kuri rūpīgi glabāti pietiktu iedzīvotāju vajadzībām priekš vairākiem gadiem, caur ķildīgu partiju strīdiem, skaudību un atriebību bija visi iznīcināti, un līdz ar to aizstāvēšanās bija padarīta neiespējama. Tika izciestas visas bada šausmas. Mērs kviešu maksāja vienu talantu. Bada mokas bija tik lielas, ka citi ēda pat savs ādas jostas un sandales un ar zobiem plēsa un grauza savu vairogu pārvelkamos. Iknaktis daudz ļaužu no pilsētas pārzagās ienaidnieka pusē, meklēdami pa tumsu dažādas zālītes un tuksneša augus, bet tur šos pārdrošniekus visbiežāk gan noķēra, un tie aizmaksāja savu soli ar mokām un nāvi. Tiem, kurus ienaidnieks palaida, viņš atņēma visu, kas ar tik lielām briesmām bija salasīts Varas nesēji pilsētā ņēma palīgā visnecilvēciskākās spīdzināšanas, lai atņemtu pēdējo niecīgo krājumiņu, ko viens otrs, bada šausmu vajāts, bija noslēpis nezināmai rītdienai. Šis necilvēcības izdarīja nereti tādi, kuri vēl bija paēduši un gribēja vienīgi palielināt savu pārtikas krājumu. LC 25.2

  Tūkstoši un atkal tūkstoši aizgāja bojā no bada un sērgām. Mīlestības dabīgās saites likās būt izirušas. Vīrs aplaupīja savu sievu un sieva vīru. Varēja redzēt bērnus, kuri rāva maizes kumosu no vecāku mutes. Pravieša jautājumam: “Vai māte var aizmirst savu bērnu”1 lūk, kāda piekrita atbilde: “To sirdsžēlīgo sievu rokas ir savus bērnus vārījušas, lai viņām būtu barība savas tautas bēdu laikā.”2 Atkal bija piepildījies pravieša brīdinājums, kurš bija atskanējis četrpadsmit gadu simteņus atpakaļ: “Tā sieva, kas starp jums mīksta un kāra bija, ka viņa aiz sava mīkstuma un kāruma kāju nebija spēruse uz zemi, būs skaudīga pret vīru savā klēpī, un pret savu meitu, un pret to bērnu, kas no viņas miesas ir izgājis, un pret savu dēlu, ko tā dzemdējusi, jo viņa tos ēdīs slepeni visai lielā trūkumā un bailēs, kad tavs ienaidnieks spiedīsies tavos vārtos.”3LC 26.1

  Romiešu vadoņi centās jūdiem iedvest bailes, lai tā jo drīzāk tos piespiestu padoties. Tie, kuri gūstā ņemot bija pretojušies, tika šausti pātagām, spīdzināti un beidzot sisti krustā pilsētas mūru priekšā. Ikdienas simtiem šādā kārtā tapa nonāvēti, un šis briesmīgais darbs turpinājās tik ilgi, kamēr visa Jošafata ieleja un Golgatas kalns bija apklāti ar biezu krustu mežu, kuram nācās grūti tikt cauri. Briesmīgi piepildījās Pilāta soģa krēsla priekšā izsacītais sātaniskais novēlējums: “Viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem.”1 Tits būtu šai briesmīgai ainai labprātīgi galu darījis, un Jeruzālemei pilnais sodu mērs paliktu aiztaupīts. Titu sagrāba šausmas, redzot visu ieleju pilnu līķu kaudzēm. Kā apburts viņš raudzījās no Eļļas kalna gala uz vareno un skaisto dievnamu un izdeva pavēli neaiztikt no tā neviena akmeņa. Iekams viņš šo nostiprināto vietu mēģināja ieņemt ar varu, viņš izsūtīja jūdu vadoņiem nopietnu uzsaukumu, nespiest viņu aptraipīt svēto vietu asinīm. Ja viņi būtu uz mieru pieņemt kauju kautkur ārpus pilsētas, neviens romietis neaizskārtu dievnama svētumu. Pats Jozefs griezās pie jūdiem ar pārliecinošu runu, lai tie padodas un glābj sevi, pilsētu un svēto vietu, kurā tie Dievu godājuši. Bet atbilde bija rūgti lāsti. Uz viņu, tautas pēdējo starpnieku, kad viņš bija nācis pie tās uz sarunām, jūdi meta ar šķēpiem. Viņi nebija klausījuši Dieva Dēla lūgumu, un tagad vaimanas un lūgumi tos vēl vairāk apcietināja, padarīja vēl noteiktākus, tie gribēja cīnīties līdz pēdējam. Tita pūles, glābt Dievnamu, palika bez panākumiem. Viens, kas ir lielāks nekā viņš, bija teicis, ka akmens uz akmeņa nepaliks.LC 27.1

  Jūdu vadoņu aklā stūrgalvība un atbaidošie noziegumi pilsētā pildīja romiešus ar izbailēm un milzīgu sašutumu, un Tits beidzot izšķīrās dot pēkšņu triecienu, kuram vajadzēja nodot pilsētu viņa rokās. Bet arī te viņš vēl pavēlēja saudzēt pilsētu cik vien tik iespējams, it īpaši dievnamu. Bet viņa pavēles netika ievērotas. Kādu nakti, kad viņš bija devies uz savu telti, jūdi bija nākuši uzbrukumā, atstājot pilsētas mūrus. Roku cīņā kāds kareivis bija iemetis dievnama priekšnamā degošu lāpu un ar ciedres koka dēļiem izliktās blakus telpas, kuras stiepās visgarām riņķī galvenai būvei, drīz bija pārņemtas liesmām. Tits savu ģenerāļu un virsnieku pavadībā steidzās uz ugunsgrēka vietu un pavēlēja kareivjiem stāties pie dzēšanas. Bet viņa pavēles neviens nedzirdēja. Dusmās romieši svieda degošas pagales vēl no uguns neaizsniegtās blakus telpās un nodūra ar šķēpu lielā skaitā tos, kas tur bija atraduši patvērumu. Asinis tecēja kā straume pa trepju pakāpēm. Tūkstoši un atkal tūkstoši jūdi tika nomaitāti. Kaujas kliedzienus pārskanēja saucieni: “Šabod!” — godība pagalam. Jūdi paši bija kaluši sev važas un paši piepildījuši sev atriebības biķeri. Tautas pilnīgā iziršana. visas sāpes un ciešanas, kuras jūdi izkaisīti būdami izcieta, bija pļauja, kuru tie ievāca no viņu pašu sējumiem. Pravietis raksta: “Israēl, tu vedi sevi nelaimē”; “jo tu esi kritis savu pārkāpumu dēļ.”1 Viņu ciešanas tiek bieži iztēlotas kā caur Dieva tiešu pavēli uzlikts sods. Tā ir viltība, ar kuru lielais viltnieks apklāj pats savus darbus. Jūdi ar savu stūrgalvību, atraidot Dieva mīlestību un žēlastību, bija panākuši, ka Dievs atvelk savu sargādamo roku. Sātans nu varēja brīvi valdīt. Briesmīgās nežēlības, kuras notika Jeruzālemes izpostīšanas laikā, pierāda viņa atriebjošo varu pār visiem, kas viņam padevušies.LC 27.2

  Mēs nevaram zināt, cik daudz mēs Kristum parādā par visu mieru un sargāšanu, kuru mēs baudām. Dieva spēks ir tas, kas neļauj sātanam cilvēku pavisam sagrābt savā varā. Nepaklausīgiem un nepateicīgiem ir daudz jāpateicas par Dieva žēlastību un paciešanos, Dievs savalda sātana ļauno, nežēlīgo varu. Bet kad cilvēki vairs nevēlas Dieva saudzības un pāriet visas robežas, viņš atvelk savu roku. Dievs nav soda izpildītājs par cilvēku pārkāpumiem, bet viņš atstāj tos, kas viņa žēlastību nepieņem, viņu pašu vaļā, lai viņi pļauj, ko tie sējuši. Katrs neuzņemts gaismas stariņš, katrs nonicināts un neievērots brīdinājums, katra turpināta kaislība, katrs Dieva likumu pārkāpums ir tāds izsēts graudiņš, kas nes savus augļus. Kad grēcinieks Dieva garam pastāvīgi pretojas, tas viņam tiek atņemts, un viņam nav vairs spēka salvaldīt dvēseles kaislības un aizsargāt sevi no sātana dusmām un ienaida.Jeruzālemes izpostīšana ir priekš visiem briesmīgs un svinīgs brīdinājums, kas ir domāts ikvienam, kas ar Dieva žēlastības piedāvājumu spēlējas un pretojas dievišķās apžēlošanas lūgšanām. Nekad vēl nebija noteiktāka liecība dota, kā šī, cik stipri Dievs ienīst grēku.LC 28.1

  Jeruzālemes izpostīšanas pravietojumam ir arī vēl cits piepildījums, pret kuru nupat tēlotā briesmīgā aina ir tikai vājš atspīdums. Izredzētās pilsētas liktenī mēs varam ieraudzīt visas pasaules likteni, kura Dieva žēlastību kājām. Šausmīgas ir ziņas par cilvēces postu, kuru tā pieredzējusi pa visiem gariem gadu simteņiem, rādīdama zemei savus noziegumus. Sirds top sažņaugta un spēki zūd, kad par to domā. Briesmīgas sekas ir bijušas debess autoritātes neatzīšanai. Bet vēl šausmīgāku ainu mums atklāj parādīšanās par nākamiem laikiem. Kas gan ir pagātnes ziņojumi, garās sacelšanās, cīņu un nemieru rindas, “visi kari un vētras un asiņainās drēbes”1 pret tās dienas izbailēm, kad Dieva savaldošais gars, kas līdz šim saturēja cilvēcīgās kaislības un sātaniskos spēkus, būs atņemts no tiem, kas no viņa atkrituši! Tad atzīs pasaule, kā vēl nekad agrāk, sātana valdīšanās briesmīgās sekas!LC 31.1

  Bet tanī dienā, tāpat kā Jeruzālemes izpostīšanas laikā, Dievs izglābj savu tautu, “katru, kas ierakstīts dzīvības grāmatā.” Kristus teica, viņš nākšot otru reizi sapulcināt savus uzticīgos: “Un tad Cilvēka Dēla zīme rādīsies debesī un tad visas ciltis virs zemes kauks un redzēs Cilvēka Dēlu nākam padebešos ar lielu spēku un godibu. Un viņš sūtīs savus eņģeļus ar lielu bazūņu skaņu un tie viņa izredzētos sakrās no četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram.”2 Tad tie, kas evaņģēlijam neklausa, tiks nomaitāti no viņa mutes gara, un viņiem tiks darīts gals caur s.viņa (Kristus) parādīšanos.”1 Tāpat kā agrāk Israēls, bezdievīgie paši sevi nomaitās, viņi kritis savas bezdievības dēļ. Caur savu grēcīgo dzīvi viņi tik lielā mērā bija zaudējuši saskaņu ar Dievu, un savu dabu caur ļaunumu bija tik necienīgu padarījuši, ka viņiem viņa godības parādīšanās tapa par postītāju uguni.LC 31.2

  Lai cilvēki liek vērā, ka mācība, kura atrodama Kristus vārdos, netiktu novārtā atstāta. Kā viņš savus mācekļus pirms Jeruzālemes izpostīšanas bija brīdinājis, dodams zīmi, lai tie vēl laikā atstātu pilsētu, tāpat arī viņš brīdinājis savu tautu no pēdējās izpostīšanas, rādīdams tās tuvošanās zīmes, lai visi, kas grib, varētu izbēgt no gaidāmās Dieva dusmības. Jēzus paskaidroja: “un zīmes notiks pie saules un mēneša un zvaigznēm, un virs zemes ļaudīm būs bail.”2 Tie, kuri redzēs viņa nākšanas zīmes, lai zin, “ka tas ir tuvu pie durvīm.”3 Tāpēc viņš brīdina “esat modrīgi!”4 Tie, kas paklausa viņa brīdinājumam, netiks pamesti tumsībā, lielā diena tos nepārsteigs nesagatavotus. Bet pie tiem, kas nav modrīgi, nāks Kunga diena kā zaglis naktī.”5LC 32.1

  Pasaule tagad neizrāda nemaz lielāku gatavību, uzņemt šī laika brīdinājumus, kā toreiz jūdi, attiecībā uz Jeruzālemes izpostīšanu. Lai viņa nāktu kad nākdama, šī Kunga pēdējā diena, viņa vienmēr atradīs bezdievīgos nesagatavotus. Kad dzīve iet savu parasto ikdienas gaitu, kad cilvēki ir aizņemti no izpriecām, ar veikaliem, tirdzniecību, naudas iegūšanu, kad garīgie vadoņi slavē pasaules progresu un izglītību un tauta iežūžināta jūtas vislielākā drošībā— tad viņa nāks kā zaglis ap pusnakti un ielauzīsies neapsargātā namā, tad piepeša iznīcināšana nāks pār bezrūpīgiem un ļaundariem “un tie neizbēgs.”6LC 32.2

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents