Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Ļaunuma cēlonis

  Daudzi ir par grēka izcelšanos un par savas dzīves nozīmi lielā nezināšanā. Viņi redz ļaunumu ar visām viņa briesmīgām sekām nu prasa sev, kā tas iespējams, kad Dievs ir neizmērījamā gudrība, spēks un mīlestība. Še ir noslēpums, kuru viņi sev nevar izskaidrot. Un savā nezināšanā un savās šaubās viņi ir akli pret dievišķo patiesību, kura grib nest pestīšanu. Daži gribēdami izdibināt grēku, mēģina tur spiesties iekšā, ko Dievs nav gribējis atklāt; viņi tamdēļ neatrod sarežģījuma atrisināšanu; un tādi kuriem patīk šaubīties un kritizēt, atrod pietiekošu iemeslu atmest svētos rakstus. Reti cilvēki var atrisināt 1ielo jautājumu, jo teikas un bībeles mācību nepareizs iztulkojums ir aptumšojuši viņiem Dieva dabu, viņa valdīšanu un likumus, pēc kuriem viņš rīkojas. LC 247.1

  Ir grūti atrast tādu grēka izcelšanās izskaidrojumu, kas kautkādi attaisnotu grēka pastāvēšanu. Bet no viņu izcelšanās un no tā, kas visbeidzot ar grēku notiek, var tikdaudz saprast, ka Dievs ir labs un taisns. Svētie raksti skaidri rāda, ka Dievu nekādā ziņā nevar vainot par grēka izplatīšanos; ka Dievs nav tīši atvilcis ne savu žēlastību, nedz bijis nepilnīgs savā valdīšanā, un tā nav devis ne mazāko iemeslu priekš sacelšanās pret viņu. Grēks pats ir iespiedies, un kāpēc viņš ir, nevar uzdot nekādus cēloņus. Grēks ir noslēpumains, neizskaidrojams; viņu atvainot, nozīmētu viņu aizstāvēt. Kad varētu priekš viņa atrast kādu attaisnojumu, jeb pasacīt, kāpēc viņam jā- būt, tad viņš vairs nebūtu grēks. Mūsu vienīgais izskaidrojums ir tas, ko Dieva vārds saka,— grēks ir “Dieva baušļu pārkāpšana”; grēks ir tāds likums, kas ir ienaidā ar Dieva mīlestības likumu, uz kura dibināta Dieva valdīšana.LC 247.2

  Kad vēl nebija grēka, visā pasaulē valdīja miers nn prieks. Viss pilnīgi saskanēja ar Radītāja gribu. Mīlestība uz Dievu stāvēja pār visu, mīlestība cilvēku starpā nebija partejiska. Kristus, tas vārds, Dieva vienpiedzimušais Dēls bija viens mūžīgo Tēvu dabā, būtībā, nolūkā— vienīgā būtne visā pasaulē, kas varēja piedalīties Dieva padomos un viņa valdīšanā. Caur Kristu Dievs radīja visas debess būtnes. “Jo iekš viņa visas lietas radītas, kas debesis un virs zemes, redzamās un neredzamās, lai troņi, lai kundzības, lai virsniecības, lai valdības, visas lietas radītas caur viņu un uz viņu.”1 un visas būtnes debesīs parādīja Kristum, tāpat kā Tēvam pilnīgu uzticību un paklausību.LC 248.1

  Tā kā mīlestība bija Dieva valdīšanās pamats, tad visas dzīvās radības svētlaimība atkarājas no viņas pilnīgas saskaņas ar lielās patiesības pamata likumiem. Dievs no visām savām radībām prasa, lai tās kalpotu viņam mīlestībā— tā ir dievināšana, kas rodas tur, kur Dievs ir pareizi izprasts. Piespiesta uzticība viņam netīk, viņš dod katram brīvu gribu, ka katrs viņam kalpotu no brīva prāta.LC 248.2

  Bet bija viens, kam labpatika šo brīvību izlietot nelietīgi. No viņa cēlās grēks, viņš bija tas, ko Dievs pēc Kristus visvairāk bija godājis un kam no debess iemītniekiem piederēja visvairāk gods un vara. Pirms savas kriāanas Lucifers bija pirmais eņģelis, svēts un tīrs:2 “Tā saka Kungs, Kungs: tu kārtības zieģelis, pilns gudrības un ļoti skaists.” “Tu biji svaidīts ķerubs, kas sargā; es tevi tā biju iecēlis; tu biji uz Dieva svētā kalna, tu staigāji degošu akmeņu vidū. Tu hiji skaidrs savos ceļos, no tās dienas, kad tevi cēla, kamēr bezdievība pie tevis tapa atrasts.”2LC 248.3

  Lucifers būtu varējis palikt Dieva labvēlībā, godāts no visiem eņģeļu pulkiem, būtu visas savas dāvanas varējis izlietot citiem par svētību un Radītājam par godu. Bet, kā pravietis saka: “Tu tapi lepns sava skaistuma dēļ, tu samaitāji savu gudrību caur tavu spožumu.”1 Pamazām Luciferā iezagās augstprātība. Dievs viņu pēla, “tādēļ ka tu savu sirdi esi paaugstinājis kā Dieva sirdi.” “Un tu sacīji savā sirdī: es uzkāpšu debesīs, es paaugstināšu savu goda krēslu pār tām Dieva zvaigznēm, es apsēdīšos uz saiešanas kalna ziemeļu galā.” “Es pacelšos pār padebešiem un būšu tam Visaugstākam līdzīgs.”2LC 249.1

  Kur tam būtu jācenšas panākt, ka radījumi godinātu Dievu, tam pieķerdamies, tur viņš, Lucifers, vilka tos savā pusē, lai tie viņam kalpotu, viņu dievinātu. Un, iekārodams godu, kuru nebeidzamais Tēvs savam Dēlam bija devis, šis eņģeļu virsnieks dzinās pēc varas, uz kuras bija tiesība tikai Kristum.LC 249.2

  Visiem debesīs bija prieks atstarot Radītāja gudrību nu slavēt viņa taisnību. Un kamēr Dievs tādā kārtā tika godāts, visur valdīja miers un prieks. Bet tagad ļauna nesaskaņa jauca debess harmoniju. Augstprātība un kalpošana viņai, kuri ir pretēji Radītāja plānam, lika nojaust ļaunumu tiem, kuriem Dieva godināšana līdz šim bija tas augstākais. Debesu pulki sapulcējās, lai Luciferu ar labu padomu pārrunātu. Dieva Dēls rādīja viņam Radītāja lielumu, viņa labumu un taisnīgumu, viņa svētumu un nevainību. Dievs pats esot iestādījis debesu kārtību, un Lucifers no viņas novērsdamies, apkaunotu savu Radītāju un grūstu pats sevi pazušanā. Bet bezgalīgā mīlestībā un žēlsirdībā dotais brīdinājums sacēla tikai pretošanos. Lucifers likās vadīties no greizsirdības pret Kristu un tapa vēl uzņēmīgāks.LC 249.3

  Lepnums un godkārība uzturēja viņā vēlēšanos iegūt uzvaru. Sev parādīto augsto godu Lucifers neturēja par Dieva dāvanu, tā vjņā neizsauca pateicību pret Radītāju. Viņš lepojās ar savu skaistumu un savu augsto stāvokli un gribēja tapt Dievam līdzīgs. Debesu pulki viņu mīlēja un godāja. Eņģeli sajuta prieku, varēdami izpildīt viņa pavēles, un viņam bijn vairāk gudrības un godības, nekā viņiem visiem. Tomēr par pirmo debesīs bija atzīts Dieva Dēls, pēc varas un autoritātes Tēvam līdzīgs. Visās Dieva apspriedēs Kristus ņēma dalību, turpretim Lucifers nedrīkstēja tādā kārtā tikt iepazīstināts ar dievišķiem nodomiem.Šis varenais eņģelis prasīja: “Kāpēc lai Kristus būiu augstākais valdnieks? Kāpēc viņš tiek vairāk godāts, nekā Lucifers?LC 249.4

  Aiziedams no Dieva tuvuma, viņš aizgāja sēt eņģeļos nemiera garu. Darīdams savu darbu noslēpumainā slepenībā un kādu laiku slēpdams savu īsto nolūku, izrādīdams godbijību pret Dievu, viņš lūkoja sacelt nemieru pret debess likumiem. Viņš apgalvoja, tie uzliekot nevajadzīgus ierobežojumus. Viņš lika eņģeļiem saprast, ka tie pēc dabas jau svēti un tiem ir jāklausa savas paša brīvas gribas. priekšrakstiem. Viņš izgāja uz to, iegūt priekš sevis viņu līdzjūtību, un izskaidroja, ka Dievs Kristum lielāko godu parādīdams ir apgājies ar viņu netaisni. Viņš apgalvoja, ka lielāku varu un godu meklēdams, negribot sevi paaugstināt, bet dzenoties pēc brīvības priekš visiem debess iedzīvotājiem, lai viņi tādā ceļā tiktu pie augstāka garīga stāvokļa. Dievs savā žēlsirdībā ilgi vilcinājās ar Luciferu. Vinš netika tūdaļ nogāzts no sava augstā stāvokļa, kad pirmoreiz izrādīja nemieru, arī tad vēl ne, kad lika eņģeļiem priekšā savus nepareizos prasījumus. Debesis vēl ilgi viņu cieta. Atkal un atkal viņam piesolīja piedošanu, ja viņš nožēlos savus pārkāpumus un atkal zemosies Dieva priekšā. Tika tikdaudz mēģināts pārliecināt viņam viņa maldīšanos, cik to var izdomāt tikai bezgalīga mīlestība un gudrība. Līdz šim debesīs nebija nekā zinājuši no nemiera. Lucifers pats sākumā neredzēja, uz kurieni viņš iet; viņš pats vēl pareizi neizprata savas jūtas. Bet kad pierādīja, ka viņa nemieram nav nekāda pamata, viņš nāca pie pārliecības, ka viņam bijusi nepatiesība, ka Dieva prasījumi ir taisni, un ka viņam tos kā tādus ir jāatzīst visas debess priekšā. Kad viņš to būtu darījis, tad viņš būtu izglābis ne tikai sevi, bet arī daudzus eņģeļus. Līdz tam laikam viņš paklausību pret Dievu vēl nebija gluži zaudējis. Kaut gan viņš savu vietu kā Dieva sargeņģelis bija atstājis, viņš tomēr atkal būtu ticis iecelts agrākā vietā, kad būtu atgriezies atpakaļ pie Dieva, būtu atzinis Radītāja gudrību un būtu apmierinājies ar vietu, kādu tam nācās ieņemt pēc Dieva lielā plāna. Bet lepnums viņam liedza pazemoties.Viņš stūrgalvīgi aizstāvēja savu izturēšanos, apgalvoja ka nožēlošana viņam neesot vajadzīga un pilnīgi ielaidās strīdū ar savu Radītāju.LC 250.1

  Visus savus meistariskā gara spēkus viņš lika darbā, lai eņģeļus, kuri bija stāvējuši zem viņa pavēlniecības, varētu apmānīt un iegūt viņu līdzjūtību. Pat tas fakts, ka Kristus bija viņu brīdinājis un devis viņam padomu, tika sagrozīts viņa noziedzīgo, nodevīgo nolūku dēļ. Tiem, kuri atradās ar viņu visciešākā sakarā, sātans rādīja, ka viņš esot netaisni ticis notiesāts, ka viņa stāvokli necienot un aprobežojot viņa brīvību. No Kristus vārdu sagrozīšaanas viņš pārgāja tālāk uz tiešām nepatiesībām, aizmirsdams savus pienākumus, un apvainodams Dieva Dēlu nodomā pazemot viņu debess iedzīvotāju priekšā. Viņš centās arī radīt starp uzticamiem eņģeļiem un sevi zināmas saspīlētas attiecības. Visus, kurus viņš nevarēja pievilt un pilnīgi dabūt savā pusē, viņš apvainoja vienaldzībā pret debess iemītnieku interesēm. Taisni tai darbā, ko viņš pats darīja, viņš apvainoja citus, kuri bija Dievam uzticīgi palikuši. Un lai stiprāk uzsvērtu Dieva netaisnību,ķērās viņš pie Dieva vārdu un darbu sagrozīšanas un nepareizas iztulkošanas. Viņam bija nodoms ar viltīgiem melu slēdzieniem padarīt eņģeļiem neskaidrus Dieva nolūkus. Viss, kas bija vienkāršs, viņš ietina noslēpumainā tumsā un ar mākslīgiem sagrozījumiem sacēla šaubas pret skaidrākiem Jehovas izteicieniem. Viņa augstais stāvoklis, viņa tuvais sakars ar dievišķo valdīšanu, piedeva viņa aprādījumiem jo lielāku spēku, tā ka daudzi viņam pieslējās saceldamies pret debess autoritāti.LC 251.1

  Visgudrais Dievs atvēlēja sātanam darīt viņa darbu tālāk, kamēr nemiera gars bija nobriedis par pilnīgu sacelšanos. Viņa plāniem vajadzēja pilnīgi attīstīties, lai visi redzētu viņu raksturu un uz ko viņi iziet. Lucifers, kā zvaidītais ķerubs, bija ticis augsti paaugstināts; debess iemītnieki viņu ļoti mīlēja un viņam bija liels iespaids pār tiem. Dievs valdīja ne tikai par debess iemītniekiem, bet arī par visām pasaulem, kuras viņš bija radījis, un sātans domāja, kad ja viņš eņģeļiem debesīs varētu likt sacelties, tas pats viņam izdotos arī citās pasaulēs. Lai panāktu savus nolūkus, viņš strīdīgos jautājumus bija ar jo lielu mākslu apgaismojis sev par labu, bija cēlis priekšā viltīgus iemeslus un ņēmis palīgā apmānīšanu. Viņš prata ļoti labi maldināt un viltības mētelī ieģērbies guva sev uzvaru. Pat uzticamie eņģeļi nevarēja viņu caurskatīt un redzēt, kur noved viņu darbs. LC 251.2

  Sātans tika tik augsti godāts, un visi viņa darbi bija tā noslēpumā tīti, ka eņģeļiem nācās grūti izšķirt viņa darba pareizo dabu. Kamēr grēks vēl nebija pilnīgi attīstījies, viņš vēl neizskatījās pēc ļaunuma, kas viņš patiesībā bija. Līdz tam grēkam vēl nebija bijusi vieta Dieva pasauļu visumā un svētām būtnēm nebijn ne mazākā jēdziena par viņa ļaunprātīgo dabu. Viņi nevarēja redzēt briesmīgās sekas, kas ceļas Dieva likumus pie malas nostumjot. Sākumā sātans savu darbu bija slēpis, izrādīdams itkā būtu pieķēries Dievam. Viņš teicās, ka meklē Dieva godu, viņa valsts pastāvību un visu debess iedzīvotāju labumu. Saceldams zemākos eņģeļos nemieru viņš ļoti labi prata to darīt tā, itkā viņš nemierus gribētu novērst. Kad viņš gribēja izdarīt pārgrozījumus Dieva likumos un viņu valdīšanas kārtībā, tad tas notika aiz tā iemesla, ka esot vajadzīgs uzglabāt debesīs vienprātību.LC 252.1

  Cīņā ar grēku Dievam bija tikai šie ieroči: taisnība un patiesība. Sātans izlietoja to, ko Dievs nevarēja izlietot— glaimus un apmānīšanu. Viņš bija mēģinājis viltot Dieva vārdu un eņģeļiem nepareizi apgaismojis Dieva valdīšanu, apgalvodams ka Dievs neesot taisns, jo uzliekot iedzīvotājiem debesīs likumus un priekšrakstus un gribot sevi paaugstināt, prasīdams padevību no saviem radījumiem. Tāpēc jāpierāda debess iedzīvotājiem visu pasauļu priekšā, ka Dieva valdīšana ir taisna un viņa likumi pilnīgi. Sātans izlikās, itkā viņš pats meklētu pasaules visuma labumu. Dumpinieka vadoņa īsto dabu un patieso nolūku visiem ir jāsaprot. Viņam ir jādod laiks atklāties savos bezdievīgos darbos.LC 252.2

  Nevienprātību, kuru viņš ar savu izturēšanos bija sacēlis debesīs, viņš uzkrāva Dieva likumiem un viņa valdīšanai. Viņš sacīja, viss ļaunais esot Dieva valdīšanas sekas. Viņš apgalvoja, ka viņa nolūks esot pārspēt Jehovas likumus. Tāpēc esot nepieciešami attīstīt savus prasījumus un praktiski rādīt, kādu iespaidu atstāj priekšāceltie pārgrozījumi uz dievišķo likumu. Viņa paša darbam ir viņu jāpazudina. Sātans no paša sākuma bija apgalvojis, viņš neesot sazvērējies. Visai pasaulei jāredz krāpnieku atmaskotu.LC 253.1

  Pat tad vēl, kad bija nolemts, ka sātans debesīs ilgāk palikt vairs nevar, nebeidzamā gudrība viņu vēl neiznīcināja. Tā kā Dievam ir patīkama tikai kalpošana mīlestībā, viņa radījumu uzticībai ir jādibinās uz pārliecību par viņa taisnību un labumu. Debess un citu pasauļu iedzīvotāji, būdami nesagatavoti izprast grēka dabu un viņa sekas, sātana iznīcināšanas darbā nebūtu ieraudzījuši Dieva taisnību un žēlastību. Kad sātans pavisam būtu ticis iznīcināts, tad viņi būtu kalpojuši Dievam drīzāk aiz bailēm, nekā aiz mīlestības. Krāpnieka iespaids nebūtu gluži izzudis, nedz arī sazvērestības gars pilnīgi iznīcināts ticis. Ļaunam vajadzēja ļaut ienākties. Visas pasaules labā priekš mūžīgiem laikiem sātanam jo sīki vajadzēja attīstīt savas mācības, ka lai viņa apsūdzības pret dievišķo valdīšanu varētu redzēt visas radītās būtnes un lai uz visiem laikiem pāri visām šaubām pierādītu Dieva žēlsirdību un viņa likumu negrozību.LC 253.2

  Sātana sazvērestībai bija jābūt pasaulei par mācību un par nepārejošu liecību visiem nākošiem laikiem par grēka ļauno dabu un viņa briesmīgām sekām. Sātana val- dīšanas sekām un viņas iespaidam uz cilvēkiem un eņģeļiem bija jārāda, kas ceļas, kad atstāj pie malas dievišķo autoritāti. Tas pierādītu, ka ar Dieva valdības un viņas likumu pastāvēšanu ir saistīta visas viņu radības labklājība. Šī briesmīgā sazvērestības mēģinājuma stāsts visām svētām būtnēm lai būtu mūžīgs aizsargu līdzeklis pret maldīšauos attiecībā par pārkāpumu dabu, un lai glābtu no grēka un viņa sodības.LC 253.3

  Līdz galīgai strīda izbeigšanai debesīs sazvērnieks nemitējās sevi aizstāvēties. Kad tika pasludināts, ka viņam un visiem viņa piekritējiem jātiek izslēgtam no debess laimības, vadonis lepni paskaidroja savu nicināšanu pret Dieva, visu radītāja, likumiem. Viņš atkārtoja savu apgalvojumu, ka eņģeļiem nevajaga nekādas pārraudzības, dēļ kā viņiem jābūt brīviem un jāseko pašu gribai, kura viņus vienmēr pareizi vadīšot. Viņš nievāja dievišķos noteikumus. un nosauca tos par brīvības ierobežojumiem, kāpēc viņš gribot atmest likumus, lai brīvi bez piespiešanas debesu pulki varētu pacelties uz cēlāku, jaukāku dzīvi.LC 254.1

  Sātans un viņa piekritēji visu atbildību par sazvērestību uzkrāva Kristum un apgalvoja, ka ja viņi nebūtu tikuši rāti, viņi nekad nebūtu sacēlušies. Sazvērestības iesācējs un viņa piekritēji tika izdzīti iz debesīm par to, ka stūrgalvīgi un spītīgi palika savā neuzticībā un pie sava veltīgā mēģinājuma, gāzt Dieva valdību.LC 254.2

  Tas pats gars, kas sacēla debesis sazvērestību, ir arī vēl šodien par sazvērestības iemeslu zemes virsū. Sātans pie cilvēkiem turpināja izlietot to pašu viltību, kuru viņš izlietoja pie eņģeļiem. Šis gars tagad valda nepaklausības bērnos. Kā viņš, tā arī viņi mēģina pārraut likumu robežas un apsola tiem cilvēkiem brīvību, kas pārkāps likumu priekšrakstus. Grēku pārmešana vēl vienumēr modina ienaida un pretestības garu. Kad ar brīdinošiem vēstījumiem tuvojas cilvēku sirdsapziņai, sātans viņus pamudina attaisnoties un meklēt citu cilvēku līdzjūtību pret saviem grēka darbiem. Kur tiem būtu jāatzīst savu maldīšanos, viņi saceļas pret saviem pārmācītājiem, itkā tie būtu visām grūtībām par iemeslu. No taisnā Ābela laikiem līdz par mūsu dienām, visiem, kas uzdrošinās aprāt grēku, nāk pretī ar to pašn nelabvēlības un ienaida garu. LC 254.3

  Tāpat kā debesīs sātans apmeloja Dievu un lika viņu uzskatīt par stingru un tirānisku, tā arī zemes virsū viņš vadīja cilvēkus uz grēku. Un kad viņš to bija panācis, viņš apgalvoja, ka Dieva netaisnie ierobežojumi bijuši vainīgi pie cilvēku krišanas grēkā.LC 255.1

  Dievs bija parādījis, cik riebīga viņam šī sazvērestība. Visa debess sātana pazudināšanā un cilvēku pestīšanā redzēja Dieva taisnību pierādītu. Lucifers apgalvoja, ka ievērojot to, ka Dieva baušļi esot nepārgrozāmi un sods neatlaižams, ikvienam pārkāpējam mūžīgi jātiek atstumtam no Dieva žēlastības. Vinš uzstādīja prasījumu, ka cilvēks, kas apgrēkojies, nevar iegūt žēlastību, un ka tādēļ tas ir viņa piederums un laupījums. Bet Kristus nāve liecināja cilvēkiem par labu, un šī liecība nebija apgāžama. Likumu sods krita uz viņu, kurš Dievam līdzīgs bija, un cilvēki varēja pieņemt Kristus taisnību un ar nožēlošanas pilnu un pazemīgu dzīvi uzvarēt sātana spēku, kā arī Dieva Dēls reiz bija uzvarējis. Tā tad Dievs ir taisns un visus attaisno, kas tic Jēzum.LC 255.2

  Bet Kristus nāca virs zemes ciest un mirt, ne tikai cilvēces atpestīšanas dēļ. Viņš nāca “bauslību paaugstināt un pagodināt.” Ne tikai, lai šīs pasaules apdzīvotāji cienītu Dieva baušļus, kā pienākas, bet lai pierādītu visām pasaulēm universumā, ka Dieva baušļi ir nepārgrozāmi. Kad viņa prasības varētu atstāt neievērotas, tad nebūtu vajadzīgs, ka Dieva Dēls upurē savu dzīvību kā pārkāpumu samaksu. Kristus nāve mums to neapgāžami pierāda. Un upuris, uz kuru bezgalīgā mīlestība dzina Tēvu un Dēlu, atpestīt grēciniekus, pierāda visai pasaulei— ar kautko mazāku, pestīšanas plānu nevarētu turēt par izvestu— ka taisnība un žēlastība ir Dieva likumu un viņa valdīšanas pamats.LC 255.3

  Beidzamā tiesas dienā pierādīsies, ka grēkam nebija nekāda pamata. Kad visas pasaules tiesnesis prasīs sāta nam: “Kāpēc tu esi pret mani sacēlies, kāpēc esi nolaupījis manas valsts pavalstniekus?” tad ļaunuma saucējs neatradīs nekādu aizbildinājumu. Visu mutes būs aizbāztas. un sazvērnieku bari stāvēs mēmi. Ļaunums nekad vairs necelsies. Dieva vārds saka: “Nelaime nenāks divreiz.”1 Dieva likums, kuru sātans zaimodams bija nosaucis par kalpības jūgu, tiks godāts kā brīvības likums. Cilvēki, kas ir tikuši pārbaudīti un ir pastāvējuši pārbaudīšanā, nekad vairs nepaliks neuzticīgi un neatkritīs no tā, kura neizdibināmo mīlestību un nebeidzamo gudrību viņi redzējuši.LC 255.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents