Loading...
Larger font
Smaller font
Copy
Print
Contents
Evangeliets tjenere - Contents
 • Results
 • Related
 • Featured
No results found for: "".
 • Weighted Relevancy
 • Content Sequence
 • Relevancy
 • Earliest First
 • Latest First
  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents

  Kraft til tjenesten

  Det som menigheten trenger i disse farefulle dager, er en hær av arbeidere som i likhet med Paulus har utdannet seg til nyttig gjerning, som har en dyp erfaring i de guddommelige ting og er fulle av alvor og nidkjærhet. Det behøves helliggjorte, selvoppofrende menn i hvis hjerte Kristus, “herlighetens håp”, vinner skikkelse, og som med lepper berørte med hellig ild vil “forkynne ordet”. Av mangel på slike arbeidere vansmekter Guds sak, og skjebnesvangre villfarelser som virker lik en dødelig gift, besmitter moralen og ødelegger håpet hos en stor del av menneskeslekten. — The Acts of the Apostles, side 507.EVTJ 373.2

  De som er menn i Guds øyne og er innskrevet i himmelens bøker som sådanne, det er de som i likhet med Daniel utvikler enhver evne på en slik måte at de best kan representere Guds rike for en verden som ligger i synd. Framgang i kunnskap er av vesentlig betydning; for anvendt i Guds sak er kl1l1nskap en kraft til det gode. Verden behøver tenkende menn, prinsippfaste menn, menn som hele tiden vokser i forstand og innsikt. Pressen står i behov av menn som kan benytte den med størst utbytte, for at sannheten kan få vinger til hurtig å bære den ut til hver ætt og tunge og folk.EVTJ 373.3

  Kristns befaler oss: “Gå ut på veiene og ved gjerdene og nød dem til å komme inn, for at mitt hus kan bli fullt!” Luk. 14, 23. I lydighet mot dette ord må vi gå til de hedningene som er i vår nærhet, og til dem som er langt borte. “Tollere og skjøger” må høre Frelserens innbydelse. Ved hans budbæreres vennlighet og langmodighet blir denne innbydelsen en tvingende kraft tiloppløfteise for dem som er sunket ned i syndens laveste dybder.EVTJ 373.4

  Kristelige beveggrunner krever at vi arbeider med et fast forsett, med en uforgjengelig interesse og en stadig større påtrengenhet for de sjeler som Satan søker å ødelegge. Intet måavkjøle den alvorlige, inderlige streben etter de fortaptes frelse.EVTJ 374.1

  Legg merke til hvordan det gjennom hele Guds Ord gjør seg gjeldende en åndens tilskyndelse som trygler menneskene til å komme til Kristus: Vi må gripe enhver leilighet, privat og offentlig, framholde ethvert argument og trenge på med enhver vektig tilskyndelsesgrunn for å lede mennesker til Frelseren. Med all vår styrke må vi anspore dem til å se på Jesus og til å ta imot hans selvfornektende og oppofrende liv. Vi må vise at vi venter av dem at de skal bringe glede til Kristi hjerte ved å bruke alle hans gaver til ære for hans navn. Ministry of Healing, side 164,165.EVTJ 374.2

  Det er ikke lengden av vår arbeidstid, men vår villighet og troskap i gjerningen som gjør denne velbehagelig for Gud. En full overgivelse av selvet kreves i all vår tjeneste. Den ringeste plikt utført i oppriktighet og selvforglemmelse behager Gud mer enn den største gjerning som skjemmes av selviskhet. Han ser etter hvor meget av Kristi ånd vi nærer, og hvor megen likhet med Kristus vår gjerning åpenbarer. Han ser mer på den kjærlighet og troskap hvormed vi arbeider, enn på mengden av det vi utretter.EVTJ 374.3

  Først når egoismen er død, når strid om overhøyhet er bannlyst, når takknemlighet fyller hjertet og kjærligheten gjør livet til en vellukt — først da er det at Krisus bor i sjelen og vi anerkjennes som Guds medarbeidere. — Christ’s Object Lessons,side 402.EVTJ 374.4

  De som arbeider for gjennomføringen av en reform, skulle være de vennligste og høfligste av alle mennesker i verden. I deres liv bør man kunne se hvilken sann godhet det er i uegennyttige handlinger. Den arbeider som viser mangel på høflighet, som viser utålmodighet mot andres vankundighet eller egensindighet, og som taler heftig eller handler ubetenksomt, kan lukke døren inn til hjerer slik at han aldri kan påvirke dem.EVTJ 374.5

  Liksom doggen og de stille regnskurer faller på de visnende planter, bør man la ordene falle mildt når man søker å redde mennesker fra villfarelse. Guds plan er først å påvirke hjertet. Vi skal tale sannheten i kjærlighet, stolende på at Gud vil gi den kraft til å forvandle livet. Den Hellige Ånd vil la det ord som blir talt i kjærlighet, virke på sjelen.EVTJ 375.1

  Av naturen er vi opptatt med oss selv og holder på våre meninger*; men når vi lærer de lekser Kristus ønsker å lære oss, blir vi delaktige i hans natur, og fra da av lever vi hans liv. Kristi underfulle eksempel, den makeløse ømhet hvormed han satte seg inn i andres følelser, slik at han gråt med de gråtende og gledet seg med de glade, vil ha en mektig innflytelse på karakteren hos alle som følger ham i oppriktighet. Med vennlige ord og handlinger vil de søke å gjøre stien lett fortretteføtter.-Ministry of Healing, side 157, 158.EVTJ 375.2

  Utdannelsens høyeste gjerning er ikke bare å meddele kunnskaper, men å tildele den livgivende energi som fås ved kontakt mellom sinn og sinn, mellom sjel og sjel. Bare liv kan føde liv. Hvilket privilegium hadde derfor ikke de som i tre år sto i daglig kontakt med hint guddommelige liv hvorfra hver livgivende impuls som har vært til velsignelse for verden, har strømmet ut! Den elskede disippel Johannes henga seg mer enn alle hans meddisipler til kraften i dette underfulle liv. Han sier: “Livet ble åpenbart, og vi har sett det og vitner og forkynner dere livet, det evige, som var hos Faderen og ble åpenlart for oss.” “Av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde.” 1.Joh. l,2; Joh.l,16.EVTJ 375.3

  Hos vår Herres apostler var det ikke noe som de kunne rose seg av. Det var klart at framgangen i deres gjerning skyldtes Gud alene. Disse menns liv, den karakter de utviklet, og den mektige gjerning som Gud utførte gjennom dem, er et vitnesbyrd om hva han ville gjøre for alle som er lærvillige og lydige. — The Desire of Ages, side 250.EVTJ 375.4

  Foran ære går ydmykhet. Til å fylle en høy stilling blant mennesker velger Herren den arbeider som i likhet med døperen Johannes inntar en beskjeden stilling overfor Gud. Den mest barnlige disippel er den dyktigste i arbeidet for Gud. De himmelske vesener kan samvirke med den som ikke søker å opphøye seg selv, men å frelse sjeler. Den som dypest kjenner sin trang til guddommelig hjelp, vil be om den, og Den Hellige Ånd vil vise ham glimt av Jesus som vil styrke og oppløfte sjelen. Fra samfunnet med Kristus vil han gå ut og virke for dem som omkommer i sine synder. Han blir salvet til sin misjon, og han har framgang hvor mange av de lærde og intellektuelt vise ville komme til kort. — The Desire of Ages, side 436.EVTJ 375.5

  Den som kaller mennesker til omvendelse, må ha samfund med Gud i bønn. Han må klynge seg ti! Den mektige og _i: “Jeg slipper deg ikke, uten du velsigner meg. Gi meg kraft til å vinne sjeler for Kristus!”EVTJ 376.1

  Paulus sier: “Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.” 2 Kor. 1 12, 10. Når vi har forståelse av vår skrøpelighet, lærer vi å forlate oss på en kraft som ikke er i oss selv. Det er ikke noe som kan gripe hjertet så sterkt som en blivende erkjennelse av vårt ansvar overfor Gud. Intet rekker så fullstendig ned til de dypeste beveggrunner i vår vandel som forståelsen av Kristi tilgivende kjærlighet. Vi må komme i forbindelse med Gud; da vil vi fylles med hans Hel1ige Ånd som setter oss i stand til å komme i forbindelse med våre medmennesker.EVTJ 376.2

  Gled deg da over at du gjennom Kristus er blitt forent med Gud som medlem av den himmelske familie. Når du vender blikket høyere enn til deg selv, vil du ha en stadig forståelse av menneskets skrøpelighet. Jo mindre plass du gir selvet, desto klarere og fullere vil din oppfatning av din frelsers ypperlighet være. Jo mer inderlig du forener deg med ham som er kilden til lys og kraft, desto større lys vil det skinne på deg, og desto mer kraft vil du få til å virke for Gud. The Desire of Ages, side 493.EVTJ 376.3

  Intet er mer påkrevd i vår virksomhet enn de praktiske følger av samfunnet med Gud. Vi bør vise ved vårt daglige livat vi har fred og hvile i Frelseren. Hans fred i hjertet vil lyse ut av ansiktet. Den vil gi stemmen en overtalende kraft. Samfunnet med Gud vil foredle karakteren og livet. Menneskene vil vite om oss, liksom om disiplene fordum, at vi har vært med Jesus. Derved vil det bli tildelt arbeideren en kraft som ikke kan oppnås på noen annen måte. Denne kraft må han ikke la seg berøve.EVTJ 376.4

  Vi må leve et tofoldig liv — et tankens og et handlingens liv, et liv i stille bønn og alvorlig gjeming. Den styrken som oppnås gjennom samfunnet med Gud, vil i forening med alvorlig streben etter å utvikle sinnet til betenksomhet og påpasselighet gjøre en skikket til dagens plikter og bevare åndens fred under alle forhold, hvor prøvende disse enn måtte være. Ministry of Healing, side 512.EVTJ 377.1

  For den gudhengivne arbeider er det en vidunderlig trøst i kunnskapen om at selv Kristus i sitt liv på jorden daglig søkte Faderen om nye forråd av den nåden han trengte; og fra dette samfunn med Gud gikk han ut for å styrke og velsigne andre.EVTJ 377.2

  Se Guds Sønn bøye seg i bønn til sin Fader! Skjønt han er Guds Sønn, styrker han sin tro ved bønn, og ved samfunn med himmelen samler han kraft for seg selv til å motstå det onde og til å tjene menneskene i deres nød. Som vår slekts “eldre bror” kjenner han trangen hos dem som ønsker å tjene ham, skjønt de er omgitt av skrøpelighet og lever i en verden hvor det er synd og fristelse. Han kjenner til at de budbærere som det behager ham å sende ut, er svake, feilende mennesker; men til alle som overgir seg helt til hans tjeneste, lover han guddommelig bistand. Hans eget eksempel er en forsikring Om at alvorlig, utholdende bønn til Gud i tro — en tro som leder til fullstendig tillit til Gud og til en uforbeholden he!1igelse til hans gjerning — vil formå å skaffe menneskene Den Hellige Ånds hjelp i kampen mot synd.EVTJ 377.3

  Enhver arbeider som følger Kristi eksempel, vil være beredt til å ta imot og gjøre bruk av den kraften som Gud har lovt sin menighet til å modne jordens høst. Når evangeliets forkynnere morgen etter morgen bøyer kne for Herren og for nyer sitt løfte om helligelse til ham, så vil han tilstå dem sin Hellige Ånds nærvær med dens livgivende, helliggjørende kraft. Når de går ut til dagens plikter, har de forvissningen om at Den He!1ige Ånd som det usynlige redskap setter dem i stand til å være “Guds medarbeidere”. 1 Kor. 3, 9. — The Acts of the Apostles, side 56.EVTJ 377.4

  Larger font
  Smaller font
  Copy
  Print
  Contents